کوتاه پژوهشي

بهينهسازي تهيه فراصوتي و بررسي تورم ژل ابرجاذب
با شبکهساز متيلن بيسآکريلآميد
رجبعلي ابراهيمي*+
تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، گروه شيمي سيد جلال حسيني
تهران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، گروه شيمي صدف لباسچي
تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، گروه شيمي
چكيده: در اين پژوهش،در محيط دوتايي گليسرين/آب و دماي بدن، ابرجاذب، از منومرهاي آکريلي و عامل شبکهساز به دست آمد. از کاوشگر و حمام فراصوت به عنوان منبع تابش استفاده شد. نتيجههاي مربوط به اثر حلال ، قدرت يوني، pH، توان و چرخه فراصوت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتيجههاي پژوهش نشان داد که با تغيير محيط واکنش، گرانروي تغيير کرده و سرعت واکنش تشکيل تغيير چشمگيري ميکند. با افزايش توان صوتي و چرخه فراصوت، واکنش سريعتر انجام ميشود چراکه اين امر حفرهسازي زيادتر و توليد راديکال بيشتر از اين راه را به دنبال دارد .اين بررسي نقش پارامترهاي مؤثر بر فرايند پليمري شدن ابرجاذب را نمايان ساخته و کنترل آنها را در آزمايشگاه و صنعت امکانپذير ميسازد. براي بررسي اثرات تورمي ابرجاذب به دست آمده از فراصوت ،آزمايشهاي مربوط به آن pH هاي گوناگون انجام شد .نتيجههاي بررسيها نشان داد که ابرجاذب آکريلي به دست آمده، حساسيت بالايي به pH داشته و با توجه به ساختار با تخلخل بالا و قابليت کنترل تورم با اين پارامترها، ميتوان از اين ژلهاي حساس در جذب و رهايش سريع داروها بهره برد.
واژههاي كليدي: ابرجاذب، حمام فراصوت، گرانروي، تورم، اثر دما و pH.
KEY WORDS: Super-absorbance, Ultrasonic bath, Viscosity, Swelling, Temperature & pH effects.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
33
رجبعلي ابراهيمي

33

رجبعلي ابراهيمي

شکل 2ـ تغييرهاي گرانروي حلال بر حسب درصد گليسرول.

گرم سود ه( اثر دما
3816985684167

3
/
2

2

3
/
3

3

3
/
1

1

طعام

نمک

گرم

311

311

211

311

1

3

/

2

2قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید