کوتاه پژوهشي

بررسي بارگذاري و رهايش کنترل شده يک داروي ضد آريتمي قلبي
در يک چارچوب فلز ـ آلي
مرضيه اميدي، سيد عباس شجاع الساداتي*+
تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده مندسي شيمي، گروه بيوتکنولوژي علي مرسلي
تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم، گروه شيمي
چكيده: سامانههاي دارو رساني نوين، فناوري دگرگونسازي در امر تشخيص و درمان بيماريها ميباشند .
دستهي جديدي از ترکيبهاي نانو متخلخل بلوري به نام چارچوبهاي فلز ـ آلي به دليل ويژگيهاي منحصربهفرد خود همچون تخلخل زياد و منظم، و حضور گروههاي آلي قابلتغيير در چارچوب که تنظيم اندازهي حفرهها را ممکن ميسازند، افق اميد بخشي در دارو رساني نشان دادند. در اين پژوهش، پتانسيل يک ساختار آنيوني متعلق به اين خانواده در جذب و رسانش داروي کاتيوني قلبي پروکايناميد هيدروکلريد بررسي شده است.
اين دارو نيمه عمر کوتاهي در بدن داشته و بايد هر 3 تا 4 ساعت مصرف شود. بنابراين، انتخابي مناسب به منظور بررسي رهايش کنترل شدهي دارو است. در اين مطالعهي اوليه، چارچوب فلز ـ آلي با فرمول
{Zn3(Benzenedicarboxilate)4Dimethylammomium2.8Dimethylformamide} انتخاب شد. اين چارچوب آنيوني ساختاري پايدار)دماي متلاشي شدن بالاتر از 333 درجه سلسيوس( و متخلخل دارد .کاتيونهاي آمونيوم دي متيل حبس شده درون حفرهها طي يک فرايند آهستهي تبادل يون با مولکولهاي دارو تعويض شدند .
آزمايشهاي انجامشده نشان دهنده آن است که پس از گذشت يک هفته 33/7% دارو در ساختار بارگذاري شد .
هم چنين، رهايش پيوستهي دارو در 44 ساعت ابتدايي آزمايش رهايش، و آزادسازي بيش از 73 درصد دارو پس از گذشت 74 ساعت به دست آمد.
واژههاي كليدي: دارو رساني ، چارچوبهاي فلز ـ آلي، پروکايناميد هيدروکلريد، رهايش کنترل شده.
KEY WORDS: Drug delivery, Metal Organic Frameworks (MOFs), Procainamide hydrochloride,
Controlled release.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
کوتاه پژوهشي 23 مرضيه اميدي و همکاران

22 کوتاه پژوهشي بررسي بارگذاري و رهايش کنترل شده يک داروي ضد آريتمي قلبي …
25198-21844

054

354

3054

3354

2054

2354

3054

3354

344

34

04

04

04

54

04

34

% T

054

354

3054

3354

2054قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید