بررسي اثر ميکروويو
بر روي ويژگيهاي فيزيکوشيميايي سطح ايلمنيت
اميد سلماني نوري، مهدي ايراننژاد*+، اکبر مهديلو، سالار عليزاده تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشکده مهندسي معدن و متالورژي
چكيده: در اين پژوهش از انرژي ميکروويو براي اصلاح ويژگيهاي فيزيکوشيميايي سطح ايلمنيت و بهبود قابليت شناورسازي آن استفاده شد .نتيجههاي آناليز XPS نشان داد که پس از تابش ميکروويو در اثر اکسايش 2+Fe به 3+Fe ميزان يونهاي 3+Fe از 5/84 درصد به 66 درصد افزايش يافت. در اثر اين فرايند، اکسايش پتانسيل زتاي سطح ايلمنيت کاهش يافت؛ به طوريکه نقطه ايزوالکتريک آن از 8/5=pH به 0/3=pH تغيير پيدا کرد. افزايش ميزان يونهاي 3+Fe در سطح، باعث افزايش ميزان جذب يونهاي اولئات و در نتيجه تشکيل اولئات آهن فريک پايدار ميشد .
بيشترين مقدار جذب اولئات در 7-6=pH اتفاق افتاد که در اثر آن زاويه تماس ايلمنيت پس از تابش ميکروويو از 0/78 درجه به 4/74 درجه افزايش مييافت. پس از جذب اولئات پتانسيل زتا نيز براي ايلمنيت پيش و پس از تابش به ترتيب 3/66- و 1/74- ميليولت به دست آمد. بنابراين تغيير ويژگيهاي فيزيکوشيميايي صورت گرفته پس از تابش ميکروويو در سطح ايلمنيت منجر به افزايش آبگريزي و سرانجام افزايش قابليت شناورسازي ايلمنيت در بازهي گسترهاي از pH شد.
واژههاي كليدي: ايلمنيت، فلوتاسيون ،ويژگيهاي فيزيکوشيميايي، ميکروويو.
KEY WORDS: Ilmenite, Flotation, Physicochemical properties, Microwave.
مقدمه

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
33

32 جدول 3ـ نتيجههای تجزيه شيميايي نمونه مورد مطالعه توسط فلورسانس پرتو ايکس) XRF(.

33

شکل 2ـ تغييرهای بازيابي ايلمنيت ،پيش و پس و بعد از تابش ميکروويو شکل 3ـ تغييرهای بازيابي ايلمنيت در غلظتهای مختلف کلکتور برحسب pH در حضور 5-38 × 58/3 مولار سديم اولئات. سديم اولئات) 3/5pH=(.

جدول 2ـ تغيير ميزان و نوع آهن موجود در سطح ايلمنيت پيش و پس از تابش ميکروويو.

2+
Fe
3+
Fe
2+
Fe
3+
Fe

2+

Fe

3+

Fe

2+

Fe

3+

Fe

شکل 5ـ منحني آناليز انرژی اتصال يونهای 2+Fe و 3+Fe در سطح ايلمنيت الف( پيش از تابش ميکروويو ب( پس از تابش ميکروويو.

38

شکل 8ـ پتانسيل زتای ايلمنيت برحسب pH پيش و پس از تابش ميکروويو و شکل 5 ـ تغييرهای زاويه تماس مقطع ايلمنيت خالص در pH های در غياب و حضور کلکتور)غلظت کلکتور سديم اولئات 5-38×58/3 مولار(. گوناگون در حضور 5-38 × 58/3 مولار سديم اولئات.

اندازهگيري زاويه تماس

شکل 5ـ سطخ دانه خالص ايلمنيت الف( پيش از تابش ميکروويو ب( پس از تابش ميکروويو.قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید