بررسي تأثير پرکنندههای معدني بر ويژگيهای مکانيکي و گرانروی گوگرد اصلاح شده
نرمين بهرامي آده*+، ميترا مهتدي حقيقي، ناهيد محمد حسيني، آزاده پاپن، فاطمه خرمجاه، هادي خاني
کرج، پژوهشکده توسعه صنايع شيميايي ايران )وابسته به جهاد دانشگاهي(
چكيده: استفاده از پودر گوگرد به دليل قيمت پايين و دارا بودن ويژگيهاي خاصي از جمله خاصيت چسبانندگي و ضد خوردگي ، به طور گستردهاي در صنايع ساختماني توصيه شده است اما اصلاح گوگرد و بهبود ويژگيهاي شيميايي و مکانيکي آن از روش واکنش با اصلاح کنندهها و اختلاط با پودرهاي معدني ضرورت دارد .
در اين پژوهش ابتدا، گوگرد اصلاح شده از واکنش گوگرد مذاب با افزودني اولفيني تهيه شد. سپس از اختلاط آن با درصدهاي گوناگون از پرکننده )فيلر( هاي سيليس، ميکا و تالک، نمونههاي چندسازه )کامپوزيت( ساخته شد .نمونهها تحت آزمونهاي مکانيکي کششي، خمشي و فشاري قرار گرفتند. بررسي نتيجههاي آزمونها نشان داد بيشترين مقاومت خمشي و فشاري با نمونههاي چندسازه داراي 01 درصد تالک و مقاومت کششي با نمونههاي داراي 01درصد ميکا ايجاد ميشود. همچنين مشخص شد افزودن پودر سيليس باعث افزايش چشمگير گرانروي گوگرد اصلاح شده ميشود.
واژههاي كليدي: گوگرد، گوگرد اصلاح شده، پرکننده )فيلر( معدني ،ويژگيهاي مکانيکي، ميکا، سيليس ،تالک.
KEY WORDS: Sulfur, Modified sulfur, Inorganic fillers, Mechanical properties, Mica, Silica, Talc.

+E-mail: [email protected] عهده دار مکاتبات*
)0( Filler )1(Wetting agent
3
آده

)1( Thixotropy
جدول 3ـ نتيجههاي مقاومت مکانيکي ترکيبهاي گوگردي.

آده

آده

شکل 3ـ تصوير SEM گوگرد. شکل 5 ـ تصوير SEM نمونه چندسازه گوگردي با پودر تالک.

شکل 4ـ تصوير SEM نمونه چندسازه گوگردي با پودر سيليس. شکل 6 ـ تصوير SEM نمونه چندسازه گوگردي با پودر ميکا.

شکل 7ـ گرانروي گوگرد مذاب. شکل 8 ـ گرانروي نمونه هاي چندسازه گوگردي با پودرهاي سـيليس،تالک و ميکا

آده

شکل 33ـ ساختار ميکا با فرمول 2a( Al2Si4O10(OH)(، ساختار تالک با فرمول 2b( Mg3[Si2O5]2(OH)(.

مراجع
McBee William C., Sullivan Thomas A., “Structural Material”, U.S. Patent 4,022,626, May, 10, (1977).
Simic Milutin, “Sulfur Composition With Mica”, U.S. Patent 4,026,719, May., 31, (1977).
Simic Milutin,”Sulfur Composition”, U.S. Patent 4,129,453, Dec., )8791( ,21.
Simic Milutin, ”Plasticized Sulfur Improved Thixotropy”, U.S. Patent 4,210,458, Jun.,1, (1980).
3
آده
Milutin Simic, Novato, Calif, “Plasticized Sulfur Coating Compositions”, U.S. Patent 4, 233,082, Nov.11, (1980).

]
[

]

[

22

22

Bahrami Adeh, N., Afghani T., Shamsipur M., Study of Morphology and Thermal Behavior of Newly Prepared Plasticized Sulfur, 8(4):1063-1072 (2011).
Bahrami Adeh N., Mohtadi Haghighi M., Mohammad Hosseini N., Preparation of Sulfur Mortar from Modified Sulfur, Iran. J. Chem. Chem. Eng. (IJCCE), 27(1): 123 (2008).
Mohamed A.M.O., El Gamal M.M., “Sulfur Concrete For The Construction Industry”, J. Ross Publishing ,(2010).
31قیمت: تومان

دسته بندی : شیمی و مهندسی شیمی

دیدگاهتان را بنویسید