470852510832

نشريه مهندسی صنايع )علمی پژوهشی(، پرديس دانشکده های فنی ،دانشگاه تهران دوره 50، شماره 2، پايیز و زمستان 1395

صاحب امتیاز : پرديس دانشکده های فنی ناشر : دانشگاه تهران
مديرمسئول : محمود کمره ای، استاد سردبیر : رضا توکلی مقدم، استاد
مدير داخلی: عطاالله طالعی زاده ،استاديار

هیأت تحريريه

محمدعلی آزاده استاد دانشگاه تهران؛ محمدصالح اولیاء دانشیار دانشگاه یزد؛ رضا توکلی مقدم استاد دانشگاه تهران؛ فريبرز جولای استاد دانشگاه تهران؛ غلامرضا جهانشاهلو استاد دانشگاه خوارزمی؛ مسعود ربانی استاد دانشگاه تهران؛ جعفر رزمی استاد دانشگاه تهران؛ محمد زئیری استاد دانشگاه برادفورد، انگلستان؛ کواکوينگ ژانگ استاد دانشگاه ویندزور، کانادا؛ عطاالله طالعی زاده استادیار دانشگاه تهران؛ جلال عشايری استاد دانشگاه تیلبرگ، هلند؛ سید فريد قادری استاد دانشگاه تهران؛ فرهاد قاسمی طاری استاد دانشگاه صنعتی شریف؛ سیدحسن قدسیپور استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ عباس کرامتی دانشیار دانشگاه تهران؛ آنگاپا گناسهکاران استاد دانشگاه ماساچوست ،آمریکا؛ عزيزاله معماريانی استاد دانشگاه خوارزمی؛ رسول نورالسناء استاد دانشگاه علم و صنعت ایران.

مدير اجرايی : ستاره فطرس ويراستار: مؤسسه فنی چکاد صفحه آرا: طرح و نشر هامون

چکیده مقالات این نشریه در موسسه نمایه سازي علمی کمبریج (CSA) نمایه می گردد.
این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و نیز در کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي شیراز (ISC) نمایه می شود.
4158361-6516

نشریه مهندسی صنایع مقالات علمی پژوهشی را در کلیه زمینه هاي مرتبط چاپ می کند.
براي آگاهی از نحوه ارائه و نگارش مقالات به ” ضوابط صفحه آرایی” مندرج در ابتداي نشریه مراجعه گردد.
2077847-6366

نشریه مهندسی صنایع بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات علمی کشور داراي درجه علمی پژوهشی است

تشکر و قدردانی: از کلیه محققین و اساتید که با قبول زحمت، داوري مقالات این نشریه را به عهده داشته اند سپاسگزاري می شود.
16002027551

این شماره از نشریه مهندسی صنایع، با استفاده از حمایتهای مالی بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی به چاپ رسیده است.

آدرس نشريه : تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از خیابان جلال آل احمد، پرديس دانشکده های فنی، ساختمان مرکزی، طبقه چهارم تلفن : 82084406

Website: http://jieng.ut.ac.ir Email: [email protected]

شاپای چاپی: 6896-2423 شاپای الکترونیکی: 6888-2423

چاپخانه : انتشارات دانشگاه تهران
182881-141262

5452873-113830

رویه صفحه آرایی مقاله

از نویسندگان محترم که مقالات خود را براي بررسی و چاپ در نشریه تخصصی 12 – در انتهاي هر مقاله لازم اســت که طی پاراگرافهاي جداگانه نتایج، فهرست مهندسی صنایع پردیس دانشکده هاي فنی ارسال می دارند تقاضا دارد نکات زیر را منابع و واژه نامه (در صورت استفاده از کلمـات خارجی جدید) ارائه شوند.
دقیقاً رعایت فرمایند. 13 – شماره ترتیب منابع در متن مقاله داخل کروشه نوشته شود. شماره روابط ریاضی
1 – نشریه تخصصی مهندسی صنایع پردیس دانشکده هاي فنی مقالات علمی– داخل پرانتز گذارده شود. اشاره به پاورقی با شماره هائی در فوق کلمه مشخص پژوهشی را در کلیه گرایش هاي مهندسی صنایع چاپ می کند. هیات تحریریه شود.
در پذیرش مقالاتی که در رابطه با مسائل ایران باشند اولویت قائل است. 14 – در مورد واژه هاي علمی که قبلاً به کار برده نشده معادل خارجی آنها در انتهاي 2 – مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد. هیات مقاله آورده شود.
تحریریه انتظار دارد که نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه 15 – فهرست مراجع فقط به زبان انگلیسی و بصورت تک ستونی باید مطابق نمونه دانشکده فنی نرسیده است مقاله خود را به مجله دیگري جهت چاپ ارسال زیر با قلم Times New Roman 10 به ترتیب براي “مقاله” ، “کتاب” و نفرمایند. “مجموعه مقالات کنفرانس” تهیه شود.
3 – فایلهاي الکترونیک مقاله در محیط PDF , word به همراه فرمهاي شناسنامه
کنترل کیفی مقاله و فرم پیشنهاد داور پس از تکمیل شدن علاوه بر اینکه در Murtha-Smith, E., Hwang, S. H. and Bean, J. (1992). –
“Load transfer in a space frame connection.” ASCE, درج گردد, بایستی به http://jieng.ut.ac.ir سایت نشریه دانشکده فنیJ. of Structural Eng., Vol. 7, No. 3, PP. 191-200. .نیز ارسال شود [email protected] آدرس الکترونیکی نشریه
– Smith, J.M. and Van Ness, H. C. (1987). Introduction (با (حاشیه هاي بالا و پایین و راست و چپ 5/2 سانتیمتر A4 مقالات روي کاغذ – 4 to chemical engineering thermodynamics. 5th. Ed. به صورت دو ستونی (مطابق رویه صفحه آرائی موجود) تایپ گردد. فواصل بین
Chapter 15, McGraw-Hill Pub. Co., New York. باشد. مقالات فارسی با قلم نازنین نازك 12 و single خطوط به صورت
– Morgan, P. R., Schmidt, L. C. and Rhodes, W. A. با نرم افزار Times New Roman12 مقالات انگلیسی با قلم نازك
(1984). “Materical effects on mild steel strut .تهیه گردد Windows XP تحت word
stability.” Proc., 3rd Int. Conf. on Space Struct., H. حجم مقاله نباید از حدود 7500 کلمه و یا حداکثر 12 صفحه چاپی به قطع نشریه –5 Nooshin, ed., Elsevier Applied Science, London, تجاوز نماید. (با درنظر گرفتن محل جداول– اشکال – خلاصه – نتایج وEngland, PP. 388-393. .(فهرست منابع
6– براي مقالات فارسی، عنوان مقاله با درنظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از 60 16 – اصل مقاله باید به زبان فارسی ارائه شود. لیکن چکیده مقاله در هر حالت به دو حرف تجاوز نماید و با قلم میترا سیاه 18 تایپ گردد. زبان انگلیسی و فارسی تهیه گردد. در مورد حجم آن به بند 9 مراجعه شود.
7 – نام نویسنده مقاله با قلم میترا سیاه 14، عنوان علمی یا شغلی او با قلم نازنین 17 – مسئولیت ارائه صحیح مطالب مقاله به عهده نویسندگان مقاله است. لذا نسخه نازك 14 باید در زیر عنوان مقاله ذکر شود. اي از مقاله آماده براي چاپ جهت آخرین تصحیح به نویسنده ارسال خواهد شد.
8– براي مقالات انگلیسی، عنوان مقاله با قلم سیاه Times New Roman 18 اگر تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد در موقع ارسال مقاله مشخص نمایند
، نام نویسنده مقاله با قلم سیاه Times New Roman 13، عنوان علمی که مکاتبات بعدي با کدام یک از آنها انجام گیرد.
یا شغلی او با قلم Times New Roman 12 در زیر عنوان مقاله ذکر شود. 18 – خوانندگان می توانند “بحث درباره مقالات” چاپ شده را حداکثر تا سه ماه پس ضمناً آدرس الکترونیکی مربوط به نویسنده رابط در پاورقی آورده شود. از انتشار مقاله به دفتر نشریه ارسال دارند تا در صورت تصویب هیات تحریریه 9– چکیده مقاله براي مقالات فارسی با قلم نازنین نازك 10، و براي مقالات انگلیسی جهت دعوت از نویسنده مقاله براي تهیه پاسخ نسبت به چاپ آن در شماره هاي با قلم نازك Times New Roman 10 به صورت تک ستونی و فقط طی بعدي اقدام گردد. این گونه اظهارنظرها حداکثر در دو شماره بعد از شماره اي که یک پاراگراف ارائه شود. چکیده فارسی نباید از 150 کلمه تجاوز نماید. لیکن مقاله در آن به چاپ رسیده، چاپ خواهد شد.
چکیده انگلیسی بدلیل نمایه شدن بین المللی لازم است بصورت خلاصه مقاله 19 – مقاله پذیرفته شده براي چاپ که حروفچینی گردیده است قابل تغییر نیست. بوده و بیانگر محتواي مقاله باشد و میتواند در 300 تا 500 کلمه ارائه شود. چنانچه نویسنده مقاله علاقمند به اضافه کردن توضیحات یا مطالب بسیار چکیده مقاله بایستی حاوي نکات اصلی و نتایج مقاله باشد به طوري که آن را ضروري دیگر باشد ممکن است آنها را به صورت حداکثر یک پاراگراف در آخر بتوان جداگانه چاپ نمود. مقاله آورد.
– اشکال و نمودارهاي مربوط به مقاله حتما اصل بوده و داراي کیفیت مطلوب 20 – مقاله ارسالی به دفتر نشریه تخصصی مهندسی صنایع پردیس دانشکده هاي باشد. فایلهاي اصلی اشکال (تحت PDF, Word, Excel) بایستی حتما فنی پس از طی مراحل داوري مسترد نمی شود.

ارائه گردد. اندازه قلم ها خصوصاً در مورد منحنیها (legend) بگونه اي انتخاب آدرس پستی نشریه:
شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل براي چاپ نیز خوانا باشند (زیرنویس تهران، خیابان کارگر شمالی، بالاتر از خیابان جلال آل احمد، پردیس دانشکده هاي فنی، اشکال میترا سیاه 10). ساختمان مرکزي، طبقه چهارم تلفن: 82084406
– با توجه به ایندکس شدن این نشریه در بانکهاي اطلاعاتی بین المللی، باید
آدرس الکترونیک :
نمایه ها، محتوا و عناوین جداول، نمودارها و شکلها به زبان انگلیسی باشند. فقط Website: http://jieng.ut.ac.ir Email: [email protected] عنوان شکلها و جداول، علاوه بر انگلیسی میتواند به فارسی هم ارائه شود.قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید