نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1394، از صفحه 93 تا 106
طراحی شبکة زنجيرة تأمين يکپارچة مستقيم و معکوس سازگار با محيط زيست
سيما غايب لو1 و محمدجعفر تارخ2*
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشیار دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
)تاریخ دریافت 28/2/93ـ تاریخ دریافت روایت اصلاح شده 5/8/93ـ تاریخ تصویب 28/10/93( چکيده
هدف از طراحی شبکة زنجیرة تأمین حلقه بسته ترکیب کردن ملاحظلات محیطی با طراحی شبکة زنجیرة تأمین سـنتی از طریـد درنظرفـرفتنبازیافت، دمونتاژ، و فعالیت های استفادة مجدد است. در یک شبکة زنجیرة تأمین حلقه بسـته اسـتفاده از مـواد اولیـة دوسـتدار محـی زیسـت وافزایش استفادة دوباره از محصولات به کمک طراحی یک شبکة بازیافت، دمونتاژ، و نوسازی محصولات مناسب می تواند سبب افزایش ملاحظـاتمحیطی در طراحی شبکه شود. در این فرایند طراحی باید معاوضه ای بین توابع هدف حداکثرسازی منافع و سـبزبودن در نظـر فرفتـه شـود. دراین پژوهش، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح 0 و 1 دوهدفه برای یک شبکة لجسـتیک یکاارةـة مسـتقی و معکـوا، شـامس سـه سـطح درجریان مستقی )به نام های تأمین کنندفان، مراکز مونتاژ، مناطد مشتری( و دو سطح در جریان معکوا )بـه نـام هـای مر اکـز دمونتـاژ و دفـع(،توسعه داده و حس شد. مجموعه ای از جواب های بهینة پارتو برای نشـان دادن معاوضـة بـین توابـع هـدف سـود و سـبزبودن شـبکه فـراه شـد.
همچنین، ةندین بینش مدیریتی مفید از مثال های عددی متنوع توسعه داده شد.
کليدواژگان: انتخاب تأمین کنندفان سبز، برنامه ریزی دوهدفه، طراحی شبکه، لجستیک معکوا مقدمه
مدیریت محصولات دست دوم،1 که لجستیک معکـوا نیـزنامیده می شود، با آن بخش تولیدی کـه دربردارنـدة مسـا سزیست محیطی است، بسیار ارتبـا دارد ]1[. اهمیـت تولیـدمجدد و بازیافت محصولات دست دوم طی دهة فذشـته بـهطرزی ةشمگیر افـزایش یافتـه اسـت. مـدیریت لجسـتیک)زنجیرة تأمین( معکوا فرایند برنامه ریزی، اجـرا ، و کنتـرلمؤثر و کـارای جریـان مـواد اولیـه و موجـودی در جریـان ومحصــولاتِ نهــایی و اطلاعــات مــرتب بــا آن از ســویمصرف کنندفان تا منشأ اصلی آن است، که بـا هـدف کسـبمجدد ارزش اقلام یا انهدام مناسب آن ها انجام می شـود ]2[. برای تعریف لجستیک معکوا عبارات فونافونی به کار رفته است؛ از جمله لجستیک جریان معکوا2، توزیع معکـوا 3، زنجیرة تأمین معکوا4، زنجیرة تأمین یکاارةـة مسـتقی ومعکوا5.
Email : [email protected] 02188465107 :نویسنده مسئول تلفکس *
در دو دهة اخیر بسیاری از شرکت هـای بـزر ـ ماننـددل6، جنرال موتورز7، کداک8، زیراکس9ـ به ساخت مجـددو تعمیرات و به طور کلـی احیـای10 محصـولات برفشـتی)لجستیک معکوا(11 توجهی ویژه داشته انـد ]3[. عوامـسمحرک شرکت ها برای روآوردن بـه برنامـه ریـزی و اجـرا وکنترل لجستیک معکوا را می توان در ةهار دستة اصـلیخلاصــه کــرد: 1. الزامــات قــانونی؛ 2. حساســیت هــای زیســت محیطــی؛ 3. ســودآوری اقتصــادی؛ و 4. انحصــار تکنولوژی. فلشمن ]4[ تفاوت های زنجیرة تـأمین سـنتی ومعکوا را بیان کرد. مثلاً، لجستیک معکـوا فراینـدهایخاص و جدیدی را طلب می کند که در زنجیرة روبه جلو در نظر فرفته نمی شوند. همچنین در لجستیک معکوا عـدمقطعیت بالایی وجود دارد که به نوبة خـود طراحـی شـبکةلجستیک معکوا را پیچیده تر می کند.
طراح ی ش بکة زنجی رة ت أمین س نتی در جری ان
مستقی به مکان یابی و تعیین ظرفیت و تعداد تسهیلات تولیـد و س اخت و توزیــع و تعری ف ان واع اتصــالات وارتباطـات حمـس ونقـس مـی پـردازد ]5[. در شـبکه هـای
معک وا و ش بکه ه ای یکاارة ة مس تقی و معک وا تســهیلات دیگــری، از جملــه مراکــز جمــع آوری12 و مرتب سازی13 و پردازش مجدد14، به تسـهیلات موجـوددر شبکة مستقی اضافه می شود. از طرف دیگر، طراحی ش بکة مس تقی و معک وا ب ه ط ور مج زا موجب اتزیربهینگی شبکه را، با توجه به اهداف زنجیـرة تـأمین،ف راه م ی کن د ]6 و 7[. از ای ن رو، طراح ی جری ان مستقی و معکوا باید به صورت یکاارةه انجـام شـودکه خود بر پیچیدفی این نوع طراحی نسبت به طراحـیشبکة زنجیرة تأمین سنتی می افزاید.
یکی از مسا س عمده در طراحی شـبکة زنجیـرة تـأمینایجاد معیارهای اندازه فیری عملکـرد بـرای تعیـین میـزاناثربخشی یا کارایی سیست تحت مطالعه بـا سیسـت هـایدیگر است. به طـور سـنتی، عمـدتًاً یـک نـوع تـابع هـدف)حداکثرسازی سـود یـا حـداقس سـازی هزینـه( در مسـا سطراحی شبکة زنجیرة تأمین در نظر فرفته شـده اسـت. درپاره ای از مطالعـات انجـام شـده در زمینـة طراحـی شـبکةزنجیرة تأمین به حداکثرسـازی سـطح خـدمت مشـتری وسطح کیفیت ]8[ یا حداقس سازی ریسک مـالی ]9[ توجـهش ده اس ت. یکاارة ه س ازی جری ان معک وا ب ا جری ان مستقی به تعریف معیارهای جدید ارزیابی، از جمله سـطحبازیافت پذیری محصولات و میزان تولید مجدد، می انجامـد.از این رو، درنظرفرفتن ةندین معیار انـدازه فیـری کـاراییعملکرد در توسعة مدل های طراحی یکاارةة شبکة زنجیرة تأمین مستقی و معکوا ضروری است.
در زمینــة انتخــاب تــأمین کننــدفان، از آنجــا کــهبرون سااری مواد اولیه و قطعات در اغلـب مواقـع بـه صـرفهاست، بسیاری از سازمان ها اقدام به برون سااری مـی کننـد.انتخ اب تــأمین کننــدفان در زنجیـرة تــأمین مســتقی ومعکوا متفاوت اسـت و ایـن تفـاوت در مقایسـة زنجیـرةت أمین مس تقی ب ا زنجی رة ت أمین یکاارة ة مس تقی ومعکوا بیشتر است. مـثلاً، اهمیـت معیارهـای سـبزبودنمحص ولات و می زان س طح قابلی ت اطمین ان قطع ات در زنجی رة ت أمین یکاارة ة مس تقی و معک وا نس بت ب ه زنجیرة تأمین مستقی به مراتب بیشتر است ]10[. از ایـنرو، معیارهایی ةـون قابلیـت اطمینـان، بازیافـت پـذیری، وسهولت دمونتاژ در انتخاب تأمین کنندفان در یـک زنجیـرةتأمین یکاارةة مستقی و معکوا باید مدّ نظر قرار فیرند.
با توجه به مباحث مطـرح شـده، در ایـن پـژوهش یـکمدل ریاضی دوهدفه برای زنجیرة تأمین یکاارةة مسـتقی و معکوا ارا ه می شـود. حداکثرسـازی سـود و سـبزبودنشبکه توابع هدف مدل در نظر فرفتـه شـدند. تـابع هـدفسبزبودن شبکه با بهره فیـری از مفهـوم مـدیریت زنجیـرةتأمین سبز15، که به یکاارةه کردن فاکتور اقتصاد )سـود( ومحی زیست در سطح زنجیرة تأمین می پردازد، تعیین شد ]11[. اسریواستا مدیریت زنجیـرة تـأمین سـبز را بـه ایـنصورت تعریف کرده است: «تلفید تفکر محـی زیسـتی درمدیریت زنجیرة تأمین که مراحس طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد، فراینـدهای تولیـدی و تحویـس محصـول بـهمشتری، و مدیریت پایان عمر محصول را در بر می فیـرد .» تابع هدف سبز در این پژوهش به صورت تابعی از سبزبودن قطعات و محصولات در نظر فرفته شد.
جدول 1 آثار مثبت و منفی شبکه های سبز و سـنتی رابر تابع هدف سود نشان می دهـد. بـا توجـه بـه جـدول 1، شبکة سبز، به دلیس بازیافت، هزینة خدمات بعد از فروش16 پ ایین ت ری دارد. همچن ین، امک ان ایج اد ب ازاری ب رایمحصولات نوسازی شـده وجـود دارد کـه ممکـن اسـت بـرسودمندی ةنین شبکه هایی بیفزایـد. بازیافـت محصـولاتنیز به کاهش هزینه های زیست محیطی اعمال شده از سوی دولت ها برای شرکت ها می انجامد. به علاوه، سـطوح قابلیـتاطمینان قطعات بر کیفیت قطعـات موجـود در محصـولاتبرفشتی تأثیر مستقی مـی فـذارد؛ بـه طـوری کـه امکـاناستفادة مجدد از قطعات با سطوح قابلیت اطمینـان بـالایموجود در محصولات برفشتی وجود دارد. به علاوه، نوسازی و استفادة مجدد محصولات ساخته شده از قطعات با قابلیت اطمینان بالا راحت تر و ارزان تر است .جدول 2 تأثیر مثبـتو منفی قابلیت اطمینان قطعـات روی تـابع هـدف سـود را نشان می دهد.
جدول 1. تأثيرات مثبت و منفی سبزبودن شبکه بر تابع هدف سود
شبکه های سنتی شبکه های سبز

تأمین قطعات با قیمت پایین
هزینه های احداث پایین
امکان ایجاد بازاری برای محصولات نوسازی شده
کاهش هزینه های فروش و خدمات
ارا ة تصویری بهتر از شرکت17 در دید مشتریان تأثيرات مثبت
عدم امکان ایجاد بازار برای محصولات نوسازی شده با هزینة قابس قبول
هزینه بربودن شبکه های فروش و خدمات تأمین قطعات با قیمت بالا

هزینه های احداث بالا تأثيرات منفی

استفاده از قطعات با سطوح قابليت اطمينان بالا استفاده از قطعات با سطوح قابليت اطمينان نرمال
 کیفیت بالای محصولات برفشتی که مزایای زیر را در پی دارد:
تعداد قطعات باکیفیت به دست آمده از دمونتاژ بالاست.
هزینة نوسازی محصولات پایین است.  تأمین قطعات با قیمت پایین تأثيرات مثبت

 تأمین قطعات با قیمت بالا تعداد قطعات باکیفیت به دست آمده از دمونتاژ پایین است.
شبکة تعمیر و نگهداری یا خدمات پرهزینه است.
قیمت تمام شدة محصولات نوسازی شده بالاست. تأثيرات منفی
جدول 2. تأثير سطوح گوناگون قابليت اطمينان قطعات روی سود يا منافع حاصل از شبکه

در این پژوهش یک مدل برنامه ریزی دوهدفه بـرای یـکش بکة زنجی رة ت أمین یکاارة ة مس تقی و معک وا ارا ه می شود. با توجه به تمایس شرکتها به ارا ة تصویر سـبز 18 از فعالیت های تولیدی و توزیع، درنظرفرفتن سـود و سـبزبودنبه منزلة توابع هدف به تصمی فیرندفان در ایجاد موازنه بین دو تابع هدف متناقض فوق کمک میکند. همچنین، سـطوحقابلیت اطمینان قطعـات، کـه تـأثیری مسـتقی بـر کیفیـتقطعــات موجــود در محصــولات برفشــتی دارد، در مرحلــةانتخاب تأمین کنندفان در نظر فرفته شده انـد. بـا توجـه بـهپیشینة موضوع )بخش 2(، مدل فوق اولین مدلی اسـت کـهسبزبودن قطعات و محصولات و همچنین قابلیـت اطمینـانقطعات را، بـه منزلـة مصـادیقی از زنجیـرة تـأمین سـبز، درطراحی زنجیرة تأمین یکاارةـة مسـتقی و معکـوا لحـا ک رده اس ت. در مس ئلة تح ت مطالع ه س ه رده19، ش امس تأمینکنندفان و مراکز مونتـاژ و مراکـز مصـرف، در جریـانمستقی و دو رده، شامس مراکـز دمونتـاژ و دفـع، در جریـانمعکوا در نظر فرفته شد. مدل توسعه داده شده تک دوره ای ، ةندقطعهای، ةندمحصولی، و ةندمرحله ای است.
در بخش دوم این مقاله پیشینة موضوع مرور و بر مبنای یک سیست کدینگ توسعه داده شده طبقهبندی می شـود. دربخش سوم مسئله تعریف و فرض های مسئله تبیین می شود .
تأثیر قابلیت اطمینان و سـبزبودن قطعـات و محصـولات بـرطراحی شبکة زنجیرة تأمین معکوا در بخش ةهـارم ارا ـهمی شود. مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح 0 و 1 دوهدفـهبرای مسئله در بخش پنج توسعه داده می شود. بخش هـایشش و هفت به ارا ة روش حس پیشنهادی و حس مثال هـایعددی و ارا ة بینش هـای مـدیریتی اختصـاص مـی یابـ د. در پایان، بخـش هشـت ، دربـارة خلاصـه ای از نتـای تحقیـد وبرخی زمینه های تحقیقات آتی بحث می شود.
پيشينة موضوع
بیشتر پیشینة موضوع در زمینة طراحی شبکههای لجستیک )اع از مس تقی و معک وا( ش امس م ـدله ای مختلـف مک ان ی ابی تس هیلات ب ر پای ة برنام ه ری زی ع دد ص حیح آمیخته20 است. این مدل ها انواع مختلفی از مدل های سـاده،نظیر مکان یابی تسهیلات با ظرفیـت نامحـدود و مـدل هـایتک قطعه ای21 و تک محصولی22 )مـثلاً ]12[(، تـا مـدل هـایپیچیده تر، نظیر مدل های ةندرده ای با ظرفیـت محـدود یـامـدل هـای ةندمحصـولی و ةنـدپریودی23 )مـثلاً ]13[(، را شامس می شوند. کو و ایـوانز ]14[ مـروری جـامع از پیشـینةموضوع در زمینة طراحی شبکة لجستیک ارا ه دادهاند.
در این مقاله، مرور پیشینة طراحی شبکه در سه دستة طراحی شـبکة لجسـتیک معکـوا، یکاارةـة مسـتقی ومعکوا، و شبکة لجستیک سازفار با محی زیسـت انجـامشد. قسمت عمده ای از پیشینه به طراحی شبکة لجستیک معکوا مربو می شود، که هـدف آن هـا تعیـین تعـداد ومحس مراکز جمع آوری و بازیافت و دفع و همچنین ظرفیت آن ها و جریان بهینه از مراکز مصرف بـه مراکـز بازیافـت ودفع است. تعداد مطالعـات انجـام شـده در زمینـة طراحـییکاارةة شبکه های مستقی و معکوا نسبت به دستة اول کمتر است. هدف آن ها یکاارةهسازی به منظور اجتناب از زیربهینگی ناشی از طراحی مجزای شبکه هـای مسـتقی ومعکوا است. در پایان، تعداد بسـیار معـدودی از مقـالاتیکه به طراحی شبکة یکاارةة مسـتقی و معکـوا سـازفاربا محی زیست پرداخته اند بررسی می شوند.
در زمینة طراحی شبکة معکوا مدل های بسیار زیـادیدر ةنــد دهــة اخیــر توســعه داده شــده انــد. جایــارامن وهمکارانش ]15[ یک مدل برنامه ریزی خطـی عـدد صـحیحآمیخته برای طراحـی شـبکة لجسـتیک معکـوا بـا هـدفحـداقس سـازی هزینـه ارا ـه دادنـد. در ایـن مقالـه فقـ ب هفعالیت های احیای محصولات برفشتی پرداخته شد. کریکـیو همکـارانش ]16[ بـه طراحـی شـبکة لجسـتیک معکـوادورده ای برای یک تولیدکنندة دستگاههای کای بـا اسـتفادهاز ی ک م دل برنام ه ری زی خط ی ع دد ص حیح آمیخت هپرداختند. در این مدل به هزینـه هـای پـردازش محصـولاتبرفشتی و موجودی نیـز در تـابع هـدف توجـه شـده اسـت.همچنین، پیشوایی و همکارانش ]17[ یک مدل خطی بـرایمکـان یــابی مراکــز جم ع آوری و بازرســی در یــک شــبکةلجستیک معکوا ارا ه دادند. برای حس مدل در ابعاد بـزر یک الگوریت شبیه سازی تبرید24 توسعه داده شده است.
تعداد مطالعات انجام شده در زمینـة طراحـی یکاارةـةشبکه های مستقی و معکوا نسبت به مطالعات دستة اول کمتر است. در این زمینـه، لـو و بوسـتس ]18[ یـک مـدلبرنامه ریزی ریاضی خطی برای طراحی یکاارةة شبکه هـایمستقی و معکوا، با درنظرفرفتن تسهیلات مشـترک، بـاهدف حداقس سازی هزینـه ارا ـه کردنـد. بـرای حـس مـدلپیشنهادی، یک الگوریت ابتکاری بـر مبنـای لافرانـژ ارا ـهشـده اس ت. همچنـین، پیش وایی و همکـارانش ]8[ م دل برنامــه ریــزی دوهدفــه، شــامس حــداقس کــردن هزینــه وحداکثرسازی مسئولیت پذیری25، برای یک شـبکة زنجیـرةت أمین یکاارة ة مس تقی و معک وا ارا ه دادن د. م دل ارا ه شده قادر به درنظرفرفتن ترکیـب تسـهیلات توزیـع وجمع آوری و محاسبة صرفه جویی حاصس و همچنین ایجـادتع ادل ب ین ح داقس ک ردن هزین ة ک س و حـداکثرکردنپاسخگویی شبکه است. برای حس مدل در ابعاد بزر یـکالگوریت ممتیک توسعه داده شده است.
مق الات ارا ه ش ده در زمین ة طراح ی ش بکة یکاارة ةمستقی و معکوا سازفار با محی زیست بسـیار کـ اسـت.
هوفو و پیستیگوپولاا ]19[ یک مدل دوهدفة پیشرفته برای طراحی زنجیرة تأمین سـازفار بـا محـی زیسـت بـرای مـوادش یمیایی ارا ه دادن د. م دل توس عه داده ش ده یـک مـدلبرنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیخته است که در یک شـبکةةنددوره ای و ةند محصولی به کار رفتـه اسـت. ایـن مـدل ازافزایش و ایجاد ظرفیتْ مکـان یـاب ی تسـهیلات را مـدل کـرده
جدول 3. علايم استفاده شده در جدول 4
مخفف
(Acronym( مشخصات
)Description( دسته
)Category(
RN CLN )Reverse Network( شبکة معکوا
)Closed-LoopNetwork( شبکة حلقه بسته نوع شبکه
MPr or SPr Multi-product or single-product)( ةندمحصولی یا تک محصولی MPa or SPa Multi-part or single part)( ةندقطعه ای یا تک قطعه ای مشخصه های مدل
C or P )Cost or Profit( سود یا هزینه R )Responsiveness( مسئولیت پذیری E )Environmental benefits( مزایای زیست محیطی تابع هدف مدل
G )Part and product Greenness( سبزبودن قطعه و محصول اس ت. اه داف م دل ش امس ح داکثرکردن س ود اقتص ادی و حداقس کردن تأثیرات زیست محیطی است. پتـی و همکـارانش
]20[ ی ک م دل برنامـه ری زی آرم انی ب رای تعی ین مح ستسهیلات و مسیر و جریان مواد و محصـولات بـین تسـهیلاتدر یک شبکة زنجیرة تأمین یکاارةة مستقی و معکوا ارا ـهدادنــد. حــداقس ســازی هزینــه هــای لجســتیک معکــوا،حداکثرسـ ازی بهبـ ود کیفیـ ت محصـ ولات، و ملاحظـ ات زیست محیطی توابع هدف در نظر فرفته شدند. امـین و زانـگ]9[ نیز ابتدا یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح آمیختـهبا تابع هدف حداقس سازی هزینـة کـس توسـعه دادنـد. سـاس،تولیدکنندفان و تکنولوژی پاک در مراکز جمع آوری مدل فوق را به منظور درنظرفرفتن فاکتورهـای زیسـت محیطـی، شـامساستفاده از مواد اولیة دوست دار محی زیست، توسعه دادند.
در جدول 4 پاره ای از مطالعات انجام شدة مرتب با مقالة فوق با جز یات بیشـتر ارا ـه مـی شـود. در جـدول 3 علایـ استفاده شده در جدول 4 تشریح مـی شـود. طبـد جـدول 4، ویژفی های متمایز مدل ارا ه شده در این مقاله بـا مـدل هـایموجــود در پیشــینة پــژوهش، شــامس طراحــی یکاارةــةشبکه های مستقی و معکوا و ةندمحصولی و ةندقطعه ای و از همه مه تر درنظرفرفتن سبزبودن محصولات و قطعـاتدر تابع هدف، مصادیقی از زنجیرة تأمین سبز است.
تعريف مسئله
مسئلة مورد بررسی در این پـژوهش طراحـی شـبکة زنجیـرةتـــأمین یکاارةـــة مســـتقی و معکـــوا اســـت؛ شـــامستأمین کنندفان ،تسهیلات مونتاژ، مراکـز مصـرف )مشـتریان(،تسهیلات دمونتاژ، و مرکز دفع. تأمین کنندفان و مراکز مونتـاژو دمونتاژ دارای ظرفیت اند. شـبکة تحـت مطالعـه در شـکس 1 نشــان داده مــی شــود. قیمــت قطعــات خریــداری شــده از تأمین کنندفان و به کاررفته در مراکز مونتاژ به سـطوح قابلیـتاطمینان و سبزبودن آن ها بستگی دارد. مواد اولیـه بـا قابلیـتبازیافت پذیری بالا در ساخت قطعات سبز استفاده شده است. در هر مرکز مونتاژ یک خ مونتاژ اولیـه وجـود دارد)هزینة ثابت احـداث خـ مونتـاژ اولیـه برابـر 0 اسـت.(همچنین در هر مرکز مونتـاژ قابلیـت بـالقوة نصـب خـ مونتاژ ثانویه بر مبنای طراحی برای دمونتـاژ وجـود دارد.
جهت نصب خ مونتاژ ثانویه، هزینة ثابت راه اندازی خ مونتاژ ثانویه بر مبنای طراحی برای دمونتاژ )برای آشنایی با مفهوم طراحی برای دمونتاژ به مرجع 21 رجوع کنیـد(در نظر فرفته شده است. انواع محصـولات مونتاژشـده بـاتوجه به سطوح سبزبودن آن ها به مراکـز مصـرف منتقـسمی شوند. سطح سـبزبودن محصـولات بـر مبنـای سـطحتکنولوژی طراحی برای دمونتاژ )درجـة سـهولت دمونتـاژمحص ول( تعری ف م ی ش ود. از ای ن رو، تع داد قطع ات باکیفیت حاصله از دمونتاژ محصولات با سطح بالای سـبزبیشتر و از طرف دیگر زمان و هزینة دمونتاژ برای ةنـینمحصولاتی به مراتب پایین تر است. بخشی از محصـولاتیکه مشتریان مصرف می کنند به مراکـز دمونتـاژ یـا دفـعمنتقس می شود. این محصولات دمونتاژ می شوند و قطعات حاصله از دمونتاژ در دو دستة قطعات مشابه نو و قطعـاتضایعاتی، به ترتیب، به مراکز مونتاژ و مرکز دفـع منتقـسمی شوند.
با جمع بندی مطالب بیان شده در این بخش، مـی تـوانفرض های مسئله را در قالب موارد ذیس خلاصه کرد:
جدول 4. پاره ای از مطالعات انجام شدة مرتبط با موضوع مقاله
274320-33662

منابع

شبکه

نوع

مشخصه

های

مدل

هدف
توابع

CLN

MPr

MPa

/
R

E

G

منابع

شبکه

نوع

مشخصهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید