نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 48، سال 1393، ویژه نامه دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، از صفحه 71 تا 82
ایجاد یک سیستم خبره به منظور شناسایی مدل مناسب براي پیش بینی
سري هاي زمانی

مهدي لطفی1 و حمیده رضوي*2
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- دانشگاه فردوسی مشهد
دانشیار گروه مهندسی صنایع- دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
وجود الگوهاي متنوع براي مدل سازي و پیش بینی سري هاي زمانی، باعث می شود انتخاب ساختار و تحلیل این گونه مدل ها با سعی و خطا، صرف زمان زیاد و مبتنی بر نظر افراد خبره انجام شود. با توجه به ماهیت شرطی رویه هاي شناسایی مدل پیش بینی سري هاي زمانی، در این مقاله سعی می شود با ایجاد تعدادي موتور جستجو، تکنیک تجزیه و تحلیل مشخص شود و در مرحله بعد، با فرض معین بودن تکنیک مناسب، پایگاه دانش به گونه اي توسعه داده شود که در نهایت امکان نسبت دادن مدل مناسب به داده هاي در دست مطالعه، فراهم شود. پس از تعیین نوع روش، میزان برازش مدل مورد نظر بر داده هاي تاریخی به وسیله شاخص هاي مناسب اندازه گیري می شود. در صورت مناسب بودن این شاخص ها، با به کارگیري مدل انتخاب شده، پیش بینی دوره هاي بعدي به دست آمده و می توان تناسب مدل پیش بینی را سنجید. سپس با تکرار این فرآیند و تغییر پاسخ سؤالات در مراحلی که حالت قطعی براي جواب وجود ندارد، به تعداد کافی مدل انتخاب کرده و از بین آنها برترین مدل بر گزیده می شود. در انتها، پیاده سازي سیستم خبره و اجراي مدل روي داده هاي نمونه به صورت مطالعه موردي، کارآیی و اعتبار روش پیشنهادي را تأیید می کند.

واژه هاي کلیدي: سیستم خبره، پیش بینی، سري زمانی، خطاي پیش بینی

مقدمه
به عمل آورد و با طرح سؤال هاي معین، در مورد مناسب بودن روش فرضی تصمیم گیري کرد. واضح است که در صورت مناسب نبودن روش پیشنهادي، باید به مرحله بعدي رفت و روش دیگري را براي مطالعه داده هاي سري زمانی به کار گرفت. شناسایی مدل مناسب، با رویکردهاي مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است که از آن جمله می توان به روش هاي مبتنی بر الگوریتم ژنتیک[4] و شبکه عصبی [5] اشاره کرد [6].
ماهیت بسیاري از مسایل سري زمانی، به گونه اي است که تصمیم گیري در مورد مدل مناسب را دشوار می کند. زیرا این انتخاب، مستلزم آگاهی از رفتار قبلی و نسبت دادن الگویی مناسب به داده هاي تاریخی در محدوده مشخصی از زمان است؛ با این فرض که بتوان با تعمیم این الگو، وضعیت پدیده مورد مطالعه را براي مقاطع معینی از آینده پیش بینی و بر آن مبنا تصمیم گیري کرد. همچنین وجود مدل هاي مختلف و شاخص هاي متنوع براي سنجش کارآیی مدل بر پیچیدگی آن می افزاید[1]. به عنوان مثال،
-15545510924

تعریف

مساله

جمع

آوري
داده

ها

اعتبارسنجی
مدل

انتخاب

و

برازش
مدل

پیاده

سازي

پیش

مدل

بینی

تحلیل

و
تجزیه

داده

ها

بهبود
و

پایش

مدل

تعریف

مساله

جمع

آوري

داده

ها

اعتبارسنجیقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید