نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 48، شماره 2، مهر ماه 1393، از صفحه 151 تا 166
تحلیل ارتباط بی عوامل ارزیابی توان فنی پیمانکاران و کیفیت اجرای پروژه های پژوهشی با استفاده از مدل عصبی ـ فازی
)مطالعة موردی: مؤس ة مطالعات بی المللی انرژی(

سیدح ی ایران منش1* ، مجید شخصی نیائی2، فاطمه سبحانی3 و مجید عبداله زاده4
استادیار دانشکدة مهندسی صنایع پردیم دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مؤسسة مطالعات بین المللی انرژی و دکتری مهندسی صنایع پردیم دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
کارشناس ارشد مهندسی صنایع پردیم دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مربی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیم

)تاریخ دریافت 5/12/91 ـ تاریخ دریافت روایت اصلاح شده 11/3/93 ـ تاریخ تصویب 6/7/93( چکیده
ایجاد و توسعة کیفیت در پروژه ها دستاوردهایی وون افزایش رضایت کارفرما، کـاهش هزینـه، افـزایش سـود، و افـزایش قـدرت رقابـت را دربردارد. در این پژوهش، با به کارگیری مدلی عصبی ـ فازی، ارتباط بین فاکتورهای ارزیابی توان فنی پیمانکاران پژوهشی و کیفیت اجرای این پروژه ها تحلیل می شود. مدب توسعه داده شده در مؤسسة مطالعات بین المللی انرژی اجرا شد. برای افـزایش قابلیـت اتکـا بـه نتـایج، بـااستفاده از روش وارسی اعتبار، وندین مجموعه داده ایجاد و میانگین خطای تخمین در تکرارهای مختلـف ارزیـابی شـد. رویکـرد عصـب ی ـ فازی خطی ـ محلی نه تنها در حالت میانگین، بلکه در هر یک از تکرارها نیز قادر بود تخمین های دقیق تری در مقایسه با رگرسـیون خطـیارائه کند. نتیجة دیگری که از داده های گردآوری شده به دست آمد وجود ارتباط معنا دار بین کیفیت اجرای پروژه ها و سه گروه شـاخص ازوهار گروه شاخص استفاده شده برای ارزیابی توان فنی پیمان کاران بود.

واژه های کلیدی: توان فنی پیمان کار، سازمان پژوهش محور، مدب عصبی ـ فازی، مدیریت کیفیت پروژه.

مقدمه
کیفیت پروژه از ارکان مهم مدیریت پروژه و یکی از سه مؤلفة تعیین کنندة محـدود ة پـروژه اسـت . از آنجـا کـهکیفیت یکی از ویژگی های ملموس پروژه است که حتی پـ م از اتمـ ام پـ روژه نیـ ز بـ ه ـ ور ضـ منی درتحویل شدنی های آن به صورت مشهود بـاقی مـی مانـد ، مدیریت موفق آن منجر بـه رضـایت کافرمـا، ای نفعـانح اب، و حت ی ای نفع ان آین ده خواه د ب ود [1]. ب ا درنظرگرفتن این موضوع، که بخش عمده ای از ارزیـابی موفقیت پروژه به میزان رضایت ای نفعان پروژه بستگی دارد، مدیریت مناسب کیفیت پروژه تأثیری وشمگیر بر موفقیت آن خواهد داشت [2].
تجربه و کارایی پیمان کاران می تواند نقش مهمی در
Email: [email protected] 88013102 :نویسندة مسسوب: تلفن: 3ـ22021602، فاکم

کیفیت اجرای پـروژه هـا داشـته باشـد. بـا ایـن فـرض،کارفرمایان می توانند، با تصمیم گیری مناسب در انتخاب پیمان کاران و درك درست ویژگی هایی مورد نیاز، گامی به سوی موفقیت پروژه بردارند. تحلیل و بررسی ارتبـاطبین معیارهای ارزیابی پیمان کاران با موفقیـ ت پـروژه ازموضوعات مهم قابل بررسـ ی و تحقیـ ق اسـت. بـه ـورشهودی مـی تـوان انتظـار داشـت تطـابق توانـا یی هـا ی پیمان کار با مهارت های مورد نیـ از کارفرمـا ، در صـورتشناسایی درست مهارت ها، به اتمام موفقیت آمیز پـروژهمنجر شود. به همـ ین صـورت ، اشـتباه در ایـ ن انتخـابممکن است آثاری نامطلوب بر جا بگاارد و به شکسـتپ روژه ی ا توجی ه ناپایرش دن آن بینجام د. توج ه ب ه فاکتورهای مهم و اثرگاار هم بـه کارفرما یـ ان و هـم بـهپیمان کاران، در دستیابی به خروجی هـا ی مـور د انتظـارپروژه، کمک می کند.
شکل 1 دو گونه ارزیابی از قابلیت اجرای پروژه هـا وموقعیت زمانی هر یک را نشان می دهد. همان ـور کـهمشخص است توان فنی پیمانکـاران پـیش از واگـااریپروژه به آن ها ارزیابی می شود. این ارزیابی با استفاده از گروهی از شاخص ها صـورت مـی پـایرد . شـاخص هـایاستفاده شـده در نمونـ ة بررسـی شـده در بخـش نمونـة موردی تشریح مـی شـود . ارزیـابی دیگـری کـه در ایـنبررسی به آن توجه شد کیفیـت اجـرای پـروژ ه توسـوپیمانکار انتخاب شده است. این ارزیابی پـم از تکمیـلپروژه و در برخی سـازمان هـا همچنـین هنگـام اجـرای پروژه صورت می پایرد و با شاخص های مختلفـی انجـاممی شود که بسته به نوع سازمان متفـاوت اسـ ت. بـقآیین نامة سازمان بررسی شده، پنج شاخص برای ارزیابی به کار می رود؛ که عبارت اند از:
میزان تطبیق محتـوای خروجـی هـا بـر الزامـاتقرارداد )شرح خدمات(؛
کیفیت ظاهری خروجی ها؛
میزان اسـتفاده از آخـرین تحقیقـات و منـابع ومآخا معتبر؛
ارزش )مطلوبیت( خدمات ارائه شدة مازاد بر شرح خدمات؛ و 5. نبود اخطار یا تاکر قبلی.

زمان

چرخ
ة

حيات

پروژه

ارزیابی

کیفیت
اجرای

پروژه

توان

ارزیابی
فنی

پیمانکار

پیمانکاران

زمان

چرخ

ة

حيات

پروژه

ارزیابی

کیفیتقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید