نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 45، شماره 2، مهر ماه 1390، از صفحه 199 تا 208
تحلیل نقش عوامل مالی در “اثر شلاقی” در زنجیره تأمین دو ردهاي

یاسر موحدي 1، روح ا… ذوالفقاري 1 و فریبرز جولاي*2
کارشناس ارشد مهندسی صنایع – دانشگاه صنعتی امیر کبیر
استاد گروه مهندسی صنایع – پردیس دانشکد ههاي فنی- دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت 6/5/89، تاریخ دریافت روایت اصلاح شده 18/2/90، تاریخ تصویب 30/6/90 )

چکیده
یکی از مهمترین مسایل در مدیریت زنجیره تأمین، مقابله با پدیدهاي به نام “اثر شلاقی” است. چنانچه در یک زنجیره تأمین، تقاضاي انتقال یافته از مشتري نهایی به تأمین کننده اولیه با حرکت به ابتداي زنجیره، نوسان بیشتري داشته باشد، در اصطلاح به آن اثر شلاقی در زنجیره اطلاق می شود. تا کنون بررسی هاي گوناگونی براي دلایل بروز این اثر و همچنین ارائه راهکارهایی براي برطرفسازي آن انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نمایانگر آن است که یکی از دلایل تشدید اثرات شلاقی، عامل تغییرات ارزش پولی در طی زمان است. بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه، نشان می دهد که این عامل با وجود اهمیت آن، خارج از محدوده پژوهشهاي قبلی قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا فعالیتهاي انجام شده در زمینه بررسی این اثر در زنجیره تأمین تحلیل شده و پس از آن، نقش عامل ارزش زمانی پول (TVM)1 و به صورت خاص، موضوع تورم در تشدید آن، مورد مطالعه قرار میگیرد.

واژه هاي کلیدي: اثر شلاق چرمی، زنجیره تأمین دو ردهاي، ارزش زمانی پول

مقدمه
853441784

در مطالعات انجام شده بر مدیریت زنجیره تأمین، یک ساختار خطی براي آن در نظر گرفته میشود. مشخصترین ویژگی این ساختار، برقراري جریان مواد از سمت اعضاي بالادستی (رده تأمینکنندگان) به طرف اعضاي پایین زنجیره (رده مشتریان) و همچنین جریان اطلاعات در جهت عکس آن است (شکل شماره 1). در
ابیی نو اسساطخهت اقرب هلر وع بنعصد را زف قخطو اد مرکاا دنا ربدرق. یراکریي اازر تابولایط نب اب ارعرسضایي- شکل 1: جریان اطلاعات و مواد در زنجیره تأمین ها در زمینه اثر شلاق چرمی توسط فورستر در سال هاي
1958 و 1961 [1 و 2] انجام شده است. وي نشان داد به طور کلی، راه حل عمومی ارائه شده در این مطالعات که تصمیمگیري شرکاي زنجیره تأمین بر مبناي روابط براي جلوگیري از بروز این پدیده و یا کاهش اثرات مترتب خطی، می تواند بستري براي ایجاد اثر شلاقی در زنجیره بر آن، پرهیز از تصمیمگیريهاي محلی توسط اعضاي تأمین باشد. این اثر به معناي افزایش نوسان تقاضا در زنجیره و به جاي آن، حاکم شدن دیدگاه سیستمی بر طول زنجیره تأمین از سمت اعضاي پایین دستی زنجیره ساختار زنجیره تأمین است[5 و 6]. مهمترین ابزار در این به طرف بالا دست آن است. زمینه، فراهم آوردن بستري مناسب براي دسترسی همه در سالهاي بعد، این پدیده توجه بسیاري از اعضاي زنجیره تأمین به اطلاعات جاري در کل زنجیره، از تحقیقات دانشگاهی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین را به طریق ساختار اطلاعاتی آن است. با وجود اینکه استفاده از خود جلب کرد و تمرکز زیادي بر شیوه هاي کاهش تأثیر این گونه ساختارها تا حدي منجر به تضعیف اثر شلاقی نامطلوب آن پیشنهاد شد[3 و 4]. در زنجیرههاي تأمین شده است، ولی همچنان عوامل دیگري در این زمینه مؤثر بوده که حتی با به کارگیري چنین رویکردهایی، نمی توان اثرات نامطلوب آن بر زنجیره
Email: [email protected] ، 88013102 : نویسنده مسئول : تلفن : 82081067 , فاکس *

تأمین را کاهش داد که از آن جمله می توان به عوامل مالی و نیز عوامل مرتبط با آن اشاره کرد که در این مقاله به آن پرداخته میشود.
جریان مالی در هر زنجیره تأمین، یکی از سه جریان مهم و تأثیرگذار بر فرایند تصمیم گیري در زنجیره (در کنار جریان کالا و اطلاعات) است. این جریان اغلب از تخصیص اعتبار براي سرمایهگذاريها و تأمین اقلام مورد نیاز در زنجیره آغاز شده و با حصول درآمد از مشتریان و بازگشت سرمایه پایان مییابد. نکته مهم و تأثیرگذار در این جریان، موضوع تقدم و تأخر زمانی در این جریان بوده که به عنوان نمونه میتوان به فاصله زمانی بین سرمایه-گذاري روي یک پروژه تا کسب درآمدهاي حاصل از اجراي آن اشاره کرد. همزمان با این تأخیرات زمانی، تغییراتی در ارزش زمانی پول، ایجاد شده که به نوبه خود می تواند منجر به ایجاد تغییراتی در نتایج حاصل از فرایند تصمیمگیري شود. در زنجیرههاي تأمین نیز با توجه به اینکه از زمان دریافت سفارش مشتري نهایی توسط پایین ترین عضو زنجیره تا زمان انعکاس آن به اعضاي بالا دستی و در نهایت تأمینکنندگان زنجیره، بازه زمانی نسبتا طولانی وجود دارد، بنابراین در نظر گرفتن تغییرات در ارزش زمانی پول، میتواند درستی تصمیمات گرفته شده در زنجیره را بدون در نظر گرفتن نقش چنین عواملی مورد شک قرار دهد. ایجاد نوسان در تقاضاي مشتري نهایی زنجیره و به دنبال آن نوسان در ارزش مالی این تقاضا، میتواند به نوسانات بیشتر و شدیدتري در لایههاي بالایی زنجیره منجر شده که از نظر ماهیت، شباهت زیادي به اثر شلاقی در زنجیره هاي تأمین دارد.
بنابراین همان گونه که اشاره شد، ایجاد نوسان در ارزش مالی تقاضاهاي ارائه شده به هر یک از اعضاي زنجیره تأمین، می تواند به عنوان یک عامل مهم در بروز اثري مشابه با اثر شلاقی، مورد شناسایی قرار گیرد. در این مقاله پس از بررسی ادبیات موضوعی مرتبط با اثر شلاقی در زنجیرههاي تأمین و دلایل کلاسیک شناسایی شده براي رخداد آن، به تبیین و بررسی اثر حاصل از تغییرات ارزش پول ناشی از گذر زمان در زنجیره هاي تأمین پرداخته می شود.
بخشهاي بعدي این مقاله به این ترتیب است: در بخش دوم به مروري بر تحقیقات انجام شده و ادبیات موجود در زمینه اثر شلاقی با تعاریف کلاسیک آن، بدون توجه به تأثیر عوامل مالی پرداخته میشود. در بخش سوم به کمیسازي این اثر در زنجیره تأمین پرداخته و پس از آن با وارد کردن عوامل مالی در مدل حاصله، تأثیر این گونه عوامل مورد بررسی دقیقتري قرار می گیرد. در انتها نیز با جمع بندي نتایج حاصل از این مطالعه، فرصتهاي مطالعاتی موجود در این حوزه به علاقمندان معرفی می-شود.

مروري بر ادبیات اثر شلاقی
اولـین بررسـیهـا در زمینـه اثـر شـلاقی، توسـط فورستر [1 و 2] انجام شده است. وي ریشه اصلی نوسانات تقاضا را نبود شفافیت تقاضاي مشتري، تحریف اطلاعات و تنظیم ناهماهنگ سطح موجوديها دانسته که تحت تـأثیر تـأخیر در تحویـل سفارشـات تشـدید مـی شـود. راهکـار ارائه شده براي کاهش این اثر، کاهش لایههاي غیر ضروري زنجیره و همچنـین کـاهش تأ خیرهـا د ر تبـادل اطلاعـات اسـت. پـس از آن در تحقیقـات متعـدد دیگـري، مفـاهیم مرتبط با وجود اثر شلاقی در زنجیره تأمین و دلایـل بـروز آن، مورد بررسی قرار گرفته که از آن جملـه مـی تـوان بـه مراجع [7]، [8]، [9] و [10] اشاره کرد.
مشـهوریت پد بـ ده اثـر شـلاقی بیشـتر مربـوط بـه کارهایی اسـت کـه در حـوزه مـدیریت موجـودي، توسـط استرمن [11] انجام شده است. استرمن مشاهدات خـود را از اثر شلاقی، با نام “بازي توزیـع نوشـابه ” گـزارش کـر د. نتایج حاصله نشان داد کـه در یـک زنجیـره تـأمین چنـد سطحی که تصمیمگیرندگان هر سطح آن بدون مشورت با تصمیمگیرندگان سایر سطوح تصمیمات لازم را می گیرنـد ، واریانس سفارشات دریافت شده با حرکت در زنجیره تأمین افزایش یافته که این افـزایش از پـایین بـه بـالاي زنجیـره تشدید می شود.
لی و همکاران [5] در تحقیقـات خـود پـنج دلیـل عمده بروز اثر شلاقی را شامل پیش بینی تقاضـا (بـه جـاي تقاضاي قطعی)، زمان انتظار غیر صفر بـراي تحویـل کـالا، کمبـود در تــأمین، ســفارشدهــی دســتهاي و همچنــین نوسانات قیمت معرفی کردند.
چن و همکاران [12] به کمی کردن اثر شـلاقی در یک زنجیره دو عضوي پرداختهاند که در مدل آنها، تـأ ثیر عامل پیش بینی، زمان انتظـار بـراي دریافـت سفارشـات و جریان اطلاعات به عنوان عوامل مؤثر بر اثر شـلاقی ، مـورد بررسی قرار گرفته اسـت . کـیم و همکـاران [13] تشـدید واریانس را در حالتی که مدت زمان انتظـار از یـک توزیـع گاما برخوردار است، کمی کردهاند.
دیزنی و همکاران [14] مدلی خاص بـراي زمـانبندي تولید یا توزیـع و مـدل دینـامیکی و نمـودار علـی و معلولی آن را ارائه میدهد و در پایان، ملاحظات مـدیریتی و عمومی براي تصمیمسازي ارائه میکنند. دژونکهیر [15] طی مقاله خود ادعا میکند آنچـه بیشـتر از هـر چیـز اثـر شلاقی را ایجاد میکند، سیاسـت موجـودي ، صـرف نظـر از روش پیشبینی، است. متدولوژي این مقاله بر پایه تئـوري کنترل است.
ماچوکـا [16] از یـک شـبیهسـاز بـر پایـه شـبکه استفاده میکند تا اثر جابه جایی داده هـا و اطلاعـات را بـر مدیریت زنجیره تأمین نشان دهد. وي اثر جابه جایی داده-هـا و اطلاعـات را بـر میـانگین هزینـه موجـودي، میـزان سفارشات لغو شده یا جابه جا شده توسـط مشـتري، ه زینـه تجمعی و میزان موجودي انبارشده بررسی میکند و نشـان میدهد که در همه موارد کاهش چشمگیري وجود دارد.
دیزنـی و همکــاران [17] بـه بررســی پیچیــدگی فرایند تصمیم گیري در زنجیره تأمین پرداخته و در خـلال این بررسی به این نتیجه میرسد که گاهی تبـادل حجـیم اطلاعات باعـث افـزایش ایـن پیچیـدگی مـی شـود و ایـن پیچیدگی به نوبه خود منجر بـه کـاهش بـازدهی زنجیـره تأمین میشود. ایشان [18] همچنـین در مقالـه اي دیگـر 10 مورد واقعی معرفی میکند که پدیده اثر شلاقی بر آن-ها تأثیرگذار است و با استفاده از مهندسی دوبـاره زنجیـره تأمین، میتوان این اثر را کاهش داد. در ایـن مطالعـه افـق زمـانی ، نامحـدود در نظـر گرفتـه شـده و موجـودي یـک زنجیره تأمین دو سطحی را بررسی می کند. در این بررسی نشان داده شده است که تصمیمات بهینه پی در پی، الزامـ ا تصمیم بهینه کلی براي زنجیره تأمین نیست.
میراگلیوتا [6] دو هدف را در مقاله خود پـی مـیگیرد. اول، مطالعه ادبیات و یکی کـردن دانـش موجـود در زمینه اثر شلاقی. دوم، ارائـه یـک چـارچوب جدیـد بـراي دستهبندي عوامل ایجاد این اثـر . وي در ایـن مقالـه نشـان میدهد کـه چگونـه مـی تـوان بـا اسـتفاده از بـه اشـتراك گذاشتن سریع اطلاعات، اثر شلاقی را به مقدار چشمگیري کاهش داد. لونـگ [4] روشـی را بـراي انـدازه گیـري اثـر شلاقی با مدلهاي پیچیدهتر تقاضا ارائه میدهد.
گیري و همکاران [19] 10 اصل را براي کاهش اثرشلاقی در زنجیره معرفـی مـی کنـد کـه عبارتنـد از : اصـلسیستم کنترل2، اصل متراکمسازي زمان3، اصـل شـفافیتاطلاعات4، اصل حذف سطوح زنجیره5، اصل همگامسازي6، اصل ضریب افزایش سرمایه7، اصل پیش بینی تقاضـا، اصـل دستهبندي سفارشات8، اصـل نوسـانات قیمـ تهـا و اصـل بازي9.
در مطالعات مختلف، چندین علت بـراي بـروز اثـر شلاقی شناسایی شده است کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه طولانی بودن دوره تـأمین ، بـه کـارگیري ابزارهـاي مختلـف پیشبینی، نوسانات قیمتی و حجم و هزینـه هـاي حمـل و نقـل اشـاره کـرد [20 و 21]. دیهـاهري و چبچـوب [22] اساسیترین عوامل مؤثر در بروز ایـ ن اثـر را در قالـب ایـن موارد دستهبندي کرده اند:
به روزآوري پیشبینی تقاضا
تدابیر کمبود و جیره بندي10
نوسانات قیمت
دستهبندي سفارشات
زمان انتظار براي تأمین
ایجـاد اثـر شـلاقی در زنجیـره تـأمین، تغییـرات نامشهودي را در فعالیـت هـاي سـازمانی و رفتـار کارکنـان ایجاد می کند. کارلسون [23] رخدادهایی را که در اثر بروز اثر شلاقی منجر به کـاهش کـارآ یی یـا اثربخشـی زنجیـره می شود، به این شرح معرفی می کند:
سرمایهگذاري فزاینده روي موجوديها در همه اعضـاي زنجیره تأمین، بـه نحـوي کـه خـرده فروشـان، توزیـع -کنندگان، تولیدکننـدگان و غیـره مجـزا از یکـدیگر بـه دنبال مقابله با نوسانات تقاضا هستند.
کاهش سطح خدمت به مشتریان به دلیل نبود پوشـش -دهی مناسب همه نوسـانات تقاضـا در برخـی اقـلام بـه دلیل سرمایهگذاريهاي بیش از حد بر نگهـداري سـایر اقلام.
درآمدهاي از دست رفته به دلیـل کمبودهـاي ناشـی از نبود پاسخگویی به نوسانات تقاضا.
کاهش بازدهی سرمایهگذاري به پایینتر از حـدود قابـل قبول به دلیل کاهش سود عملیاتی.
در پیش گرفتن تصمیمات بـر اسـاس نقـاط حـداکثري تقاضـا در شـرایطی کـه ایـن شـرایط، احتمـال رخـداد
کمتري داشته و با سـازماندهی دوبـاره زنجیـره تـأمین ، میتوان آنها را حذف کرد.
تأثیرات منفـی نوسـان ات تقاضـا بـر ناوگـان لجسـتیکی طراحی شده که در نهایت منجر به افزایش سطح هزینه-هاي حمل و نقل زنجیره میشود.
رایت و یوآن [24] تأثیر خط مشیهـاي سـف ارش موجودي و روش هاي مختلف پیشبینی را بـر شـدت بـروز اثر شلاقی بررسی کرده و بر اسـاس نتـایج حاصـل از ایـن بررسیها، روشی را براي کاهش این اثر در زنجیـره تـأمین پیشنهاد داده که بر این دو عامل متمرکز شده است.
آگراوال و همکاران [25] در یک زنجیره تأمین دو ردهاي متشکل از انبار و خرده فروش، تـأ ثیر بـه اشـتراك -گذاري اطلاعات و زمان تحویل سفارش را بر اثر شـلاقی و میزان موجودي در دسـت ، بررسـی کـر دهانـد . نتـایج ایـن بررسی نشـانگر آ ن بـوده کـه میـزان تـأثیر کـاهش زمـان تحویل دهی سفارشات در مقایسـه بـا عامـل بـه اشـتراك -گذاري اطلاعات درون زنجیره تأمین، قابل توجهتر است.
اویانگ و لی [26] به بررسی اثـر شـلاقی در یـک زنجیره تأمین شبکهاي پرداخته که در آن الگوي سـفارش -دهی به صورت خطی و ثابت بوده که همین موضوع منجـر به تشـدید اثـر و در نتیجـه آن ، کـاهش میـزان اثربخشـی فرایند تولید محصول در زنجیره میشود. نتایج بررسیهاي کمی ایشان نیز مؤید تأثیرگذاري این عامل در تشدید اثـر شلاقی است.
بروز اثر شلاقی در زنجیـره تـأمین ، همـه برنامـهریزيهاي انجام شده در سـطوح مختلـف زنجیـره را تحـت تأثیر شرایطی قرار داده که در واقعیت هـیچ یـک از آنهـا رخ نداده و فقط منجر به تحمیـل هزینـه هـاي بیشـ تر بـه زنجیره میشود. آنچه که با مرور ادبیات این حوزه مشخص است، در بخش عمـده اي از تحقیقـات انجـام شـده در ایـن حوزه، عوامل مالی تأثیرگذار بر تشـدید اثـر شـلاقی مـورد توجه قرار نگرفته است.

کمیسازي اثر شلاقی
از آن جا که اثر شلاقی، مشـکلی متـداول در همـه سـازمان هـاي ف عـال در قالـب زنجیـره هـاي تـأمین اسـت، بنابراین در اولین گام براي حذف و یا تعدیل اثـرات منفـی ناشـی از آن، شناسـایی و کمـی سـازي آن در هـر زنجیـره تأمین، ضروري است.
همانگونه که در بخش مرور ادبیات مشخص شـ د، تا کنون بررسیهاي متعددي روي اثـر شـلاقی در زنجیـره تأمین انجام شده است، با وجود ایـن در هـیچ یـک از ایـن بررسیها، تأثیر عوامـل مـالی در تقویـت ایـن اثـر در نظـر گرفته نشده است. در این بخش به بررسی این موضـوع در یک زنجیره تأمین دو ردهاي پرداخته میشود. در مدلهاي موجود در ادبیات، همواره مقادیر عددي تقاضـا و سـفارش مورد توجه قرار گرفتـه اسـت و هیچگـاه پـول، بـه عنـوان عاملی تأثیرگذار در این محاسبات دخیـل نبـوده اسـت . در واقع اگر بخواهیم تأثیرات اثر شلاقی را با مقیاسهاي مالی و پول بسنجیم، متوجه خواهیم شد که این تأثیرات بیشـ تر از آن است که به صورت معمول محاسبه شده اند.
یک زنجیـره تـأمین سـاده ر ا در نظـر بگیریـد کـه شامل یک خرده فروش و یک تولیـد کننـده باشـد . خـرده -فروش سطح موجودي خـود را مـورد بررسـی قـرار داده و مقدار qt را به تولیدکننده سفارش میدهد. پـس از صـدور سفارش، خردهفـروش اقـدام بـه بـرآورده کـردن تقاضـاي مشتریان خود در طول دوره(Dt) میکند و تقاضاهایی کـه برآورده نمی شوند، به صورت پسافت در نظر گرفتـه مـی -شود. فـرض بـر آن اسـت کـه مـدت زمـانی کـه از صـدور سفارش تا تحویل آن طول میکشد، ثابت است؛ به طـوري که سفارش صادر شـده در دوره t در دوره t+L بـه دسـت خرده فروش میرسد.
تقاضاي مشتریان کـه بـه خـرده فـروش رسـیده و مورد بررسی قرار میگیرد (Dt )را به صـورت زیـر در نظـر میگیریم:

Dt Dt1 t

که در آن  ثابتی غیر منفی ،  پارامتر همبستگی که عددي بین 1- و 1+ است و t عامل خطاست که متغیر i.i.d (مستقل و هم توزیع) از توزیعی بـا میـانگین صـفر و واریـانس 2 اسـ ت. بـه سـادگی مـ یتـوان نشـان داد کـه میانگین و واریانس تقاضاي مشتري در هر زمان، از روابـط زیر پیروي میکند:

E(Dt) = /(1-)

Var(Dt) = 2/(1-2)

فرایند تقاضا بـا چنـین ویژگـ یهـایی در گذشـته توسط چندین نفر از نویسندگان کـه تحقیقـاتی در زمینـه اثر شلاقی انجام دادهاند، مورد بررسی قرار گرفته است کـه از این جمله میتوان به لـی و همکـاران [27] و کـان [3] اشاره کرد. باید توجه کرد که چنانچه ρ برابـر بـا صـفر در نظر گرفته شود، معادلـه شـماره 1 بیـانگر ایـن اسـت کـه تقاضا یک متغیر تصافی i.i.d با میـانگین  و واریـانس 2 است.
فرض میکنیم خـرده فـروش از سیاسـت حـداکثر موجـودي11 اسـتفاده مـیکنـد کـه در آن نقطـه حـداکثر موجودي yt بر اساس تقاضاي مشاهده شده بـه شـکل زیـر تخمین زده میشود:
yt  DˆtL zˆetL
که در آنDˆ tL تخمینی از میانگین تقاضا در مدت تحویـل ســفارش ،ˆetL تخمینــی از انحــراف اســتاندارد خطــاي پـیش بینـی در طـی L دوره و z ثـابتی اسـت کـه بـراي برآورده شدن سطح خدمت در نظر گرفته شده انتخاب می-شود. به خوبی می توان تشخیص داد که خط مشی حـداکثر موجودي، بهترین خط مشی موجودي براي تقاضاهاي i.i.d از یک توزیع نرمال است.
باید توجه داشت که نقطـه حـداکثر موجـودي بـر اسـاس انحــراف اســتاندارد خطــاي پــیش بینــی در طــی L دوره (eL )محاسبه میشود که با ˆetL تخمین زده میشود. در این محاسبات از عامل انحـراف اسـتاندارد تقاضـا در طـول مدت تحویل ، L کـه بـا ˆtL تخمـین زده مـی شـود، استفاده نمیشود. از آنجا که رابطه ساده eL cL به ازاي 1c بین این دو مقدار وجود دارد، توسط هاکس و کاندیا [28] نشان داده شده است کـه تع یـین خـط مشـی موجودي بر اساس متغیر اول (eL ) مناسبتر است.
ارزش زمــانی پــول را مــی تــوان در دو بخــش از محاسبات اثر شلاقی به طور جداگانه تـأ ثیر داد. در حالـت اول که اغلب با رویکرد تخصیص اعتبار تطابق دارد، فـرض میکنیم که ملاك بررسی ارزش پـولی تخمـین تقاضـا در دوره t قرار میگیرد. میزان ارزش پولی تقاضاهاي ارائه شده در p دوره قبل از دوره t مورد محاسـبه قـرار گرفتـه و بـر اساس ارزش زمانی آنها در زمان t، میزان اعتبار مورد نیاز براي برآورده کـر دن تقاضـاي تخمینـی در زمـان t، بـر آورد شده و تخصیص اعتبار لازم بر این اساس انجام مییابد. بنابراین، در این رویکرد علاوه بـر در نظـر گـرفتنتخمـین تعـداد واحـد تقاضـا در p دوره قبـل، تخمینـی ازتغییرات ناشی از ارزش زمانی پول نیز در نظر گرفته شـدهو بر اساس آن اقدام میشـود . بـا توجـه بـه اینکـه عوامـل تبـدیل ارزش زمـانی پـول در گذشـته بـه حـال ، مقـداريبزرگ تر از یک دارد، بنابراین این موضوع میتواند منجر بـه تشدید اختلاف هایی بین ارزش مالی معادل براي سفارش-دهی در دورهt با ارزش مالی معـادل بـا تخمـین تقاضـاي رسیده به خرده فروش در این دوره شود.
در رویکرد دوم، تأثیرات ارزش زمانی پول فقـط بـر L دوره اي در نظر گرفته میشود که از زمان ارائه سـفارش توسط خردهفروش تا دریافت آن سپري میشود. یعنـی در واقع تـأثیرات پـول روي بـرآورد تقاضـا در دوره t بررسـی نمیشود و فرض میکنیم سفارش بر مبنـاي مقـادیر کـالا برآورد شود و تأثیرات پولی آن را در طول دوره تأمین12 در نظر میگیریم.

1- بررسی ارزش زمانی پول در تخمین ارزش مالی تقاضاي برآورد شده در طول p دوره
در این حالت که بیشتر بـا رویکردهـاي تخصـیص اعتبــار همخــوانی دارد، تخمــی ن تقاضــاي وارد شــده بــه خرده فـروش در دوره t بـ ر اسـاس ارزش مـالی تقاضـاهاي ارائه شده به او در p دوره قبل انجام میشود. در این حالت، مهمترین عامل تأثیر گذار بر صدور سفارش توسـط خـرده -فروش، میزان میـانگین سـاده متحـرك تقاضـا اسـت کـه خـردهفـروش در p دوره گذشـته در طـول مـدت تحویـل سفارش مشاهده کرده اسـت . بـ راي در نظـر گـ رفتن ارزش پول و گذشت زمان، همه تقاضاهاي گذشته که بـر مبنـاي آنها تصیم گیري میشود را بـه پـول تبـدیل کـرده و ارزش زمانی آنها را در نقطه سفارش (زمان t) به دست میآوریم و میانگین متحرك ساده را بر اساس مبالغ محاسبه شده به دست آورده و تأثیرات ناشی از آن را در اثر شلاقی بررسـی می کنیم.
مشابه مدل قبل، فرض میکنیم که تخمین تقاضـا در دوره t بر اساس سوابق موجود از تقاضاي مربـوط بـه p دوره قبل از دوره t انجام گیرد. فـرض مـی کنـیم کـه ایـن تقاضاها بر اساس شکل (2) رخ داده باشند:

شکل 2: نمودار تقاضاي واقعی در طی p دوره قبل از دوره t

براي این هدف، حجم نقدینگی که در زمان t براي سفارش تخصیص مییابـد را بـا vqt نشـان داده و معـادل پولی تقاضاي مشاهده شده توسط خردهفـروش در زمـان t را با VDt نشان می دهیم. یکی از فرض هاي سادهسازي کـه براي ساده و قابل حل کردن این مدل در نظر مـی گیـریم، این است که ارزش هر واحد تقاضا (A) در طول زمان ثابت در نظر گرفته شود. با توجه به این فـرض مـی تـوان چنـان نشان داد که:

VDt=A*Dt

و بنــابراین VDt بــه تــوزیعی i.i.d بــا میــانگین و واریانس زیر متعلق است:

E(VDt) = A/(1- )
Var(VDt) = A22/(1-2)

شکل 3: ارزش پولی تقاضاها

با منطقی مشابه مـی تـوان نشـان داد کـه خطـاي پیشبینی را نیز میتوان همانطور کـه در زیـر نشـان داده شده است، به معادل پولی آن تبدیل کرد:

ˆvetL A*ˆetL

موضوع مهمی کـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه درصـورت وابسـته کـردن مقـدار سـفارش (q) بـه تقاضـاهايمشاهده شده، اثر شلاقی با در نظر گرفتن عوامل مالی بیشاز آن چیزي است که در غیاب این عوامل به نظر مـی رسـدو این مقدار، از چشم سفارش دهنـده پنهـان مانـده اسـت؛یعنی نسبت واریانس ارزش زمانی سـفارش صادرشـده بـه ارزش زمــانی تقاضــاي مشــاهده شــده در مــدت تحویــل سفارش، بزرگ تر از نسبت واریانس سفارش صادرشـده بـه واریانس تقاضاي مشاهده شده در مدت تحویل بوده که این مطلب با فرمول زیر نشان داده شده است:

همچنین فرض میکنیم که حداقل نرخ بازده قابل
قبول (MARR13)، در همه دوره ها ثابت و بـه مقـدار n>0 درصد باشد. فرض میکنیم خردهفروش از میـانگین سـاده متحرك براي محاسبه VDˆtL و ˆvetL بـر اسـاس تقاضـاي مشاهده شده طی p دوره قبل استفاده کند. در این صورت:

p
VDti(1 n)i VDˆtL  L

i1p p (10)
-54863-878868p
i
n
P
F
VD
L
i
i
t
1
)
%,
,
/
(
)
11
(

p
i
n
P
F
ve
C
p
n
ve
C
p
i
i
t
p
L
p
i
i
i
t
p
L

1
2
,
1
2
,
)]
%,
,
/
(
[
]
)
1
(
[
ˆ

p

i

n

P

F

VD

L

iقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید