نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره 45، شماره 1، فروردین ماه 1390، از صفحه 95 تا 102 (یادداشت فنی)
تحلیل سیستم تأمین سفارشات مشتریان با استفاده از شبیه سازي گسسته
مطالعه موردي

محمدرضا معمارجعفري*1، زهره سادات گتمیري2 و مرتضی خاکزار بفروئی3
کارشناس ارشد و عضو هیئت علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژي
کارشناس ارشد مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژي
دکتراي مهندسی صنایع، پژوهشکده توسعه تکنولوژي
(تاریخ دریافت 5/7/89 ، تاریخ دریافت روایت اصلاح شده 18/7/89 ، تاریخ تصویب 28/7/89 )

چکیده
یکی از جنبه هاي مهم تأمین سفارشات مشتریان در شرکت هاي تأمین کننده، مدیریت فرایندهاي جمع آوري سفارشات از انبار، بسته بندي و آماده سازي محموله ها براي بارگیري و ارسال آنها به مقصد مشتریان است. در این راستا، دو موضوع رسیدن محموله ها در زمان هاي سررسید به دست مشتریان و آماده سازي و ارسال محموله ها با کمترین هزینه ممکن، در قالب محدودیت هاي منابع اهمیت بیشتري دارد. این مقاله، از فنون شبیه سازي گسسته، براي مطالعه فرایندها و تحلیل عملکرد سیستم موردنظر در یک شرکت تأمین قطعات یدکی خودرو و تحقیق درباره ترکیب بندي و سیاست هاي آلترناتیو براي عملیات این سیستم با رویکرد تبادل بین هزینه و زمان استفاده می کند. داده هاي سیستم در یک دوره 118روزه از شرکت مورد مطالعه جمع آوري شده است. یافته هاي تحقیق نشان می دهد که با اجراي سناریوي برگزیده می توان به طور چشمگیري هزینه کل ارسال محموله ها به مقصد مشتریان را کاهش داد. این تحقیق، همچنین براي سایر سیستم هاي مشابه تأمین سفارشات در صنایع مختلف مفید است.

واژه هاي کلیدي: شبیه سازي گسسته، سیستم تأمین سفارشات مشتریان، تبادل هزینه و زمان، شرکت تأمین قطعات یدکی

مقدمه
در مسئله تأمین سفارشات مشتریان، مباحثی حد وسایل حمل و نقل از یک سو و انباشتگی محموله ها مانند بهینه کردن سیستم جمع آوري، بسته بندي، براي بارگیري از سوي دیگر، همواره یک دغدغه بوده گروه بندي و ارسال محموله هاي مشتریان با هدف است؛ چرا که منجر به تأخیر در تأمین سفارش مشتري و حداقل کردن هزینه ها و تحویل کالا در حداقل زمان اختلال در سیستم جمع آوري، بسته بندي و غیره شده و ممکن، مطرح است. یک مسئله ذاتی این سیستم ها، در نهایت منجر به افزایش هزینه ها می شود.
مدیریت و برنامه ریزي فرایندهاي جمع آوري، آماده سازي هدف ایـن مقالـه، تحلیـل عملکـرد فراینـد تـأمین و حمل و نقل محموله ها به مقصد مشتریان است. سفارشات مشتریان در شرکت هاي تأمین کننده (بخصوص مطالعات زیادي در زمینه هاي متناظر انجام شده و اهمیت تأمین قطعات خودرو) و بررسی سناریوهاي مختلف، براي سیستم هاي لجستیک، براي اطمینان از توزیع مداوم و به عملیات این سیستم ها اعـم از جمـع آوري، آمـاده سـازي و موقع سفارشات مشتریان، مورد اشاره قرار گرفته است برنامه ریزي براي بارگیري و ارسال محموله هـا بـه مقاصـد
[1]. مشتریان، با استفاده از شبیه سازي گسسته است.
برنامه ریزي براي ارسال محموله ها به مقاصد مشتریان معیارهاي اصلی عملکردي در این تحقیق، متوسط زمان و به دنبال آن فراخوانی وسایل نقلیه حمل و نقل، بعد از رسیدن محموله هاي سفارشات به دست مشتریان شامل انباشته شدن محموله هاي سفارشات جمع آوري شده در متوسط معطلی این محموله ها و وسایل نقلیه در صف محل دپو، اغلب به شکل ابتکاري و با تجربه قبلی انتظار بارگیري (معیارهاي زمانی)از یک طرف، میزان متصدیان امر انجام می گیرد. در این روش، انتظار بیش از متوسط حجم سفارشات آماده شده براي بارگیري (اشغال
* نویسنده مسئول : تلفن :66032496 , Email: [email protected] (یادداشت فنی) نشریه تخصصی مهندسی صنایع, دوره 45 ، شماره1، فروردین ماه 1390
دپو و ظرفیت بارگیري) و نیز هزینه کل ارسال شامل هزینه هاي معطلی و جریمه دیرکرد (معیارهاي هزینه اي) از طرف دیگر است.

مرور ادبیات تحقیق
به عقیده چن و همکارانش، سازمان ها از اواخر سال 2000، بیش از هر زمان دیگري در حال تجربه کردن رقابت داخلی و خارجی هستند. شرکت هاي برتر، باید استراتژي هایی را براي دستیابی به کاهش هزینه، بهبود مستمر کیفیت، افزایش سطح خدمات مشتري و بهبود تحویل، پیاده سازي کنند [2]. ویکر و همکارانش در سال 2009 نیز در این مورد اشاره کرده اند که در بازار رقابت جهانی امروز، هزینه کل منبع یابی1، تولید و تحویل محصولات، یک محرك اصلی مزیت رقابتی است؛ بنابراین مدیریت هزینه در زنجیره تأمین، یک عنصر کلیدي در ایجاد مزیت رقابتی است [3]. واریلا و همکارانش (2007)، بیان کردند که تعیین هزینه پردازشِ یک موضوع هزینه اي (محصول، خدمت و…)، به تصمیم گیري، برنامه ریزي و کنترل کمک می کند. این عمل تا جاي ممکن در چارچوب زمانی و هزینه اي مشخص انجام می گیرد [4].
کوك(2007)، اظهار می کند که در لجستیک، کارآیی هزینه اي فرایندها، یک ضرورت است؛ بنابراین درستی برآورد هزینه، حائز اهمیت است. در بررسی هاي اخیر در زمینه لجستیک، 71درصد پاسخ دهندگان، کنترل/ کاهش هزینه را به عنوان مهم ترین دغدغه رتبه بندي کردند[5]. واریلا و همکارانش(2007)، همچنین بیان می کنند که بخش قابل توجهی از هزینه ها در یک فرایند لجستیک را فعالیت هاي انبارداري ایجاد می کنند. در یک سطح کلی، این فعالیت ها شامل دریافت، استقرار، انبارش، جمع آوري، بسته بندي، علامت گذاري، بارگیري و ارسال است[4].
گایفریدا و ناگی(2006)، ذکر کرده اند که از نظر ساختاري، عملکرد تحویل، در دسته معیار عملکرد زنجیره تأمین در سطح استراتژیک است و عدم توانایی در تبدیل عملکرد تحویل به معیار مالی، مانعی براي توجیه سرمایه گذاري در برنامه هاي بهبود مستمر فرآیند تحویل ایجاد می کند. آنها از تکنیک هاي مدلسازي ریاضی براي ارزیابی هزینه عملکرد تحویل تأمین کننده استفاده و همچنین با ارائه مدلی، اثرات تحویل نابهنگام2 را از نظر مالی ارزیابی کردند
.[6]
لوکامی و مک کورمیک(2004)، گزارش کرده اند کهتحقیقات تجربی اخیر، عملکرد تحویل را به عنوان یک بحث کلیدي در میان پژوهشگران زنجیره تأمین مشخص کرده است [7]. گوناسکاران و همکارانش(2001) چارچوبی مفهومی براي تعریف عملکرد تحویل در مدیریت زنجیره تأمین ارائه کردند. این چارچوب، از لزوم اندازه گیري شرایط مالی (و غیر مالی) براي تبدیل عملکرد تحویل، به ابزار اثربخش مدیریت زنجیره تأمین، حمایت می کند [8].
استت(1007)، چنین بیان می کند که آنالیز عملکردي که مبتنی بر هزینه باشد، به خودي خود پایان کار نیست. به عنوان مثال، شرکت ها درباره مدیریت موجودي ها در کانال توزیع، با دو گرایش متضاد یعنی از یک سو با کاهش هزینه هاي عملیاتی و نگهداري موجودي ها و از سوي دیگر، تحقق بخشیدن به سطحی از خدمات براي مشتریان، یعنی داشتن موجودي در مکان و زمانی که براي مشتري مطلوب باشد، مواجه هستند [9].
اغلب رویکردهاي مبتنی بر زمان، جدا از متدلوژي هاي برآورد هزینه، براي تحلیل زنجیره تأمین به کار گرفته شده اند. البته شواهدي نیز دال بر وجود کوشش هایی براي ترکیب داده هاي زمان و هزینه وجود دارد. هاینس و همکارانش(2001)،اقدام به، به کارگیري تکنیک هاي هزینه یابی فرایند در ابزارهاي مبتنی بر زمان جریان ارزش کردند[10]. ویکر و همکارانش(2009)، از طریق یک مطالعه موردي صنعتی، به بررسی چگونگی ترکیب تحلیل زمان و هزینه به منظور ارائه یک دید صحیح تر نسبت به عملکرد زنجیره تأمین که می تواند به تصمیم گیري آگاهانه بهتري منجر شود، پرداختند و برخی از روابط موجود میان هزینه و زمان را در فرایندهاي زنجیره تأمین به اثبات رساندند[3].
بایکاسوغلو کاپلانوغلو(2007)، اظهار کردند که خدمات پس از فروش و به ویژه حرفه تأمین قطعات یدکی، به عنوان بخشی از زنجیره تأمین، در سال هاي اخیر نقش استراتژیکی براي شرکت هاي تولیدکننده کالاهاي بادوام و سرمایه اي پیدا کرده اند، زیرا همچون یک منبع درآمد، سود و ابزاري براي دستیابی به رضایت و حفظ مشتریان هستند. بنابراین، تنوع و مشخصه هاي زیاد تقاضا براي قطعات یدکی، باعث تبدیل پیکربندي و مدیریت موجودي و سیستم هاي توزیع قطعات یدکی به یک حوزه حساس و حیاتی تصمیم براي مدیران می شود[11].
بنا به تحقیقات گایاردلی و همکارانش(2007)، اغلب ادبیات موجود مربوط به عملیات خدمات پس از فروش، روي مدیریت موجودي و توزیع قطعات یدکی متمرکز است[12]0 .
این ادبیات، از نقطه نظر مقیاس هاي عملکردي، اغلب حول محور مقیاس هاي سطح خدمات داخلی3 هستند و برخی اوقات ارزیابی سطح خدمات دریافتی توسط مشتري نهایی مورد غفلت واقع شده است. اما در سال هاي اخیر به مشتري و رضایت وي توجه خاصی شده است، از جمله این مطالعات، مسئله زمان بندي سفارشات برخط4 با فهرست سفارشات، همواره در حال تغییر است و در این مسئله، سیستمی براي اولویت گذاري سفارشات براي جمع آوري بر اساس نوع مشتري به طور دائم نیاز است [13]. همچنین در مطالعه دیگري، تداوم ارتباط مشتري با تأمین کننده از طریق ترکیب مدل موجودي و زنجیره مارکوف مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. از طریق این مدل می توان تضاد بین رضایت مشتري و کنترل موجودي را در زنجیره تأمین، مدیریت کرد [14]. همچنین سیستم زمان بندي هماهنگ سفارشات مشتري با هدف بهبود زمان برآوردن سفارشات مشتري طراحی شده است که دو تصمیم اساسی انتخاب و تخصیص سفارشات براي انجام و ارسال سفارشات به ایستگاه هاي کاري را بر عهده دارد [15]. بنابراین در این تحقیق، موضوع بررسی همزمان هزینه و زمان در فرآیند تأمین قطعات سفارش شده که هزینه متوجه تأمین کننده و زمان متوجه مشتري و در تضاد با هم هستند، مورد بررسی قرار گرفته است.

تأمین سفارشات مشتریان در مطالعه موردي سیستم تأمین سفارشات مشتریان در مطالعه مـوردي، از سه زیر فرایند جمع آوري، تحویل و ارسال تشکیل شده است. فعالیت اصلی فرایند جمع آوري، جمع آوري جزییات سفارش از انبار مربوط به آن است. فعالیت اصلی فرایند تحویل، دریافـت قطعات و سفارشات از قسمت جمع آوري، کنترل و قـراردادن در صندوق ها و یا پالت ها است. فعالیت اصلی فراینـد ارسـال، بسته بندي نهـایی و کنتـرل نهـایی محمولـه هـ ا و تخصـیص محموله ها به وسایل نقلیه و در نهایت، ارسال محموله ها بـراي مشتري است.
مسئله تصمیم گیري، تعیین میزان مناسب محمولـه هـاي آماده شده سفارشات در محل بارگیري براي دوري از کمبود یا زیادبودن آنها است؛ چرا که کمبود باعث معطلی وسایل نقلیه براي بارگیري، و تجمع زیادي باعث ازدحام در مرحله بارگیري و سپس توقف مرحله جمـع آوري و اخـلال در کـل سیسـتممی شود.
قانون فعلی جمع آوري سفارش مشتري در شرکت مورد مطالعه، قانون FIFO است. بعد از جمع آوري جزئیات سفارش از انبار، ظرف حاوي سفارش هاي جمع آوري شده به قسمت تحویل کالا ارسال و سپس در این قسمت قطعات دریافتی سفارشات، کنترل و در صندوق ها و پالت هاي مربوط قرار داده می شود. پس از آن، صندوق ها و پالت ها به قسمت بسته بندي ارسال می شود. محموله ها بسته بندي شده، سپس به قسمت ارسال فرستاده شده و براي ارسال آنها به مقصد مشتریان برنامه ریزي می شود. در این سیستم به گونه اي عمل می شود که فرایند متوقف نشود. سفارشات در سررسیدهاي مربوط به دست مشتریان برسد و از ظرفیت سیستم، اعم از کارگران جمع آوري، بسته بندي و غیره از یک طرف و نیز ظرفیت بارگیري کامیون هاي فراخوان شده از طرف دیگر، حداکثر استفاده به عمل آید.

شبیه سازي سیستم
داده هاي سیستم تأمین سفارشات مشتریان در طی یک دوره 118روزه نمونه (حدود 60000 رکورد) از شرکت مورد مطالعه جمع آوري شده است. در مدل مورد بررسی، سیستم واقعی از ورود سفارش مشتري به شرکت تأمین کننده، تا بارگیري محموله آماده شده و خارج شدن کامیون آماده ارسال از شرکت، شبیه سازي شده است. از عوامل سیستم، تعداد کارگران جمع آوري و بسته بندي، تعداد لیفتراك ها، گاري ها و پالت تراك ها و نیز ظرفیت فضاي دپو براي محموله هاي آماده بارگیري هستند.
زمان آماده شدن یک سفارش براي بارگیري براي ارسال محموله به مقصد مشتري، شامل مجموع زمان هاي: 1 – برنامه ریزي براي جمع آوري، 2 – انتظار سفارش در صف جمع آوري، 3 – جمع آوري جزئیات سفارش از انبار، 4 – حمل ظرف حاوي جزئیات جمع آوري شده به قسمت تحویل، 5 – انتظار در صف تحویل، 6 – کنترل و بازرسی سفارش جمع آوري شده و چیدن در صندوق و پالت، 7 – حمل به قسمت بسته بندي، 8 – انتظار در صف بسته بندي، 9 – بسته بندي نهایی، 10 – حمل محموله بسته بندي شده به قسمت ارسال، 11 – انتظار در صف ارسال و 12 – حمل محموله آماده شده به قسمت بارگیري (دپو) است.
متغیرهاي ورودي و خروجی شبیه سازي در نرم افزار این گونه تعریف شده است: 1 – مشخصات سفارش مشتري (10متغیر)، 2 – متغیرهاي حالت5 هنگام برنامه ریزي سفارش
(12 متغیر)، 3 – زمان هاي شروع و اتمام فعالیت هاي فرایند آماده سازي سفارشات (8 متغیر)، 4 – خروجی هاي مربوط به محموله هاي سفارشات مشتریان و وسایل نقلیه براي بارگیري و ارسال (5 متغیر)، 5 – مدت زمان مربوط به فعالیت هاي فرایند ورود، جمع آوري، بسته بندي و بارگیري سفارشات مشتریان در انبار (6 متغیر)، 6 – مجموع کل زمان فرایند (5 متغیر) 7 – گروه بندي سفارشات وارد شده به شرکت، روزِ ،هفته و ساعت ورود در روز (4 متغیر).
در این مدل شبیه سازي فرض شده که ورودي سیستم سفارش هاي مشتریان و خروجی آن محموله هاي آماده شده ارسال است. کمبود موجودي در انبار و کمبود وسایل نقلیه براي بارگیري محموله هاي آماده شده مجاز نیست. وسایل نقلیه با توزیع یکنواخت بین 1 تا 2 ساعت، براي حمل بار وارد شرکت می شوند. تخطی از محدودیت زمان تحویل درخواست ها به مشتریان مجاز نیست.
براي پایدار بودن سیستم مورد مطالعه، 5000 رکورد اول از داده هاي شبیه سازي حذف شدند تا اریبی6 ناشی از مقداردهی اولیه سیستم، خللی در تحلیل ها به وجود نیاورد. طول اجراي7 شبیه سازي 2544 ساعت (درحدود، 106 روز) محاسبه شد. زمان اجراي شبیه سازي تصادفی، روي میکروکامپیوتر پنتیوم4 استاندارد، با نرم افزار تکنومتیکس، حدود 8دقیقه بود و نتایج با داده هاي واقعی مورد مقایسه قرار گرفتند.

اعتبارسنجی مدل
براي اعتبارسنجی مدل، نتایج شبیه سازي مورد بررسی و ارزیابی متخصصان و اپراتورهاي سیستم تأمین سفارشات در شرکت مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین براي داده هاي ورودي به مدلِ شبیه سازي از توزیع هاي آماري استفاده نشده است، بلکه از داده هاي خام سوابق موجود استفاده شده است.
براي اجراي شبیه سازي و مقداردهی اولیه متغیرها، از یک دوره گرم کردن8 حدود 5/11 روز از سوابق 118روز کاري شرکت مورد مطالعه استفاده شده است.

معیارهاي عملکردي
(یادداشت فنی) نشریه تخصصی مهندسی صنایع, دوره 45 ، شماره1، فروردین ماه 1390
یکی از معیارهاي اصلی مورد بررسی مدیران تأمین سفارشات مشتریان در شرکت هاي تأمین کننده با فرایند (تقریبا) پیوسته، به حداقل رسیدن مدت زمان انتظارمحموله ها و وسایل نقلیه براي بارگیري است. معیار مهم دیگر براي ارزیابی سیستم تأمین سفارشات مشتریان، رعایت مدت زمان رسیدن کالا به دست مشتري است که در شرکت مورد مطالعه، میانگین این مقدار در مقطع مورد بررسی حدود 5/4روز است. معیار سوم، استفاده از حداکثر ظرفیت وسایل نقلیه حمل بار به مقصد مشتریان است. چهارمین معیار مهم، در کنار هم قرار گرفتن سفارشات هم مقصد و نزدیک مقصد (استان، شهر و …) در یک وسیله نقلیه، تا حد ممکن است. از جمله معیارهاي مهم دیگر، برنامه ریزي مناسب سفارشات براي جمع آوري از انبار و بسته بندي است؛ به طوري که ترافیک ایجاد نشده و از حداکثر ظرفیت کارگران جمع آوري و بسته بندي و نیز وسایل داخلی حمل محموله ها استفاده شود.

ترکیب بندي ها و روش هاي آلترناتیو (سناریوها)
8 سناریوي متفاوت (به علاوه سناریوي اصلی مطالعه موردي) براي جمع آوري، آماده سازي و ارسال سفارشات، مورد تحلیل قرار گرفت و با مدل اصلی مقایسه شد. تفاوت این سناریوها، در زمان انتظار سفارشات مشتري براي برنامه ریزي جمع آوري است. یعنی در این سناریوها، ابتدا سفارشات رسیده تا 5، 10، 15، 30، 60، 90، 120، 150، 180 دقیقه در صف برنامه ریزي جمع آوري منتظر می مانند و سپس براي جمع آوري در برگه هاي مربوط، برنامه ریزي می شوند. سناریوي فعلی، انتظار 10 دقیقه اي است.
در این تحقیق، معیار اصلی برگزیدن سناریوي برتر، کمتر شدن هزینه کل است و از معیار میانگین مدت زمان رسیدن کالا به دست مشتري نیز براي تبادل بین هزینه و زمان استفاده شده است.

بحث و بررسی
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از شبیه سازي فرایند جمع آوري، آماده سازي و ارسال محموله هاي مربوط به سفارشات مشتریان توسط شرکت تأمین کننده، براي سناریوهاي 9گانه 5 تا 180 دقیقه اي، بر اساس دو شاخص هزینه کل فرایند در 118روز کاري شرکت مورد مطالعه و مدت زمان رسیدن محموله هاي سفارشات به دست مشتریان براي هر سناریو انجام گرفته است. همچنین، براي پرهیز از پیچیده شدن مدل، براي محاسبه هزینه کل هر سناریو، فقط از سه عنصر هزینه اي: 1) کل هزینه ارسال سفارشات در 118روزکاري، 2) کل هزینه جریمه معطلی وسایل نقلیه براي حمل بار به مقصد مشتریان و 3) کل هزینه جریمه تأخیر در ارسال سفارشات استفاده شده است.
خلاصه نتایج شبیه سازي این سناریوها و مقایسه نتایج با سناریوي اصلی(10دقیقه اي) در جدول1 و نمودار مقایسه اي زمانی فعالیت هاي مختلف در این سناریوها در شکل1 ارائه شده است. همچنین میانگین هزینه کل براي ارسال محموله ها به ازاي هر سفارش، به تفکیک سناریوهاي 9گانه در شکل2 ترسیم شده است.
همان طور که در جدول1 مشاهده می شود، در مقایسه سناریوي1 (5دقیقه اي)، نسبت به سناریوي اصلی (10دقیقه اي)، در متغیرهاي میانگین، مدت زمان جمع آوري یک سفارش در انبار (03/31درصد، معادل80دقیقه)، میانگین مدت زمان بسته بندي یک سفارش جمع آوري شده (78/27درصد، معادل 114دقیقه) و میانگین مدت زمان آماده شدن یک سفارش براي بارگیري (68/16درصد، معادل 160دقیقه)، کاهش معنی دار و در متغیرهاي میانگین تعداد کارگران آزاد آماده به کار جمع آوري (98/37درصد، معادل 5نفر)، و هزینه کل اجراي سناریوي موردنظر در 106روز کاري در شرکت مورد مطالعه افزایش معنی دار (به ترتیب بدترشدن از نظر استفاده حداکثري از ظرفیت کاري و از نظر هزینه اي) اتفاق می افتد. همچنین از جدول1 مشاهده می شود که در مقایسه سناریوهاي 2 (15دقیقه اي) تا 8 (180دقیقه اي) نسبت به سناریوي اصلی در متغیرهاي میانگین مدت زمان جمع آوري یک سفارش در انبار، میانگین مدت زمان بسته بندي یک سفارش جمع آوري شده و … و در نهایت میانگین مدت زمان آماده شدن یک سفارش برايبارگیري، افزایش تدریجی (بدترشدن از نظر زمانی) اتفاق می افتد؛ ولی در متغیر میانگین تعداد کارگران آزاد آماده به کار جمع آوري کاهش تدریجی به طور تقریبی معنی دار (بهبود از لحاظ استفاده از ظرفیت کاري) و در متغیر هزینه کل اجراي این سناریوها در 106روز کاري در شرکت مورد مطالعه فقط تا سناریوي 5(90دقیقه اي) کاهش به نسبت معنی دار (بهبود از لحاظ هزینه اي) و از سناریوي 6 (120دقیقه اي) تا سناریوي 8 (180دقیقه اي) افزایش به نسبت معنی داري (بدترشدن از لحاظ هزینه اي) اتفاق می افتد؛ از طرف دیگر در این سناریوها، بهره برداري از ظرفیت کارگران جمع آوري افزایش می یابد، ولی براي کارگران بسته بندي تغییري حاصل نمی شود.
در مجموع با تبادل بین زمان (رضایت مشتري) و هزینه (رضایت تأمین کننده)، سناریوي4 (60دقیقه اي) نشان می دهد که مقبولیت پذیرش را براي بهترین گزینه دارد. دلیل آن این است که متوسط مدت زمان آماده شدن محموله سفارش یک مشتري براي بارگیري و ارسال، به 10/55 ساعت (حدود 2.3 روز) و در همان حال هزینه کل ارسال به 89/15 میلیارد (یا میانگین هزینه کل به ازاي یک سفارش به 279 هزار و 739) ریال می رسد.
بنابراین، از نقطه نظر معیارهاي عملکردي مورد تحلیل و بخصوص رعایت متوسط 5/ روز براي مدت زمان رسیدن محموله هاي سفارشات به دست مشتریان، سناریوي4، می تواند اثربخش ترین آلترناتیو را ارائه داده و بنابراین به جاي ترکیب بندي سناریوي اصلی، جایگزین شود.

شکل 1 : نمودار مقایسه میانگین مدت زمان فعالیت هاي مختلف تأمین سفارشات مشتریان به ازاي هر سفارش برحسب سناریوهاي مختلف.
(یادداشت فنی) نشریه تخصصی مهندسی صنایع, دوره 45 ، شماره1، فروردین ماه 1390

جدول 1: خلاصه اندازه هاي عملکردي در فرایند موردمطالعه براي شبیه سازي سناریوي اصلی و آلترناتیوهاي آن.
سناریوي 180 سناریوي 150 سناریوي 120 سناریوي
90 سناریوي
60 سناریوي 30 سناریوي 15 سناریوي
5 سناریو ي
اصلی شرح متغیر

ف
ی
د
ر

ف

ی

د

رقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید