10468-100885

نشریه مهندسی دریــا سال نهم/ شماره 18/ پاییز و زمستان 1392(35-43)
(فاصله به اندازه فونت نازنین ساده 10)
بررسی و مقایسه آزمونهاي ارزیابی پارامترهاي دوام بتن درحاشیه خلیج فارس
(فاصله به اندازه فونت نازنین ساده 10)
مریم بنی اسدزاده1*، سید طاها طباطبایی عقدا2
(فاصله به اندازه فونت نازنین ساده 10)
1دانشجوي کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس؛ [email protected]
2عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي واحد خلیج فارس (بندرعباس)؛ [email protected]
` اطلاعات مقاله

چکیده

چکیده

از جمله مسائل مهم در طراحی سازه هاي جدید و ارزیابی سازه هاي بتنی موجود ،انجام آزمون هاي کنترلی معیار هاي دوام حین و پس از ساخت بتن، در جهت ایجاد توسعه پایدار و حفظ آن در منطقه می باشد که در این مقاله بر روي 216 آزمونه از 6 طرح اختلاط با نسبت هاي مختلف آب به سیمان و پوزولانهایی مانند خاکستر بادي و میکروسیلیس، برخی از آزمون هاي دوام بتن مقایسه شده است. بر طبق نتایج تحلیلی به دست آمده از پراکندگی دادههاي آزمونها و نیز براساس ملاحظات اجرایی، آزمون نفوذ آب در بتن روشی مطمئن براي رد کیفیت بتن نمی باشد. همچنین در دسترس نبودن تجهیزات و گران بودن آزمون نفوذ تسریع شده یون کلرید، باعث شده علیرغم استفاده گسترده در خارج از کشور ،عملاعملاً در پروژههاي بتنی جنوب کشور به ندرت استفاده شود. در این میان، روش جذب آب موئینه به دلیل سرعت بالا، سهولت، ارزان بودن و همچنین تکرار پذیري خوب به نظر می رسد، می تواند به عنوان یکی از معیارهاي کنترل پایایی بتن در این مناطق پیشنهاد گردد، که البته این امر خود مستلزم تحقیقات بیشتر می باشد . تاریخچه مقاله:
تاریخ دریافت مقاله: 22/04/1392 تاریخ پذیرش مقاله: 13/11/1392 تاریخ انتشار مقاله: 28/12/1392

کلمات کلیدي:
پایایی بتن جذب آب بتن نفوذ آب در بتن
نفوذ تسریع شده یون کلرید خلیج فارس

5394959809480

26090889809480

1268732112263

Downloaded from marine-eng.ir at 17:15 +0330 on Monday October 30th 2017

Downloaded from marine-eng.ir at 17:15 +0330 on Monday October 30th 2017

Investigation and comparison of test methods of evaluation of concrete durability in the Persian Gulf environment
(Times New Roman 10)
Maryam Baniasadizade1*, Seyed Taha Tabatabaei Aghda2
(Times New Roman 10)
Article History:
Received: 13 Jul. 2013
Accepted: 23 Jan. 2014
Available online: 19 Mar. 2014 Following the growing economic and industrial development, concrete is to find a special place as building materials, as optimization of materials and components of this structural material in order to increase its durability and long service life, significant economic and industrial benefits will follow. So Performance of Durability
74181341809

1MSc Student of Civil Eng, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch; [email protected] 2 Faculty member of Road, Housing & Urban Development Research Center; [email protected]

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
Concrete durability water absorption
water permeability
RCPT
Persian Gulf control tests , during and after the concrete construction, Approach to achieving durable concrete production in order to obtain sustainable development in the region is essential.
In this paper, some of the concrete durability tests were performed on 216 samples of six concrete mixtures with different water-binder ratios, pozzolans (fly ash and silica fume). Based on the scattered results obtained from the experiments, depth of penetration of water under pressure test is not reliable in concrete quality evaluation. Also, lack of equipments and high expense of RCPT, despite its extensive use in many regions of the world, have led to limited use of this method in concrete projects in Iran. The capillary water absorption test for its quickness, convenience, low cost and good repeatability, seems to be able to serve as a measure of the concrete durability in marine areas, although it would require more research.

1268732112263

Downloaded from marine-eng.ir at 17:15 +0330 on Monday October 30th 2017

Downloaded from marine-eng.ir at 17:15 +0330 on Monday October 30th 2017

1 – مقدمه
در مناطق ساحلی خلیج فارس آلودگی آب، خاك و اتمسفر به عناصر شیمیایی مضر براي بتن، رطوبت بالا، دما و تشعشعات خورشیدي در حدي است که به روند تخریب سازهها کمک میکند و سرعت آسیب دیدگی را افزایش میدهد. مطالعات و بررسیهاي آزمایشگاهی نشان داده است که املاح موجود در آب خلیج فارس از اغلب آبهاي جهان بیشتر است[1] . زیاد بودن مقدار کلرید در این آب باعث تخریب انواع سازههاي ساحلی و دریایی در این منطقه شده است. مقدار کلرید موجود در آب در حدود PPM 24000- 20000 و میزان سولفات در آن حدود PPM 3700-
3000 است. علاوه بر این، آبهاي زیرزمینی این منطقه شدیداًشدیدا به یونهاي کلرید و سولفات آلوده میباشند. دماي هواي منطقه خلیج فارس به علت نزدیکی به خط استوا، در گرمترین ماههاي سال حداکثر بین 37 تا 41 درجه سانتیگراد متغیر باشد. البته دماي سطح بتن زیر نور مستقیم خورشید به 70 تا 75 درجه سانتیگراد میرسد. رطوبت نسبی هوا نیز بین 48 تا 81% نغییر میکند[1] .
بنابر آنچه گفته شد میتوان به روشنی دریافت که از دیدگاه دوام سازههاي بتنی، شرایط محیطی خلیج فارس به خصوص سواحل آن نسبت به نقاط دیگر دنیا بسیار مهاجم و خورنده بوده و سازه هاي بتنی زیادي در این منطقه در زمانی نه چندان طولانی دچار خرابی گشتهاند، که همین امر اهمیت توجه به پدیده خوردگی و انتخاب روشهاي بهینه مقابله با آن را مشخص مینماید. یادآور میشود در صورت استفاده از مصالح مناسب و نیز طرح بتن با مشخصات فنی ویژه این مناطق، اجراي بتن توسط افراد کاردان و سرانجام عمل آوري مناسب و کافی، بسیاري از مسائل بتن بر طرف خواهد گشت. بر همین اساس آیین نامه ملی پایایی بتن در محیط خلیج فارس و دریاي عمان در سال 1384 توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن براي ساخت و کنترل بتن در این مناطق تدوین و پیشنهاد شده است[2] .
نفوذ یونها، گازها و مایعات از سطح بتن به داخل آن مهمترین مشخصه تعیین دوام سازه هاي بتنی در شرایط مختلف از جمله محیط هاي دریایی میباشد.براي تعیین انواع نفوذ، روشهاي مختلفی ارائه شدهاست. پیچیدگی آزمونها و دستگاهها، طولانی بودن آزمون و پراکندگی نتایج از مشکلات عمده برخی از این روشها میباشند .
از آزمون هاي تعیین نفوذ، میتوان به آزمون جذب آب، نفوذ آب تحت فشار، نفوذ گازها و اکسیژن و نیز هدایت یون کلرید در بتن اشاره نمود. در این تحقیق علاوه بر روش هاي توصیه شده در آیین-نامه پایایی، آزمون جذب آب موئینه که در پروژه هاي حاشیه خلیج فارس و آزمونهاي جذب آب کل و مقاومت الکتریکی که در سایر نقاط جهان به صورت گسترده استفاده میشوند، مورد بررسی و نتایج آن با روشهاي پیشنهادي آیین نامه پایایی، مقایسه میشود. 1-1- کنترل دوام بر اساس آیین نامه ملی پایایی بتن بر اساس آیین نامه ملی پایایی بتن، شرایط محیطی در سه حالتکلی متوسط، شدید و فوق العاده شدید تقسیم بندي شده است(جدول 1). در این آیین نامه مقادیر مجاز براي سه آزمون جذبآب، نفوذ آب تحت فشار و نفوذ تسریع شده یون کلرید به صورتزیر ارائه شده است( جدول2).

جدول 1 – دسته بندي شرایط محیطی سازه بتنی[2و1].
شرایط
دسته بندي طبقهبندي
سازه هاي روزمینی که در معرض خطر نفوذ یون کلرید بر اثر وزش باد هاي داراي یونهاي نمک نیستند. A متوسط
قسمت هایی از سازه که در تماس با خاك است و بالاي ناحیه موئینگی خاك واقع شده است. و یا قسمت هایی که دائماًدائما در زیر آب دریا واقع هستند. C شدید
45720377375قیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید