مطالعه آزمايشگاهي تاثيرعرض اوليه سكو و قطر مشخصه سنگدانههاي لايه آرمور در پايداري موج شكنهاي سكويي شكل پذير
محمد رضا شكاري مهرآبادي1،مهدي شفيعي فر2∗

دانشجوي دكتري مهندسي عمران،دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس
استاد، دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس
چكيده
‘ ((&’ ! “# $%
. 0 ,9 6 7′ )5 / 0 1 2 # 3 .%4 * ,- .’ )%/ ) *+(
-+ HF A 7 G0 7A F CD0E 0 (B ‘ :’ A @ )0> ? > ; , < =(/:’
)2 7+ 9 =(/:’ ? A# LMN K . )0> J 4 9 D> +.F 6I A#
F )(SF ; (B ‘ ! . 7 JONSWAP R C( PQ @ A O%/ -+ ) I ‘ 3+ ) V +.’ , , @ G’ ( 4 A CD0E U ,? > * ( ) +6 )TEI %4 0> J Q )0> ? > ; ) : )% ,Y 0 F (D:’ !. 7+ )0> J Q (* >
. 7+J )Z 7A F 0
كلمات كليدي: مدل آزمايشگاهي، موج شكن سكويي شكل پذير، عرض فرسايش يافته، عرض اوليه ،قطر سنگدانه.

1268732112263

Downloaded from marine-eng.ir at 17:15 +0330 on Monday October 30th 2017

Downloaded from marine-eng.ir at 17:15 +0330 on Monday October 30th 2017

Experimental Study on Effects of Initial Berm Width and Stone Grading on the Stability of Berm Breakwaters

12
R. Shekari , M. Shafieefar

PhD student, Department of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares University
Professor, Department of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares University

Abstract
The predominant principle included in the design of reshaping berm breakwaters is the supply of a wide berm at or nearby the water level with less armor stone size than that used in conventional design, which are allowed to reshape until an equilibrium slope is attained. In the present study, the recession of the berm due to wave and structure parameters has been investigated based on two dimensional experimental modeling in a wave flume. A series of 156 tests have beencarried out with irregular waves with JONSWAP spectrum to observe the behavior of the structure.To cover the effects of initial berm width and stone sizes on berm recession, several wave parameters such as wave height, wave period and storm duration have been considered. To analyze the results, the experimental data are presented together, leading to a formula for prediction of the berm recession considering foregoing parameters, i.e. wave and structural parameters.
Keywords: Experimental Modeling, Reshaping Berm Breakwater, Berm Recession, Initial Berm Width, Stone Size

[email protected])S / – \5 7+ 5[∗
@ G’ F f V U ) @ <
. 605
U F 7A ( j ‘ )2 0 0K
+ )/ *# e F + * I
C .’ A 3 h ) )2 + + ,+
:

292633116710

NS = Hs (L)
∆.Dn50
)D( F ) F 7+K @ G’ Hs *# )2
49075813881

C .’ 4mo ‘ OG’ 9 b (6 ( R S 61 C( Gh ) ‘ F 0IJmo )2 , # ).%4 5 F S 61 ( ∆.
*# )2 * ( ∆=ρssd / ρW U F
,ρw F bIV $% a @ f TE 9 ! ,ρssd ) +6 K %4 ( Dn50 . “# f TE 9 !
: +h lm +/ )D( F ) )2 )2
. (.’ + )
B 7+ 2n + + ) (# A
+ 0 B F (J K Q * S , )! ‘ 4
K %4 ) F @ G’ )2 !F [email protected] G’ (2 ‘ (&0 b F )0V U ‘
: ((.’ A -> U’ )2 > J ) (0

3642608329

H0T0 = HS ×Tm( g )12 (p)
∆Dn50Dn50

+. 0 T0 =Tm (g / Dn50 )1/2 *# )2
/B ” 0 g F U0 Tm , مقدمه -1
, (J 4 (.4 ] :S A
@ 7+ 7 $S T @ F +
) * ‘ *( )2 + GD0E
1268732112263

Downloaded from marine-eng.ir at 17:15 +0330 on Monday October 30th 2017

Downloaded from marine-eng.ir at 17:15 +0330 on Monday October 30th 2017

7 @ ‘ -F+0 * ) 6 7′ + Q )%/ A 6 7’ .K F ( 0 , (‘ 0 + ) 05 + )0 F )
P(5/’ ( 0 (^ , ( + ) +
.+
_ 6 3 .%4 ) 05 +
# F + A ( + `G
(5 0 ) )! ‘ S , 5( A 7A ((&’
_ a E0 ! a * . (
7A .J * J @
A I0 6 7 ‘ 7A b * ) V B ,a 7A+ A .(F 7 F+: A c *# d P( ) % 7+ ((&’ 1
. + ‘ + d P( b ) * > @ 4F ! ‘ 4 * ( ) @ V
, 0 6 7 ‘ A 0 A .4F !F V e 7A * ) % f V + ) ((.’ ! ) *+. a b ( . P > # a
. 6 7′
7+ 2n 0 F / F F+ PIANC.+

)2 7K qEI @
0> C(h ‘ ! .[L] 7+ )Z r -F+!
. !F +.0 (&0
d K( (. A
) (Rec) )0> ?> ; ,)0>((&’
7 G0 7A + * ( 0 0K * ; A ‘_ +/ J ) % ,
.+0> s G’ 7A t E’ ,(Rec>B) + !
شكل 1- شمايي از فرسايش و عرض فرسايش يافته موج
شكن سكويي

)2 @ D! )!F
A c .(J 4 05 $% g
) V P( 3 h ) V
(L ) + ((&’ 7+(V S (‘g i

)2 , h K – .0 d P( b ‘
(1+c1)d −c1hs
-12187-42981

DRen50c =h−hbfβd (β).f N (N).f grading ( f g )× (M)
cot(α )−1.05
 f H0 (H0)−(h−hb )
2.Dn50

,V +.’ B f TV )%
+ + F # ) g + ) , V ) FA
:K C .’ A O ‘

fβ(β) = cos(β) (N)
 N−0.046.H0+0.3
(3000)H0 <5
441963-126286

f N = N0.07 (w)
(3000)H0 ≥5
1fg ≤1.5
fg =0.43.fg +0.3551.5< fg <2.5 (x)

1.43fg >1.5
19.8⋅exp(−

7.08)⋅ som−0.5T

fHO = H0* (y)
0.

T0 < T0
19.8⋅exp( −)⋅ som−0.5 −10.5
T

*H (Lz)

“# =K d ,1.2 0 B t < c1 *# )2 @ G’ hs , 05 $% A € A ‘ @ G’ hb ,7A
€ ( t( ) FAαd F 05 $% A )D A ‘ 3 T ( 05 $% A )D A ‘ @ G’ .+
F P(/ . C .’ hs = 0.65.Hmo.som−0.3.fN.fβ b e [rm] (r•~~) ( * K
24841511132

H0 T0 )0> ?> ; 3 IA#
.+K )Z A )% F )05 t0

N 
4574-117465


=


136
(0
(
)
(
(
09
(0
2
0
0
0
50
2
0
50
3
1
0
0
50
d
h
H
.
D
d
D
h
H
.
D
c
Re
.
b
.
b
..
nقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید