0-92141

نشریه مهندسی دریــا سال سیزدهم/ شماره52/ بهار و تابستان 6931 )25-11(

تخمین توان چند قطبیهای آکوستیکی به روش معکوس
رضا معدولیت1، نوروز محمد نوری2، علی رهروی3 *

دانشیار، دانشگاه علم وصنعت ایران؛ [email protected]
4981702-7820

16764205539

چكيده

چكيده

استاد، دانشگاه علم وصنعت ایران؛ [email protected] 3 دانشجوی دکتری ، دانشگاه علم وصنعت ایران؛ [email protected] اطلاعات مقاله
برای کاهش آلودگی صوتی، باید نوع منبع صدا و توان آن مشخص شود. بدین منظور باید این صدا اندازهگیری شود و سپس با یک سری از منابع چندقطبی معادل شود و توان آکوستیکی آنها بدست آید.
جهت نیل به این هدف دو روش جداسازی کور منابع و روش معکوس مورد بررسی قرار گرفته است .
چیدمانهای مختلف از منابع در نظر گرفته شده و توان آکوستیکی منابع بدست آمد که به کمک معیار عدم انطباق مطابقت خوبی بین این صداهای مدل شده و صدای اصلی بدست آمد. با توجه به این نکته که آرایشهای مختلفی از منابع را میتوان پیشنهاد داد این چیدمانها بررسی شدند و در انتها یک چیدمان مرجع از منابع به نام آرایش عمودی منابع برگزیده شد که این چیدمان را میتوان به عنوان یک فرم استاندارد در نظر گرفت. در این چیدمان استاندارد تمام منابع چند قطبی وجود دارد. این قابلیت در بقیه مدلهای که تا کنون ارائه شده است وجود ندارد . تاریخچه مقاله:
تاریخ دریافت مقاله: 75/71/6932 تاریخ پذیرش مقاله: 96/79/6931

کلمات کلیدی:
تک قطبی
جداسازی کور منابع چهارقطبی دوقطبی روش معکوس

1268732112263

Downloaded from marine-eng.ir at 17:04 +0330 on Monday October 30th 2017

Downloaded from marine-eng.ir at 17:04 +0330 on Monday October 30th 2017

Acoustic Model Identification Using Inverse Model

Reza Madoliat1, Norouz Mohammad Nouri2, Ali Rahrovi3*

Associate Professor, Iran University of Science & Technology; [email protected]
Professor, Iran University of Science & Technology; [email protected]
PhD Candidate, Iran University of Science & Technology; [email protected]

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ABSTRACT

Article History:
Received: 28 Aug. 2016
Accepted: 21 Jun. 2017
Sound measured at various points around the environment can be evaluated by a series of multi-pole sources and their acoustic strength can be acquired. In this numerical study, a method, called the inverse method, was examined to achieve this goal. A variety of arrangements of different sources were considered and the acoustic strength

Keywords:
Blind Source separation
Dipole
Inverse method
Monopole
Quadrople of these sources was acquired. Through the application of the mismatch criterion, good conformity was observed between these sound models and the original sound. Furthermore, with regard to results, sound was generated via different source arrangements which showed acceptable agreement with the original sound. Finally, an arrangement named ‘sources vertical arrangement’ was selected as the best approach.

قدرتی مشغول تولید صردا اسرت براحتر ی امکران پرذیر نیسرت . در صورتی که نوع منبع و قدرت آن مشخص باشد انتخرا روش مرو ربرای کاهش صدا امکانپذیر خواهرد برود. در ایر ن میر ان روشهرای گوناگونی برای تشخیص منبع و یا توان آکوسرت یکی آن وجرود دارد 1 – مقدمه
تلاشهای زیادی صرف کاهش صدا در محیط اطرراف مریشرود در این میان، وسایل مکانیکی سهم بسزایی در تولید این صدا دارند. در بسیاری از موارد براحتی میتوان تشر خیص داد کره کردام بخرش ازیک ماشین، منبع تولید صدا است. اما تعیین اینکه این منبع با چره
25
1268732112263

Downloaded from marine-eng.ir at 17:04 +0330 on Monday October 30th 2017

Downloaded from marine-eng.ir at 17:04 +0330 on Monday October 30th 2017

ولی استفاده از روش جدا سازی کور منابع و روش معکوس در ایرنمیان رایجتر هستند.
گریس ]6[ مسئله معکوس را برای صدای ناشی از یک صرفحه کرهدر معرض وزش باد قرار داشت بررسی کرد و در گرام بعردی بجرای یک صفحه، مسئله را برای یک بال مستطیلی مورد مطالعه قررار داد]5[. نلسون و یان ]9, 4[ برای بر ه کرارگیری روش کنتررل فعرال و تخمین قدرت آکوستیکی منابع، فرض کردند تعداد و موقعیت قررارگیری منابع مشخص است. آنها همچنین رابطه ماتریسی بین قدرت منبع و فشار آکوستیکی را معلوم فرض کردند.
لی ]2[؛ لی و ژو] 1[ مسئله معکوس را برای یک جسرم سرهبعردی متحرک، با شکل دلخواه و برا اسرتفاده از معادلره فراکس و یل یرامز و هاوکینگ )FW-H( حل نمودند. لی و لئرو ] 5[ مسرئله معکروس رابرای یک مدل آئرواکوستیکی ناشر ی از انردرکنش روترور و اسرتاتوربررسی کردند. آنها از معادلره انتررالری فردهرولم نروع اول اسرتفادهنمودند. جراد و همکاران] 5[ بررو ی نرویز فرن هرا کرار کردنرد . آنهرا بصورت تئوری و عملی توزیع منابع دوقطبر ی یرک فرن محروری را بدست آوردند. پرسینیک]3[ در ادامه کار جراد بهترین مکان بررا ی اندازهگیری صدای یک فن که خطاهرا ی انردازه گیر ری ا رر کمترر ی داشته باشند را بدست آورد. ترابلسی و همکاران] 67[ توزیع نیروی چرخان ناپایدار روی سطح پره یک فن را به کمک فشار آکوستیکی میدان دور بدست آوردنرد . در ادامره ی بررسری تحقیقرات گذشرته، کاربرد مسئله معکوس در حوزه دریایی مورد مطالعه قرار میگیرد.
پروانه¬ها باعت تحریک بدنه شناور میگردد. با نصر گ یرنرده هرای بروی بدنه در نزدیکی محل قرارگیری پروانه و به کرار گ یرری روش المان مرزی و روش معکوس میتوان پارامترهای مربوط به منرابع را

Microphone Or

شكل

1

نحوه

ی
بكارگيری

روش
معكوس
های

و

جداسازی

.
کور

منابعقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید