4858869-50799

مقـاله پژوهشـی
5310157360001

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان
اثر تجویز توأمان عصارهی گیاه آویشن باغی)Thymus vulgaris( و فلونیکسین مگلومین) Flunixin meglumine( بر درد احشایی در موش: مطالعهی تجربیکیوان کرامتی1*، مصطفی عبداللهی2، امیر اصغری باغ خیراتی3، مرتضی عبداللهی4، دانیال شعبان نیای گالش کلامی 5
استادیار فیزیولوژی دامپزشکی، گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، ایران
دانشجوی دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، ایران
دامپزشک عمومی، دانش آموخته دکترای حرفهای دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، ایران
دکتر عمومی دامپزشکی
دانشجو دانشگاه سمنان
-58004211311

تاریخ دریافت: 15/1396/1تاریخ بازبینی: 2/1396/2تاریخ پذیرش: 24/1396/2چکیده
زمینــه و هــدف: گی اه آویش ن باغ ی ی ک گی اه داروی ی اس ت ک ه بناب ر اطلاع ات علم ی موج ود دارای اث رات ضدالتهاب ی میباش د. درد احش ایی ی ک احس اس ناخوش ایند اس ت ک ه درم ان آن ب ا داروه ای ضدالته اب غیراس تروئیدی دارای عوارض ی همچ ون زخ م مع ده، دیس کرازی خون ی و نارس ایی مزم ن کلی وی ب وده و یافت ن ترکیب ات گیاه ی دارای اث ر سینرژیس می ب ا ای ن دس تهی داروی ی، رهیاف ت مناس بی ب رای تقلیل دوز مصرف ی و ع وارض آن ان اس ت. ای ن پژوه ش جه ت بررس ی اث ر تس کینی تجوی ز توام ان عص ارهی هیدروالکل ی آویش ن باغ ی و فلونیکس ین مگلومی ن ب ر درد احش ایی انج ام ش د.
م واد و روشه ا: ای ن مطالع هی تجرب ی ب ر روی 40 م وش س وری ن ر ن ژاد N-MRI انج ام گرف ت) g4 ±36(. موشه ا بهص ورت تصادف ی ب ه پن ج گ روه ش امل کنت رل منف ی دریاف ت کنن دهی س رم فیزیول وژی، گ روه کنت رل مثب ت دریاف ت کنن دهی فلونیکس ین)mg/kg 2( و گروهه ای تیم ار آویش ن)mg/kg 100(، فلونیکس ین)mg/kg 1( و آویشن-فلونیکس ین تقس یمبندی ش ده و داروه ا و عصارهه ای هیدروالکل ی مذک ور را ب ه ص ورت درون صفاق ی دریاف ت نمودن د .15دقیق ه پ س از ه ر تجوی ز، موشه ا ب رای الق اء درد احش ایی م ورد تزری ق اس ید اس تیک 6/0% )ml/kg 10( ق رار گرفت ه و اث رات ض ددردی ب ا ش مارش تع داد رایته ا ط ی 30 دقیق ه تعیی ن گش ت. دادهه ا ب ا اس تفاده از ن رم اف زار آم اری SPSS و آنالی ز واریان س یکطرف ه و تس ت تکمیل ی Tukey در س طح معن یداری 0/001>P م ورد تجزی ه و تحلی ل واق ع ش دند.
یافتههـا: گـروه کنتـرل مثبـت و گروههای تیمار در مقایسـه با گروه کنتـرل منفی کاهش معناداری را در پاسـخ به درد نشـان دادنـد)0/001>P(. دو گـروه کنتـرل مثبـت و آویشن-فلونیکسـین در مقایسـه با دو گروه تیمار فلونیکسـین و آویشـن در تسـکین درد، کاهش معنیدار داشـتند)0/001>P( ولی نسـبت بـه هم فاقد اختـلاف معنیدار بودنـد)0/001<P(.
نتیجهگی ری: تجوی ز توام ان آویش ن و فلونیکس ین دارای اث ر سینرژیس می در زمین ه تس کین درد احش ایی نس بت ب ه تجوی ز مس تقل ه ر ی ک از ای ن دو ترکی ب اس ت.
واژههای کلیدی: آویشن باغی، فلونیکسین، درد، رایتینگ
1581998

نویسنده مسئول: کیوان کرامتی، استادیار فیزیولوژی دامپزشکی، گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، ایرانپست الکترونیک: [email protected]
مقدمه
درد احس اس ناخوش ایندی اس ت ک ه ب ه دنب ال ب روز آس یب در بافتهــا ایجــاد شــده و دال بــر وجــود یــا احتمــال وجــود خطــر در بافــت میباشــد)1(. درد احشــایی نوعــی از درد بــوده ک ه گیرندهه ای آن در پاس خ ب ه تحری کات موضع ی، از انتق ال تکانهه ای درد ب ه سیس تم اعص اب مرک زی امتن اع میورزنـد و متداولتری ن عل ت آن کش یده ش دن دی وارهی ان دام احش ایی و اسپاس م عض لات ص اف احش ایی اس ت)2(. ب ا توج ه ب ه روش ن ش دن ع وارض جانب ی و آث ار زیانبخ ش مس کنهای ش یمیایی درد همچــون وابســتگی روانــی، زخمهــای گوارشــی، نارســایی مزم ن کلی وی، دیس کرازیهای خونی، تاکیفیلاکس ی و غی ره4),3( مس ئلهی بازگش ت ب ه مس کنهای گیاه ی در س الهای اخی ر بیش تر م ورد توج ه واقع ش ده اس ت)5(. آویش ن باغ ی) Thymusvulgaris( گیاه ی چن د س اله از خان واده نعن اع) Lamiaceae( ب وده ک ه در نواح ی مختل ف ای ران و جه ان م ورد کش ت ق رار میگی رد. ای ن گی اه ح اوی 8/0 ت ا 6/2 % اس انس ب وده و م واد موث ره آن تیم ول، کارواک رول، تان ن، فلاوونوئی د، س اپونین و نی ز م واد تل خ میباش د ک ه از ای ن می ان فلاونوئیده ا ج زء ترکیبات مه ار کنن دهی آنزی م سیکلواکس یژناز در ب دن ب وده ک ه ای ن امــر ســبب مهــار تولیــد پروســتاگلاندینها و واســطههای درد در بــدن میگــردد. ایــن دارو در طــب ســنتی بــه عنــوان یــک خلــطآور در برونشــیت و ســایر بیماریهــای سیســتم تنفســی اســتفاده میگــردد و از حیــث علمــی خــواص آنتیباکتریــال ،ض د التهاب ی، آنت ی اکس یدانی، تس ریع کنندگ ی التی ام زخ م ،خل ط آوری، ض د رماتیس می، ض د کرم ی، نگهدارندگ ی م واد غذای ی و تاخی ر دهندگ ی پی ری پس تان ای ن گی اه اثب ات ش ده و ب ه همی ن دلی ل اس انس ای ن گی اه ج ز 10 اس انس مع روف ب وده و دارای جای گاه خاص ی در تج ارت جهان ی میباش د)6-11(. داروهــای ضــد التهابهــای غیراســتروئیدی) NSAIDs( دارای خ واص ض ددردی، ضدالتهاب ی و ضدت ب ب وده و ب رای درم ان ان واع درده ای ح اد و مزم ن م ورد اس تفاده ق رار میگیرن د)21(. ای ن دس تهی داروی ی اث ر خ ود را از طری ق مه ار دو ایزوف رم آنزی م سیکلواکس یژناز ب ه نامه ای COX-1 و COX-2 ب ر ج ای میگذارن د)31(. ای ن خان وادهی داروی ی دارای اث رات متع ددی ب ر دس تگاههای مختل ف ب دن ب وده ک ه اث ر ض د التهاب ی آنهـا تنه ا بخ ش کوچک ی از ای ن تغیی رات را ش امل ش ده ک ه ب ر همیــن اســاس NSAIDs دارای پتانســیل بالایــی بــرای ایجــاد اثــرات ناخواســته در مصرفکننــده هســتند کــه از مهمتریــن ایــن اثــرات میتــوان بــه زخمهــای گوارشــی، دیســکرازیهای خونــی، خون ریزیهــای گوارشــی، تاکیفیلاکســی، نارســایی مزمــن کلیــوی و غیــره اشــاره نمــود2)، 4(. فلونیکســین دارویــی اس ت ک ه از طری ق مه ار ایزوفرمه ای 1و2 آنزیم سیکلواکس یژناز س بب تس کین درد میگ ردد و در زمین هی اث رات ضد س رطانی ،ضدالتهاب ی، ضدصرع ی آن مطالعاتی ص ورت گرفته اس ت4), 51,41(.
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی اثــر تجویــز دز پایینتــری از فلونیکســین بــه صــورت همــراه بــا آویشــن باغــی نســبت بــه تجوی ز مس تقل ه ر ی ک از ای ن دو ترکی ب، ب ر تس کین درد احشــایی در مــوش ســوری انجــام گرفــت.
روش مطالعهحیوانات آزمایشگاهی
ای ن مطالع ه تجرب ی در س ال 1394 ب ر روی 40 م وش س وری ن ر ن ژاد N-MRI ب ا ب ازه وزن ی 32 ت ا 40 گ رم ک ه از انس تیتو پاســتور ایــران تهیــه شــده بودنــد، انجــام گرفــت. موشهــای م ورد مطالع ه ب ه ص ورت تصادف ی س اده )نامح دود( ب ا روش قرعهکشــی نــام اعضــا، کــه از حداقــل تــورش و بیشــترین ق درت و تعمیمپذی ری برخ وردار اس ت، گروهبن دی گردیدن د . موشهــا تحــت شــرایط 12 ســاعت روشــنایی و 12 ســاعت تاریکــی در دمــای محیطــی 25 درجــه ســانتیگراد نگــهداری ش دند ک ه در ای ن ب ازه زمان ی آب و غ ذا کاف ی و مناس ب برای آنه ا فراه م گردی د.
معیارهای ورود و خروج
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل نــر بــودن موشهــا، قــرار گرفتــن بــازه وزنــی در محــدودهی 4 ±36، ســلامت کامــل موشهــا و عــدم اســتفاده پیشــین از هرگونــه دارویــی بــود .معیاره ای خ روج از مطالع ه ش امل اس تفاده از داروه ای ض د درد و ض د الته اب، داش تن هرگون ه بیم اری ی ا الته اب، مون ث ب ودن و ع دم تناس ب وزن ی م وش ب ا مطالع ه حاض ر ب ود.
تعیین سمیت حاد) LD50( عصارهی هیدروالکلیپــس از تزریــق داخــل صفاقــی عصارههــا بــه گروههــای مختلــف، حیوانــات بــه مــدت 48 ســاعت تحــت نظــر قــرار گرفتنــد و نتیجــه مــرگ و میــر 48 ســاعته مشــخص شــد)5(.
گروههای آزمایشی
40 راس م وش م ورد مطالع ه ب ه روش تصادف ی ب ه 5 گ روه 8 راس ی تقس یم ش ده ک ه ب ه ش رح ذی ل میباش د:
گ روه کنت رل منف ی )دریاف ت کنن دهی 1 میل ی لیت ر س رم فیزیولــوژی 9/0%(
گ روه کنت رل مثب ت )دریاف ت کنن دهی mg/kg 2 فلوجک ت ب ا ن ام ژنری ک فلونیکس ین مگلومی ن س اخت ش رکت داروی ی نص ر – فریم ان ای ران(
گ روه تیمار فلونیکس ین )دریاف ت کنن دهی mg/kg 1 فلوجکت ب ا ن ام ژنری ک فلونیکس ین مگلومی ن س اخت ش رکت داروی ی نص ر – فریم ان ای ران(
گروه تیمار آویشـن باغی )دریافت کنندهی mg/kg 100 عصارهی هیدروالکلی آویشن باغی(
گ روه تیمار آویشن-فلونیکس ین )دریافت کنن دهی mg/kg 001 عصارهی هیدروالکلی آویشن باغی به همراه mg/kg 1 فلونیکسین(30 دقیق ه پی ش از ش روع آزمای ش موشهـا را در قفسه ای ش فاف پل ی اتیلن ی ق رار داده ت ا ب ه محی ط آزمای ش ع ادت نماینــد. ســپس ترکیبــات دارویــی مذکــور بــه صــورت درون صفاق ی ب ه موشه ا تزری ق ش د و 15 دقیق ه پ س از تزری ق اول ،mg/kg 10 اســید اســتیک 6/0% هــم بــه تمــام گروههــا ب ه ص ورت درون صفاق ی تزری ق گردی د. پ س از ای ن مرحل ه ،تع داد رایته ا )کش یدگیها( ک ه مع رف وج ود درد احش ایی هســتند بــه مــدت 30 دقیقــه مــورد شــمارش و ثبــت واقــع گشــت. در ایــن آزمایــش هــر رایــت بــا کرامــپ شــکمی و کش یدن حداق ل یک ی از اندامه ای حرکت ی خلف ی مش خص می گــردد16،17)،5(.
روش عصاره گیری
در ای ن پژوه ش پ س از تهی ه گی اه آویش ن باغ ی ای ن گی اه بــه تاییــد واحــد پژوهشهــای گیاهــی موسســه تحقیقــات جهادکشــاورزی شهرســتان ســمنان رســید و پــس از خشــک شــدن در ســایه، بــه وســیله هــاون بــه صــورت پــودر درآورده ش د. پ ودر حاص ل ش ده ب ه م دت 48 س اعت در اتان ول 70% و ب ر روی ش یکر ق رار گرف ت. س پس محل ول بدس ت آم ده ب ا اس تفاده از کاغ ذ صاف ی واتم ن ش ماره 1 ص اف گردی د و محل ول ص اف ش ده ب ا دس تگاه تبخی ر تح ت خ لاء )روت اری( خشــک شــده و در شیشــههای تیــره تــا زمــان اســتفاده در دم ای 4 درج هی س انتی گ راد نگه داری ش د. پ س از ای ن م دت عص اره حاص ل ب ر اس اس غلظ ت م ورد نی از ب ه ص ورت مس تقل ب ا اس تفاده از نرم ال س الین رقی ق گردی د6)،5(.
روش تجزیه و تحلیل آماری
دادههــای حاصــل آمــده در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم اف زار آم اری SPSS و آزم ون آنالی ز واریان س ی ک طرف ه م ورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و بــرای بررســی تفــاوت بیــن گروههــا از آزمــون Tukey در ســطح معنــیداری 0/001> Pاس تفاده گردی د. هم ه نتای ج ب ه ص ورت میانگی ن ± انح راف از خط ای اس تاندارد ارائ ه ش د.
کورسازی
ای ن مطالع ه دو س و ک ور ب وده و اف رادی ک ه تع داد رایته ا را شــمارش مینمودنــد و همچنیــن متخصــص آمــار از داروی اس تفاده ش ده در گروههـا هی چ اطلاع ی نداش تند. ی ک نف ر مســئول تزریقــات بــه موشهــا بــوده ولــی از مــادهی تزریــق اطلاعــی نداشــت. ســه نفــر هــم بــه طــور همزمــان تعــداد رایتهــا را طــی 30 دقیقــه شــمارش مینمودنــد. البتــه ایــن اف راد از ای ن ک ه ه ر گـروه م ورد تزری ق چ ه داروی ی ق رار گرفتــه، آگاه نبودنــد.
منابع مالی و محل انجام مطالعه
ایــن مطالعــه بــا شــماره کــد طــرح و کــد اخــلاق 17130531932019 دانش کده دامپزش کی دانش گاه س منان ،ب ا هزین ه ش خصی و در مح ل دانش کده دامپزش کی دانش گاه ســمنان صــورت گرفــت.
یافتهها
ال ف: )LD50(: در ای ن مطالع ه، در حیوانات ی ک ه ترکیب ات داروی ی مذک ور را ب ه صـورت داخ ل صفاق ی دریاف ت ک رده بودن د پ س از 48 س اعت هیچگونه مرگ و میری مش اهده نش د.
ب: اثــر ضــد دردی: اثــر گروههــای کنتــرل، کنتــرل مثبــت ،و گروههــای تیمــار در نمــودار شــماره 1 نمایــش داده شــده اســت. همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد تعــداد رایتهــا در گروه هــای کنتــرل مثبــت)46/0±6/2(، تیمــار فلونیکســین 0/51)±1/9(، تیمــار آویشــن) 65/0± 5/10( و تیمــار آویشــن- فلونیکســین) 16/0± 57/0( بــه صــورت معنــیدار پایینتــر از گــروه کنتــرل منفــی) 3/1±32( اســت) 0/001P>(. گروههــای تیمــار آویشــن- فلونیکســین) 16/0±75/0( و کنتــرل مثبــت 0/46)± 6/2( نس بت ب ه یکدیگ ر فاق د اخت لاف معن یدار ب وده
0/001)P<( ول ی نس بت ب ه گروه تیم ار آویش ن) 65/0±5/10( و تیم ار فلونیکس ین) 51/0±1/9( دارای اخت لاف معنیدار هس تند 0/001)P>(. از طرف ی می ان گ روه تیم ار آویش ن) 65/0± 5/01( و تیم ار فلونیکس ین)51/0±1/9( اخت لاف معن یداری مش اهده نمیگــردد) 0/001P<(.
بحث
به سـبب تنوع شـرایط جغرافیایی در ایران، این کشور دارای منبع غنـی از گیاهـان دارویی مختلف اسـت که از جملـهی این گیاهان دارویـی میتوان به آویشـن باغی اشـاره کـرد. چندیـن مدیاتور از قبیـل پپتیـد مرتبط با ژن کلسـی تونین، کینین، اسـتیل کولین ،مـاده P و پروسـتاگلاندینها در ایجـاد درد احشـایی و انتقـال آن از احشـاء دخالـت دارنـد)5(. در ایـن تحقیـق از تسـت رایتینگ به عنوان مدل ایجاد درد احشـایی اسـتفاده شـد که روش اسـتاندارد بررسـی درد احشـایی در مـوش سـوری میباشـد و در آن اسـید اسـتیک بـه کار رفتـه با آزادسـازی اسـید آراشـیدونیک و افزایش بیوسـنتز پروسـتاگلاندینها طـی مسـیر سیکلواکسـیژناز موجب ایجـاد درد میشـود5), 61, 71(.
طاهری ان و هم کاران در س ال 1383 اث ر عصاره آویش ن بر تعدیل درد ح اد در م دل پ رش دم و آزمون صفحه داغ را در موش س وری م ورد مطالع ه ق رار داده و اثب ات نمودن د ک ه عص ارهی ای ن گی اه اث ر کاه ش قاب ل توجه ی ب ر درد ح اد دارد)01(. ای ن محقق ان در تحقی ق دیگ ری در س ال 1384 اث ر عص اره گی اه آویش ن را ب ر کاه ش درد نوروژنی ک اثب ات نمودن د ک ه عص اره گی اه آویش ن دارای اث ر ض د دردی مناس بی میباش د)9(. گی اه آویش ن ح اوی مقادی ر بالای ی از ترکیب ات فنول ی تیم ول و کارواک رول ب وده و ط ی کاری ک ه Guimaraes و هم کاران در س ال 2012 انج ام دادن د، اث ر مه اری کارواکرول را ب ر درد اثب ات نمودن د)91،81(. علاوه ب ر ای ن ام ر مطالع ات بس یاری ب ر روی اثر ض د التهاب ی تیمول و کارواک رول ص ورت گرفت ه)02،81-32( و اث ر مه اری فلاونوئی د موجود در ای ن گی اه ه م ب ر رونده ای التهاب ی اثب ات ش ده اس ت)9(. پس میتــوان اینگونــه گفــت کــه اثــر تســکینی آویشــن بــر درد ،ب ه عل ت حض ور مونوترپنه ای فنول ی تیم ول و کارواکـرول و فلاونوئیده ای موجـود در ایـن گی اه اسـت. مکانیس ـمهای ض د دردی و ضدالتهابــی فلونیکســین طــی پژوهشهــای بســیاری م ورد مطالع ه ق رار گرفت ه و مکانیس م ض ددردی و ض د التهاب ی ایــن دارو بــه اثــر مهــاری آن بــر ایزوفرمهــای کوکــس 1 و 2 آنزی م سیکلواکس یژناز نس بت داده ش ده اس ت )31، 41، 42-62(. در این مطالع ه اث ر تجوی ز توامان آویش ن و فلونیکس ین بر درد احش ایی س نجیده ش د و مش خص گش ت که دزهای mg/kg 100 آویش ن و mg/kg 1 فلونیکس ین ب ه ص ورت مج زا دارای اث ر تس کینی بر درد میباشــند. زیــرا نتایــج نشــان دادنــد کــه گروههــای تیمــار آویش ن، تیم ار فلونیکس ین و تیمار آویش ن- فلونیکس ین نس بت ب ه گ روه کنت رل منف ی اخت لاف معن یداری دارن د) 0/001P>( ول ی گ روه تیم ار آویش ن- فلونیکس ین ب ا گ روه کنت رل مثب ت ،فاقــد اختــلاف معنــیدار اســت) 0/001<P( و از طرفــی گــروه تیم ار آویش ن و تیم ار فلونیکس ین ب ا گروه کنت رل مثب ت دارای اخت لاف معن یدار میباش ند) 0/001>P( ک ه ای ن ام ر دال ب ر اث ر ض د دردی مناس بی از تجوی ز توام ان آویش ن و فلونیکس ین ب وده ک ه ای ن تجوی ز دارای ق درت اث ر بالات ری نس بت ب ه تجویز مس تقل آویش ن و فلونیکس ین میباش د. پ س در ام ر تس کین درد احش ایی، اث ر ه م افزای ی ناش ی از تجوی ز همزم ان عص ارهی آویش ن باغ ی و فلونیکس ین س بب کاهش ش دید این ن وع از درد میگ ردد. ح ال لازم اس ت ت ا اث ر تجوی ز توام ان س ایر داروه ای ضدالتهــاب غیراســتروئیدی بــا ترکیبــات گیاهــیای همچــون آویش ن ه م در س طوح آزمایش گاهی و ه م در س طح کارآزمای ی بالین ی م ورد مطالع ه ق رار گی رد و مطالعات ی مقایس های می ان ع وارض ناش ی از تجوی ز فلونیکس ین ی ا س ایر ضدالتهابه ای غیــر اســتروئیدی همچــون زخــم معــده نســبت بــه تجویــز توام ان آن ان ب ا ترکیب ات گیاه یای همچ ون آویش ن ص ورت پذی رد. بـه عل ت اث ر آنت ی باکتری ال آویش ن ب ر هلیکوباکت ر پیلــوری)72( و خــواص آنتیاکســیدانی تیمــول و کارواکــرول موجــود در ایــن گیــاه)82( و خاصیــت تســریعدهندگی التیــام زخ م توس ط آویش ن)92( ممک ن اس ت بت وان فرضی های را دال ب ر کاه ش رخ داد زخمه ای گوارش ی ب ه دنب ال تجوی ز توام ان آویش ن ب ا ض د الته اب غیراس تروئیدی در نظ ر گرف ت ک ه ای ن ام ر بایس تی ط ی مطالع ات دیگ ری م ورد بررس ی ق رار گی رد.

نم ودار1: گ روه س الین )دریاف ت کنندهی س رم فیزیول وژی(، کنت رل مثبت )دریاف ت کنن دهی mg/kg 2 فلونیکس ین(، تیماری ک ) دریافت کنندهی mg/kg 1 فلونیکس ین(، تیم اردو ) دریافتکنن دهی mg/kg 100 عص ارهی آویش ن( و تیمارس ه )دریاف ت کنن دهی mg/kg 1 فلونیکس ین ب ه هم راه mg/kg 100 عص ارهی آویش ن(. دادهه ا )تع داد رای ت در گروهه ای آزمایش ی( ب ه ص ورت میانگی ن ± انح راف از خط ای اس تاندارد نش ان داده ش ده اس ت. ح روف نامش ابهی ب الای س تونها نش ان دهن دهی اخت لاف آم اری معن ادار) 0/001P>( میباش د.
نتیجه گیری
ایـن مطالعه تایید میکند که تجویز توامـان عصارهی هیدروالکلی آویشـن باغی و فلونیکسـین دارای اثر ضددردی بیشتری نسبت به تجویـز مسـتقل هر یـک از این ترکیبات بر درد احشـایی در موش سـوری اسـت. که این امر میتواند رهیافت مناسـبی برای کاهش دز مصرفـی و عـوارض جانبـی فلونیکسـین در نظـر گرفتـه شـود .
محدودیتهای مطالعه
از محدودیتهــای ایــن مطالعــه میتــوان بــه کمبــود بودجــه لازم اش اره نم ود.
تشکر و قدردانی
از کارشناسـان آزمایشـگاه دانشـکده دامپزشـکی دانشـگاه سـمنان ،سـرکار خانم رییسـیان، خانم کنعانی و مهندس سید رسول رستمی کـه در تهیـه عصـاره گیاهان مـورد اسـتفاده در این پژوهـش و مهیا کردن محیط آزمایشـگاه مسـاعدت نمودند، صمیمانه متشـکریم.
composition and antimicrobial activity of the essential oil of Zataria multiflora]. Pajouhesh and Sazandegi 2006; 71: 52-56. (Persian).
Taherian AA, Rashidipour A, Arefi M, Vafaei A, Emami AM, Sadeghi H, et al. [Assessment of hydroalcoholic extract of Thymus vulgaris on neurogenic and inflammatory pain in mice]. JBUMS 2005; 7(2): 24-29. (Persian).
Taherian AA, Rashidipour A, Vafaei A, Jarrahi M, Miladi GH, Emami AM, et al. [Assessment the effects of hydroalcoholic extract of Thymus vulgaris on acute pain in hot plate and tail flick in mice]. Koomesh 2004 ;5(3): 179-185. (Persian).
Vardar-Ünlü G, Candan F, Sökmen A, Daferera D, Polissiou M, Sökmen M, et al. Antimicrobial and antioxidant activity of the essential oil and methanol extracts of Thymus pectinatus Fisch. et Mey. Var. pectinatus (Lamiaceae). Journal of Agricultural and Food Chemistry 2003; 51: 63-7.
Coruzzi G, Menozzi A, Dobrilla G. Novel nonsteroidal anti-inflammatory drugs: what we have learned from animal studies. Current Drug TargetsInflammation & Allergy 2004; 3: 43-61.
Yoon J-B, Kim S-J, Hwang S-G, Chang S, Kang S-S, Chun J-S. Non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibit nitric oxide-induced apoptosis and dedifferentiation of articular chondrocytes independent of cyclooxygenase activity. Journal of Biological Chemistry 2003; 278: 15319-25.
Bernard S, Chang M, Daniel H, Lowenstien M.
Mechanisms of disease epilepsy. N Engl J Med .66-7521 :943 ;3002
Keramati K, Zendehdel M. [Effect of intracere broventricular injection of COX-1 inhibitor (ketoprofen) on PTZ-induced seizures in male rat]. Physiology and Pharmacology 2010; 14: 262-7. (Persian).
Ahmadi R, Khakpour B, Nayebhashemi M, Alvani A, Keshavarz K, Mahdavi E. [The effect of estradiol
References
Labus JS, Naliboff B, Kilpatrick L, Liu C, Ashe-McNalley C, dos Santos IR, et al. Pain and Interoception Imaging Network (PAIN): A multimodal, multisite, brain-imaging repository for chronic somatic and visceral pain disorders. Neuroimage 2016; 124: 1232-7.
Neufeld K-AM, O’Mahony SM, Waworuntu RV, Manurung S, Gross G, Berg BM, et al. Soluble Mediators Derived from Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) Decrease Visceral Pain Hypersensitivity
Induced by Early Life Stress. The FASEB Journal 2016; 30: 1176.15-.15.
Aminoshariae A, Kulild JC, Donaldson M. Shortterm use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and adverse effects: An updated systematic review.
The Journal of the American Dental Association 2016; 147: 98-110.
Nazifi S, Rezakhani A, Ghanbari MF. [Comparative study on the effects of Flunixin meglumine and Ketoprofen on haematological and some biochemical parameters of cattle]. J Fac Vet Med Univ Tehran 2002; 57(2): 95-99. (Persian).
Ghahhari J, Vaezi G, Shariatifar N, Zendehdel Kh M. [The study of hydroalcoholic extract of Ziziphora tenuior on visceral pain with writhing test in mice].
The Horizon of Medical Sciences 2009; 15(2): 24-
29. (Persian).
Ejechi B, Akpomedaye D. Activity of essential oil and phenolic acid extracts of pepperfruit (Dennetia tripetala G. Barker; Anonaceae) against some food-borne microorganisms. African Journal of Biotechnology 2005; 4: 258.
Lee S-J, Umano K, Shibamoto T, Lee K-G. Identification of volatile components in basil (Ocimum basilicum L.) and thyme leaves (Thymus vulgaris L.) and their antioxidant properties. Food Chemistry 2005; 91: 131-7.
Sadeghzadeh L, Sefidkon F, Owlia P. [Chemical 55: 304-18.
Adachi H, Ioppolo F, Paoloni M, Santilli V. Physical characteristics, pharmacological properties and clinical efficacy of the ketoprofen patch: a new patch formulation. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2011; 15:
.03-328
Halen PK, Chagti KK, Giridhar R, Yadav MR. Combining Anticholinergic and Anti-inflammatory Activities into a Single Moiety: A Novel Approach to Reduce Gastrointestinal Toxicity of Ibuprofen and Ketoprofen. Chemical biology & drug design 2007; 70: 450-5.
Takagi-Matsumoto H, Ng B, Tsukimi Y, Tajimi M. Effects of NSAIDs on bladder function in normal and cystitis rats: a comparison study of aspirin, indomethacin, and ketoprofen. Journal of pharmacological sciences 2004; 95: 458-65.
Esmaeili D, Mobarez AM, Tohidpour A. [Antihelicobacter pylori activities of shoya powder and essential oils of thymus vulgaris and eucalyptus globulus]. Open Microbiol J 2012; 6:65-69.
(Persian).
AR AA, AA EA. Thymol and Carvacrol Prevent Cisplatin-Induced Nephrotoxicity by Abrogation of Oxidative Stress, Inflammation, and Apoptosis in Rats. Journal of biochemical and molecular toxicology 2015; 29: 165-72.
Bahmani M, Saki K, Ezatpour B, Shahsavari S, Eftekhari Z, Jelodari M, et al. [Leishmaniosis phytotherapy: Review of plants used in Iranian traditional medicine on leishmaniasis]. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2015; 5: 695-701.
(Persian).
and portulaca oleracea seed hydroalcholic extract on pain induced by writhing test in female mice]. Daneshvar 2014; 22(113): 13-20. (Persian).
Vahidi A, Dashti M. [A Comparison between the Analgesic Effect of Chamomile Extract and Morphine in Syrian Mice]. Journal of Ardabil University of Medical Sciences 2007; 7: 409-17. (Persian).
Bonfim RR, Paiva-Souza IO, Moraes JP, Pereira DS, Santos CA, Santana DG, et al. Isopropoxy-Carvacrol, a Derivative Obtained from Carvacrol, Reduces Acute Inflammation and Nociception in Rodents.
Basic & clinical pharmacology & toxicology 2014; 115: 237-43.
Guimarães AG, Silva FV, Xavier MA, Santos MR, Oliveira R, Oliveira MG, et al. Orofacial analgesiclike activity of carvacrol in rodents. Zeitschrift für Naturforschung C 2012; 67: 481-5.
Arigesavan K, Sudhandiran G. Carvacrol exhibits anti-oxidant and anti-inflammatory effects against 1, 2-dimethyl hydrazine plus dextran sodium sulfate induced inflammation associated carcinogenicity in the colon of Fischer 344 rats. Biochemical and biophysical research communications 2015; 461: 314-20.
Friedman M. Chemistry and multibeneficial bioactivities of carvacrol (4- isopropyl – 2-methylphenol), a component of essential oils produced by aromatic plants and spices. Journal of agricultural and food chemistry 2014; 62(31): 765270.
Kara M, Uslu S, Demirci F, Temel HE, Baydemir C. Supplemental carvacrol can reduce the severity of inflammation by influencing the production of mediators of inflammation. Inflammation 2015; 38: .7-0201
Suntres ZE, Coccimiglio J, Alipour M. The bioactivity and toxicological actions of carvacrol. Critical reviews in food science and nutrition 2015;
the Interferential Effect of thymus vulgaris Extract and Flunixin meglumine on Mice Visceral Pain: Experimental study
Keyvan Keramati*1, Mostafa Abdollahi2, Amir Asghari Bagh Kheirati3, Morteza Abdollahi4, danial shaenannia galesh kalam5
Asistant professor of veterinary physiology, Department of Basic Science, Faculty of Veterinarymedicine, Semnan university, Iran
Veterrinary medicine students, Faculty of Veterinary Medicine, Semnan University, Iran
Doctor of veterinary medicine, Graduated of veterinary medicine Islami azad university of Garmsar, Iran
student semnan university, semnan city, farhang SQ, farhang avenue, second shabnam street, p:271 5. dvm dampezeshki, semnan city, farhang SQ, farhang avenue, second shabnam street, p:271 student semnan university, semnan city, farhang SQ, farhang avenue, second shabnam street, p:271
ABstRAct

Aim and Background: Based on existing scientific information Thymus vulgaris is a medical herb which has anti- inflammatory effects. Visceral pain is an unpleasant feeling, however its treatment with NSAIDs results in serious side effects such as gastric ulcer, blood dyscrasia and Renal failure. In order to decrease these side effects and the dosage of drugs, co-administration of synergistic herbal medicine with these drugs can be a solution. The aim of this study was to evaluate the palliative interactive effect of hydroalcholic extract of Thymus vulgaris and Flunixinmeglumine on visceral pain.
00Summer 2017, Vol 7, NO 4
52

Summer 2017, Vol 7, NO 4قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید