نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد یازدهم، شمارۀ 1 بهار 1931 37

اصلاح شاخص سايش شيمازک به منظور بهبود کاربرد هاي آن
در مهندسي سنگ

محمد عطایی*؛ دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک، سید هادی حسینی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی معدن
رضا میکائیل؛ دانشگاه صنعتی ارومیه، دانشکده مهندسی معدن، تاریخ: دریافت 4/1/39 پذیرش 25/1/32 چکيده
تاکنون شاخص ها و روش هاي مختلفی براي ارزیابی قابلیت سایندگی سنن هنا اراهنه شندس اسنت.
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

به طورکلی این شاخص ها را می توان به دو دستۀ روش هاي مبتنی بر ذات سنن و روش هناي مبتننی بنرابزار هاي ابتکاري تقسیم بندي کرد. روش شناخص شنیمازا از قنوي تنرین و ررکناربردترین روش هنايارزیابی سایندگی سن است. این شاخص بر مبناي انندازس داننه هنا، مقاومنت کششنی برزیلنی و مینزانکوارتز محتوي معادل اراهه شدس است. با توجه به این که ارزش هر سه رارامتر فوق در شناخص شنیمازایک سان در نظر گرفته شدس است ،از این رو، در بعضی مواقع این شاخص قندرت تشنخیص مناسنبی راندارد. در اینن تحقینس سنعی شندس اسنت تنا بنا اسنتفادس از روش تحلینر سلسنله مراتبنی فنازي د فنی(FDAHP) وزن هر یک از سه معیار فوق در سایندگی سن اعمال شدس و طبس این وزن هنا شناخصشیمازا اصلاح شود. در مرحلۀ بعد بنراي اع تبارسننيی شناخص جدیند 11 نموننه سنن سناختمانیبررسی شدس و شاخص سایندگی قدیمی و اصلاح شدس آن ها محاسبه شدس اسنت . سنس سنرعت بنرشهر سن ثبت شدس و رابطۀ ریاضی بین سرعت برش و شاخص قدیمی و شاخص جدید به دسنت آمندساست. نتایج نشان می دهد که شاخص سایندگی شیمازا جدید توانایی به مراتن بنی تنري نسنبت بنهشاخص قدیمی دارد.
1675384197909

واژه های کليدی: سن ، سایندگی، شاخص شیمازا، سرعت برش
[email protected] نویسنده مسئول *

مقدمه
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

سایندگی به خاصیتی از سن اطلاق می شود که قادر است ابزار مکانیکی از جنن فنو،د، کربنورتنگستن یا ا ماس را از بین ببرد. سایندگی به سختی کانی ها بستگی دارد اما شکر داننه هنا و کلینوان نینزدر کیفیت این خاصیت تأثیر دارند. به همین د یر در سال هاي نه چندان دور در ایامی کنه تنهنا ابزارهنايفو،دي استفادس شدند، عمر این ابنزار در سنن هناي حناوي کنوارتز ممنر ماسنه سنن در حند چنندسانتی متر بود. هر چند کوارتز سختی بی تري نسبت به فنو،د دارد امنا شنکر ذرات نینز بنی تنأثیر درکاه عمر نبودس است. این مشکر با جانشین کردن ابزارهایی از جن کربور تنگسنتن بنه جناي فنو،دبرطرف شد. خردس سن هاي گوشه دار و تیز در مقایسه با خردس سنن هناي گنرد روي ابنزار مکنانیکیخراش هاي عمیس ایياد می کنند و مانع از آن می شوند تا اننرني منتقنر شندس بنه سنطا ابنزار موجن خرد شدن سن شود )اصانلو ،1931( ]1[. سایندگی در سن هنا عمومن با بنه سنه عامنر مینزان کنوارتزمحتوي، اندازس دانه ها و مقاومت برشی سن ها بستگی دارد (Ersoy & Waller,995a) ]3[. در ایننمیان میزان سیلی یا در حا ت کلی کوارتز بسیار مورد تأکید بودس است. تشنخیص خاصنیت سنایندگیسن ها بر اساس وجود سیلی امکان رذیر است. سن هایی که سیلی کم تري دارند ممر دو ومیت یناآهک خاصیت سایندگی کم تنري دارنند و بنا عک سنن هنایی کنه سنیلی بنی تنري دارنند ممنرماسه سن سیلیسی خاصنیت سنایندگی بنی تنري دارنند. قابلینت بنرش سنن )بنه عننوان یکنی ازمشخصه هاي مهم سن اسنت ( اهمینت زینادي در صننعت سنن هناي سناختمانی دارد. بنا بررسنیمطا عات صورت گرفته در این زمینه، می توان به اهمیت سایندگی سن روي عملکنرد و عمنر ابنزار ونهایتاب سرعت برش ری برد. محققان برخی از شاخص هاي سنایندگی در زمیننه قابلینت بنرش سنن را بررسی کردس اند که در جدول 1 نشان دادس شدس است.
عامل سایندگي شيمازک
تاکنون براي ارزیابی سایندگی سن شاخص هاي کیفی و کمی مختلفی اراهه شدس اسنت کنه عامنر سایندگی شیمازا از مهم ترین عامر ها است. د یر اصلی این موضنو اینن اسنت کنه روش شنیمازابه طور بسیار مناس مبتنی بر مشخصات سن بودس است از این رو، به طور مستقیم سایندگی سنن هنا37را تحلیر می کند. این شاخص را در سنال 1391 شنیمازا و نناتز1 اراهنه کنر دس انند . رابطن ۀ کلنی اینن
.]3[ (Ersoy & Waller,1995a) شاخص به صورت رابطه )1( است
F 

(EqQtz100BTS) )1(
که در آن ،EqQtz نشان گر درصد میزان کنوارتز محتنوي معنادل سنن، ، انندازس داننه هنا برحسن میلی متر و BTS نمایان گر مقاومت کششی غیرمستقیم )آزمون برزیلی( بنر حسن مگاراسنکال اسنت .
اندازۀ دانه ها با استفادس از مقاطع نازا و میانگین گیري وزنی انندازس داننه هنا و مقندار مقاومنت کششنیغیرمستقیم از طریس آزمای تعیین می شود. در میان رارامترهاي مذکور میزان درصد کنوارتز محتنوي ازحساس ترین و ررکاربردترین رارامترهاي مربوط به سایندگی سن ها است. اینن شناخص بنر اینن مبننااستوار است که هر کانی با توجه به سختی مقیاس موه چه درصدي از سایندگی ناشنی از کنوارتز راایياد می کند. رابطۀ کلی براي تعیین EqQtz بدین شرح است: n
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

EqQtz i1 Ai.Ri)5 (

که در آن ،A نشان گر درصد کانی ها ،R سایندگی رزیوال5 و n تعداد کانی هنا اسنت. مینزان سنایندگیرزیوال سن با استفادس از سختی موس و طبس رابطه نشان دادس شدس در شنکر 1 قابنر محاسنبه اسنت.
چنان چه از این شکر بر می آید، میزان EqQtz براي کانی کوارتز 111 % بودس است و با کناه مینزانکوارتز و یا سختی دیگر کانی هاي سن میزان سایندگی سن به صورت گاریتمی کاه می یابد.
یکی از معای عمدۀ روش سای شیمازا یک سان در نظنر گنرفتن اهمینت و تنأثیر سنه رنارامتردانه بندي، مقامت کششی برزیلی و میزان کوارتز محتوي است. این در حا ی است که اینن عوامنر تنأثیریک سانی بر سایندگی سن ها ندارند. از این رو ،در این تحقیس سعی خواهد شد تا بنا اسنتفادس از روشتحلیر سلسله مراتبی فازي د فی، شاخص سای شیمازا بر مبناي وزن و درجه اهمیت عوامنر منرثربر آن اصلاح شود تا بتوان با اعتماد بی تري از این شاخص استفادس کرد.

Schimazek & Natz
Rosiwal
تحليل سلسله مراتبي فازی دلفي(FDAHP)
در روش د فی، ری بینی هاي اراهه شدۀ افراد خبرس در قا اعداد قطعی بیان منی گردنند، در حنا یکه استفادس از اعداد قطعی براي ری بینی هاي بلند مدت، آن را از دنیاي واقعی دور منی سنازد . از طرفنیافراد خبرس از شایستگی ها و توانایی هاي ذهنی خود براي ری بینی استفادس می کنند و این نشان منی دهندکه نبود قاطعیت حاکم بر این شرایط از نو امکانی است نه احتما ی. امکانی بودن قاطعیت نداشنتن ، بناميموعه هاي فازي سازگاري دارد و بنابراین بهتر آن است کنه بنا اسنتفادس از ميموعنه هناي فنازي )بنابه کارگیري اعداد فازي( بنه رنی بیننی بلنند مندت و تصنمیم گینري در دنیناي واقعنی ررداختنه شنود.
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

بدین ترتی اطلاعات ،زم در قا زبان طبیعی از خبرگان اخذ شدس و منورد تحلینر قنرار گینرد. ایننروش تحلیر، روش د فی فازي نامیدس می شود. گونه هاي مختلف از اعداد فازي را می تنوان بنراي اخنذنظرات خبرگان استفادس کرد، اما در این تحقیس براي سنهو ت انينام محاسنبات از اعنداد فنازي مملمنیاستفادس می شود. مراحر اجراي روش د فی بدین شرح است:
الف( نظر سنجي از متخصصان
در این مرحله ابتدا از متخصصان مختلف در منورد رارامترهناي منرثر بنر ینک ردیندس ینا تصنمیمبه صورت کیفی یا در صورت امکان کمکمّیّی نظرسنيی به عمر می آید.
ب( محاسبه اعداد فازی
براي محاسبۀ اعداد فازي )ãij( نظرات حاصر از نظرسنيی از متخصصان به طور مستقیم مد نظنر قنرارمی گیرد. اعداد فازي در این مرحله را می توان بر اساس توابع عضویت مختلف مانند روش مملمی و یا حا ت ذوزنقه اي محاسبه کرد. با توجه به کاربرد زیاد و سهو ت محاسبۀ روش مملمی محاسبه اعداد فازي در شکر 5 نشان دادس شدس است. با توجه به شکر 5، در حا ت کلی در روش فازي د فی یک عدد فازي به صنورت
.]11[ (Liu & Chen, 2007) رابطۀ )9( تا )2( تعریف می شود
aij ij ,ij ,ij 
ij  Minijk ,k ,…,n )9(
33
ij  kn1ijk 1/n,k 1,…,n )4(
  
ij Maxijk ,k1,…,n )2(
در روابط مذکور 9[ ,1]∪1[ ,9/1]∈αij≤δij≤γij, αij,δij,γij است. با توجه بنه شنکر 9، γij حند با،ي نظرات داوران، αij حد راهین نظنرات داوران و ijk نشنان دهنندس اهمینت نسنبی رنارامتر i بنررارامتر j از دیدگاس متخصصk ام است.
ج( تشکيل ماتریس معکوس فازی
در این مرحله با توجه به اعداد فازي به دست آمدس در مرحله قبر ماتری مقایسه زوجی فازي بنین
.]11[ (Liu ~ & Chen, 2007)~ij ,a~ij a~ij می,1شود  iتشکیر, j  )11,(2 شرح رابط,…,ۀn رارامترها مختلف به)1(
A a
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

یا به صورت:
897449146706

 (1,1,1) (12,12,12) (13,13,13) A~  ( 112 , 112 , 112) (1,1,1) (23,23,23)
( 1, 1, 1)( 1, 1, 1)(1,1,1)
 13 13 1323 23 23
د( محاسبۀ وزن فازی نسبي پارامترها (Liu & Chen, 2007)
Z~i a~ij …a~in 1/n,W~i  Z~i(Z~i…Z~n) )9(
که در آن (2a~1a~2  (12,12,1 است و  نمناد ضنرا اعنداد فنازي و نماد جمع اعداد فازي است. W~i یک بردار سطري است که نشنان دهنند ۀ وزن فنازي رنارامترi ام است.
ه( غير فازی کردن وزن پارامترها
ر از یافتن وزن فازي نهایی هر یک از رارامترها ،همۀاعداد به دست آمدس با استفادس از رابطۀ 3 به حا ت غیرفازي تبدیر شدس و تنها به صورت یک عدد بیان می شوند (Liu & Chen, 2007) ]11[.
Wi (3i1j )1/3 )3(
چنان که ملاحظه میشود، از آن جاکه تکنیک فازي د فی بر مبنناي تيربینات و نظنرات تعندادي ازمتخصصان یک علم استوار است ،از این رو،به نظر می رسد نتایج به دست آمدس از اینن روش منی توانندرهیافت مناسبی براي ارزیابی اهمیت رارامترهاي مرثر بر یک ردیدس و یک مفهوم باشد. به استناد تمنامیمنطس هاي ریاضی و به ویژس خاصیت فوق، در ادامه این تحقیس از اینن تکنینک بنراي اصنلاح شناخصسای شیمازا استفادس می شود.

اصلاح شاخص سایش شيمازک
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

تاکنون روش هاي مختلفی براي وزن دهی رارامترهاي مختلف مرثر در ردیندس هناي مکانینک سنن اراهه شدس است. از جمله جدیدترین روش هاي موجود براي وزن دهی بنه رارامترهناي منرثر در ردیندۀ مهندسی سن می توان به روش هاي تصمیم گیري چنند معینارس از جملنه روش وزن دهنی سنادس، روششباهت به گزینۀ ایدس آل، روش تحلیر سلسله مراتبی و روش تسلط تقریبی اشنارس کنر د. در روش هنايتصمیم گیري چندمعیارس، از نظرات و تيربیات تعداد کمیري از متخصصان یک رشته اسنتفادس منی شنود ، از این رو، دایرس تيربیات رشتوانه روش، بسیار بی تر از سایر روش هنا بنودس اسنت و اینن سیسنتم هنا کارارایی زیادي دارند. در این تحقیس با توجه به قابلیت و شهرت بی تر، روش تحلینر سلسنله مراتبنیبراي وزن دهی رارامترهاي موجود در شاخص سای سن و اصنلاح آن اسنتفادس شندس اسنت . از ایننرو، در ارزیابی و اصلاح این شاخص از روش تحلیر سلسله مراتبی فازي د فنی، کنه کناربرد وینژس ايدر سال هاي اخیر در کارهاي مهندسی ریدا کردس اسنت(Liu and Chen, 2007a, Liu and Chen, 2007b, Hoseinie et al. 2009, Cheng and Tang, 2009, Cheng et al. 2009) ، بنرايوزن دهی رارامترها استفادس شد. در ادامه، مراحر مختلنف تعینین وزن هنا رارامترهناي فنوق آوردس شندساست ]9[، ]3[، ]14[، ]11[.
. نظرسنجي از متخصصان
بهمنظور استفادس از روش تحلیر سلسله مراتبی بنراي تعینین وزن رارامترهنا، فنرم هناي نظرسننيیشامر رارامترهاي سه گانه مذکور تهیه شدس وبراي تکمیر شدن براي 51 تن از اسناتید برجسنته داخنر وخارج از کشور ارسال شد. از میان فرم هاي ارسال شدس 12 فرم نظرسنيی تکمیر شدس دریافت شند کنه37براي ورودي روش تحلیر سلسله مراتبی اسنتفادس شندند . جندول 5 نموننه اي از فنرم هناي نظرسننيیارسال شدس را نشان می دهد. در این فرم از متخصصان خواسته شدس بود بسته به نظنر شخصنی خنوی و به میزان اهمیت هر یک از رارامترها امتیاز بسیار با اهمیت )3(، بنا اهمینت )9(، اهمینت متوسنط )2(، کم اهمیت )9( و یا بدون اهمیت )1( اختصاص دهند.
با توجه به فرم هاي موجود، ماتری مقایسه زوجی متناظر با هر یک از رارامترها از نظر متخصصنانمختلف به صورت جداگانه براي هر متخصص تشکیر شدس است. نتایج کلی نظر سنيی هنا در جندول9 آوردس شدس است. ر از ارزیابی نظرات داوران، میانگین امتیاز اختصاص یافته به هر رنارامتر محاسنبهشد. در میان رارامترهاي مورد بررسی، کوارتز محتوي بی ترین امتیاز و اندازس دانه ها کنم تنرین امتیناز راکس کردند.
2. یافتن وزن پارامترها با استفاده از روش FDAHP
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

ر از انيام نظرسنيی ،همۀ نتایج حاصر براي تشکیر ماتری مقایسه زوجنی رارامترهنا اسنتفادسشدند. در تشکیر ماتری مذکور از تابع عضویت مملمی استفادس شد. توابنع عضنویت مملمنی بنا وجنودسادگی، مفهوم فازي بودن کمیت ها را بهصورت مطلوبی مندل منی کننند . جندول 4 مناتری مقایسنهزوجی فازي د فی بین سه رارامتر نظرسنيی را نشنان منی دهند . همنۀ محاسنبات ریاضنی مربنوط، درجدول 2 آوردس شدس است. وزن هاي غیرفازي رارامترهنا و نمنودار سنتونی متنناظر، بنراي مقایسنه وزننهایی فازي د فی رارامترهاي مذکور در شکر 4 اراهه شدس است. چنان چه در شکر 4 دیدس می شنود سنهرارامتر کوارتز محتوي، اندازۀ دانه ها و مقاومت کششی برزیلی درجه اهمیت هاي متفاوتی دارند. در ایننمیان کوارتز محتوي داراي بی تنرین و مقاومنت کششنی داراي کنم تنرین وزن در قابلینت سنایندگیسن ها هستند.
7. پيشنهاد روشي جدید برای ارزیابي سایندگي سنگ ها
با توجه به نتایج حاصر از بخ قبلی، وزن نهایی هر یک از رارامترهناي سنه گاننه بررسنی شندس به دست آمدس یک سان نیست، از این رو ، استفادس آن ها به صورت هم ارزش و بنا ضنری ینک سنان در فرمول شیمازا منطقاب صحیا به نظر نمی رسداز این رو، باید رهیافتی براي ارزیابی سایندگی سن ها بنرمبناي ارزش رارامترها یافت. یکی از بهترین روش ها براي تعیین و ارزیابی سایندگی سنن هنا، اسنتفادس
78
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

از سیستم هاي طبقه بندي مشتمر بر رارامترهاي موثر با درجۀ اهمیت غیر یک سان است. در این تحقینسنیز براي اصلاح شاخص سای شیمازا، رارامترهاي استفادس شدس در این شاخص به عنوان رارامترهنايورودي یک سیستم طبقه بندي جدید استفادس شندس انند . بنا در نظنر گنرفتن اینن طبقنه بنندي و اعمنالارزش هاي جداگانه رارامترها می توان کلاس سایندگی سن را تعیین کردس و شناخص کمّّنی سنایندگیرا بر این اساس تعیین کرد. براي اراهه طبقه بندي جدید ارزیابی سایندگی سن ها، نیاز است تنا هنر سنهرارامتر میزان کوارتز محتوي، قطر میانگین دانه ها و مقاومت کششی برزیلی خود بنه تنهنایی طبقنه بننديگردیدس و امتیازدهی شوند. با توجه به اهمیت نسنبی رارامترهناي مختلنف اسنتفادس شندس بنراي تعینینشاخص سای شیمازا اصلاح شدس، ميمو امتیازات سن 111 در نظر گرفته شدس اسنت . امتینازاتبا،تر د یر بر سایندگی بی تر سن است. هوا و براون دریافتند کنه ینک سیسنتم طبقنه بنندي بایندغیرخطی باشد تا به طور واقعی تر بتوان به طبقه بنندي تنودس سنن هناي ضنعیف ررداخنت. بننابراین درسیستم طبقه بندي جدید، به منظور امتیازدهی به مقادیر مختلف هر رارامتر، بی ترین امتیاز به بنی تنرینسایندگی دادس شدس است. براي امتیاز حا ت هاي خیلی سایندس، سایندس، سایندگی متوسط، سنایندگی کنمو سایندگی خیلی کم به ترتی 111%، 91%، 21%، 52% و 11% امتیاز مناکزیمم، اختصناص یافتنه اسنت.
با ترتی امتیاز دهی فوق، سعی شدس سیستم طبقه بندي غیرخطی باشد. براي طبقنه بنندي مینزان کنوارتزمحتوي، بازس صفر تا 111 درصد کوارتز محتوي به رنج بازۀ مساوي %51 در رنج کنلاس کیفنی تقسنیمشدس است. براي ممال نمونه سنگی با درصد کوارتز محتوي با،ي 31 درصد در کنلاس خیلنی سنایندسدر این طبقه ارزیابی خواهد شد. براي طبقه بندي اندازس دانه هاي سن از طبقه بنندي ریشننهادي انيمننمکانیک سن نرون (NBG1985) استفادس شدس است. در طبقه بندي مقاومت کششنی )آزمنون برزیلنی( از منابع مختلف به ویژس طبقه بندي ریشنهادي تاتماز ]51[ با اعمال تغییراتی استفادس شدس اسنت . بنا توجنهبه تمامی مطا اراهه شدس در ميمو ساختار کلی طبقنه بنندي ریشننهادي شناخص سنای شنیمازااصلاح شدس به صورت جدول 1 قابر اراهه است. در سیستم طبقه بندي ریشنهادي نمونه سن هنا در رننجکلاس به دو صورت کیفی و کمی از دیدگاس قابلیت سایندگی ارزیابی می شوند.
به منظور سهو ت کاربرد و نیز رفع اشکال امتینازدهی گسسنته در طبقنه بنندي منذکور ینک سنريمحاسبات رگرسیونی انيام گرفت تا روابط ریاضی بین مقدار رارامترها و امتیاز کس شندس اراهنه شنود. 7شکر 4 منحنی هاي امتیازدهی ریوسته به رارامترهاي مختلف استفادس شدس را به صورت گرافیکنی نشنانمی دهد.
چنان چه در این منحنی ها ملاحظه می شود با در دست بودن مقادیر مربوط به هنر ینک از رارامترهنابه راحتی می توان امتیاز هر سن را از نظر رارامتر مذکور تعیین کرد. با جمع امتیازهاي به دسنت آمندس ازاین منحنی ها میزان شاخص سایندگی سن و نیز کلاس آن مشخص می شود. در بخ بعد، بنه منظنورارزیابی کارآیی و اعتبارسنيی رابطۀ شیمازا اصلاح شدس، سایندگی 11 نو سن ساختمانی با اسنتفادساز رابطۀ قدیمی و رابطۀ اصلاح شدس تعیین شدس و رابطۀ این شاخص ها بنا سنرعت بنرش سنن هنايساختمانی بررسی شدس است.
اعتبارسنجي رابطه و پژوهش های آزمایشگاهي
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017

به منظور ارزیابی و اعتبارسنيی رابطۀ شیمازا اصلاح شدس و توسعۀ کاربردهاي این شاخص، ینکسري رژوه هاي آزمایشگاهی و صحرایی براي بررسی رابطۀ بین شاخص سای شنیمازا جدیند وسرعت برش )فرآوري( سن هاي ساختمانی انيام شند . بنراي اینن منظنور در ميمنو از 11 معندنسن ساختمانی کشور نمونه برداري به عمر آمدس و در کارخانه هاي فنراوري سنرعت بنرش سنن هنااندازس گیري و ثبت شد. سس براي بررسی هاي آزمایشگاهی و تعیین رارامترهناي موجنود در شناخصشیمازا در ميمو از هر معدن رنج نمونه براي انينام آزمنای هناي مکانینک سننگی انتخناا و بنهآزمایشگاس منتقر شندند . بنا توجنه رارامترهناي موجنود در شناخص شنیمازا تنهنا آزمنای کشن غیرمستقیم )تست برزیلی( (BTS) به عنوان آزمون مکانیک سنگی روي نموننه هن ا انينام شندس اسنت.
براي این منظور از آزمایشگاس خواسته شد تا همۀآزمای ها تحنت اسنتاندارد هناي انيمنن بنین ا مللنیمکانیک سن و با دقت با، انيام گیرند. براي بررسی و اطلا دقیس از مشخصنات کنانی شناسنی ینکمقطع نازا از بخ تیسیک سن هاي بررسی شدس تهیه شد و بررسی شد. نمونه مقطع نازا تهیه شندسبراي بررسی در شکر 1 نشان دادس شدس است. با استفادس از این مقطع نو و درصد کنانی هناي تشنکیردهندس تعیین شدند. سس میزان کوارتز محتوي معادل هر سن تعیین شد. در ادامه مشخصنات اصنلیسن هاي بررسی شدس آوردس شدس است. به منظور بررسی سرعت برش سن هاي تزهینی بررسی شندس ، سرعت برش سن ها بر اساس مترمربع در ساعت )تو ید در واحد زمنان ( بنه طنور مینانگین بنراي هنر72
سن در کارخانه هناي فنرآوري تعینین شند. جندول 9 نتنایج مربنوط بنه رنژوه هناي صنحرایی وآزمایشگاهی را نشان می دهد.
رابطۀ ریاضی بین شاخص قدیمی و شاخص جدید با میزان برش )شنکر 9( نشنان داد کنه مینزان برش به صورت گاریتمی با افزای شاخص شیمازا اصلاح شندس بنا ضنری هنمبسنتگی 34/1=2R کاه ابد. در نقطه مقابر میزان برش به صورت توانی با افزای شناخص شنیمازا قندیم بنا ضنری هم بستگی کم تري )99/1=2R( نسبت به شاخص اصلاح شدس کاه می یابد. نکته قابر توجنه در اینناست که مقادیر شاخص جدید براي سن هایی که داراي میزان برش ینک سنانی بودنند نزدینکتنر ازمقادیر شاخص قدیمی است.
نتيجه گيری
1268732149348

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017قیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید