نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد دهم، شمارۀ 3 پاییز 5331 9553

بررسی تأثیر عوامل زمین شناسی مهندسی بر
پارامترهاي مرتبط با ارزيابی تجربی نشست زمین در اثر حفر تونل ابوذر، تهران محمدرضا باغبان گل پسند، محمدرضا نیکودل
، علی ارومیه ای؛
دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ،گروه زمین شناسی مهندسی
تاریخ: دریافت 51/7/33 پذیرش 51/5/31 چکيده
126873790194

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3559 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3559 ]

از جمله موضوع های اساسی در ارتباط با تونل های کمعمق در محیط های شهری، نشست زمین در اثر حفر تونل و تأثیر عوامل زمین شناسی مهندسی بر آن است. از روش های بررسی این مسئله روش تجربی است و پارامترهای تجربی VL و k از جمله مهم ترین پارامترهای دخیل در این روش است که مقدار آن ها با توجه به خصوصیات زمین شناسی و ژئوتکنیکی مصالح تخمین زده میشود. در پژوهش حاضر پارامترهایی با توجه به بررسی های قبلی محققان مختلف، به صورت فرضی در نظر گرفته شده و نشست زمین در مسیر تونل ابوذر براساس این مقادیر فرضی پیش بینی شده است. نتایج به دست آمده با نشست واقعی زمین که هم زمان با حفاری تونل مذکور اندازه گیری شده است، مقایسه شد. با توجه به این که نشست واقعی زمین کم تر از مقدار پیش بینی های اولیه بوده است، نتیجه گیری شد که یا VL واقعی کم تر از مقدار فرضی است و یا k واقعی بیشتر از مقدار فرضی است. با توجه به وابستگی هر دو پارامتر به چسبندگی خاک نتیجه می گیریم که باید عاملی باعث افزایش چسبندگی مصالح شده باشد که در این ارتباط سیمانی شدگی طبیعی در آبرفت های تهران بهعنوان تأییدی بر فرضیه مذکور تلقی شده، در نتیجه این عامل باعث افزایش چسبندگی و کاهش نشست زمین شده است.
برای بررسی سیمانی شدگی طبیعی، تفاوت در نتایج آزمایش های برجا و آزمایشگاهی برای تعیین پارامتر های مقاومت برشی، بررسی شده است و چسبندگی زیاد به دست آمده از آزمایش های برش برجا نسبت به آزمایش های آزمایشگاهی بهعنوان شاهدی برای سیمانی شدگی مصالح آبرفتی موجود در مسیر تونل ابوذر مورد استناد قرار گرفت.
واژه هاي کليدي نشست زمین، حفر تونل مکانیزه ،پارامترهای تجربی VL و k، تونل ابوذر، سیمانی شدگی طبیعی
9553
مقدمه
حفر تونل در اعماق کم و در زمینهای خاکی منجر به تغییر سیستم توزیع تنش ها و هم گرایی دیواره و دهانۀ تونل شده و باعث ایجاد جابه جایی های افقی و عمودی در اطراف تونل می شود. این جابه جایی ها در نهایت تغییر شکلهایی در سطح زمین ایجاد می کند که تحت عنوان پدیدۀ ”نشست زمین در اثر حفر تونل“ شناخته می شود. پدیدۀ مذکور می تواند موجب آسیب رساندن به سازههای موجود در سطح زمین شود. بنابراین پیش بینی و تخمین میزان نشست زمین در اثر حفر تونل به خصوص در محیطهای شهری که مستقیماًمستقیما با زندگی مردم در ارتباط است، اهمیت ویژه ای دارد. عوامل زیادی می توانند بر میزان و نوع نشست زمین در اثر حفر تونل تأثیرگذار باشند که خصوصیات زمین شناسی و ژئوتکنیک مصالح یکی از مهم ترین این عوامل به شمار می رود. در تحقیق حاضر نشست زمین در اثر حفر تونل ابوذر و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است.
126873790194

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3559 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:32 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.3.3559 ]

نشست زمين در اثر حفر تونل
بررسی های نسبتاًنسبتا زیادی در مورد نشست زمین ناشی از حفر تونل انجام شده است. یکی از اولین و اساسی ترین بررسی ها در ارتباط با این پدیده را، پپِکِک5 )5393( با استفاده از اطلاعات حدود 02 مورد اجرایی که در اختیارش بود انجام داد ]5[. طی این بررسی ها، شکل گودی نشست در مقطع عرضی با یک منحنی توزیع نرمال تقریب زده میشود و حداکثر نشست زمین دقیقاًدقیقا در راستای محور تونل در سطح زمین اتفاق می افتد. این منحنی در شکل 5 نشان داده شده است.

شکل

1
.

نما
ی
ي

کل
ي

ازگود
ي

در

نشست
ن

ي

عرضي
مرخ

[
2
]

شکل

1

.

نما

ی

ي

کل

ي

ازگودقیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید