نشریه زمین شناسی مهندسی، جلد دهم، شمارۀ 2 تابستان 5931 1053

بررسي آزمايشگاهي تأثیر زاويۀ شیب كناره و دانهبندي ذرات بر فرسايش نشتي سواحل رودخانه

اعظم مسعودی*، محمدرضا مجدزاده طباطبایی، علی نورزاد؛
دانشگاه شهید بهشتی، پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
تاریخ: دریافت 29/5/39 پذیرش 29/2/39 چكيده
126873790194

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.2.3501 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.2.3501 ]

جریان زیرسطحی به عنوان بخش چشم گیری از جریان آبراهه و عامل مهمی در بار رسوبی رودخانهها است. هدف این تحقیق بررسی فرسایش نشتی کنارۀ رودخانه ها در لایۀ ماسه ای با دانه بندی متفاوت در کنارۀ رودخانه است. در این تحقیق به مطالعه و بررسی آزمایشگاهی تأثیر اندازۀ ذرات خاك و هم چنین شیب کنارۀ رودخانه بر فرسایش نشتی پرداخته شده است. بدین منظور تعدادی آزمایش در یك لایسی متر برای چهار شیبهای مختلف و دانه بندیهای مختلف انجام شد. نتایج نشان داد که عدد رینولدز محیط متخلخل نقش اساسی در عمق حفره آبشستگی لایۀ غیرچسبنده دارد. هم چنین مشاهده شد که زمان شروع به حرکت ذرات با افزایش قطر مشخصه آن ها کاهش پیدا میکند.
واژه های كليدی: جریان زیرسطحی ،فرسایش نشتی ،شیب کناره رودخانه، عمق آبشستگی.

مقدمه
16753841041908

فرسایش سواحل رودخانهها و تغییر مرفولوژی آن به دلیل از دست رفتن مقادیر زیادی خاك مطلوب کشاورزی، هر ساله سبب بروز خسارات زیادی به اراضی حاشیۀ رودخانه می شود. از طرفی فرسایش، به دلیل افزایش رسوب در پایین دست، کاهش عمر مفید مخازن و هم چنین مشكلات عمده در بهره برداری از تأسیسات آب گیری را در پی دارد. اگرچه آمار دقیق * نویسنده مسئول [email protected]
126873790194

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.2.3501 ]

Downloaded from jeg.khu.ac.ir at 11:33 IRST on Saturday October 28th 2017 [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.10.2.3501 ]

از میزان فرسایش خاك در کشور گزارش نشده، اما مقادیر بیش تر از استاندارد جهانی، نشان از وجود بحران در مناطق مختلف کشور دارد. نتایج تحقیقات در امریكا نشان میدهد که بسیاری از حوضه های سراسر ایالات متحده، منبع اولیه رسوبات در آبراهه ها برخلاف مناطق مرتفع از کناره آبراههها نشأت میگیرد [3]. در شكل 5 نمونهای از فرسایش نشتی در کناره رودخانه و نوع لایهبندی خاك آورده شده است.

فرسایش

ناشی

از

تراوش

سيلت
لومی

لومی

ماسه

لومی

رس

فرسایش

ناشی

از

تراوش

سيلت

لومیقیمت: تومان

دسته بندی : زمین شناسی

دیدگاهتان را بنویسید