4874703-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 4، تابستان
5289125-151043

مقایسـه اثر داروی بوپیواکائین با غلظت 2/0% و 3/0% در بلوک فاشیا ایلیاکا تحت هدایت سـونوگرافی در میـزان درد بعـد از جراحی در بیماران دچار شکسـتگی فمـور یا هیپ
فرناد ایمانی1، پوپک رحیم زاده2*، حمیدرضا فیض2، آزاده سیاریفرد3، محمودرضا آلبویه2، سعیدرضا انتظاری4، سارا سیاری فرد5
استاد بیهوشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشیار بیهوشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
استادیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
استادیار بیهوشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دستیار بیهوشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
29726978

تاریخ دریافت: 23/1/94تاریخ بازبينی: 12/3/94تاریخ پذیرش: 14/3/94
زمينـه و هـدف: درد پـس از عمـل جراحـی از مشـکلات عمـده بیمـاران دچـار شکسـتگیهای فمور یـا هیپ اسـت. در ایـن مطالعه به بررسـی اثر داروی بوپیواکائیـن بـا غلظـت 2/0% و 3/0% در بلـوک فاشـیا ایلیـاکا در میـزان درد بعد از جراحـی، پرداختیم.
مـواد و روشهـا: مطالعـه از نـوع کارآزمایـی بالینـی دو سـوکور بـود. تعـداد 48 بیمـار کـه شکسـتگی فمـور یا هیـپ داشـتند، تحت بلوک فاشـیا ایلیـاکا قـرار گرفتنـد. بیمـاران بهطـور تصادفـی بـه دو گـروه دریافـت کننـده بوپیواکائین بـا غلظت 2/0% و 3/0% تقسـیم شـدند. سـپس دو گروه از نظـر شـدت درد و میـزان رضایـت بیمـاران از کنتـرل درد و شـدت بلـوک حرکتـی با هم مقایسـه شـدند.
یافتههـا: متوسـط نمـره درد پـس از جراحـی در گـروه 3/0 به طـور معنـی دار کمتـر از گـروه 2/0 بـود) 0/001p>( در حالی کـه میـزان رضایـت بیمـاران از کنتـرل درد و) 04/0=p(. شـدت بلـوک حرکتـی در گـروه 2/0 به طـور معنـیدار بالاتـر بـود. متوسـط زمـان شـروع بـی دردی در دو گروه تفـاوت معنیدار نداشـت .
نتيجه گيـری: بوپیواکائیـن بـا غلظـت 3/0% در بلـوک فاشـیا ایلیـاکا میتوانـد نمـره درد بعـد از عمـل شکسـتگی فمـور یـا هیـپ را نسـبت بـه بوپیواکاییـن بـا غلظـت 2/0% بیشـتر کاهـش دهـد ولـی رضایت منـدی بیمـاران از کنترل درد و شـدت بلـوک حرکتـی در غلظت 2/0% بالاتر اسـت.
واژه های کليدی: بوپیواکائین، بلوک فاشیا ایلیاکا، درد پس از عمل
مقدمه

نویسنده مسئول: پوپک رحیم زاده، دانشیار بیهوشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ایميل: [email protected]
در شکســتگیهای اســتخوان فمــور و اســتخوانهای لگــن ،کاهــش درد بعــد از عمــل و راحتــی بیمــاران مــورد توجــه میباش د2)،1(. از عواق ب درد بع د از عم ل، میت وان ب ه اس ترس فیزیولوژی ک اش اره ک رد ک ه ممک ن اس ت منجرب ه افزای ش انعقادپذیــری خــون، ترومبــوز وریدهــای عمقــی حاصــل از اس تاز وری دی و اخت لال در سیس تم ایمن ی ب دن ک ه حاص ل آن افزایـش عفون ت، خس تگی و تاخی ر در بازگش ت عملک رد عضل ه اس ت، ش ود3)،4(.
روشه ای مختل ف کنت رل درد بع د از عم ل ش امل داروه ای ض د التهاب ی خوراک ی و وری دی، مخدره ا، بیحس ی اپی دورال و بل وک اعص اب محیط ی میباش ند. که ه ر ک دام از روشهای ذک ر ش ده دارای مزای ا و معایب ی هس تند. اس تفاده از مخدره ا ب ا عوارض ی چ ون ته وع، اس تفراغ، یبوس ت، خ ارش، گیج ی و دپرس یون تنفس ی هم راه اس ت. بیحس ی اپی دورال نی ز ب ا خطرات ی چ ون همات وم اپی دورال همراه اس ت)5(.
تلاشهــای بســیار بــرای ایجــاد بــیدردی موثــر و بیخطــر موجــب شدهاســت کــه روشهــای مختلفــی بــرای ایجــاد بیحســی موضعــی طراحــی شــود)6( و در ایــن راســتا بلــوک اعص اب محیط ی بهدلی ل نق ش موثرش ان در کاه ش درد بع د از عم ل، ترخی ص زودت ر و ش روع زودت ر حرک ت بیم اران مورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت8)،7(.
محدودی ت قبل ي در کارب رد بلو که ا، م دت اث ر مح دود آنه ا ب ود ک ه ام روزه ب ا وج ود کاتتره ا و پمپه ا رف ع شدهاس ت .هرچنــد خطراتــی چــون عفونــت کاتتــر و ســمیت داروهــای بیحســی و طولانــی شــدن بلــوک را بهدنبــال دارد)21-9(.
یکــی از روشهــای بلــوک اعصــاب محیطــی کــه امــروزه در جراحیهــای ارتوپــدی مــورد توجــه اســت، روش بلــوک فاش یاایلیاکا اس ت ک ه مطالعات ی موث ر ب ودن و ایم ن ب ودن آن را بــر کاهــش درد بیمــاران بررســی کردهانــد)31-81(.
در ای ن بی ن داروی بوپیواکائی ن از دس ته بیح س کنندهه ای موضعــی آمینوآمیــدی اســت کــه در مطالعــات مختلــف بــه اثربخشــی آن بــا توجــه بــه ارزانــی و در دســترس بــودن آن تاکیــد شدهاســت)02،91(. از آنجــا کــه حجــم و غلظــت داروی بیحــس کننــده موضعــی، عوامــل موثــر در جــذب و انتشــار بافت ی دارو و مح ل تزری ق ب ر اث ر بخش ی آن موث ر اس ت)12(، در مطالعات ی، اث ر بخش ی بوپیواکائی ن ب ا غلظته ای متف اوت ، بهعن وان داروی کمک ی در روشه ای ب یدردی چن د جانب ه در کنت رل درد بع د از عم ل بررس ی شدهاس ت)5،22(.
براس اس دان ش م ا ت ا کن ون مطالع ه کارآزمای ی تصادف ی دو ســوکوری، تاثیــر بوپیواکائیــن را بــا غلظتهــای متفــاوت در روش بل وک فاش یاایلیاکا بررس ی نکردهاس ت. بنابرای ن در ای ن مطالع ه تاثی ر دو غلظ ت مختل ف بوپیواکائی ن ب رای دس تیابی ب ه حداکث ر کنت رل درد را بررس ی کردی م تـا س طح بهین ه دارو را کــه بــدون عــوارض جانبــی و طولانــی شــدن بلــوکحرکت ی در روش بل وک فاش یاایلیاکا باش د، تعیی ن کنی م.
روش مطالعه
ایــن مطالعــه بهصــورت یــک کارآزمایــی بالینــی تصادفــی دوس وکور انج ام گردی د. جمعی ت م ورد مطالع ه اف راد 18 ت ا 70 س اله دارای شکس تگي فم ور ی ا هی پ بودن د ک ه بهط ور الکتی و تح ت عم ل جراح ي ق رار گرفتن د. جه ت محاس به حج م نمون ه، براس اس نتای ج مطالع ه پایل وت) 10 م ورد( ک ه انج ام دادی م، تف اوت و انح راف معی ار متوس ط درد بیم اران ب ا معی ار س نجش بینای ی درد در تجوی ز بوپیواکائی ن ب ا دو دوز
2/0% و 3/0% برابــر بــا 5/1 بــود. بنابرایــن بــا درنظــر گرفتــن خطــای آلفــای 05/0 و تــوان 90% بــرای مطالعــه، بــا درنظــر گرفت ن احتم ال 10% خ روج نمونهه ا، حج م نمون ه در ه ر گ روه 24 ت ا محاس به گردی د. محاس به از طری ق فرم ول زی ر ص ورت گرف ت:

نمونههــا بــا روش نمونهگیــری در دســترس از بیــن افــراد مراجعهکننــده بــه بیمارس تان حضــرت رســولاکرم در تهــران در س ال 1392-1393 ک ه رضای ت ب ه مش ارکت و معیاره ای ورود ب ه مطالع ه را داش تند، انتخ اب ش دند.
بیمــاران بــا شکســتگی فمــور یــا اســتخوان هیــپ در گــروه ســنی 18 تــا 70 ســال و بــا طبقــه بنــدی انجمــن بیهوشــی امری کا 1و2 ک ه ق ادر ب ه ارتب اط کلام ی ی ا نوش تاری بودن د و رضای ت ب ه ش رکت در مطالع ه را داش تند، وارد مطالع ه ش دند.معیارهــای خــروج بیمــاران از مطالعــه شــامل داشــتن شکســتگیهای متعــدد همزمــان در اندامهــای مختلــف )مولتیپ ل تروم ا(، حساس یت ب ه داروه ای بیحس ی آمی دی ،اعتی اد ب ه ال کل و ی ا م واد مخ در، چاق ی کش نده )ش اخص ت وده بدن ی بیش تر از40(، )ب ارداری، نوروپات ی محیط ی و ابت لا بــه اختــلال روانــی کــه بهطــور بالقــوه بــر درک درد موثــر باش د، ب ود. بیم اران بهط ور تصادف ی س اده براس اس لیس ت تصادف ی س ازی کامپیوت ری در دو گ روه 24 نف ره ق رار گرفتند ک ه ی ک گ روه بوپیواکائی ن 3/0% )می لان، ایتالی ا، مارکائی ن( و گــروه دیگــر پوپیواکائیــن 2/0% دریافــت کردنــد. جهــت دوســو کــور نمــودن مطالعــه، بیمــار و متخصــص بیهوشــی کــه دارو را تزریــق میکــرد از ماهیــت دارو آگاهــي نداشــتند.
بیم اران در ات اق عم ل تح ت مونیتورین گ اس تاندارد ش امل الکتروکاردیوگ رام، پال س اکس یمتر و فش ارخون غیرتهاجم ی
قــرار گرفتنــد. تمامــی بیمــاران تحــت بیهوشــی عمومــی بــا یــک روش یکســان قــرار گرفتنــد کــه بهصــورت دریافــت می دازولام 02/0 می لیگ رم ب هازای ه ر کیلوگ رم و فنتانی ل 2 مایکروگ رم ب هازای ه ر کیلوگ رم بهعن وان پ ره م د بودهان د و بــرای القــای بیهوشــی، نســدونال 5 می لیگــرم بــهازای هــر کیلوگــرم و اتراکوریــوم 5/0 می لیگــرم بــهازای هــر کیلوگــرم اســتفاده شــد. روش نگهدارنــده بیهوشــی، پروپوفــل 001 مایکروگــرم بــهازای هــر کیلوگــرم در دقیقــه بودهاســت.
پــس از پایــان جراحــی و انتقــال بیمــار بــه اتــاق ریــکاوری و مانیتوری نگهــای لازم بــرای بیمــاران، جهــت بیمــاران بلــوک فاشــیا ایلیــکا تحــت هدایــت ســونوگرافی و بــا اســتفاده از پ روب خط ی انج ام پذیرف ت. جه ت انج ام بل وک، بیم ار در پوزیش ن س وپاین ق رار گرفت ه پ س از انج ام پ رب و درپ ،پ روب اولتراس وند در ناحی ه چی ن اینگوین ال ق رار میگرف ت و پــس از مشــاهده شــریان فمــورال، پــروب اندکــی بهســمت لت رال حرک ت داده میش د ت ا عضل ه ایلیوپس واس بهص ورت ی ک قس مت هیپواک و در لت رال ب ه ش ریان و عص ب فم ورال مش خص گ ردد. س پس پ س از انج ام بیحس ی پوس ت ب ا 2 سیس ی لیدوکایی ن 1% در مح ل ورود س وزن، ب ا اس تفاده از س وزن اس پاینال ش ماره 23 و بهص ورت داخ ل خط ی س وزن وارد ش ده و پ س از عب ور از لای ه فاش یا ایلی اکا ،30 سیس ی م اده بیح س کنن ده موضع ی بین لای ه فاش یا ایلی اکا و عضله ایلیوپس واس تزری ق گردی د. پخ ش بیح س کنن ده موضع ی بهس مت داخ ل و خ ارج مح ل تزری ق و در زی ر مح ل فاش یا تایی د کنن ده انج ام بل وک ب هروش صحی ح اس ت. در ری کاوری ه ر 5 دقیق ه ش دت درد بیم ار ب ا مقی اس دی داری درد ارزیابی ش د)32( و ش دت درد کمت ر از 3 بهعن وان ش روع اث ر ب یدردی م د نظ ر ق رار گرفـت. ع لاوه ب ر ایـن ش دت درد در حال ت اســتراحت در ســاعتهای 2، 6، 21، 24 و 48 ســاعت بعــد از عمــل، براســاس مقیــاس دیــداری درد اندازهگیــري شــد .در صــورت عــدم کنتــرل درد، در شــرایط نمــره درد بالاتــر از 4، پتیدیــن 20 میلیگــرم بهصــورت وریــدی بــرای بیمــاران تزری ق ش د. همچنی ن در م دت 48 س اعت پیگی ری بیم اران ،نم ره آرامبخش ی ب ا اس تفاده از مقی اس خ وابآوری رام زی)42( ثب ت ش د. تغیی رات فش ار متوس ط ش ریانی و ضرب ان قل ب ،فراوان ی ته وع و اس تفراغ ارزیاب ی و ثب ت گردی د. در ص ورت بــروز تهــوع و اســتفراغ در ریــکاوری از پلازیــل 10 میلیگــرم اســتفاده گردیــد. میــزان رضایــت بیمــاران از کنتــرل درد و ش دت بل وک حرکت ی )فلکس یون زان و و توانای ی بلن د ک ردن پـا(، پـس از 48 س اعت، ثب ت گردیـد. جم عآوری دادهه ا از طری ق پرس شنامه ب ود. جم عآوری از طری ق ثب ت اطلاع ات در پرســشنامه محقــق ســاخت و توســط یکــی از محققیــن اصل ی ط رح انج ام گردی د.
دادهه ای جم عآوری ش ده وارد نرماف زار SPSS گردی د. ب رای متغیره ای کیف ی، فراوان ی و درص د فراوان ی و ب رای متغیرهای کمــی، میانگیــن و انحــراف معیــار محاســبه گردیــد. تحلیــل دادهه ای کیف ی ب ا اس تفاده از آزمونه ای مج ذور کای انج ام گردی د. تحلی ل دادهه ای کم ی ب ا اس تفاده از آزم ون ت ی ی ا م ن ویتن ی انج ام ش د. جه ت مقایس ه میانگی ن ش دت درد در زمانهــای ثبــت شــده در دو گــروه از آزمــون اندازهگیــری تک رار ش ونده آن وا اس تفاده ش د. درآنالی ز آم اری) 05/0p>( معن یدار درنظ ر گرفت ه ش د. در ای ن مطالع ه اص ول اخلاق ي هلس ینکي رعای ت گردی د. مطالع ه ب ه تایی د کمیت ه اخ لاق دانش گاه عل وم پزش کی ای ران رس ید و در مرک ز IRCT ب ا ک د:IRCT2014081014199N5 ثب ت گردی د.
یافتهها
56 بیم ار بررس ی شـد ک ه 1 بیم ار بهدلی ل داش تن س ابقه
36180977980

فلوچارت
انجام

مطالعه
1

نمودار

آنالیز
نهایی
42(
)
تعدا
د
=
%
3
/
0
گروه

42(
=
تعدا
)
د
اولیه
ارزیابی

65(
تعداد
)
=
که
بیمارانی

مطالعه
وارد

8(
اند
=
تعداد
)

نشده
سازی

تصادف
ی
)48
)
=
د
تعدا
نهایی

آنالیز
42(
تعداد
)
=
%
/
2
0
گروه

)24
)
=
تعداد

فلوچارت

انجام

مطالعه

1

نمودارقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید