فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 1، پاییز 1394
5292428-164368

بررسـی تاثیر اوریکولوتراپی بر شـدت درد زایمان در زنان نخسـت زا
هدی رستگار زاده1*، پروین عابدی2، محبوبه والیانی3، محمدحسین حقیقی4
کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز
استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز
استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
استادیار، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز
42518005

تاریخ دریافت: 03/2/49 تاریخ بازبینی: 11/3/93تاریخ پذیرش: 15/4/93چکیده
زمینـه و هـدف: درد جـزء غیرقابل اجتنـاب فرآیند زایمان اسـت. امروزه روشهای غیردارویی تسـکین درد زایمـان ازجمله طب سـوزنی بهدلیل اثرات جانبـی کـم، مـورد توجه میباشـند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسـی تاثیـر اوریکولوتراپی برکاهش شـدت درد زایمان انجام شـد.
0900001

پژوهشـی

مقـاله
54

پژوهشـی

مقـاله

54

مـواد و روشهـا: ایـن پژوهـش یـك کارآزمایـي بالیني اسـت که بـرروي 80 نفر از زنـان نخسـت زای مراجعه کننده به بیمارسـتان سـینا اهـواز انجام شـد.40 نفر در گروه اوریکولوتراپی و 40 نفر در گروه کنترل تعیین قرار داده شـدند. سـپس تکنیك اوریکولوتراپی توسـط پژوهشـگر در دیلاتاسـیون4 و بعـد در دیلاتاسـیون6 سـانتیمتر و سـپس 8 سـانتیمتر، بـرای گـروه مداخلـه اعمـال گردیـد. شـدت درد بـا اسـتفاده از مقیـاس دیـداری درد در دو گـروه سـنجیده شـد. تجزیـه تحلیـل دادههـا با اسـتفاده از آزمونهـای توصیفـی و آزمونهای آمـاری تی، مـن ویتنی و مجـذور کای، به کمـك نرمافزار SPSS21 انجام شـد .
یافتههـا: یافتههـا نشـان داد که در گـروه دری افتکننده اوریکولوتراپی نسـبت به گـروه کنترل، میانگین نمـرات درد در دیلاتاسـی ونهاي مختلف داراي کاهش معنـیداری بود) 05/0˂P(.
نتیجهگیـری: بـا توجـه بـه یافتههـای ایـن پژوهش میتـوان نتیجهگیـری کرد کـه اویکولوتراپی یـك روش آسـان، بیخطر و کـم هزینه بـرای کاهش درد در مرحلـه فعـال زایمـان اسـت. اسـتفاده از ایـن روش در زایمانهـای کم خطـر و فیزیولوژیك بـرای کاهش درد توصیه میشـود.
واژههای كلیدی: اوریکولوتراپی، شدت درد زایمان، کارآزمایی بالینی
مقدمه

نویسنده مسئول: هدی رستگار زاده، کارشناسی ارشد مامایی، خوزستان، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور، دانشکده پرستاری و مامایی پست الکترونیک: [email protected]
درد، جزءغی ر قاب ل اجتن اب فرآین د زایم ان اس ت ک ه ش دت آن تح ت تأثیرعوام ل فیزیولوژیک ي متعددی از قبی ل انقباضات دی واره رح م، دیلاتاس یون و فاکتوره اي روح ی و روان ی نظی ر اس ترس، اضط راب، ت رس از فق دان کنت رل ق رار ميگی رد)1(.نگرانــي و اضطــراب از زایمــان، منجربــه افزایــش ســطح آدرنالی ن و اپ ی نفری ن و کاه ش اندروفی ن و اکس ی توس ین شــده و باعــث تشــدید درد زایمــان و طولانــي شــدن زایمــان ميش ود)2(. عام ل بهوج ود آورن ده درده ای زایمان ی، انقب اض عضلــه رحــم میباشــد کــه برخــلاف انقباضــات ماهیچــهای فیزیولوژی ك دردن اک اس ت. در مرحل ه دوم زایمـان، کش ش
واژن و پرینــه و فشــار بــر روی عضــلات کــف لگــن در ایجــاد درد مؤثــر هســتند4),3(.
درد زایمــان میتوانــد اثــرات ســوء فراوانــی بــر وضعیــت فیزیولوژی ك م ادر و جنی ن در رون د زایم ان برج ای بگ ذارد ک ه ش امل افزای ش نی از ب ه اکس یژن، افزای ش تهوی ه ری وی ،کاهــش دی اکســید کربــن خــون، افزایــش بــرونده قلــب همــراه بــا افزایــش فشــارخون، اختــلال در رونــد و کارایــی انقب اض عض لات دی واره رح م و طولان ی ش دن زم ان زایم ان ،کاه ش خونرس انی ب ه رح م، هیپوکس ي جنی ن و اس یدمی متابولیکــی میشــود کــه در بســیاری از مــوارد مداخلههــای پزشــکی را اجتنــاب ناپذیــر مینمایــد)5(.
پزش کان ب ه ای ن ب اور رس یدهاند ک ه جه ت کاه ش ش دت درد زایمــان، بایــد به روشهــای بــدون خطــر و ایمــن بــرای م ادر و جنی ن متوس ل ش د ک ه در عی ن مؤث ر ب ودن، اختلالي در رونــد زایمــان، هوشــیاری و اعمــال فیزیولوژیــك مــادر و رفلکــس زور زدن ایجــاد نکنــد کــه تمامــي ایــن عــوارض ، بهدنبــال روشهــای دارویــي کــه بــه ایــن منظــور ) بیحســي موضعــي و منطقــهای، انتونکــس، هالوتــان( بــهکار ميرونــد ،کــم و بیــش وجــود دارنــد)6( ولــي ایــن عــوارض در اســتفاده از روشهــای غیردارویــي مشــاهده نميشــوند8),7(. بنابرایــن توصی ه ميش ود ک ه جه ت تس کین درد زایم ان از روشه ای غیردارویــي اســتفاده شــود)9(.
از جملــه روشهــای غیردارویــی کاهــش درد، اوریکولوتراپــی میباش د. در روش اوریکولوتراپ ی ک ه نس بت ب ه ط ب س وزنی ی ك روش غیرتهاجم ی و قاب ل قب ول توس ط بیم ار میباش د از تحریــك گــوش خارجــی اســتفاده میشــود. بــا اســتفاده از گ وش م ا میتوانی م تقریب اً ب ه تمام ی نق اط آناتومی ك ب دن و نی ز قس متهای مختل ف مغ ز، نخ اع و هس تههای اعص اب مرک زی و محیط ی دس ت یابی م .
اوریکولوتراپــی میتوانــد بــرای کنتــرل درد و همینطــور متع ادل ک ردن س طح هورمونه ا و نوروترانس میترها در ب دن و مغ ز موث ر باش د)01(. از جمل ه مزای ای دیگ ر آن فع ال ش دن کانــال انــرژی و تنظیــم جریــان انــرژی در بــدن میباشــد ) بهطــور کلــی ســه مردیــن یــا کانالهــای انــرژی اصلــی کــه انــرژی را در سرتاســر بــدن منتقــل میکننــد از گــوش عبــور میکننــد کــه بــا تحریــك نقــاط روی گــوش در واقــع میت وان جری ان ان رژی را در کل ب دن تولی د و تنظی م ک رد( ،همچنی ن باع ث تحری ك ارگانه ای داخل ی ب دن مانن د رح م و تخم دان میش ود. روشه ای درمان ی همچ ون رفلکس ولوژی و طــب ســوزنی میتواننــد تاثیــر کلــی بــر ســلامت عمومــی بــدن داشــته باشــند امــا اوریکولوتراپــی عــلاوه بــر تاثیــر بــر س لامت کل ب دن میتوان د ب ر روی ت ك ت ك اعض ای داخل ی ب دن نی ز موث ر باش د. بهب ود گ ردش خ ون کل ب دن، آرام ش عمی ق، تحری ك مغ ز، بهب ود سیس تم ایمن ی بهعن وان ی ك اق دام پیش گیری از بیماریه ا، از دیگ ر مزای ای اوریکولوتراپ ی می باشــند)11(.
در مطالع های ک ه توس ط گ وورا و هم کاران، ب ا ه دف بررس ی اث ر ط ب س وزنی ب ر اخت لالات و درد باف ت ن رم ش انه انج ام گردیــد، نتایــج نشــان داد کــه بــا اســتفاده از اوریکولوتراپــی علایــم بالینــی بهطــور کامــل برطــرف گردیــد. پژوهشــگران نتیجــه گرفتنــد کــه درمــان اختــلالات بافــت نــرم شــانه بــا ط ب س وزنی در ای ن س ری از بیم اران موج ب کاه ش علائ م ،کوت اه ش دن بیم اری م دت و بهب ود توانای ی عملک ردی، حت ی در بیم اری طولان ی م دت )ت ا 10 س ال( گردیدهاس ت)21(.
مطالعــه دیگــری از ســوون بــا هــدف بررســی اثربخشــی اوریکولوتراپ ی و قرصه ای مغناطیس ی در مقایس ه ب ا واکاری ن س من )ی ك دان ه کوچ ك گ رد اس ت ک ه معم ولا ب ه ش کل نوارچســب بــر روی گــوش اســتفاده میشــود( بــر درد و رنــج اف راد مس ن مبت لا ب ه درد قس مت پایی ن کم ر ب ود انج ام ش د. یافتهه ای ای ن مطالع ه نش ان داد ک ه درد و رن ج اف راد مســن از درد قســمت پاییــن کمــر بهطــور غیراختصاصــی بــا اســتفاده از اوریکولوتراپــی کاهــش نشــان دادهاســت.
از آنجای ی ک ه ت ا کن ون هی چ مطالع های در جه ان در م ورد بررس ی تاثی ر اوریکولوتراپ ی ب ر روی ش دت درد زایم ان انج ام نشدهاس ت و همچنی ن نداش تن رضای ت کاف ی زن ان بـاردار از روشه ای داروی ی کنت رل درد زایم ان، وج ود نگرانیه ای زن ان ب اردار در م ورد ع وارض بع دی ای ن روشه ا ل ذا مطالع ه
هدی رستگارزاده و همکاران
حاض ر ب ا ه دف بررس ی تاثی ر اوریکولوتراپ ی ب ر ش دت درد زایم ان انج ام ش د .
مواد و روشها
ای ن مطالع ه ی ك کارآزمای ی بالین ی ب ا ک د کارآزمای ی بالین ی IRCTID: IRCT2014101919591N1 و کــد اخلاقــی ش ماره 1393 .190 م ورخ 22/6/93 ب ود. جامع ه م ورد مطالعه ای ن پژوه ش را 80 زن ب اردار در ف از فع ال زایم ان بس تری در بخ ش زایش گاه بیمارس تان س ینا اه واز از تاری خ 01/9/3931 تــا 30/1394/1 تشــکیل میدادنــد. بــا توجــه بــه فرمــول حج م نمون ه و معیاره ای ورود ب ه پژوه ش ،40 نف ر در گ روه اوریکولوتراپ ی و 40 نف ر در گ روه کنت رل تعییـن گردیدن د.
= ١٢١٢(١(١)٢ ١)٢(١٢))=٨٠

(١٢
برای اطمینان 95% Z 1 – α 2 = 1/95برای توان 90 % 28/ 1Z 1 – β = معیارهــاي ورود نمونههــا شــامل حاملگــي ک مخطــر، ســن حاملگ ی 37-40 هفت ه، پرزانتاس یون س فالیك، حاملگ ي ت ك قل و، دیلاتاس یون 4 س انتيمتر و انقباض ات رحم ي ب ه م دت 30 ثانیـه و 2-3 انقب اض در10 دقیقـه، سـن بی ن 53 – 81 ســال ،8/19<شــاخص تــوده بدنــی < 4/26، داشــتن حداقــل س واد خوان دن و نوش تن، داش تن حداق ل ی ك گ وش س الم ،دارای کیســه آب ســالم بودنــد. معیارهــای خــروج از پژوهــش شــامل دریافــت داروهــاي ضــددرد طــي 3 ســاعت قبــل از شــروع و حیــن مطالعــه، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، ورزشــکار ب ودن، س ابقه نازای ي، اس تفاده از اکس ي توس ین جه ت الق اء و تس ریع زایم ان بودن د. بع د از بس تری و تثبی ت وضعی ت زن ان ب اردار، ب ا کس ب رضای ت کتب ی از زن ان جه ت ش رکت در پژوه ش، اطلاع ات دموگرافی ك و اطلاع ات مرب وط ب ه وضعیت ب ارداری، زن ان ب ارداری ک ه واج د ش رایط بودن د ثب ت ش د .مــادران از دیلاتاســیون 4 ســانتیمتر و در ابتــدای فــاز فعــال ،وارد پژوهــش شــدند. و بهطــور تصادفــی در یکــی از گروههــاقــرار گرفتنــد. آمــوزش علمــی مــورد نیــاز شــامل مختصــریاز تکنیــك اوریکولوتراپــی بــه گــروه مداخلــه و اندازهگیــری شــدت درد توســط مقیــاس دیــداری درد بــه دو گــروه داده ش د. و س پس تکنی ك اوریکولوتراپ ی توس ط پژوهش گر وقت ی کــه مــادر در بیــن دردهــا بــود و دردی نداشــت و بــار اول در دیلاتاس یون4 و س پس در دیلاتاس یون6 و 8 س انتیمتر، پ س از ض د عفون ی ک ردن گ وش، در قس مت لال ه گ وش ب ر روی نقــاط واقــع در شــکل 1-1) ,1-2, 1-3()شــامل قســمتهای رحــم)3 نقطــه(، غــده هیپوفیــز، لگــن، فــوق کلیــه) 3 نقطــه(، غــده اندوکری ن و نقط ه ش ن م ن، نقط ه طحال ی و نقط ه توراکوس( ب رای گ روه مداخل ه اعم ال گردی د. ش دت درد ب ا اس تفاده از مقی اس درجهبن دی ع ددی درد در دو گ روه س نجیده ش د ،بدی ن ص ورت ک ه ع دد صف ر ب یدردی کام ل و عدد ده نش ان دهن ده درد غیرقاب ل تحم ل ی ا بیش ترین درد ب ود و م ادران ب ا اش اره ب ر ای ن خ ط ک ش افق ی، در ابت دای ه ر س اعت از ف از زایم ان و در دیلاتاس یونهای مش خص ش ده، می زان درد خ ود را نش ان دادن د ت ا توس ط پژوهش گر در ف رم مربوطه ثبت گ ردد . ب رای جم عآوری دادهه ا ی ك پرسش نامه دموگرافی ك و معیــار درجهبنــدی عــددی درد بــرای اندازهگیــری درد و دس تگاه اوریکولوتراپ ی ک ه س اخت کش ور چی ن اس ت، جه ت انج ام تکنی ك اوریکولوتراپ ی اس تفاده گردی د. گ روه کنت رل مراقبتهــای روتیــن بیمارســتان را دریافــت نمودنــد .
تجزی ه تحلی ل دادهه ا بـا اس تفاده از آزمونه ای توصیف ی و آزمونه ای آم اری ت ی مس تقل، م ن ویتن ی و مج ذور کای ،ب ه کم ك ن رم اف زار SPSS21 انج ام ش د.
یافتهها
نتای ج مرب وط ب ه ش اخصهای دموگرافی ك مرب وط ب ه ه ر دو گــروه مداخلــه و کنتــرل در جــدول شــماره1 نشــان داده شد هاســت. زنــان بــاردار گــروه مداخلــه در مقایســه بــا گــروه کنتــرل، از نظــر متغیرهــاي ســن مــادران، ســن اولیــن روز آخریــن قاعدگــی و بــر حســب ســونوگرافی و شــاخص تــوده بدن ی تف اوت آم اري معن يداري نداش تند )ج دول1(. میانگین و انحــراف معیــار ســن در گــروه مداخلــه 19/5±72/24 و در گــروه کنتــرل 18/5±25/27 و میانگیــن و انحــراف معیــار شــاخص تــوده بدنــی در گــروه مداخلــه 14/2± 97/23 و در گــروه کنتــرل 23/2±85/22 بــود.
از دیگ ر متغیره ای دموگرافی ك بررس ی ش ده در ای ن پژوهش تحصیــلات میباشــد کــه در گــروه اوریکولوتراپــی 11نفــر 5)/27( و در گــروه کنتــرل نیــز 11 نفــر) 5/27( تحصیــلات مربــوط بــه دیپلــم و بالاتــر داشــتند کــه طبــق آزمــون کای
جدول 1: توزیع فراوانی و مقایسه برخی مشخصاتدموگرافیك و مامایی در دو گروه اوریکولوتراپی و کنترل
عدد پی گروه كنترل
n=40
) میانگین ±انحراف معیار( گروه اوریکولوتراپی
n=40
) میانگین ±انحراف معیار( متغیرها
P=0/33 27/25 ±5/18 24/72 ±5/19 سن)سال(
P=0/61 22/85 ±2/23 23/79 ±2/14 شاخص توده بدنی)كیلوگرم/متر مربع(
P=0/10 38/29 ±1/06 38/67 ±0/94 سن حاملگی
)برحسب تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی( )هفته(
P=0/16 38/72 ±0/92 38/99 ±0/81 سن حاملگی بر حسب سونوگرافی )هفته(
P=0/96 4 )10( (51)6 بی سواد تحصیلات
تعداد)درصد(
9)22/5( (5/22)9 ابتدایی (52)01 (5/22)9 راهنمایی (51)6 (21)5 متوسطه 11 )27/(5 11 )27/(5 دیپلم P=0/50 (51/0)43 (28/0)33 خانه دار شغل
(51/0)6 (5/71)71 شاغل P=0/785 (72/0)11 (03/0)11 خوب وضعیت
اجتماعی و اقتصادی تعداد )درصد(
(54/0)81 (5/73)51 متوسط (5/72)11 (5/23)31 ضعیف اســکوئر بیــن دو گــروه اختــلاف معنــیداری مشــاهده نشــد )69/0=P(.
از نظ ر ش غلی بیش تر زن ان باردارخان هدار بودن د ک ه در گ روه اوریکولوتراپــی 33 نفــر) 82%( و در گــروه کنتــرل 34 نفــر 85)%( را شــامل شــدند. آزمــون مجــذور کای نشــان داد کــه توزی ع فراوان ی ش غل بی ن دو گ روه کنت رل و اوریکولوتراپ ی اختــلاف معنــیداری نــدارد) 50/0=P(.
متغی ر دموگرافی ك دیگ ر م ورد بررس ی وضعی ت اقتص ادی-اجتماع ی ب ود ک ه در گ روه اوریکولوتراپ ی 15 نف ر) 5/37%( و در گــروه کنتــرل 18 نفــر) 45%( از نظــر ایــن متغیــر در س طح متوس ط بودن د ک ه بی ن دو گ روه اخت لاف معن یداری مشــاهده نشــد) 587/0=P(.
متغی ر اصل ی م ورد بررس ی در ای ن پژوه ش ش دت درد ب ود ک ه نتای ج حاص ل از آنالی ز آم اری در دو گ روه اوریکولوتراپ ی و گ روه کنت رل در ج دول ش ماره 2 ارائ ه ش ده اس ت. نتای ج حاصــل از آزمــون نشــان داد کــه میانگیــن و انحــراف معیــار درد در گ روه مداخل ه 83/0±56/7 و گ روه کنت رل 69/0±34/8 میباش د ک ه تف اوت آم اری معن یداری را نش ان داد. ب ه ای ن ص ورت ک ه در گ روه دری افتکنن ده اوریکولوتراپ ی نس بت ب ه گــروه کنتــرل، میانگیــن نمــرات معیــار درجهبنــدی عــددی درد، در دیلاتاســی ونهاي مختلــف داراي کاهــش معنــیداری ب ود) 05/0˂P(.
بحث
هدی رستگارزاده و همکاران
جدول 2: توزیع فراوانی و مقایسه شدت درد در دو گروه اوریکولوتراپی و کنترل

ها

گروه

متغیر
گروه

اوریکولوتراپی
n
=40
)
معیار

انحراف
±
میانگین
(
نترل
ك

گروه
n
=40
)
معیار

انحراف
±
میانگین
(

نتیجه

تی

آزمون
مستقل
عدد

پی
شدت
درد

7
/56
±
0
/
83
8
/43
±
/
69
0
0/000قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید