فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 3، بهار 1396
5292022-143261

قدرت ابزار فیزیولوژیک حاد ساده شده )SAPS( II در پیش بینی میزان مرگ و
میر بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه
مریم مصلحی1، نصرالله علیمحمدی2*، احمد رضا یزدان نیک3، سعیدعباسی4
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه پرستاری، گروه پرستاری ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
دکترای پرستاری، استادیار، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
دکترای پرستاری، مربی، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبتهای ویژه، دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1917998

تاریخ دریافت: 22/9/5931 تاریخ بازبینی: 15/1395/8تاریخ پذیرش: 3/1395/8چکیده
زمین ه و ه دف: طبقهبن دی ش دت بیماریه ا ب ا اس تفاده ازی ک اب زار اس تاندارد، میتوان د ب ه عن وان ی ک ش اخص، جه ت بررس ی می زان م رگ و می ر بیم اران و ارزیاب ی کیفی ت مراقبته ای ارائ ه ش ده ب کار رود. ای ن مطالع ه ب ه منظ ور بررس ی ق درت اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II در پیشبین ی درص د م وارد م رگ ومی ر بیم اران بس تری در بخ ش مراقبته ای وی ژه انج ام ش ده اس ت.
0900001پژوهشـی

مقـاله
78

پژوهشـی

مقـاله

78

م واد و روشه ا: ای ن مطالع ه بص ورت توصیف ی تحلیل ی گذش ته نگ ر ب ر روی 347 بیم ار ص ورت گرفت ه اس ت ک ه ب ا تش خیصهای مختل ف در بخــش مراقبتهــای ویــژه بیمارســتان الزهــرا)س( اصفهــان درســال 1392 بســتری گردیدهانــد. نمونههــا بــه روش تصادفــی منظــم از میــان 1905 بیم ار وارد مطالع ه ش ده و دادهه ا ب ا اس تفاده از پرسش نامه مش خصات ف ردی و اب زار فیزیولوژی ک ح اد س اده ش ده II گ ردآوری گردی د و ب ا اس تفاده از آزم ون آم اری کای اس کوئر، محاس به نس بت ش انس ،T مس تقل و منحن ی ROC م ورد تجزی ه و تحلی ل ق رار گرف ت.
یافتهه ا: نتای ج حاصل ه از دادهه ا نش ان داد ک ه میانگی ن نم ره اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II جه ت بیم اران ف وت ش ده 7/19±2/45 و بیمــاران فــوت نشــده 7/15±4/26 میباشــد .
نتیجهگی ری: نتای ج مطالع ه نش ان داد ک ه اب زار فیزیولوژی ک ح اد س اده ش ده II میتوان د ب ه عن وان ی ک اب زار معتب ر، م رگ و می ر بیم اران بسـتری در بخشه ای مراقب ت وی ژه را پیشبین ی نمای د.
واژههای كلیدی: SAPS II، مرگ و میر، بخش مراقبتهای ویژه
مقدمه
یکــی از پیامدهــای بیمــاران بســتری در بخــش مراقبتهــای ویــژه ،کــه معمــولاً بــه عنــوان مــرگ و میــر بیمارســتانی در نظــر گرفتــه میشــود، بــه عوامــل مرتبــط بــا بیمــار و همچنی ن عوام ل مرتب ط ب ا کیفی ت مراقبته ای ارائ ه ش ده بس تگی دارد. مقایس ه م رگ و می ر پیشبین ی ش ده و م رگ و میــر مشــاهده شــده در بخــش مراقبتهــای ویــژه میتوانــد نمایانگ ر عملک رد ای ن ن وع بخشه ا باش د)1(. از آنجائیک ه از می زان م رگ ومی ر و ب روز ع وارض ناش ی از بس تری ش دن در بخشهــای مراقبــت ویــژه، گزارشهــای متفاوتــی وجــود دارد)2( طبقهبنــدی شــدت و وخامــت بیماریهــا، روشــی را ب رای تعیی ن نی از بیم اران ب ه مراقب ت و درم ان تخصص ی ،

نویسنده مسئول: نصرالله علیمحمدی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پرستاری و ماماییپست الکترونیک: [email protected]

درمانهــای نویــن و کیفیــت مراقبــت فراهــم کــرده اســت ،عــلاوه بــر ایــن اســتفاده از ایــن ســاختار بــه طبقهبنــدی بیمــاران از نظــر نــوع و همچنیــن نحــوه دریافــت خدمــات و مراقبتهــای پزشــکی کمــک میکنــد)1( بایــد توجــه داشــت طبقهبنــدی شــدت بیماریهــا برحســب میــزان خدماتــی کــه لازم اســت یــک بیمــار در بخــش مراقبتهــای ویــژه دریافــت کنــد، میتوانــد از حــوادث ناگــوار پیشــگیری کــرده و بق ا بیم اران را افزای ش ده د و در نهای ت ب ه تصمیمگی ری مدیــران در خصــوص اولویتبنــدی بیمــاران از نظــر دریافــت خدم ات وی ژه، س اده نی روی انس انی و می زان اش غال تخته ای بیمارســتانی کمــک کــرده)3(. همچنیــن بوســیله آن میتــوان ارائــه خدمــات محــدود را بــه انــدازه کافــی و مناســب بــرای بیم اران نیازمن د مدیری ت نم ود)4(. و در نهای ت کم ک موث ری بــه پیشبینــی مــرگ ومیــر بیمــاران در بخــش مراقبتهــای وی ژه مینمای د)5( ط ی س ه ده ه اخی ر، سیس تمهای نمرهده ی متع ددی ب رای ارزیاب ی بیم اران ب د ح ال توس عه یافتهان د. در هریــک ازایــن ابزارهــا، بــه هرکــدام از مشــخصههای فــردی ،بیماریه ای زمین های، یافتهه ای بیوش یمیایی و علای م حیات ی بیمــار نمــرهای تعلــق میگیــرد کــه بــا جمعبنــدی آنهــا، در نهای ت میت وان پی ش آگه ی وضعی ت بیم ار را ارزیاب ی نم ود .ایــن سیســتمها بــه طــور مرتــب بــا هــدف تعییــن پیامــد بیمــاران مبتــلا بــه ناخوشــیهای شــدید در حــال توســعه و پیش رفت میباش ند. بدی ن وس یله تخصی ص مناب ع تس هیل مییاب د و تصمیمگی ری در م ورد چگونگ ی مدیری ت بیم اران ب ه وی ژه بیم اران بس تری در بخ ش مراقبته ای وی ژه ارتق ا پیــدا میکنــد در ضمــن کیفیــت مراقبتهــای بیمارســتانی بهب ود یافت ه و حت ی ب ه طبقهبن دی بیم اران ب رای تحقیق ات بالین ی نیزکم ک میگ ردد)6( ای ن ابزاره ا در حیط ه پرس تاری نی ز جه ت قض اوت در م ورد کیفی ت خدم ات ارائ ه ش ده و بخص وص مراقبته ای پرس تاری در بخ ش وی ژه ب ه عن وان ی ک ش اخص معتب ر ب ه کار میرون د)4(.
از طرفــی در بســیاری ازبیمارســتانها و مراکــز آموزشــی هنــوز ارزیابــی بیمــاران بســتری در بخشــهای مراقبتهــای ویــژه ب ه روش ی بس یار س نتی و صرف اً ب ا اس تفاده از اب زار کم ای گلاســکو انجــام میگیــرد)4(.
ابزارهــای آپاچــی II و ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده II رایجتریــن سیســتمهای نمرهدهــی در بخــش مراقبتهــای ویــژه هســتند. ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده II فــرم تعدیــل شــده آپاچــی II اســت کــه در آن اطلاعــات بالینــی و آزمایش گاهی 24 س اعت اول بس تری ش دن بیم اران بط ور بس یار س اده و س ریع در کمت ر از پن ج دقیق ه تکمی ل نم ود کــه مشــتمل اســت بــر: اطلاعــات بالینــی و آزمایشــگاهی ،عل ت بس تری ش دن )داخل ی، جراح ی برنامهری زی ش ده ی ا جراح ی ب دون برنام ه(، س ن، وج ود بیم اری مزم ن، س طح هوشــیاری، علائــم حیاتــی، نســبت فشــار اکســیژن خــون ش ریانی بهکس ر اکسـیژن دریافت ی در بیم اران تح ت تهوی ه مکانیک ی، می زان ب رون ده ادرای، نتای ج گازهای خون ش ریانی ،نتای ج آزمایش گاهی مرب وط ب ه تع داد گلب ول س فید، س طح بیلــی روبیــن، و الکترولیتهــای خــون. اطلاعــات مــورد نیــاز ای ن اب زار میتوان د در ابت دای ورود کلی ه اف راد بالات ر از 51 س ال ب ه بخ ش مراقبته ای وی ژه ب ا اندازهگی ری معیاره ای موج ود در ف رم ص ورت پذی رد. همچنی ن پ س از 24 س اعت
ورود بــه بخــش نیــز میتوانــد کامــل گردیــده و بــا اســتفاده از برنامــه) S II C( محاســبه و منجــر بــه پیشبینــی مــرگ ومی ر بی ن 0 ٪ ت ا 100٪ گ ردد)7(. ل ذا ای ن مطالع ه جه ت بررس ی ای ن اب زار در پیش گویی م رگ و می ر بیم اران بس تری در بخشهــای مراقبــت ویــژه بیمارســتان الزهــرا)س( صــورت گرفتــه اســت. زیــرا کــه کالیبراســیون مدلهــای پیشبینــی مــرگ ومیــر در زمانهــای مختلــف و در مکانهــای مختلــف متفــاوت اســت و در مــورد ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــدهIIبـه می زان کاف ی گزارشـات وج ود ن دارد. از آنجاییک ه ای ن ابزاره ا بایس تی قابلی ت پیشبین ی م رگ و می ر را ب ه خوب ی داش ته باش ند ب ه طوریک ه ب ه می زان واقع ی نزدی ک باش د و از طرف ی بدلی ل آن ک ه کیفی ت مراقب ت در بخش های مراقب ت وی ژه تغیی ر ک رده اس ت، پیش نهاد ش ده اس ت ک ه ابزاره ای پیشبین ی م رگ و می ر در مکانه ا و زمانه ای مختل ف مرتب ا ارزیاب ی و ی ا بازبین ی ش ود)8(.
مواد و روشها
ای ن مطالع ه بص ورت توصیف ی، تحلیل ی و گذش تهنگر ص ورت گرفت ه اس ت ک ه درآن پرون ده 347 بیم ار ک ه دارای معیارهای ورود بــه مطالعــه بودنــد و بــا تشــخیصهای مختلــف در بخشه ای مراقبته ای وی ژه بیمارس تان الزه را)س( اصفه ان درس ال 1392 بس تری گردیدهان د م ورد مطالع ه ق رار گرف ت .بیمارســتان الزهــرا بــه عنــوان بزرگتریــن بیمارســتان فــوق تخصصـی اصفه ان میباش د ک ه دارای پن ج بخ ش مراقب ت ویــژه میباشــد.
نمونهه ا ب ه روش تصادف ی منظ م از می ان 1905 بیم ار وارد مطالع ه ش دند. نمون ه پژوه ش را پرون ده بیماران ی از جمعی ت مــورد مطالعــه تشــکیل دادهانــد کــه از ابتــدای فروردیــن ســال 1392 تــا انتهــای اســفند 1392 در یکــی از 5 بخــش از بخشــهای مراقبــت ویــژه بیمارســتان الزهــرا بســتری بــوده
و دارای حداق ل 17 س ال س ن و حداق ل س ه روز بس تری در بخــش مراقبتهــای ویــژه بودنــد. همچنیــن تکمیــل نبــودن پرون ده از نظ ر اطلاع ات م ورد نی از، ب ه عن وان معی ار خ روج از مطالعــه مــورد توجــه قــرار گرفــت. نمونهگیــری بــه روش تصادف ی منظ م ب وده اس ت، بدی ن ص ورت ک ه لیس ت کلی ه بیمــاران کــه دارای معیــار ورود بــه مطالعــه بودنــد از واحــد کامپیوت ر گرفت ه ش ده و ب ه قی د قرع ه از بی ن ع دد ی ک ال ی ده ی ک ع دد انتخ اب گردی ده و ده ت ا ده ت ا ب ه ای ن ع دد اضاف ه ش ده و ش ماره پرون ده بیماران ی ک ه مقاب ل ع دد م ورد نظ ر ب ود ثب ت گردی ده ت ا تع داد نمونهه ا تکمی ل گردی د .اطلاع ات م ورد نی از مطالع ه از طری ق فلوش یت وگزارش های پرســتاری، دســتورات پزشــکی، برگههــای مربــوط بــه اتــاق عمــل و آزمایشــگاه و اطلاعــات موجــود در رایانــه مــدارک پزش کی جم عآوری گردی د. اب زار گ ردآوری، در ای ن پژوه ش عب ارت ب ود از چ ک لیس ت محق ق س اخته جه ت جم ع آوری اطلاع ات ف ردی و بالینی)ش امل؛ س ن، جن س، تش خیص اولیه ،وجــود بدخیمــی، طــول مــدت بســتری، طــول مــدت تهویــه مکانیک ی و در نهای ت م رگ و می ر بیم اران( و همچنی ن اب زار اســتاندارد بررســی شــدت بدحالــی ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــدهII میباشــد کــه شــامل 17 متغیــر اســت .12 مــورد آن متغیره ای فیزیولوژی ک ش امل)نمره س طح هوش یاری، س طح فشــارخون سیســتولی، تعــداد ضربــان قلــب، درجــه حــرارت بــدن، میــزان دفــع ادراری ،Pao2/fio2 میلیمتــر جیــوه در ص ورت نی از ب ه تهوی ه مکانیک ی، س طح پتاس یم، س دیم، اوره ، بیکربن ات، بیل ی روبی ن و ش مارش گلب ول س فید پلاس ما( و 2متغیــر، ســن و نــوع بســتری بیماران)پزشــکی،جراحی برنامهریــزی شــده و جراحــی برنامهریــزی نشــده( و 3 متغیــر بیمــاری زمینــهای )ایــدز، کانســر متاســتاتیک و بدخیمــی خون ی( اس ت.برای تکمی ل ای ن اب زار از اطلاع ات ثب ت ش ده در 24 س اعت اول ورود ب ه بخ ش مراقبته ای وی ژه اس تفاده گردیــد. پــس از تکمیــل فــرم، اطلاعــات را درکامپیوتــر در برنام ه) S II C( وارد ک رده و نم ره فیزیولوژی ک س اده ش دهII و نمــره پیشبینــی مــرگ و میــر محاســبه گردیــد. پــس از تکمیــل پرسشــنامهها اطلاعــات وارد نرمافــزار SPSS 18 گردی ده و ب ا اس تفاده از آزم ون آم اری کای اس کوئر، محاس به نســبت شــانس ،T مســتقل و منحنــی ROC مــورد تجزیــه و تحلی ل آم اری قرارگرف ت.
جه ت دس ت یاب ی ب ه ه دف مطالع ه می زان م رگ و می ر رخ داده شــده بــا میــزان مــرگ قابــل پیشبینــی مقایســه شــد .جه ت رعای ت ملاحظ ات اخلاق ی کلی ه اطلاع ات ب ه دس ت آم ده محرمانـه ب وده، بنابرای ن ن ام ون ام خانوادگ ی بیم اران در پرسشــنامه درج نگردیــد. عــلاوه بــر ایــن، بــه مســؤولین بیمارس تان اطمین ان داده ش د ک ه در ص ورت تمای ل، نتای ج پژوه ش در اختیارش ان ق رار خواهـد گرف ت.
یافتهها
از بی ن347 بیم ار م ورد مطالع ه 103 نف ر)7/31 درص د( ف وت نمودن د ک ه از ای ن تع داد 22 نف ر زن)2/23٪( و 88 نف ر م رد 9)/34٪( بودن د، آزم ون کای اس کوئر نی ز اخت لاف معن اداری بی ن می زان م رگ و می ر خانمها و آقای ان نش ان داد) 03/0=P(.
نتایــج همچنــان نشــان داد میــزان مــرگ و میــر بــا توجــه ب ه مح ل ارجـاع متف اوت ب وده اس ت. مح ل ارج اع بیش تر بیم اران از بخ ش اورژان س و کمتری ن مح ل ارج اع از س ایر بخش های مراقب ت وی ژه ب وده اس ت. می زان م رگ و می ر ب ه ترتی ب در بیم اران ارج اع داده ش ده از بخ ش 6/42٪ از س ایر بیمارس تانها 3/33٪ از اورژان س 1/33٪ و از ات اق عم ل 7/23٪ ب ود و آزم ون کای اس کوئر نی ز نش ان داد بی ن مح ل ارج اع بیم ار و می زان م رگ و می ر بیم اران رابط ه معناداری را نش ان داد) 04/0=P(
میــزان مــرگ و میــر در بیمــاران اســتفاده کننــده از تهویــه مکانیک ی 6/44٪ و در بیمارانیک ه از تهوی ه مکانیک ی اس تفاده نکــرده بودنــد 2/11٪ بــود. بیــن تهویــه مکانیکــی و میــزان م رگ و می ر ارتب اط معن اداری وج ود دارد) 0/001>P(. نتای ج نش ان داد نس بت ش انس م رگ و می ردر بیمارانیک ه از تهوی ه مکانیک ی اس تفاده کردهان د 6 براب ر نس بت ب ه کس انی ک ه از تهوی ه مکانیک ی اس تفاده نکردهان د بیش تر اس ت)6/4٪= OR(.
میــزان مــرگ و میــر در بیمارانــی کــه بدخیمــی داشــتهاند 2/51٪ و در بیــن کســانیکه بدخیمــی نداشــتهاند 8/25٪ میباشــد و نشــان داد بیــن میــزان مــرگ و میــر و وجــود بدخیم ی رابط ه معن اداری وج ود دارد)0/001P>( همچنی ن نســبت شــانس مــرگ و میــر در بیمارانــی کــه بدخیمــی داش تهاند 3 براب ر بیش تر از س ایر بیم اران اس ت)2/ 3 = OR(.

دیاگرام و منحنی شماره 1

میــزان مــرگ و میــر در بیمارانــی کــه کاتتــر وریــد مرکــزی داشــتند 8/51٪ و در کســانیکه نداشــتهاند 2/25٪ میباشــد .نتای ج نش ان داد رابطـه معن اداری بی ن می زان م رگ و می ر و داشــتن کاتتــر وریــد مرکــزی وجــود دارد) 0/001P>(. همچنی ن نس بت ش انس م رگ و می ر در بیماران ی ک ه کاتت ر وری د مرک زی داش تهاند 3 براب ر بیش تر از بیماران ی اس ت ک ه نیــاز بــه کاتتــر وریــد مرکــزی نداشــتهاند)2/3=OR(.
میانگی ن اب زار فیزیولوژیک س اده ش ده II در بیماران ی که فوت کردهان د7/19±2/45 و در کس انیکه زن ده ماندهان د7/15±4/62 میباش د. آزم ون T مس تقل ای ن اخت لاف را معن ادار نش ان میدهــد)0/001P>(.
بدلیــل اینکــه اختــلاف ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده II در بیم اران ف وت ش ده و ف وت نش ده معن ادار ب ود جه ت بررس ی قــدرت پیشــگویی مــرگ و میــر بیمــاران بســتری در بخــش مراقبته ای ویـژه از منحن ی ROC اس تفاده ش د ک ه س طح زیــر منحنــی ROC 87/0 و نقطــه بــرش ابــزار فیزیولوژیــک س اده ش ده II ب رای پیشبین ی م رگ و می ر 5/31 ب ه دس ت آم د. حساس یت 7/75٪، ویژگ ی 6/69٪، ارزش اخب اری مثب ت 1/53٪ و ارزش اخبــاری 3/86٪ بــود.
ابزار فیزیولوژیک تعدیل شده II مقدار
AUC
COP
Sens SP
PPV
NPV 0/78 31/5 ٪75/7
٪69/6
53/1
86/3
دیاگرام 1: منحنی ROCبحث
نتایــج ایــن مطالعــه کــه بــا هــدف بررســی قــدرت ابــزار فیزیولوژی ک س اده ش ده II در پیشبین ی م رگ و می ر انج ام گردی د حاک ی از آن اس ت که عوامل ی نظیر جنس)م رد(، ارجاع بیم ار از س ایر بخش های بیمارس تان، وج ود تهوی ه مکانیک ی ،بدخیم ی و وج ود کاتت ر وری د مرک زی ب ا می زان پیشبین ی م رگ ومی ر مرتب ط میباش د. نتای ج نش ان داد میانگی ن نم ره اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II در بیمارانیک ه ف وت کردهان د 7/19±2/45 و در کســانیکه زندهانــد 7/15±4/26 میباشــد ای ن در حالیس ت ک ه آزمونه ای آم اری ای ن اخت لاف را تایی د نمــود و در منحنــی ROC نیــز، ســطح زیــر منحنــی 87/0 بدســت آمــد و نشــان داد ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده II میتوانــد مــرگ ومیــر بیمــاران در بخــش مراقبتهــای ویــژهرا پیشبینــی کنــد. در یــک مطالعــه کوهــورت انجــام شــده در بخــش مراقبتهــای ویــژه، نتابــج نشــان داده اســت کــه درص د پیشبین ی م رگ و می ر بیمارس تانی توس ط ه ر ک دام از ابزاره ای اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II و آپاچ ی II ب ه ترتیــب 8/29± 5/30 و 2/28±5/30 بــوده و هــر دو ابــزار از قــدرت مناســب برخــوردار بــود ولــی میــزان تشــخیص در آپاچــی II بهتــر از ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده II بــوده و ســطح زیــر منحنــی بــرای آپاچــی II )119/0( و بــرای ابــزار فیزیولوژی ک س اده ش ده II )888/0( ب وده اس ت)9(.
در مطالعــه یعقوبــی نیــز کــه بــا هــدف مقایســه ابــزار ابــزار فیزیولوژی ک س اده ش ده II ب ا آپاچ ی II انج ام گردی ده اس ت ارتب اط بی ن ای ن دو اب زار و بی ن ه ر ک دام از آن ه ا ب ا م رگ و میــر مشــاهده شــده از نظــر آمــاری معنی ــدار بــوده اســت .همچنیــن ســطح زیــر منحنــی ROC در ابــزار فیزیولوژیــک س اده ش ده II79/0 ب وده اس ت ک ه مش ابه مطالع ه حاض ر میباشــد و بــا مــرگ و میــر مشــاهده شــده قابــل تطبیــق می باشــد)01(.
در مطالع ه پ ارکاش و هم کاران نی ز ارتب اط معن یداری بی ن ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده II و مــرگ و میــر مشــاهده ش د)10/0 >P( و نتای ج آن نش ان میده د اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II ب دون توج ه ب ه تش خیص اولی ه بیم اری ف رد میتوان د احتم ال م رگ ف رد را تخمی ن بزن د.)11( همچنیــن در مطالع ه نـوروزی و هم کاران نی ز مش خص گردی د می زان م رگ و می ر 3/33٪ و می زان م رگ پیشبین ی ش ده71/72 درص د ب ود و ب ه ازای ی ک واح د اف ز ای ش در می زان م رگ پیشبینــی شــده بــر اســاس نمــره ابــزار فیزیولوژیــک ســاده ش ده II ش ا ن س مش اهده م رگ ب ه می زان 4 درص د افزای ش یافت ه اس ت) 840/1=OR( )4(.
در مطالعــه هارشــینی و همــکاران در ســال 2013 کــه بــا هــدف پیامــد پیشبینــی مــرگ و میــر و ناتوانــی در بیمــاران بســتری و ترخیــص شــده از بخــش مراقبتهــای ویــژه انجــام گردی د 45 بیم ار وارد مطالع ه ش دند ک ه 6/26٪ آن ان ف وت کردن د. نتایـج نش ان داد ک ه اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II میتوانــد مــرگ و میــر بیمــاران را پیشبینــی نمایــد. او در مطالع ه خ ود ب ه ای ن نتیج ه رس ید ک ه در بیماران ی ک ه نمره اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II بالات ر از 50 داش تهاند پی ش آگه ی بیم اری بس یار ب د و تع داد چش مگیری از بیم اران فوت نمودهان د)21(.
اگرچه اس تفاده از متغیرهای در دس ترس و نس بتا س اده و قدرت تمای ز مطل وب، همچنی ن تکمیل ف رم در زمان کوتاه باعث ش ده اس ت ت ا همچن ان ای ن سیس تم ب ه ط ور وس یعی در پیشبینی مــرگ و میــر بیمــاران بســتری در بخشهــای مراقبتهــای وی ژه اس تفاده ش ود ب ا ای ن وج ود عوام ل زی ادی میتوان د در صح ت پیشبین ی می زان م رگ ومی ر بیم اران تأثی ر بگذارن د نظی ر محدودیته ای اب زار، تفاوته ای ف ردی بیم اران، تف اوت در عل ل بس تری و پرس نل ماه ر، اس تاندارد ب ودن بخش های مراقبــت ویــژه، تجهیــزات و امکانــات موجــود در بخشــهای مراقب ت وی ژه، امکان ات آزمایش گاهی، دسترس ی ب ه تخصصهای مرتبــط و حضــور متخصــص بیهوشــی و مراقبتهــای ویــژه .در مطالع ه حاض ر می زان م رگ و می ر در م ردان بی ش از زنان ب وده و ب ا نتای ج مطالع ه افش ار در ی ک راس تا میباش د)31(. ول ی ب ر خ لاف آن در مطالع ه گ ودری می زان م رگ زن ان در بخ ش مراقب ت وی ژه بی ش از م ردان گ زارش گردی د)41(.
تهوی ه مکانیک ی نی ز یک ی از عوام ل مرتب ط در م رگ و می ر میباش د ک ه کولپ ان نی ز از تهوی ه مکانیک ی ب ه عن وان یک ی از عوام ل مرتب ط ب ا م رگ و می ر ی اد ش ده اس ت)51(.
نتیجه گیری

نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه ابــزار ابــزار فیزیولوژیــک س اده ش ده II میتوان د ب ه عن وان ی ک اب زار معتب ر و س اده م رگ و می ر بیم اران بس تری در بخش های مراقب ت وی ژه را پیشبینــی نمایــد و اســتفاده از ایــن نمرهبنــدی بــه صــورت روتیــن در بخــش مراقبتهــای ویــژه بــا توجــه بــه محــدود ب ودن تع داد تخته ای آی س ی ی و در بیمارس تانهای کش ور ، میتوان د در تعیی ن اولویتبن دی بیماران ی ک ه نی از بیش تری بــه ایــن مراقبتهــا دارنــد مفیــد واقــع شــده و بــا توجــه بــه نم رهی ب ه دس ت آم ده اولوی ت تختصی ص یافت ن تخ ت آی س ی ی و ب ا دق ت بیش تری ص ورت گی رد.
از آنجائیکــه ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی قــدرت ابــزار اب زار فیزیولوژی ک س اده ش ده II در پیشبین ی می زان م رگ و میــر انجــام گردیــده اســت پیشــنهاد میگــردد مطالعــهای بــا ایــن هــدف در ســایر بخشــهای مراقبــت ویــژه، در ســایر بیمارس تانها و ب ا حج م نمون ه ب الا انج ام ش ود ت ا ق درت آن در پیشبین ی م رگ و می ر ب ا توج ه ب ه ش رایط موج ود در بخش های مراقب ت وی ژه در ای ران بررس ی گ ردد.
تشکر و قدردانی
بدینوس یله از معاون ت محت رم تحقیق ات و ف نآوری دانش گاه عل وم پزش کی اصفه ان ب ه خاط ر حمای ت مال ی از انج ام ای ن پژوهــش کــه برگرفتــه از پایــان نامــه کارشناســی ارشــد بــه ش ماره 393307 میباش د تش کر و قدردان ی نم وده همچنی ن از هم کاری پرس نل محت رم واح د مدارک پزش کی بیمارس تان الزهــرا سپاســگزاری مینمایــم.
II and SAPS II scoring systems in predicting hospital mortality in Thai adult intensive care units. Journal Medical Association of Thailand. 2007;90)4(:643.
Yaqubi S, Ghasemi J, Karimzadeh T, Mohammadi N, Arfaee E, Mohammadi A. Comparison of acute physiology and chronic health evaluation II and simplified acute physiology score II in predicting mortality in intensive care unit. QUMS, Vol.17, No.5, 2013 , pp. 39-46 .
Prakash P, Krishna K, Bhatia D. Usefulness of SAPS II Scoring System as an Early Predictor of Outcome in ICU Patients. JIACM. 2006,2)3(,202-205.
Harshini V, Chakrapani. Prediction of Outcome in ICU Patients Using SAPS II Scoring-A Prospective Study. IJPBR. 2013 ; 1 )3(: 39-44.
Afshar R, Sanavi S, Fakhrian M. Evaluation of the Mortality Rate And Related Factors in ICU Patients atthe Mostafa Khomeini Hospital. Annals of Milltary and Health Sciences Research. 2007 : 4 )4(: 1035 -1039.
Guidry CA, Swenson BR, Davies SW, Dossett LA, Popovsky KA, Bonatti H, Evans HL, Metzger R, Hedrick TL, Tache-Léon CA, Hranjec T, Chaudry IH, Pruett TL, May AK, Sawyer RG. Sex-and Diagnosis-Dependent Differences in Mortality and Admission Cytokine Levels Among Patients Admitted for Intensive Care. Crit Care Med. 2014 May;42)5(:1110-20.
Timsit J-F, Zahar J-R, Chevret S. Attributable mortality of ventilator-associated pneumonia.
Current opinion in critical care. 2011;17)5(:464-71.
References
Barnes DE, Mehta KM, Boscardin WJ, Fortinsky RH, Palmer RM, Kirby KA, et al. Prediction of recovery, dependence or death in elders who become disabled during hospitalization. J Gen Intern Med .2013;28)2(:261-8.
Zand S, Rafiei M. Causes and duration of hospitalization and mortality rate in intensive care units in Central province. IJCCN. 2010;3)2(:7-8.
Soleimani MA, Masoudi R, Bahrami N, Qorbani M, Sadeghi T. Predicting mortality rate of patients in critical care unit using APACHE-II index. J Gorgan Uni Med Sci 2010;11)4(:64-9, 107.
Norouzi K, Mashmool Z, Dalvandi A, Soleimani M. Comparison of two tools APACHE IV and SAPS II in predicting mortality rate in patients hospitalized in intensive care unit. Koomesh. 2015;16)3(:Pe347Pe55, En47.
Faruq MO, Mahmud MR, Begum T, Ahsan AA,
Fatema K, Ahmed F, et al. A comparison of severity systems APACHE II and SAPS II in critically ill patients. Bangladesh Critical Care Journal. 2013; 1: 27-32
Sakr Y, Krauss C, Amaral A, Réa-Neto A, Specht M, Reinhart K, et al. Comparison of the performance of SAPS II, SAPS 3, APACHE II, and their customized prognostic models in a surgical intensive care unit. BJA. 2008;101)6(:798-803.
Lukas PS, Krummenacher R, Biasiutti FD, Begré S, Znoj H, von Känel R. Association of fatigue and psychological distress with quality of life in patients with a previous venous thromboembolic event. Thromb Haemost. 2009 Dec;102)6(:1219-26. doi: 10.1160/TH09-05-0316 .
Haaland A, Lindemark F, Flaatten H, Kvåle R, Johansson KA. A calibration study of SAPS II with Norwegian intensive care registry data. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. 2014;58)6(:701-8.
Khwannimit B, Geater A. A comparison of APACHE
Power of SAPSII tool in predicting mortality in ICU patients
Maryam Moslehi1, Nasrollah Alimohammad*2, Ahmadreza Yazdannik3, Saied Abasi4
BS Nursing Student University of Medical Science, Esfahan-Hezarjerib Street, Esfahan University of Medical Science Faculty of Nursing and Midwifery
Nasrollah Alimohammadi, Assistant professor University of Medical Science, Esfahan-Hezarjerib Street, Esfahan University of medical Science Faculty of Nursing and Midwifery
Instructor University of Medical Science, Esfahan, Hezarjerib Street, Esfahan University of Medical Science Faculty of Nursing and Midwifery
Associate Professor University of Medical Science, Esfahan, Hezarjerib street, Esfahan University of Medical Science Faculty of Nursing and Midwifery
AbStRACt

Aims and background: Classification of diseases using a standard tool can be used as an indicator to determine the mortality rate and evaluate the quality of care offered mortality used. This study aimed to investigate the SAPSII tool in predicting Percent of mortality of patients in ICU.
00Spring 2017, Vol 7, NO 3
85قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید