4074136432004

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 1، پاییز 1393طرح تحول نظام سلامت، فرصت یا تهدید برای پزشکان
دکتر رضا آخوندزاده1
1- دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشکي اهواز
پـس از سـاليانی طولانـی آنچه اسـتحقاق مـردم کشـورمان و یکی از وظایـف دولتهـا بـر مـردم بـود، کاهش سـهم بيمـاران از هزینه خدمـات درمانـی اسـت کـه خوشـبختانه در دولـت یازدهم محقق گردیـد، و جـای تقدیر وسـپاس از متوليان امر سـامت بویـژه وزیر محتـرم بهداشـت و درمـان دارد. ولـی آنچـه ضرورت اجـرای موفق طـرح را تضميـن مینماید توجه خـاص به مشـتریان داخلی یعنی ارائـه کنندگان خدمات سـامت، پزشـکان و پرسـنل حـوزۀ درمان بویـژه پزشـکان فعـال در بخـش دولتـی اسـت، کـه در ایـن ميـان بيشـترین خطـر آسـيب بـر متخصصين بيهوشـی و فلوشـي بهای وابسـته بـه آن وجـود دارد. نکاتي که باید در این ميـان به آن توجه جـدي نمـود بطور خاصه شـامل مـوارد زیر اسـت:

نویسنده مسئول: رضا آخوندزاده، دانشيار بيهوشي، دانشگاه علوم پزشکي اهواز
[email protected] :ایمیل
0900003سرمقـــالـه
1

سرمقـــالـه

1

اول: همانگونـه کـه از آن اطـاع کافـي داریـد، گروههـای بيهوشـی بویـژه در مراکـز آموزشـی درمانـی دانشـگاهی در راسـتاي افزایش تنـوع اقدامات جراحي همواره پيشـگام ارائه خدمـات علمی و نوین بـه همـکاران جـراح در مراحـل قبل از عمـل، حين عمـل، و بعد از آن بـوده اسـت، و سـامت انجـام انـواع روشهـاي جدیـد جراحي فقـط در سـایه همـکاري بسـيار نزدیـک گروههاي بيهوشـي امکان پذیـر ميباشـد. خوشـبختانه امـروزه شـاهد گسـترش روزافـزون خدمـات تمـام گروههاي جراحي شـامل ارتوپـدي، جراحي اعصاب ،جراحـي عمومـي، زنـان زایمـان، گـوش و حلـق و بينـي، چشـم ،اورولـوژي ميباشـيم و ارائـه خدمـات و مراقبتهـاي بيهوشـي بـه ایـن همـکاران احتيـاج به یـک تيـم فعـال و کارآمد و علمـي دارد کـه بـه تمام مسـایل و موارد جانبـي این رشـتههاي جراحي احاطه کامـل داشـته باشـد، و خود نيـز از دانش کافـي و بـه روز برخوردار باشـد. همچنيـن، فعاليتهـاي گـروه بيهوشـي، فراتـر از اتاق عمل رفتـه اسـت، و بسـياري دیگـر از گروههـاي تخصصـي پزشـکي ماننـد گـوارش و اندوسـکپي، ریـه و برونکوسـکپي، اعصـاب و روان و الکتروشـوک تراپـي، رادیولـوژي و امآرآي، کنتـرل راه هوایي براي بسـياري از گروههـا، و عمليـات احيا به خدمات این گروه ارزشـمند احتيـاج مبـرم دارند. بعاوه، برخي از اقدامات گروه بيهوشـي امروزه بعنـوان یکـي از ارکان اصلـي و بنيـادي در ارائـه خدمات تخصصی سـامت مانند کنتـرل دردهای حاد بعـد از عمل، کنتـرل دردهاي حـاد و مزمـن و سـرطاني، و نيـز خدمـات ضـروری بـه بيمـاران در انـواع مراکـز مراقبتهـای ویـژه میباشـد. متاسـفانه، عليرغم این طيـف گسـترده در ارائـه خدمـات تشـخيصي و درمانـي بـه تمامي گروههـاي تخصصـي پزشـکي، هنـوز ارزش ریالـی بسـياری از اینگونـه اقدامـات در کتـاب تعرفـه قدیم یا بسـيار ناچيز بـوده و یا وجـود نداشـته اسـت، و کتـاب تعرفه قدیم سـالها بعنـوان مرجع مـورد تایيـد شـرکتهاي بيمههـاي درمانـي بـراي قيمـت گذاري خدمـات این عزیزان بوده اسـت. متاسـفانه در گذشـته، بدليل عدم توجـه بـه قيمت گـذاري واقعـي، در برخي از مراکـز دولتی بمنظور ترميـم برخـي از هزی نههـاي مذکـور بناچار اقـدام بـه دریافت مابه التفـاوت ناچيـزي از بيمـاران میگردیـد. این موضوع نـه تنها باعث تحميـل هزینههـاي مـازاد درمانـي بـه بيمـاران ميگردیـد، بلکـه موجـب نارضایتـي آنـان شـده، و در نهایت باعث ایجـاد فضاي عدم اطمينـان بـه کادر درمانـي، و تبليغات مسـموم عليه کادر سـامت شـده، و منجـر بـه بـروز طـرح شـکایات از ایـن قشـر فرهيختـه به مراجـع قضایـي ميشـد. پـس از اجرای طـرح تحول نظام سـامت ارائـه برخـی از خدمـات ضـروري بـراي بيمـاران محدود شـده، و یا متوقـف گردیـده، کـه نه تنهـا بيمـاران از اینگونه خدمـات محروم شـدند، بلکه باعث محدودیت شـدید و دسـت و پاگيـر اداري مراکز دانشـگاهی از انجـام اقدامـات نویـن پزشـکي و بيهوشـي شـده، و مانعـي بـراي پي شـرفتهای علمی و توسـعه آموزش گردیده اسـت.
دوم: بـا ارائه کتاب ارزش نسـبی خدمات جدید انتظار میرود ارزش نسـبی خدمـات K بيهوشـی و خدمـات تعرفههـای فلوشـي بهای بيهوشـي مانند درد، کودکان، بيهوشـي اعصاب، قلب، و مراقبتهای ویـژه تغييـرات قابـل توجـهای را نسـبت به قبل داشـته باشـد ولی متاسـفانه کمتریـن و ناچيزترین تغييرات مربوط به گروه بيهوشـی بوده اسـت.
1080900011آخوندزاده

رضا

دکتر
2

آخوندزاده

رضا

دکتر

2

سـوم: خوشـبختانه در زمينـه تعریـف اقدامـات جدیـد و تعرفـه گـذاري بـراي آنهـا، هيات مدیره انجمن بيهوشـي موضعـي و درد بـا همکاري اسـاتيد دانشـگاههاي علوم پزشـکي کشـور تاکنون در جلسـات متعدد وزارت بهداشـت و درمان، و سـازمان نظام پزشـکي شـرکت فعـال داشـتهاند. چالشهـاي زیـادي در این راه بـوده که با درایـت و برنامـه ریزي در راه رفع آن اقدام شـده اسـت. در جلسـات نهایـي تعرفـه گـذاري خدمـات سـامت وزارت بهداشـت درمان با حضـور نماینـدگان انجمن بيهوشـي موضعـي و درد، بيـش از 041 تعرفـه از اقدامـات نویـن درد مورد تصویب نهایي قـرار گرفت، و این اقـدام ميتوانـد راه گشـایي بـراي تعرفهگـذاري اسـتاندارد اقدامات بالا اثرگذار باشـد.
هيـات مدیـره انجمـن اعـام مـيدارد عـدم توجـه بـه مـوارد فوق میتوانـد تهدیـدی جـدی بـرای ادامه اجـرای مطلوب طـرح تحول سـامت گردد، چـرا کـه رضایتمندی مشـتریان خـارج )بيماران( بـدون ایجاد رضایتمندی مشـتریان داخلی )پزشـکان( امکانپذیر نخواهـد بود.
234679374997

لـذا انتظـار هيات مدیـره انجمن، اسـاتيد و صاحب نظران پزشـکي و بيهوشـي از متوليـان جامعـه پزشـکی و مسـئولان اجـرای طـرح تحـول سـامت، عبـارت از حمایـت قانونـی از مطالبـات تعرفـهای بویژه از متخصصان بيهوشـی، و نيز حمایت حقوقي و تعدیل قانون مجـازات اسـامی مربـوط بـه حبـس پزشـکان ميباشـد، زیـرا این گـروه در معـرض بيشـترین خطـرات در ارائـه خدمـات بـه بيماران بـوده، و حمایـت قانوني و حقوقي از آنـان موجب اطمينان خاطر در انجـام وظایف شـرعي، و نيـز رعایت اخاق پزشـکي شـده، و باعث کاهـش نگرانی جامعـه پزشـکی ميگردند.
والسام
درد باشـد. البتـه اميدواریـم، سـازمانهاي بيمههـاي درمانـي بـا تاميـن منابـع مالي بـراي ایـن اقدامـات، گام مثبتي را بـراي امکان ارائـه ایـن خدمـات بـه بيمـاران محـروم و مراجعه کننده بـه مراکز دولتـي بردارند.
چهـارم: بـا گذشـت نيمـی از سـال تعرفههای پزشـکی و بيهوشـی سـال 93 در پـارهای از ابهـام قـراردارد که این خود انگيزه پزشـکان بویـژه متخصصين بيهوشـی را بشـدت تحـت تاثير قرارداده اسـت .هيـات مدیـره انجمـن درخواسـت جـدي از مسـئولين ذیربـط در سـازمانهاي بيمـه گـر دارد تا با تصویب هرچه سـری عتر تعرفههای پزشـکی و بيهوشـی در راه افزایـش رضای تمندي بيمـاران نيازمند تاش موثري داشـته باشـند.
پنجـم: اجرائـی شـدن قانـون جدید 616 مجـازات اسـامی مربوط بـه حبس پزشـکان، تهدیـدی جدی بـر عملکرد صادقانه پزشـکان میباشـد. در ایـن ميـان متخصصيـن بيهوشـی کـه بعنـوان گـروه همـکار اصلـي با جراحـان همکاری مینماینـد در خـط اول مواجه بـا قانـون فوق بـوده و در معرض تهدیـد جدي قرار دارنـد. لذا ایجاد هرگونـه اضطـراب و تشـویش در جامعه پزشـکی میتوانـد بر روی کيفيـت و کميـت خدمـات تشـخيص درمانـی در بيمـاران با خطر
-735150912

انجمن بیهوش ی موضعی و درد ایـ رانقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید