فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز 1395
مقایسه بلوک عصب اوبتوراتور با بلوک عصب فمورال درتسکین درد بعد از جراحی الکتیو آرتروسکوپی بازسازی رباط قدامی زانو
حمیدرضا فیض1*، پوپک رحیمزاده1، فرناد ایمانی2، محمودرضا آلبویه1، زهرا اسفندیاری3
دانشیاربیهوشي، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
استاد بیهوشي، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دستیار بیهوشی، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران
1918005

تاریخ دریافت: 4/1/49 تاریخ بازبینی: 27/4/95تاریخ پذیرش: 31/5/95چکیده
زمین ه و ه دف: بل وک عص ب فم ورال روش رای ج تامی ن ب یدردی ب رای بیم اران تح ت آرتروس کوپی زان و میباش د ام ا عصبده ی زان و تنه ا از ای ن عص ب تامی ن نمیش ود و یک ی از اعص اب دیگ ری ک ه در عصبده ی زان و نق ش دارد عص ب اوبتورات ور اس ت.
0900001

پژوهشـی

مقـاله
68

پژوهشـی

مقـاله

68

م واد و روشه ا: در ای ن مطالع ه مداخل های دوس وکور 60 نف ر از بیم اران کاندی د انج ام جراح ی الکتی و آرتروس کوپی زان و ب ه ط ور تصادف ی ب ه 2 گ روه ب ه تع داد مس اوی تقس یم ش دند. در ی ک گ روه بل وک عص ب فم ورال و دیگ ری بل وک اوبتورات ور انج ام ش د. بیم اران از لح اظ ش دت درد ب ا اب زار مقی اس دی داری درد و همچنی ن می زان رضایتمن دی ]ب ر اس اس مقی اس عال ی)1(، خ وب)2(، متوس ط)3( و ناراض ی)4([ م ورد ارزیاب ی ق رار گرفتن د .
یافتهه ا: درد در ح ال اس تراحت در تم ام س اعات اندازهگی ری ش ده ب ه ج ز س اعت 24 در بل وک فم ورال کمت ر از بل وک اوبتورات ور ب ود ام ا در س اعات 0، 3 و 6 پ س از انج ام بل وک ای ن اخت اف معن یدار ب ود )ع دد P در س اعت 0 = 840/ 0و در س اعات 3 و 6 100/0P>(. گ روه فم ورال در س اعت 24 می زان رضایتمن دی بیش تری را نس بت ب ه گ روه اوبتورات ور نش ان دادند)مق دار P = 430/0(.
نتیجهگی ری: گ روه تح ت بل وک عص ب فم ورال می زان درد کمت ر و رضایتمن دی بیش تری را نس بت ب ه بیم اران گ روه تح ت بل وک اوبتورات ور داش تند ه ر چن د میانگی ن مقی اس دی داری درد در تم ام س اعات پ س از بل وک در ه ر دو گ روه می زان قاب ل قبولي ب راي ب یدردی پس از عم ل بود.
واژههای كلیدی: بلوک عصب،آرتروسکوپی، درد
مقدمه

نویسنده مسئول: حمیدرضا فیض، دانشیاربیهوشي، بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایرانپست الکترونیک: [email protected]
بــا توجــه بــه درد بعــد از عمــل جراحــی آرتروســکوپی تا شهایــی بــرای کاهــش ایــن درد صــورت گرفتــه اســت .بدیهــی اســت کاهــش درد نقــش زیــادی در شــروع زودرس حــرکات بیمــار و بازتوانــی وی دارد )1-6(. معمــولاً از داروهــای مسـکن و مخدره ا ب رای کاه ش درد بع د از عم ل اس تفاده میش ود. بلـوک اعص اب محیط ی باع ث کاه ش هزینهه ای بیمارســتانی میشــود و همچنیــن بــیدردی عالــی بعــد از جراح ی ایج اد میکن د ک ه نتیج ه آن مص رف کمت ر اپیوییدها و ع وارض جانب ی کمت ر اس ت )4(. بلوکه ای مختلف ی جه ت کنتــرل درد پــس از عمــل نظیــر بلــوک عصــب فمــورال و شــاخههای آن بــه کار گرفتــه شــده اســت. همچنیــن بلــوک عص ب ابتورات ور نی ز جه ت کنت رل درد بع د از اعم ال جراح یران و زانــو کاربــرد داشــته اســت.
بلــوک عصــب فمــورال از تکنیکهایــی اســت کــه انجــام آن س اده اس ت و ب رای اعم ال جراح ی قس مت قدام ی ران و اداره درد بع د از اعم ال جراح ی فم ور و زان و مناس ب اس ت. ای ن بل وک در ایج اد ب یدردی مناس ب در حی ن و پ س از اعم ال جراح ی بازس ازی رب اط صلیب ی قدام ی گاه ی ناموف ق اس ت .ش اید یک ی از دلای ل آن نی از ب ه بل وک عص ب ابتورات ور ک ه عصــب دهــی زانــو و تانــدون عضلــه گراســیلیس را در داخــل زان و انج ام میده د باش د. بنابرای ن توصی ه ش ده اس ت ک ه بل وک کام ل ش امل اعص اب فم ورال، فم ورال س طحی خارجی و ابتورات ور ی ا ی ک بل وک اضاف ه ابتورات ور میتوان د کیفی ت بیهوش ی را در ط ول عم ل و همچنی ن ب یدردی پ س از عم ل جراح ی زان و را افزای ش ده د)7(.
همچنی ن از معای ب بل وک عص ب فم ورال مج اورت ب ا ش ریان فم ورال اس ت ک ه احتم ال تزری ق داخ ل ش ریان ی ا آس یب ب ه ش ریان را در پ ی دارد، همچنی ن ازع وارض جانب ی بل وک فمــورال پیونــد شــریان فمــورال میباشــد. از مــوارد دیگــر احتم ال آس یب ب ه عص ب فم ورال میباش د، آس یب آن باع ث ناتوان ی ش دید حرکت ی بیم ار میش ود و ش اید ب ه ای ن دلی ل روش بل وک اوبتورات ور بتوان د جانش ین خوب ی ب رای ب یدردی پ س از اعم ال جراح ی زان و باش د. م ا در ای ن مطالعه مقایس ه آنه ا ب ا ه م پرداختهای م.
مواد و روشها
در ای ن مطالع ه مداخل های دوس وکور جمعیت هدف عبارتس ت از کلیــه بیمــاران کاندیــد جراحــی الکتیــو آرتروســکوپی زانــو جهــت ترمیــم ربــاط صلیبــی قدامــی مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم )ص( در ســالهای 49-93 ب ر اس اس معیاره ای ورود ش امل: س ن 18 ت ا 50 س ال ، طبقهبن دی انجم ن بیهوش ی امری کا 1و2، نداش تن اخت الات انعق ادی، ع دم وج ود عفون ت مح ل تزری ق، نب ود اخت الات عصب ی در پ ای مح ل عم ل، حساس یت نداش تن ب ه بیحس ی موضع ی، ش اخص ت وده بدن ی کمت ر از 35، نداش تن اخت الات روان ی، پذی رش بیم ار و نداش تن اعتی اد به م واد مخ در. تماميمطالع ه ب ا کس ب رضای ت ش خصي از بیم اران ص ورت گرفت ه و جزیی ات مطالع ه و ع وارض ب راي بیم اران ش رح داده ش دتا از رونــد درمــان خــود اطاعــات کافــي داشــته باشــند. هیــچ هزین های ب ه بیم اران تحمی ل نش د. ک د ثب ت در پای گاه ثب ت کارآزمایــی بالینــی IRCT2015042121878N1 میباشــد .
حج م نمون ه ه م ب ا اس تفاده از فرم ول زی ر محاس به ش د:
N=2(Z1-α /2+Z1-β)2 /(µ1-µ2/sd)2 +(Z1-α/2)2/4بـر اسـاس فرمـول فـوق و بـا فـرض 50/0 = α و 2/0 = β و بـر اسـاس مطالعـه شـماره 7 در هـر گـروه30 نفـر تعییـن ميگردد.
بیم اران ب ه ص ورت تصادف ی ب ه روش تصادفیس ازی بلوکی در 2 گ روه مس اوی تقسـیم ش دند. بیمـار از ن وع بل وک انج ام ش ده اط اع ن دارد. س پس تمام ی بیم اران تح ت بیهوش ی عموم ی ب ا تکنی ک یکس ان ق رار گرفتن د. قب ل از بی دار ش دن 1 گ رم آپوت ل ب ه بیم اران تجوی ز ش د.
س پس در ری کاوری ب ر حس ب م ورد تح ت بل وک ابتورات ور یــا بلــوک فمــورال تحــت هدایــت ســونوگرافی بــا دســتگاه اولتراس وند س ونو س ایت اس ن رو ب ا اس تفاده از س وزن قاب ل دی دن ب ا س ونو س اخت ش رکت ویگ ون فرانس ه و ب ا تزری ق بوپیواکاییــن ســاخت شــرکت میــان فرانســه قــرار گرفتنــد .جهــت بلــوک ابتوراتــور ابتــدا پــای بیمــار از ناحیــه ران در وضعی ت ابداک ت و اکس ترنال روتاس یون ق رار میگی رد. پس از آمادهس ازی مح ل بلوک،پ روب س ونوگرافی در قس مت مدی ال شــیار اینگوینــال قــرار میگیــرد. پــس از شناســایی عضلــه پکتینئ وس، س ر پ روب40 ت ا 50 درج ه ب ه س مت کرانی ال میچرخــد تــا ســاختمان هیپراکــو در قســمت پوســترولترال پکتینئــوس )لبــه تحتانــی رامــوس فوقانــی پوبیــس( رویــت ش ود. س پس در فض ای فاس یای بی ن دو عضل ه پکتینئ وس و اکســترنال ابتوراتوربــه صــورت out of plan در فضــای اینترفاســیال ایــن دو عضلــه 15 میلیلیتــر بوپیواکاییــن 2/0 درص د تزری ق ش د)8(.
جهــت بلــوک فمــورال پــس از آمادهســازی ناحیــه پــروب ســونوگرافی در محــاذات لیگامــان اینگوینــال قــرار میگیــرد .لت رال ب ه ش ریان و زی ر فاس یا ایلی اکا عص ب فم ورال ق رار
70حمیدرضا فیض و همکاران
دارد. س وزن ب ه ص ورت in-plane از س مت خ ارج ش ریان وارد ش ده و ب ه س مت عص ب فم ورال هدای ت میش ود. تزری ق ب ه صــورت پرینــورال بــا 15 میلی لیتربوپیواکاییــن2/0 درصــد انج ام ش د.

ش کل 1. نم ای س ونوگرافی عص ب فم ورال )س مت چپ(واوبتورات ور )س مت راس ت( .FN عص ب فم ورال ،FA ش ریان فم ورال ،FV وری د فم ورال .AL عضل ه اداکتورلونگ وس ،AB عضل ه اداکتوربروی س ،OE عضل ه اوبتورات ور خارج ی ،PE عضل ه پکتین وس ،SPR
بع د از آن جه ت یکسانس ازی وضعی ت کنت رل درد در ه ر دو گ روه، پم پ کنت رل درد)دیژیتالف ورز ب ا برنامهری زی( ب ا دوز 2 گ رم آپوت ل و 500 میکروگ رم فنتانی ل ک ه ب ه حج م 50 میلیلیت ر رس یده اس ت ب ه ص ورت بول وس ب ه می زان 1 میلیلیت ر ب ا فواص ل زمان ی قاب ل تزری ق ه ر 15 دقیق ه ق رار داده ش د ک ه در ص ورت ب روز درد ب ه ص ورت بول وس توس ط بیمــار تجویــز میشــد و زمــان مســکن ابتدایــی و دوز کلــی محاس به ش د. انفوزی ون پای ه ب رای بیم ار ق رار داده نش د ت ا فقــط درخواســتها ثبــت و اندازهگیــری شــود. بعــد از انجــام بلــوک، بیمــار در ســاعتهای 0 یعنــی در ریــکاوری قبــل و پــس از انجــام بلــوک ،3، 6 و 12 و 24 ســاعت بعــد از آن از لح اظ ش دت درد ب ا اب زار مقی اس دی داری درد و همچنی ن میــزان رضایتمنــدی در ســاعت 24 ]بــر اســاس مقیــاس عالــی)1(، خــوب)2(، متوســط)3( و ناراضــی)4([ توســط فــرد ثال ث ک ه از نح وه بل وک انج ام ش ده ب رای بیم ار اطاع ی ن دارد، ارزیاب ی می ش ود.آنالیز دادهه ا ب ا اس تفاده از نرماف زار آم اری SPSS نس خه 20 انج ام گرف ت.
رام وس فوقان ی پوبی س.
یافتهها
در ای ن مطالع ه اخت اف معن اداری بی ن میانگی ن متغیره ای ســن، جنــس، قــد، وزن و چاقــی در دو گــروه فمــورال و ابتورات ور دی ده نش د. در مطالع ه حاض ر، ب رای میانگی ن رتب ه درد بی ن گروهه ا و در زمانه ای مختل ف اخت اف معن اداری دی ده ش د. میانگی ن رتب ه درد در زم ان صف ر پ س از انج ام بلــوک )840/0=P(، 3 ســاعت بعــد از بلــوک) 0/001P>( و 6 س اعت بعـد از بل وک) 0/001P>( در گ روه ابتورات ور نس بت ب ه فم ورال بیش تر ب ود. )ج دول 1و2(. میانگی ن رتب ه درد ب ا فلکس یون 30 درج ه زان و در س اعت 24 بی ن دو گ روه ابتوراتور و فمـورال اخت اف معن اداری نداش ت) 271/0=P(. همچنی ن رون د تغیی رات درد در ه ر دو گ روه فم ورال و ابتورات ور بدی ن ص ورت ب ود ک ه در ابت دا کاه ش و س پس بع د از 24 س اعت دوب اره افزای ش داش ت ک ه ای ن مطل ب بیانگ ر تغی رات درد در بحث
مطالع ات اندک ی ب رای مقایس ه بی ن ای ن دو بل وک ص ورت گرفت ه اس ت و در اکث ر ای ن م وارد بل وک اوبتورات ور هم راه ب ا س ایر بلوکه ا ب رای ب یدردی زان و اس تفاده ش ده اس ت.
ط ول زم ان میباش د) 0/001P>(. رضایتمن دی 24 س اعت کم ی بیش تر از بیم اران گ روه اوبتورات ور) 0/699±83/1( ب ودبعــد از عمــل در بیمــاران گــروه فمــورال) 0/629±74/1( )430/0=P(.
جدول1. میزان درد بر اساس مقیاس دیداری درد در زمانهای مختلف به تفکیک دو گروه اوبتوراتور و فمورال
عدد پی گروه فمورال گروه اوبتوراتور زمان
میانه )چارک( میانگین )انحراف معیار( میانه )چارک( میانگین )انحراف معیار( 0/622 )6/00-5/00( 6/00 )0/73( 5/63 )6/00-5/00( 5/00 )0/80( 5/50 در بدوورود به ریکاوری
0/048 )4/00-3/00( 3/00 )0/57( 3/50 )4/00-3/00( 4/00 )0/50( 3/77 در ریکاوری ساعت 0
>0/001 )2/00-1/00( 2/00 )0/49( 1/60 )3/00-2/00( 3/00 )0/50( 2/57 3 ساعت پس از بلوک
>0/001 )2/00-1/00( 2/00 )0/498( 1/60 )3/00-2/00( 3/00 )0/50( 2/53 6 ساعت پس از بلوک
0/160 )2/25-1/00( 2/00 )0/718( 1/97 )2/25-2/00( 2/00 )0/48( 2/20 12 ساعت پس از بلوک
0/499 )3/00-3/00( 3/00 )0/615( 3/03 )3/00-3/00( 3/00 )0/521( 2/93 24 ساعت پس از بلوک
جدول 2. دریافت مسکن اضافه به تفکیک دو گروه اوبتوراتور و فمورال
عدد پی گروه فمورال گروه اوبتوراتور یر متغ
0/077 )4/59( 2/70 )1/24( 1/90 میانگین )انحراف معیار( زمان تجویز اولین دوز داروی آنالژزیک)ساعت(
24-0 3-0 حداقل-حداكثر 0/604 )0/36( 1/22 )0/30( 1/67 میانگین )انحراف معیار( میزان كلی داروی آنالژزیک
مصرفی)میلیلیتر در ساعت(
1/83-0/04 2/08-1/16 حداقل-حداكثر همانطورکــه بیــان شــد در مطالعــه مــا نمــره درد بــر اســاس مقی اس دی داری درد در س اعات 0، 3 و 6 پ س از انج ام بل وک در گــروه تحــت بلــوک عصــب فمــورال بهطــور معنــیداری کمت ر از گ روه بل وک اوبتورات ور ب ود و ای ن فرضیه را ک ه بلوک اوبتورات ور ب یدردی مش ابه بل وک فم ورال ایج اد میکن د، رد ش د.لیو هم کاران نش ان دادن د ک ه اس تفاده از بل وک فم ورال در ب یدردی پس از جراح ی زان و موثرت ر از روش پمپ کنت رل دردمیباشــد و بیمــاران درد کمتــری را در حــال اســتراحت و حرک ت دارن د)9(. در مطالع ه کارداش و هم کاران در س ال 7002 در کان ادا پ س از عم ل تعوی ض مفص ل زان و بل وک فم ورال ب ا درد کمت ری در حال ت اس تراحت و در حرک ت در مقایس ه ب ا گ روه اوبتورات ور ب ود. در م ورد مص رف مخدره ا، عملک رد و ع وارض تف اوت معن یداری در بی ن گروهه ا دی ده نش د)01(. در متاآنالی ز پلنم ره درد در س ه گ روه ش امل تزری ق منف رد
72حمیدرضا فیض و همکاران
بل وک عص ب فم ورال ب ا گروه ی ک ه ع اوه ب ر تزری ق منف رد بل وک فم ورال، بل وک س یاتیک انج ام ش ده ب ود و گ روه س وم بل وک ب ا تزری ق م داوم فم ورال مش ابه ب ود. می زان مص رف مورفی ن در ه ر س ه گ روه مش ابه ب ود. همچنی ن بل وک عصب فم ورال چ ه بص ورت تزری ق م داوم چ ه تزری ق یکبارهم راه ب ا پم پ مس کن وری دی ب رای بیماران ی ک ه تح ت جراح ی آرتروپاســتی مفصــل زانــو قــرار میگیرنــد بهتــر از مســکن وری دی ب ه روش پم پ کنت رل دردب ه تنهای ی جه ت تس کین درد پــس از عمــل میباشــد. بلــوک عصــب فمــورال باعــث کاهــش مصــرف مورفیــن در 24 ســاعت اول پــس از عمــل و همچنی ن 48 س اعت اول نس بت ب ه گروه ی ک ه فق ط پم پ کنترل دردداش تند ش د)11(.
در پژوه ش ام ر س عید و کری م یوس ف در س ال 2015 بل وک کمپارتم ان پس واس ب ا بل وک عص ب فم ورال جه ت ب یدردی پــس از جراحــی تعویــض مفصــل زانــو مــورد مقایســه قــرار گرفــت، در هــر دو گــروه مقیــاس رتبــه بنــدی عــددی درد مشــابه در 24 ســاعت اول پــس از جراحــی داشــتند و میــزان نی از ب ه مخ در وری دی ک ه در ص ورت درد در دو گ روه م ورد اســتفاده قــرار گرفتــه بــود تفاوتــی نداشــت )21(. در مطالعــه ماری ا س یموفوریدو و همکاران ش در س ال 2013 ب ر بیم اران ترمیــم ربــاط صلیبــی قدامــی بــرای بــیدردی حیــن عمــل بیم اران بل وک س یاتیک، فم ورال و اوبتورات ور ص ورت گرف ت ،نی از ب ه اس تفاده از آنالژری ک وری دی کم ی وج ود داش ت و فق ط ی ک نف ر نی ز ب ه عل ت درد نی از ب ه بیهوش ی عموم ی پی دا ک رد )31(. در مطالع ه س اکوراو هم کاران در س ال 0102 در ژاپ ن بیم اران جراح ی بازس ازی رب اط صلیب ی قدامیزان و بربــه دو گــروه تقســیم شــدند. در گــروه دوم کــه عــاوه بــر بلــوک عصــب فمــورال، عصــب فمــورال ســطحی جانبــی و عص ب س یاتیک ی ک بل وک اضاف ه عص ب اوبتورات ور ص ورت گرف ت ب ه ط ور مش خصی نی از ب ه فنتانی ل وری دی کمت ری در طــول جراحــی نســبت بــه گــروه بــدون بلــوک اوبتوراتــور داشــتند )7(. در مطالعــه رحیــم زاده و همــکاران بلــوک عصــب فم ورال در ش یار اینگوین ال ب ا بل وک عص ب اداکت ور جه ت درد پ س از عم ل آرتروس کوپی زان و مقایس ه ش د ک ه کارای ی بلــوک فمــورال بــه طــور معنــاداری بیشــتر بــود همچنیــن مصــرف مســکن وریــدی کمتــر و رضایتمنــدی بیشــتری بــا بل وک فم ورال ب ود )41(. در پژوه ش دیگ ری ک ه توس ط پابل و اس کودو و هم کاران ب ر روی بیمـاران آرتروس کوپی بازس ازی رب اط صلیب ی قدام ی زان و بل وک عص ب اوبتورات ور در همراهی بــا بلــوک فمــورال و ســیاتیک جهــت بــیدردی حیــن عمــل اســتفاده شــد، نیــاز بــه اســتفاده از آنالژزیــک وریــدی کمــی 14)% بیم اران( وج ود داش ت و هی چ م وردی نی از ب ه انج ام بیهوشــی عمومــی پیــدا نکــرد)51(. از جملــه محدودیتهــای مطالع ه م ا میت وان ب ه ع دم ثب ت مق دار داروی مصرف ی در زمانهــای مختلــف در 24 ســاعت اول، عــدم بررســی مــدت زمــان بیحســی و بیحرکتــی عضــات اداکتــور و چهــار ســر اش اره ک رد. همچنی ن پیش نهاد میش ود مطالع ات بیش تر ب ا حج م نمون ه بالات ر در آین ده انج ام ش ود.
نتیجهگیری
ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بیمــاران گــروه تحــت بلــوک عصــب فمــورال میــزان درد کمتــر و رضایتمنــدی بیشــتری را نس بت ب ه بیم اران گ روه تح ت بل وک اوبتورات ور داش تند .هرچن د می زان درد در س اعات 0، 3 و 6 پ س از انج ام بل وک بهط ور مش خصی در گ روه فم ورال کمت ر از اوبتورات ور ب ود ،میانگی ن مقی اس دی داری درد در تم ام س اعات پ س از بل وک اوبتوراتورمیــزان قابــل قبولــی بــرای بــیدردی پــس از عمــل بــود. بنابرایــن بلــوک اوبتوراتــور میتوانــد بــه عنــوان روش بــیدردی در بیمارانیکــه جراحــی آرتروســکوپی زانومیشــوند م ورد اس تفاده ق رار گی رد.
Analg 2012;114:236–9
Lee R.M, Lim T.J.B, Liang Chua N.H. Postoperative pain control for total knee arthroplasty: Continuous femoral nerve block versusintravenous patient controlled analgesia. Anesth Pain 2012; 1(4):239242.
Kardash K, Hickey D, Tessler M.J, Payne S, Zukor D, Velly A. M. Obturator versus femoral nerve block for analgesia after total knee arthroplasty. Anesth Analg 2007; 105(3): 853-858.
Paul J.E, Arya A, Hurlburt L, Cheng J, Thabane L, et al. Femoral nerve block improves analgesia outcomesafter total kneearthroplasty a meta-analysis of randomized controlled trial Anesthesiology. 2010; 113: 1144-62.
Sayed M.A, Yousef K. Continuous femoral nerve against psoas compartment block for analgesia in total knee arthroplasty. Ain-Shams Journal of Anaesthesiology. 2015; 8 (2): 200-205.
Simeoforidou M, Bareka M, Basdekis G, Tsiaka K, Chantzi E, Vretzakis G. Peripheral nerve blockade as an exclusive approach to obturator nerve block inanterior cruciate ligament reconstructive surgery. Korean J Anesth 2013; 65(5): 410–417.
Rahimzadeh P, Imani F, Feiz H,Khaladbarin A, Abbasi A. [Interventional study of ultrasoundguided femoral nerve block in adductor canal and comparison with the classical method in relieving pain after elective knee surgery (Persian)]. JAP 2015;6(1):1-8.
Escovedo H.P, Conceição D.B,Pavei P, Knaesel J.A. Ultrasound-guided obturator nerve block:A preliminary report of a case series. Reg Anesth Pain Med 2007; 32(3): 221–226.
References
Singelyn F.J, Ferrant T, Malisse M.F, Joris D. Effects of intravenous patient-controlled analgesia with morphine, continuous epidural analgesia, and continuous femoral nerve sheath block on rehabilitation after unilateral total-hip arthroplasty. Anesth Pain Med. 2005; 30(5): 452-7.
Duarte V.M, Fallis WM, Slonowsky D, Kwarteng K, Yeung C.K. Effectiveness of femoral nerve blockade for pain control after total knee arthroplasty. J PerianesthNurs. 2006; 21(5): 311-6.
Jæger P, Nielsen Z.J, Henningsen M.H, Hilsted K.L, Mathiesen O, Dahl JB. Adductor canal block versus femoral nerve block and quadriceps strength: A randomized, double-blind, placebocontrolled, crossover study in healthy volunteers. Anesthesiology. 2012; 118(2); 409-15
Manickam B, Perlas A, Duggan E, Brull R, Chan VW, Ramlogan R. Feasibility and efficacy of ultrasound-guided block of the saphenous nerve in the adductor canal. Reg Anesth Pain Med. 2009; 34(6): 578-80.
Moghtadaei M, Farahini H, Faiz H, Mokarami F,Safari S. Pain management for total knee arthroplasty: Single-injection femoral nerve block versus local infiltration analgesia. Iran Red Cres Med J. 2014; 16(1): e13247.
Rahimzadeh P,Feiz H, Ziyaeifard M, Niknam K.Effectiveness of adding ketamine to ropivacaine infusion via femoral nerve catheter after knee anterior cruciate ligament repair. J Res Med Sci. .636–236 :)8(81 ;3102
Sakura S, Hara K, Ota J, Tadenuma S. Ultrasoundguided peripheral nerve blocks for anterior cruciateligament reconstruction: Effect of obturator nerve blockduring and after surgery. J Anesth 2010; .714–114:42
Taha A.M. Ultrasound-Guided Obturator Nerve Block: A Proximal Interfascial Technique. Anesth
Comparison between obturator nerve block and femoral nerve block to relieve pain after elective arthroscopic ACL reconstruction of knee
Seyed Hamid Reza Faiz1*, PoupakRahimzadeh2, Farnad Imani3, Mahmood Reza Alebuyeh3, Zahra Esfandiari4
Seyed Hamid Reza Faiz, Associate Professor,Department of Anesthesiology and Critical Care, Iran University of Medical Sciences, Tehran
PoupakRahimzadeh , Associate Professor, pain fellowship, Department of Anesthesiology and Critical Care, Iran University of Medical Sciences, Tehran
Farnad Imani,Professor of Anestheaiology, pain fellowship,Department of Anesthesiology and Critical Care, Iran University of Medical Sciences, Tehran
Zahra Esfandiari, Resident of Anesthesiology, Department of Anesthesiology and Critical Care, Iran University of Medical Sciences, Tehran
AbStRACt

Aims and background: Femoral nerve block is the common method for controlling pain after knee surgery, but it is not the only knee supplying nerve; therefore its block does not always provide successful pain relief. Another innervation source of the knee is the obturator nerve.
00Autumn
1
2016
, Vol 7, NO
74قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید