4867500-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز 1395
مقایسـه تغییـرات اینترلوکین سـرم در بیماران چـاق مفرط تحت عمل گاسـتریکبـای پس با لاپاراسـکوپی قبل و بعد از عمل تحت بیهوشـی عمومی بـا ایزوفلوران و پروپوفول
ولیالله حسنی1، عبدالرضا پازوكی2، سیدرضا بنیهاشمی3، فرنوش داوودی4، ساراجلالی5*
استاد گروه بیهوشی و فلوشیب مراقبتهای ویژه، عضو پژوهشی مرکزتحقیقات جراحیهای کم تهاجمی بیمارستان رسول اکرم )ص( و مرکز روشهای پیشرفته و کم تهاجمی بیمارستان پارس، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
دانشیار گروه جراحی عمومی، عضو پژوهشی مرکزتحقیقات جراحیهای کم تهاجمی بیمارستان رسول اکرم )ص(، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
رئیس بخش ایمونولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، تهران، ایران
استادیارگروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
دستیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
-45894626979

تاریخ دریافت: 22/3/95تاریخ بازبینی: 25/4/95تاریخ پذیرش: 24/5/95چکیده
زمینـه و هـدف: بیهوشـی میتوانـد تعـادل بین فاکتورهای سـیتوکین پیـش التهابی و ضـد التهابـی را در حین عمل جراحـی تغییر دهـد. در نتیجه تداخـل در تعـادل ایـن فاکتورهـا احتمـال اختـالات در سیسـتمهای قلبـی ریـوی و افزایـش میـزان قنـد خون مقـاوم به انسـولین، اختـال در عمل بیهوشـی و صدمـه بـه بیمـار مـیرود. از سـوی دیگـر عـدم توجه بـه ایـن فاکتورها در بیمـاران خود ایمـن و یا سـرطانی که درمان شـده و یـا در حال درمـان هسـتند، میتوانـد سـامت آنهـا را تهدید کند. هدف از این تحقیق بررسـی تداخـات این نوع از بیهوشـی در جراحی روکـس-ان-وای به روش لاپاراسـکوپیک بـر الگـوی اینترلوکینهـای 10 و فاکتـور نکـروز تومور آلفا میباشـد.
مـواد و روشهـا: 64 بیمـار چـاق کاندید عمل جراحی لاپاراسـکوپیک بای پس معده مراجعه کننده به بیمارسـتان حضرت رسـول اکرم)ص( بصورت تصادفی، با اسـتفاده از روش تصادفی سـازی بلوکی و بصورت موازی به دو گروه تقسـیم شـدند. بعد از پره اکسیژناسـیون، القای بیهوشـی و لولهگذاری بیمـار، بهعنـوان نگهدارنـده بیهوشـی حیـن عمـل در گـروه اول از ایزوفلـوران 1/2 درصد و در گـروه دوم از پروپوفـول بصورت وریـدی 100 میکروگرم بـر کیلوگـرم در دقیقـه اسـتفاده شـد. سـپس در هـر دو گـروه اینتـر لوکینهـای10 و فاکتـور نکـروز تومـور آلفا توسـط روش الایـزا اندازهگیری شـد.
یافتههـا: بـا توجـه بـه نتایـج بدسـت آمـده مقـدار اینتـر لوکیـن 10 در هـر دو نـو ع بیهوشـی بـالا رفت، ولـی افزایـش مقدار اینتـر لوکیـن 10 در گـروه پروپوفـول بصـورت بـی سـابقهای بالا نشـان میداد. در این بررسـی مقـدار فاکتور نکـروز تومور آلفـا در گروه ایزوفلـوران ،کمی بالا ولـی در گروه پروپوفـول کاهـش یافته بـود) 05/0P>(.
نتیجهگیـری: بـه علـت اسـترسهای حیـن عمـل و افزایـش فاکتورهـای التهابـی، اسـتفاده از داروهـای کاهنـده التهـاب هماننـد پروپوفـول میتواند کمـک کننده باشـد..
واژههای کلیدی: اینتر لوکین10، فاکتور نکروز تومور الفا، لاپاراسکوپیک گاستریک بای پس، چاقی مفرط، ایزو فلوران، پروپوفول
مقدمه
2172612308

نویسنده مسئول: ساراجالی دستیار گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران پست الکترونیک: [email protected]
در دســترس بــودن غذاهــای پرچــرب و اضافــی از یــک ســو و داشــتن ویژگیهــای ژنتیــک و کاهــش تحــرك جســمانی میتوانــد بــه عارضــهای بــه نــام چاقــی منجــر شــود)1(. تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ارتبــاط مثبــت قــوی بیــن می زان س لولهای چرب ی و اخت الات ناش ی از چاق ی از قبی ل پرتنش ی، افزای ش فش ار خ ون، آرترواس کلروز و ع دم تحم ل ب ه گلوک ز )دیاب ت ن وع 2( وج ود دارد. افزای ش ت وده چرب ی در اف راد چ اق میتوان د موج ب اف ت سیس تم ایمن ی اف راد ش ود )2(. بی ان ش ده اس ت ک ه باف ت چرب ی س فید، درانس انها نقــش کلیــدی در وضعیــت ایمنــی در زمــان چاقــی دارد )3(. لپتیـن هورمون ی اس ت ک ه از باف ت چرب ی ب ه ط ور ضربان ی ترش ح میش ود)4(. ه ر چ ه می زان باف ت چرب ی س فید بیش تر باشــد بــه همــان نســبت میــزان بیشــتری لپتیــن در گــردش خــون نمایــان میشــود)5(. ترشــح لپتیــن بــا تحریــک التهــاب افزایــش مییابــد و پاســخهای ایمنــی هومــورال و ســلولی را افزایــش میدهــد)6(. عــاوه بــر ایــن امــروزه مدارکــی وجــود دارد کــه آدیپوســیتها ســیگنالهای پروتئینــی گوناگونــی را ترش ح میکنن د ک ه میتوانن د ش امل تع دادی س ایتوکین از قبی ل: اینت ر لوکی ن10، اینت ر لوکی ن6، فاکت ور نک روز توم ور آلفــا و پروتئینهــای جــذب کننــده باشــند)7(. در طــی چاقــی بی ان ژنه ای م واد فاکتوره ای گوناگون ی ک ه از باف ت چرب ی ترش ح میش وند، افزای ش مییاب د)8(. برخ ی از ای ن فاکتورهـا مث ل اینت ر لوکی ن10و فاکت ور نک روز توم ور آلف ا مس تقیماً عملک رد ایمن ی را تنظی م میکنن د و برخ ی ب ه ص ورت غی ر مس تقیم از طری ق فعالس ازی سیس تم عصب ی خ ودکار و مح ور هیپوتالامــوس- هیپوفیــز- آدرنــال عمــل میکننــد )21-9(.
اســترسهای جراحــی موجــب رهاســازی هورمونهــای نوروآندوکری ن از جمل ه کاتک ول آمینه ا ش امل اپینفری ن و ن ورو اپینفری ن، هورم ون آدرنوکورتیکوتروپی ک و کورتی زول از طری ق سیس تم اتونومی ک عصب ی میگ ردد و از س وی دیگ ر بــر روی ســلولهای ســیتم ایمنــی از جملــه منوســیتها و ســلولهای لنفوســیتی گیرنــده آدرنــو کورتیکوییــد-2 وجــود دارد کــه موجــب تحریــک ســیگنالهای مهــاری شــامل اینترلوکیــن 12 و اینترفــرون گامــا شــده و از طــرف دیگــر موج ب افزای ش تولی د عوام ل ضدالتهاب ی چ ون اینترلوکی ن 10 میگ ردد)31(. اگ ر چ ه ای ن افزای ش فاکتوره ای ضدالتهاب ی باع ث کاه ش الته اب ناش ی از تروم ای جراح ی میش ود، از س وی دیگ ر باع ث مه ار سیس تم ایمن ی میگ ردد. در بیم اران چ اق مف رط، موض وع متف اوت اس ت و ای ن اف راد ب ه خ ودی خــود عوامــل التهابــی زیــادی دارنــد، در جراحیهــای کــم تهاجم ی چ ون گاس تریک ب ای پ س نی ز ه ر ن وع بیهوش ی میتوان د الگ وی خ اص ایمنولوژیک ی از خ ود نش ان ده د ک هدر پ ی ه ر الگ و نی ز عائ م و نش انههای کلینیک ی ف وری ویــا تاخیــری نیــز دور از ذهــن نمیباشــد14)و31(. امــروزه بــرای
کاه ش وزن از روش جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده )روک س-ان-وای( ب ه منظ ور کاه ش عائ م ریفاک س غیرقابل تحم ل، دیس فاژی، ی ا رس یدن ب ه کاه ش وزن مج دد اس تفاده میش ود. از طرف ی بیهوش ی میتوان د تع ادل بی ن فاکتوره ای ضدالتهاب ی و التهاب ی را در حی ن جراح ی مخت ل کن د، بیماران بــا وزن زیــاد بــه علــت عــدم تعــادل در ترشــح ســایتوک اینها و متف اوت ب ودن آنه ا ب ا بیم اران طبیع ی مس تعد تغیی رات ش دید در اس ترسها، اعم ال جراح ی و ش اید نح وه بیهوش ی باشــند16)و51(. بالــو و همکارانــش در ســال 2014 در بررســی اثــرات روشهــای مختلــف بیهوشــی در عمــل جراحــی قلــب متوج ه ش دند ک ه تح ت تاثی ر داروه ا و روشه ای مختل ف بیهوش ی الگ وی پاس خهای ایمن ی متفاوت ی دی ده میش ود و اس تفاده از داروه ای خ اص بیهوش ی و فعالیته ای ضدالتهاب ی میتوانــد بــر تنظیــم پاســخهای التهابــی همچــون فاکتــور نک روز توم ور آلف ا موث ر باش د)71(. ل ذا در ای ن مطالع ه م ا ب ه دنب ال بررس ی تاثی ر دو ن وع بیهوش ی عموم ی ب ا ایزوفل وران و پروپوف ول در جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س معده ب ر الگوی اینترلوکینهــای 10 و فاکتــور تومــور نکــروز آلفــا هســتیم.
مواد و روشها
ایــن مطالعــه از نــوع مداخلــهای اســت. حجــم نمونــه بــا بــا اطمینــان 95% و تــوان 80% و بــا پیــش فــرض انحــراف معی ار مش ترك براب ر 3/0 و دق ت 15/0، حداق ل حج م نمون ه لازم در هــر گــروه 32 نفــر محاســبه شــد .64 بیمــار کاندیــد عمــل جراحــی لاپاراســکوپیک بــای پــس معــده مراجعــه کنن ده ب ه بیمارس تان حض رت رس ول اک رم ط ی س ال 49-
93 بصــورت تصادفــی، بــا اســتفاده از روش تصادفــی ســازی بلوک ی و بص ورت م وازی ب ه دو گ روه تقس یم ش دند. تمام ی بیم اران تح ت مانیتورین گ روتی ن ش امل الکتروکاردیوگراف ی ،پالــس اکســیمتری، اندازهگیــری فشــار خــون غیرتهاجمــی ، دیاکس ید کرب ن انته ای بازدم ی ق رار گرفتن د و تمام ی ای ن متغیرهــا حیــن عمــل هــر 5 دقیقــه ثبــت میشــد. بعــد از پــره اکسیژناســیون، بــا پــری مدیکیشــن )میــدازولام 5 صــدم میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم، س اخت ش رکت داروس ازی تهــران شــیمی ایــران، و فنتانیــل 3 تــا 5 میکروگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم، ســاخت شــرکت داروســازی کاســپین تامیــن ای ران(، الق ای بیهوش ی ب ا )نس دونال 5 میلیگ رم ب ه ازای ه ر کیلوگ رم، س اخت ش رکت روتک س م د تریت ا کش ور آلم ان و ســیس اتراکوریــوم 2/0 میلیگــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم ،ســاخت شــرکت داروســازی ابوریحــان ایــران(، لولــه گــذاری بیمــار انجــام شــد و ســپس بــه عنــوان نگهدارنــده بیهوشــی حیــن عمــل در گــروه اول از ایزوفلــوران 2/1 درصــد ســاخت ش رکت باکس تر آمری کا و در گ روه دوم از پروپوف ول بص ورت وریــدی 100 میکروگــرم بــر کیلوگــرم در دقیقــه اســتفاده ش د. نمون ه خ ون از وری د محیط ی ب ه مق دار 10 س ی س ی قب ل از پ ری مدیکیش ن)T0( روی تخ ت ات اق عم ل و بع د از بی دار ش دن کام ل مری ض در ری کاوری)T1( جم عاوری ش د و س ریعاً در آزمایش گاه توس ط س انتریفیوژ س رم جداس ازی و در دمــای منفــی 20 درجــه نگهــداری شــد. اینترلوکینهــای 10 و فاکت ور نک روز توم ور آلف ا ، توس ط روش الایزا ب ا م ارك کی ت آزمایش گاهی ابیوس اینس س اخت آمری کا ب ه ص ورت دو بــار چــک اندازهگیــری شــد .
معیارهــای ورود شــامل رضایــت مبنــی بــر شــرکت در طــرح تحقیقات ی، بیم اران کاندی د عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده، س ن م ا بی ن 18 و 60 س ال، طبق ه بن دی انجم ن بیهوش ی امری کا 2و3، چاق ی مرضی)ش اخص ت وده بدن ی بی ش از 35 کیلوگــرم بــر متــر مربــع( بهعــاوه بیماریهــای همــراه )بیماریهــای قلبی-عروقــی و تنفســی، دیابــت نــوع دوم، آپنــه مســدود کننــده خــواب، انــواع مشــخصی از ســرطان، آرتــروز اس تخوان و آس م( ی ا )ش اخص ت وده بدن ی بیش تر ی ا مس اوی 40 کیلوگ رم ب ر مت ر مرب ع( ب دون بیماریه ای هم راه، ع دم س وء مص رف دارو و ال کل، ع دم نارس ایی کلی وی، ع دم اختال عملکــرد کبــدی و بیمــاری اتوایمیــون، عــدم مصــرف منظــم اس تروئید و ضدالتهابه ای غی ر اس تروییدی، نداش تن درج ه ح رارت مرک زی بیش تر از 37 درج ه س انتی گ راد و ش مارش گلبوله ای س فید خ ون بیش تر از 10 ه زار ب ود. معیاره ای خ روج ش امل ح وادث غی ر ش ایع حی ن عم ل جراح ی ش امل خونریــزی بیــش از حد،انتقــال خــون حجیــم، تغییــر در روش جراح ی ب ود.
اطاع ات م ورد نی از ط رح ب ا اس تفاده از اطاع ات موج ود در پرون ده و اطاع ات حاصل ه از نتای ج آزمایش ات پاراکلینیکی ثبت شــدند. ســپس کلیــه اطاعــات بــه دســت آمــده در نرمافــزار SPSS ثبــت شــد و بــا آزمونهــای آمــاری تــی- مســتقل وت ی- زوج ی همدیگ ر مقایس ه ش دند. ای ن مطالع ه در مرک ز کارآزمای ی بالین ی ایران ب ا ک د IRCT2015111812642N22 ثب ت ش ده اس ت.
یافتهها
در ایــن مطالعــه 64 بیمــار کــه جهــت عمــل جراحــی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده ب ه بیمارس تان حض رت رس ول اک رم )ص( در س ال 1394 مراجع ه کردن د و ش رایط ورود ب ه مطالع ه را داش تند، وارد ط رح گردیدن د .32 نف ر) 50 درص د( از بیم اران در گ روه بیهوش ی ایزوفل وران و 32 نف ر) 50 درص د( در گ روه بیهوش ی پروپوف ول ق رار گرفتن د. س ن بیم اران دارای میانگیــن و انحــراف معیــار برابــر 8.57±31.32 ســال بــود .
51 نفــر) 80 درصــد( زن و 13 نفــر) 20 درصــد( مــرد بودنــد .ش اخص ت وده بدن ی بیم اران دارای میانگی ن و انح راف معی ار برابــر 75/7±5/52 کیلوگــرم بــر متــر مربــع بــود. بیــن ســن ،جنس یت و ش اخص ت وده بدن ی بیم اران تح ت عم ل جراح ی لاپاراســکوپیک بــای پــس معــده در دو گــروه مــورد مطالعــه تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد) 05/0P<( )جــدول 1(.
بی ن تع داد ضرب ان قل ب در گ روه بیهوش ی ایزوفل وران در قب ل و بع د از عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده تف اوت معنــاداری وجــود نــدارد) 05/0P<(. تعــداد ضربــان قلــب در گ روه بیهوش ی پروپوف ول بع د از عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده ب ه ط ور معن اداری کاه ش یاف ت) 05/0P>(. س طح اینترلوکی ن 10 در س رم در دو گ روه بیهوش ی ایزوفلوران و پروپوفــول بعــد از عمــل جراحــی لاپاراســکوپیک بــای پــس معــده بــه طــور معنــاداری افزایــش یافــت) 05/0P>(. ســطح فاکت ور نک روز توم ور آلف ا، در گ روه بیهوش ی ایزوفل وران بع د از عمــل جراحــی لاپاراســکوپیک بــای پــس معــده بــه طــور معنــاداری افزایــش یافــت) 05/0P>(، امــا در گــروه بیهوشــی پروپوف ول بع د از عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س معده بــه طــور معنــاداری افزایــش یافــت) 05/0P>( )جــدول 3و2(. نهایت اً بع د از عم ل جراح ی لاپاراس کوپیک ب ای پ س مع ده ،س طح اینترلوکی ن 10 در س رم در گ روه بیهوش ی پروپوف ولب ه ط ور معن اداری بی ش از گ روه بیهوش ی ایزوفل وران اس ت0/05)P>( و ســطح فاکتــور نکــروز تومــور آلفــا در گــروهبیهوش ی ایزوفل وران ب ه ط ور معن اداری بی ش از گروه بیهوش ی پروپوفــول اســت) 05/0P>( )نمــودار 2و1(.
جدول1. ویژگیهای توصیفی و مقایسه سن، جنسیت و شاخص توده بدنی در بیماران تحت عمل جراحیلاپاراسکوپیک بای پس معده در دو گروه مورد مطالعه
عدد پی روه گ ویژگی
B A 0/662 32/27±9/07 30/86±8/49 سن )سال(
انحراف معیار ± میانگین
0/39 7 )22%(
25 )78%( 6 )19%(
26 )81%( جنسیت
مرد زن
0/31 52±7/9 53±7/6 شاخص توده بدنی )کیلوگرم بر مترمربع(انحراف معیار± میانگین
جدول 2. ویژگیهای توصیفی و مقایسه تعداد ضربان قلب، اینترلوکین 10 و فاکتور نکروز تومور آلفا در گروه بیهوشی ایزوفلوران
عدد پی مرحله بیهوشی ویژگی
بعد قبل 0/31 88/97±1/67 86/19±2/14 تعداد ضربان قلب انحراف معیار± میانگین
>0/001 315±7/60 121±3/38 اینترلوکین 01 انحراف معیار± میانگین
>0/001 161±7/60 85/53±3/14 فاکتور نکروز تومور آلفا انحراف معیار± میانگین
جدول 3. ویژگیهای توصیفی و مقایسه تعداد ضربان قلب، اینترلوکین 10 و فاکتور نکروز تومور آلفا در گروه بیهوشی پروپوفول
عدد پی مرحله بیهوشی ویژگی
بعد قبل >0/001 84/25±1/11 92/81±1/67 تعداد ضربان قلب انحراف معیار± میانگین
>0/001 1017±26/29 115±3/58 اینترلوکین 01 انحراف معیار± میانگین
>0/001 61±2/97 89/13±2/80 فاکتور نکروز تومور آلفا انحراف معیار± میانگین

نمودار1. تغییرات اینترلوکین 10 قبل) b( و بعد) a( از تجویز ایزوفلوران) Iso( و پروپوفل) Pro(

نمودار2. تغییرات فاکتور نکروز تومور آلفا قبل) b( و بعد) a( از تجویز ایزوفلوران) Iso( و پروپوفل) Pro(
بحث
یافتهه ای مطالع ه م ا نش ان داد ک ه مق دار اینت ر لوکی ن 01 در ه ر دو گ روه پ س از مص رف داروی بیهوش ی افزای ش یاف ت ،ول ی در مص رف کنن دگان پروپوف ول ای ن افزای ش بیش تر ب ود .ام ا مق دار فاکت ور نک روز توم ور آلف ا در گ روه پروپوف ول پ س از مصــرف داروی بیهوشــی کاهــش یافــت، ولــی در مصــرف کننــدگان ایزوفلــوران افزایــش یافــت و در مصــرف کننــدگان ایزوفل وران بیش تر ب ود. مطالع ات وون دوس و و همکاران ش، وون لانزنــور و همکارانــش و کرتزشــمار در جراحیهــای مختلــف ،مشــابه مطالعــه مانشــان دادنــد کــه بیهوشــی بــا پروپوفــول نس بت ب ه ایزوفل وران مق دار اینت ر لوکی ن 10 را بس یار ب الا میب رد)02-81(. ک ی و همکاران ش در نتایج ی مش ابه مطالع ه م ا نش ان دادن د ک ه س یتوکین ضدالتهاب ی )اینت ر لوکی ن10( در بیهوش ی ب ا پروپوف ول و ایزوفل وران 12 س اعت پ س از عم ل جراح ی کول ه سیس تکتومی ب از افزای ش مییاب د. همچنی ن ســیتوکین ضدالتهابــی )اینتــر لوکیــن10( پــس از کولــه-سیس توکتومی در گ روه مص رف کنن دگان پروپوف ول بیش تر از مص رف کنن دگان ایزوفل وران ب ود و س یتوکین پی ش التهاب ی فاکتــور نکــروز تومــور آلفــا پــس از کولــه سیســتوکتومی در گ روه مص رف کنن دگان پروپوف ول کمت ر از مص رف کنن دگان ایزوفلــوران بــود. ســیتوکین پیــش التهابــی )فاکتــور نکــروز توم ور آلف ا در بیهوش ی ب ا ایزوفل وران پ س از عم ل جراح ی کول ه سیس تکتومی ب از افزای ش یاف ت. تنه ا نتیج ه متف اوت با مطالع ه م ا ای ن اس ت ک ه، س یتوکین پی ش التهاب ی )فاکت ور نکــروز تومــور آلفــا( در بیهوشــی بــا پروپوفــول پــس از عمــل جراحــی کولــه سیســتکتومی بــاز افزایــش یافــت. ایــن عــدم همخوانــی میتوانــد بــه دلیــل متفــاوت بــودن جوامــع مــورد مطالعــه و نــوع عمــل جراحــی باشــد)12(. در تحقیقــی توســط آبرام و ب ر روی بیم اران تح ت جراح ی باریاتری ک همس و ب ا نتای ج مطالع ه م ا متوج ه ش دند ک ه گزن ون ب ه ط ور همزم ان
اینترلوکیــن 10 و فاکتــور نکــروز تومــور آلفــا را کاهــش داده بــود، ولــی در گــروه پروپوفــول اینترلوکیــن 10 را افزایــش فاکتــور نکــروز تومــور آلفــا را کاهــش داده بــود)22(. مازوتــی و همکارانــش در پژوهشــی بــر روی بیمــاران تحــت جراحــی اتورینولـوژِی مش ابه مطالع ه م ا نش ان دادن د ک ه پروپوف ولنس بت ب ه ایزوفل وران در 2 س اعت و ی ک روز پ س از عمله ایجراح ی گ وش، حل ق و بین ی خاصیت ض د التهابی بیش تری ازخ ود نش ان میده د)32(. در مطالع ه لی و و همکاران ش مش ابه مطالعــه مــا نشــان دادنــد کــه ســیتوکین ضدالتهابــی )اینتــر لوکی ن10( در بیهوش ی ب ا پروپوف ول، ایزوفل وران و انفلوران س پــس از 3 ســاعت ،24 ســاعت و 72 ســاعت از عمــل جراحــی س رطان افزای ش یاف ت و در ای ن س ه مقط ع زمان ی بی ن س ه گ روه تف اوت معن اداری وج ود داش ت، ب ه طوریک ه، پروپوف ول در مقایس ه ب ا دو گ روه بیهوش ی دیگ ر موج ب بهب ودی ترش ح اینترلوکیــن 10 گردیــد و میتوانــد بــه عنــوان داوی بیهوشــی برتــر در مهــار واکنشهــای التهابــی پــس از ترومــا در نظــر گرفت ه ش ود)42(. در مطالع ه ی و و همکاران ش مش ابه مطالع ه م ا نش ان دادن د ک ه س یتوکین ضدالتهاب ی )اینت ر لوکی ن01( در بیهوش ی ب ا پروپوف ول و ایزوفل وران بافاصل ه پ س از عم ل جراحــی ،24 ســاعت و 48 ســاعت از عمــل جراحــی ســرطان زبــان افزایــش یافــت بــه طوریکــه، ســطح اینترلوکیــن 10 در گ روه پروپوف ول ب ه ط ور معن اداری بی ش از گ روه ایزوفل وران اس ت. بنابرای ن، تاثی ر بیهوش ی کام ل داخ ل وری دی پروپوفول روی پاس خ التهاب ی پ س از عم ل جراح ی بیش تر از ایزوفل وران است)52(.
ایزوفلــوران یــک اتــر هالوژنــه شــده اســت و مکانیســم آن همچ ون س ایر داروه ای بیهوش ی کاما مش خص نش ده اس ت .در مطالع ات مختلف ی ک ه انج ام ش ده اس ت اس تفاده از ای ن دارو در بیهوش ی باع ث افزای ش اینترلوکی ن 10 و فاکت ور نکروز توم ور آلف ا ش ده اس ت ک ه در تحقی ق م ا نی ز ای ن م ورد ب ه ص ورت واض ح دی ده ش ده اس ت)62(. مارگاری ت و همکاران ش مش ابه مطالع ه م ا نش ان دادن د ک ه ایزوفل وران ب ر روی غلظ ت اینت ر لوکی ن 6 و 10 بیم اران تح ت جراح ی کلورکت ال کانس ر موث ر ب ود و کام اً افزای ش ای ن دو س ایتوکاین مش هود ب ود)72(. پروپوفــول از گــروه داروهــای گــروه فنولیــک هیدروکســیل میباشــد کــه مشــابه گــروه الفــا توکوفــرول اســت. ایــن امــر باع ث میش ود بس یار س ریع در باف ت چرب ی ح ل ش ود. تم ام اطاعــات گــزارش شــده حاکــی از اثــرات مهــاری ان بــر روی س لولهای مونوس یت، ماکروف اژ و نوتروفی ل اس ت، ول ی تاثی ری بــر روی سلولهایســلولهای کشــنده طبیعــی و لنفوســیتها ن دارد. ای ن تاثی رات احتم الاً ب ه عل ت حالی ت لیپی دی آن میباشــد. تاثیــرات پروپوفــول بیشــتر بــه علــت اثــرات انتــی اکس یدانی آن ب ر روی س لولهای ایمن ی ذات ی میباش د)82،92(. یکــی دیگــر از دلایلــی کــه میتــوان در افزایــش فاکتورهــای ضــد التهابــی در گــروه پروپوفــول بــه آن اشــاره کــرد جــذب بی ش از ان دازه ای ن دارو در اف راد چ اق میباش د ک ه موج ب اث رات س ینرژیکی در افزای ش ای ن فاکتوره ا اس ت)92،03(.
یکـی از عوامـل مهـم در افزایـش مقـدار اینتـر لوک ینهـای ضـد التهابـی شـاید اثرات مواد کاتکول امینی ترشـح شـده از سیسـتم نورواندوکریـن جهـت کاهـش اسـترس باشـد، چـرا که در سـطح سـلولهای ترشـح کننـده اینترلوک ینهـای همچـون اینترلوکیـن 10 گیرنـده بـرای ایـن مواد وجـود دارد. ایـن مواد تاثیـر ممانعت کننده بر روی سیسـتم ایمنی داشـته و سـمت و سـوی سیسـتم ایمنـی را بـه سـمت سـلولهای تـی کمک کننـده نـوع 2 هدایت میکنـد. امـروزه جهت بررسـی سـالم بـودن اسـتفاده از داروهای مختلـف از روشـهای متفاوتـی اسـتفاده میشـود. یکـی از ایـن روشهـا اسـتفاده از بررسـیهای الگـوی پاسـخهای ایمنـی میباشـد. افزایـش مقـدار عوامـل ضدالتهابـی بعـد از بیهوشـی باپروپوفـول و ایزوفلـوران در مطالعـات متعـددی نشـان داده شـده اسـت. احتمـال مـیرود ایـن امـر بـه علـت تنظیمـات هورمونـی حاصـل از اسـترس حیـن عمل باشـد. برداشـت ما از ایـن موضوع آن اسـت کـه اسـترسهای ناشـی از بیهوشـی و جراحـی باعـث رهاسـازی مقـدار بسـیار زیـادی از کاتکـول امینهـا و کورتیـزول در محیـط میگـردد. مطالعـات مختلف نشـان داده اسـت افزایش مقـدار پارامترهـای دخیـل در پاسـخهای ایمنـی از جملـه اینتـر لوک ینهـا توانایـی اختال در کارکردهـای فیزیولوژیکـی دارد )31(.
بـه طـور کلـی در هنـگام عمـل6 عامل مهـم در تغییر پاسـخهای ایمنـی دخیـل میباشـند .1- کاهـش فشـار خـون 2- درد3- کاهـش دمـای بـدن 4- بیهوشـی 5- انتقال خـون 6- افزایش قنـد خـون کـه در نتیجه آن انتـی بادیها تحت مصـرف نیکوتین دی نوکلئوتیـد فسـفات آدنیـن گلیکولیزه میگردنـد. در مطالعات دیگـری نیـز مشـاهده شـده اسـت کـه انتقـال خـون در حیـن عمـل جراحـی باعـث افزایـش فاکتورهای ضـد التهابـی میگردد .افزایـش مقـدار عوامـل ضـد التهابـی از طرفـی حیـن بیهوشـی بسـیار مفیـد میباشـند، چـرا کـه میتواننـد از بـروز ایسـکمی و آسـیب بـه دلیـل خونرسـانی مجـدد و یـا سـندرم پاسـخ التهابی سیسـتمیک جلوگیـری نمایـد. از سـویی تاثیـرات وابسـته به دوز در ایـن بیمـاران کامـا اثبـات شـده اسـت بـه صورتـی کـه دوز اسـتاندارد کـه تاثیـری بـر روی عملکـرد سـلولهای لنفوسـیتی داشـته باشـد در حـدود 1–10 میکروگـرم برمیلیلیتـر میباشـد ولـی در دوزهـای حـدود 50 میکروگـرم برمیلیلیتـر اثـرات مرگ سـلولی بر روی سـلولهای لنفوسـییتی دارد. که شـاید این اثرات را میتـوان بـه تاثیـر پروپوفـول بـر روی بـاك کـردن کانالهـای پتاسـیمی سـلولهای لنفوسـیتی ربـط داد 32)و13(.
نهایتــاً بــه نظــر میرســد کــه داروی بیهوشــی پروپوفــول در جراح ی لاپاراس کوپیک گاس تریک ب ای پ س در بیم اران چ اق دارای اث ر افزاین ده ضدالتهاب ی و کاهن ده پی ش التهاب ی اس ت .
بنابرای ن، اس تفاده از پروپوف ول میتوان د کم ک کنن ده باش د . محدودیتهــای ایــن مطالعــه عبارتنــد از اینکــه: 1- تعــداد فاکتوره ای پی ش التهاب ی و ض د التهاب ی اندک ی بررس ی ش د 2- بیم اران تنه ا یکب ار پس از مصرف داروی بیهوش ی مش اهده شــدند و بــه مــدت طولانــی پیگیــری نشــدند، لــذا پیشــنهاد میش ود در مطالع ات بع دی ب ا در نظ ر گرفت ن فاکت ور زم ان بع د از بیهوش ی در زمانه ای طولان ی ب ه مانیتورین گ اف راد بع د از بیهوش ی اق دام گردی ده و فاکتوره ای بیش تری را از نظر عای م بالین ی و پارامتره ای س لولی و مولکول ی بررس ی کنن د.
نتیجهگیری
ب ر اس اس نتای ج ای ن مطالع ه ب ه نظ ر میرس د، ب ه خاط ر اســترسهای حیــن عمــل و افزایــش فاکتورهــای التهابــی اس تفاده از داروه ای کاهن ده الته اب مانن د پروپوف ول میتوان د کمــک کننــده باشــد و میتــوان پیشــنهاد داد در اســتفاده از داروه ای مختل ف بیهوش ی در بیم اران اتوایمی ون و یا س رطانی ک ه در ح ال حاض ر درم ان ش ده و ی ا در ح ال درم ان اس ت احتیاط ات لازم بایس تی م د نظ ر ق رار گی رد.
Freivogel K. and et al. Hydrocortisone therapy for patients with septic shock. N Engl J Med 2008; 358: 111-124.
De Rosa V, Procaccini C, Cali G, Pirozzi G, Fontana S, Zappacosta S. and et al. A key role of leptin in the control of regulatory T cell proliferation. Immunity 2007; 26: 241-255.
Weiss ST. Obesity: insight into the origins of asthma. Nat Immunol 2005; 6: 537-539.
Tilburgs T, Roelen DL, van der Mast BJ, van Schip JJ, Kleijburg C, Groot-Swings GM. and et al. Differential distribution of CD4(+)CD25(bright) and CD8(+)CD28(-) T-cells in deciduas and maternal blood during human pregnancy. Placenta 2006; 27: S47-S53.
Kurosawa, S. and M. Kato, Anesthetics, immune cells, and immune responses. Journal of anesthesia, 2008. 22(3): p. 263-277.
Moulin CM, Marguti I, Peron JP, Halpern A, Rizzo LV. Bariatric surgery reverses natural killer (NK) cell activity and NK-related cytokine synthesis impairment induced by morbid obesity. Obes Surg. 2011 Jan 1;21(1):112-8.
Moulin CM, Marguti I, Peron JP, Halpern A, Rizzo LV. Bariatric surgery reverses natural killer (NK) cell activity and NK-related cytokine synthesis impairment induced by morbid obesity. Obes Surg. 2011 Jan 1;21(1):112-8.
Schneemilch CE, Bank U. Release of pro-and antiinflammatory cytokines during different anesthesia procedures. Anaesthesiol Reanim. 2000 Dec;26(1):4.01
Bulow NM, Colpo E, Duarte MF, Correa EF, Schlosser RS, Lauda A, et al. Inflammatory response in patients under coronary artery bypass grafting surgery and clinical implications: A review of the relevance of dexmedetomidine use. ISRN Anesthesiology. 2014 Apr 27;2014.
References
Speakman JR. Obesity: the integrated roles of environment and genetics. J Nutr 2004; 134: 2090S-2105S.
Messerli FH, Christie B, DeCarvalho JG, Aristimuno GG, Suarez DH, Dreslinski GR. And Frohlich ED. Obesity and essential hypertension. Hemodynam, intricsavascular volume, sodium excretion, and plasma renin activity. Arch Intern Med 1981;141:8185.
Fain JN. Release of interleukins and other inflammatory cytokines by human adipose tissue is enhanced in obesity and primarily due to the nonfat cells. vitam horm 2006; 74: 443-477.
Thong FS, Hudson R, Ross R, Janssen I. and Graham TE. Plasma leptin in moderately obese men: independent effects of weight loss and aerobic exercise. Am J Physiol Endocrinol Metab 2000; 279: E307-E313.
Lehrke M, Broedl UC, Biller-Friedmann IM, Vogeser M, Henschel V, Nassau K. and et al. Serum concentrations of cortisol, interleukin 6, leptin and adiponectin predict stress induced insulin resistance in acute inflammatory reactions. crit care 2008; 12: R157.
Gainsford T, Willson TA, Metcalf D, Handman E, McFarlane C, Ng A. and et al. Leptin can induce proliferation, differentiation, and functional activation of hemopoietic cells. Proc Natl Acad Sci USA 1996; 93: 14564-14568.
Hersoug LG. and Linneberg A. The link between the epidemics of obesity and allergic diseases: does obesity induce decreased immune tolerance? Allergy .3121-5021 :26 ;7002
Uysal KT, Wiesbrock SM, Marino MW. and
Hotamisligil GS. Protection from obesity-induced insulin resistance in mice lacking TNF-α function. Nature1997; 389: 610-614.
Sprung CL, Annane D, Keh D, Moreno R, Singer M, cancer surgery during perioperative period. Hua xi kou qiang yi xue za zhi. 2007 Dec;25(6):554-6.
Kotani N, Hashimoto H, Sessler DI, Yasuda T, Ebina T, Muraoka M, Matsuki A. Expression of genes for proinflammatory cytokines in alveolar macrophages during propofol and isoflurane anesthesia. Anesth. Analg. 1999 Nov 1;89(5):1250-6.
Koch M, De Backer D, Vincent JL, Barvais L, Hennart D, Schmartz D. Effects of propofol on human microcirculation. Br J Anaesth. 2008 Oct;101(4):473-8.
Green DW. Cardiac output decrease and propofol: what is the mechanism?. Br J Anaesth. 2015 Jan;114(1):163.
29- Marik PE. Propofol: therapeutic indications and sideeffects. Curr. Pharm. Des.. 2004 Nov 1;10(29):363949.
Wang YL, Chen X, Wang ZP. Detrimental effects of postnatal exposure to propofol on memory and hippocampal LTP in mice. Brain Res. 2015 Oct 5;1622:321-7.
Margarit SC, Vasian HN, Balla E, Vesa S, Ionescu DC. The influence of total intravenous anaesthesia and isoflurane anaesthesia on plasma interleukin-6 and interleukin-10 concentrations after colorectal surgery for cancer: A randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol. 2014 Dec 1;31(12):678-84.
Liu KX, Chen SQ, Huang WQ, Li YS, Irwin MG, Xia Z. Propofol pretreatment reduces ceramide production and attenuates intestinal mucosal apoptosis induced by intestinal ischemia/reperfusion in rats. Anesth Analg. 2008 Dec 1;107(6):1884-91.
von Lanzenauer SH, Wolk K, Höflich C, Kunz S,
Grünberg BH, Döcke WD, Reineke U, Asadullah K, Sterry W, Volk HD, Sabat R. Interleukin-10 receptor-1 expression in monocyte-derived antigenpresenting cell populations: dendritic cells partially escape from IL-10’s inhibitory mechanisms. Genes Immun. 2015 Jan 1;16(1):8-14.
Kretzschmar MA, Hachenberg T. Thoracic anaesthesia 2016. Curr Opin Anaesthesiol. 2016 Feb 1;29(1):1.
Von Dossow V, Baur S, Sander M, Tønnesen H, Marks C, Paschen C, Berger G, Spies CD. Propofol increased the interleukin-6 to interleukin-10 ratio more than isoflurane after surgery in longterm alcoholic patients. J Int Med Res. 2007 May 1;35(3):395-405.
Ke JJ, Zhan J, Feng XB, Wu Y, Rao Y, Wang YL. A comparison of the effect of total intravenous anaesthesia with propofol and remifentanil and inhalational anaesthesia with isoflurane on the release of pro-and anti-inflammatory cytokines in patients undergoing open cholecystectomy. Anaesth Intensive Care. 2008 Jan 1;36(1):74.
Abramo A, Di Salvo C, Baldi G, Marini E, Anselmino M, Salvetti G, Giunta F, Forfori F. Xenon anesthesia reduces TNFα and IL10 in bariatric patients. Obes Surg. 2012 Feb 1;22(2):208-12.
Mazoti MA, Braz MG, de Assis Golim M, Braz LG, Dias NH, Salvadori DM, Braz JR, Fecchio D. Comparison of inflammatory cytokine profiles in plasma of patients undergoing otorhinological surgery with propofol or isoflurane anesthesia. J Inflamm Res. 2013 Oct 1;62(10):879-85.
Liu TC. Influence of propofol, isoflurane and enflurance on levels of serum interleukin-8 and interleukin-10 in cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev. 2013 Dec;15(16):6703-7.
Yu C, Luo YL, Xiao SS, Zhang Q, Chen SL. Influence of propofol and isoflurane on cytokines response to
comparison of changes in serum interleukin before and after general anesthesia with isoflurane and propofol: A study in patients with morbid obesity under laparoscopic gastric bypass surgery
Valiollah Hasani1, Abdolreza Pazoki2, Seyedreza Banihashemi3, Farnoosh Davoudi4, Sara Jalali*5
Professor of Anesthesiology, ICU fellowship, Member of Minimally Invasive Surgery Research Center of Rasoul-e-Akram Hospital and Minimally Invasive Method Research Center of Pars Hospital, Iran University of Medical Sciences,Tehran
Associate professor, Department of General Surgery, Minimally Invasive Surgery Research Center, Rasoul-e-Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran
Chairman of Immunology department, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Tehran
Assostant professor, Department of Social Medicine, School of medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran
Resident of anesthesiology, School of medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran
ABStRAct

Aim and Background: Anesthesia can change the balance between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokine factors during surgery. As a result of interference in the balance of these factors, it would increase the risk of cardiac and pulmonary disorders, high blood glucose levels with insulin resistance, impaired anesthesia process and damage to the patient’s health. The aim of this study was to investigate the pattern of serum IL-10 and TNF-α levels with two types of anesthesia in laparoscopic Roux-en-Y gastric surgery.
00Autumn
1
2016
, Vol 7, NO
20

Autumnقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید