4874488-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 1، پاییز 1394
5310084-144585

بررسی مداخلهای میزان کارآیی بلوک عصب فمورال تحت هدایت سونوگرافی در کانال ادکتور و مقایسه آن با روش کلاسیک بلوک عصب فمورال در تسکین درد بعد از اعمال جراحی الکتیو زانو
پوپک رحیمزاده۱*، فرناد ایمانی۲، حمیدرضا فیض۳، علیرضا خلدبرین۴، ارمغان عباسی۵
استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
استاد گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
دستیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
8217972

تاریخ دریافت: 1394/02/21 تاریخ بازبینی: 31/20/94 تاریخ پذیرش: 9/4/94چکیده
زمینـه و هـدف: ایـن کارآزمایـی بالینـی تصادفـی با هدف بررسـی میـزان کارآیی بلـوک عصب فمـورال تحت هدایـت سـونوگرافی در کانـال ادکتور و مقایسـه آن بـا روش کلاسـیک بلـوک عصـب فمورال تحـت هدایت سـونوگرافی در لیگامان اینگویینال درتسـکین درد بعـد از اعمال جراحـی الکتیو زانو زانو انجـام گرفت.
مـواد و روشهـا: در ایـن مطالعه مداخلهای دوسـو کـور 92 نفر از بیماران کاندیـد انجام جراحی الکتیو آرتروسـکوپی زانو مراجعه کننده به بیمارسـتان رسـول اکـرم )ص( طـی سـالهای 92-93 بـه 2 گروه به تعداد مسـاوی تقسـیم شـدند و تحت بلـوک عصب فمورال تحـت هدایت سـونوگرافی در کانال اداکتـور یـا روش کلاسـیک قـرار گرفتند. شـدت درد با مقیـاس دیداری درد و آژیتاسـیون با نمره سداسـیون رامـزی و درجه رضایتمندی مـورد ارزیابی قـرار گرفت. سـپس دادهها بـه نرمافزار SPSS 16 وارد شـده و آنالیز شـدند.
یافتههـا: میـزان درد فقـط در 3، 6 و 24 سـاعت پـس از انجـام بلوک بهطور معنـیداری در گروه فمورال کمتر از گـروه اداکتور کانال بـود، میزان بلوک فقـط بلافاصلـه پـس از بلـوک بیـن دو گروه تفاوت آماری معنیدار داشـت. بیماران گـروه فمورال در تمـام زمانها میزان رضایتمندی معنیدار بیشـتری را نسـبت بـه گـروه اپتراتـور نشـان دادند. گـروه اداکتورکانال در تمـام زمانها بهطور معنیداری نسـبت به گروه فمورال مسـکن اضافـه دریافت کردند.
نتیجهگیـری: ایـن مطالعـه نشـان داد کـه بلوک عصب فمـورال موجب دریافت مسـکن اضافـه کمتر و رضایتمندی بیشـتری میشـود و میـزان درد را بیشـتر کاهـش میدهـد. بنابرایـن ایـن روش میتوانـد بهعنـوان یـک روش مؤثر در اعمـال جراحی الکتیو زانو اسـتفاده شـود.
واژههای کلیدی: بلوک عصب فمورال، بلوک کانال آداکتور، جراحی آرتروسکوپی زانو، درد
مقدمه مهمتریـن عصـب )بلندتریـن و بزرگترین( دسـته اعصـاب قدامی شـبکه عصبـی کمـری اعصابـی حسـی و حرکتـی هسـتند در یـا جلویی شـبکه عصبـی کمری، عصب رانـی یا فمورال اسـت)1(. لگـن و انـدام تحتانـی فعالیتهای مهمـی را انجام میدهنـد1)و2(. یکـی از پرکاربردتریـن اعمـال جراحـی زانـو آرتروسـکوپی زانـو

نویسنده مسئول: پوپک رحیمزاده، تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، دفتر بخش بیهوشی و درد
[email protected] :پست الکترونیک
میباشـد. آرتروسـکوپی یک درمان جراحی اسـت که از دهههای پیـش متـداول شـده و امـروزه توسـط متخصصیـن ارتوپـدی در مـوارد مختلفـی از آن اسـتفاده میشـود3)و4(.
بـا توجـه به عـوارض احتمالی عمـل آرتروسـکوپی و خصوصا درد شـدید بعـد از عمـل، تلاشهـای زیـادی بـرای کاهـش ایـن درد صـورت گرفتهاسـت)8-5(، که یکی از این روشها اسـتفاده از روش بلـوک عصب فمـورال میباشـد که روشهـای مختلفی بـرای آن پیشـنهاد شدهاسـت. بلـوک عصب فمـورال از تکنیکهایی اسـت که انجام آن سـاده اسـت و ریسـک عوارض آن کم اسـت و میزان موفقیـت بالایـی دارد. ایـن بلـوک بـرای اعمـال جراحی قسـمت قدامـی ران و اداره درد بعـد از اعمال جراحی فمور و زانو مناسـب اسـت5)و6(. مهمتریـن مزیـت انجـام ایـن بلـوک در ناحیـه کانـال اداکتـور در مقایسـه بـا روشهـای موجـود، دریافـت داروی کمتر توسـط بیمـار و ایجاد سـطح خونی کمتر و بالطبـع احتمال ایجاد مسـمومیت کمتر میباشـد)8-6(.
بدیهی اسـت کاهـش درد نقش زیادی در شـروع زودرس حرکات بیمـار و بازتوانـی وی دارد)6(. ایـن مطالعـه با هـدف تعیین میزان کارآیـی بلـوک عصب فمـورال تحت هدایت سـونوگرافی در کانال ادکتـور و مقایسـه آن بـا روش کلاسـیک بلـوک عصـب فمـورال تحت هدایت سـونوگرافی در لیگامان اینگویینال در تسـکین درد بعـد از اعمـال جراحـی الکتیو زانو انجام شـد.
مواد و روشها
ایـن مطالعـه بـهروش مداخلهای دوسـو کـور و بـر روی 92 بیمار کاندیـد انجـام جراحـی الکتیـو آرتروسـکوپی زانو مراجعـه کننده بـه بیمارسـتان رسـول اکـرم )ص( طی سـال 92-93 انجام شـد .معیارهـای ورود شـامل بیمـاران بـا طبقهبنـدی انجمن بیهوشـی امریـکا 1و2، عدموجوداختـلالات انعقادی، اعمـال جراحی الکتیو آرتروسـکوپی زانـو، شـاخص تودهی بدنـی کمتـر از 35، محدوده سـنی 70-15 سـال، عـدم اعتیـاد بـه مـواد مخـدر، عدموجـود نوروپاتـی قبلـی بـود. سـپس ایـن بیمـاران بهصـورت تصادفـی بـهروش بلـوک تصادفی شـده بهصـورت بلوکهای 4 تایـی در 2 گـروه به تعداد مسـاوی تقسـیم شـدند.
بیمـاران همگـی پـس از اتمـام جراحـی در ریـکاوری بلـوک میشـدند و روش بیهوشـی تمـام بیمـاران جنـرال آنسـتزی بهصـورت پـره مـد میـدازولام 05/0 میلیگـرم بـهازای هـر کیلو و فنتانیـل سـه ماکروگـرم بـهازای هـر کیلوگـرم و اینداکشـن بـا پروپوفـل 2 میلیگـرم بـهازای هـر کیلـو و سـیس آتـرا 2/0 میلیگـرم بـهازای هـر کیلو داده بود و ادامه بیهوشـی بـا پروپوفل 100 ماکروگـرم بـهازای هـر کیلـو در دقیقـه و تکرار سـیس آترا هـر نیـم سـاعت انجـام شـد و در پایـان بیمـاران ریورس شـده و پـس از اکستیوبشـن بـه ریکاوری منتقـل میشـدند. در ریکاوری پایـی کـه قـرار بـود تحت جراحـی قـرار بگیـرد کامـلا چرخیده ،زانـو اندکـی فلکـس شـده و ران بـا محلـول کلرهگزیدیـن 2% در ایزوپروپیـل الـکل70% پـرپ میشـد. در بیمـاران گـروه 1 )بلـوک عصـب فمـورال در کانـال ادکتـور( در قسـمت داخلـی ران پـروب سـونوگرافی گذاشـته میشـد. ابتـدا شـریان فمـورال در 1/3 داخلـی ران کـه در عمـق عضلـه سـارتریوس قـرار دارد با اسـتفاده از سـونوگرافی پیدا شـده و پروب سـونوگرافی به سـمت کـودال حرکـت داده میشـد تا جایی که شـریان فمـورال عمقی شـود. هیاتـوس ادکتـور در 2 تـا 3 سـانتیمتری ایـن ناحیـه قرار دارد کـه دیسـتال بـه کانـال ادکتـور اسـت. عصب بهصـورت یک ناحیـه هایپراکـو خـود را نشـان میدهـد و اندکـی سـطحی بـه شـریان فمورال اسـت. بـرای بلـوک از 10 میلیلیتـر بوپیواکایین 0/125 درصـد اسـتفاده شـد کـه بعـد از پاسـخ موتـور در عضلـه کـوادری سـپس بـا نرواسـتیمولاتور کنـار غـلاف عصـب تزریـق گردیـد. در بیمـاران گـروه 2 تحـت هدایـت سـونوگرافی شـریان فمـورال درسـت در زیـر لیگامـان اینگویینـال مشـخص میشـد .بـا اسـتفاده از نورواسـتیمولاتور عصـب فمـورال در مجـاورت آن ردیابـی شـده بعـد از پاسـخ موتـور درعضلـه کوادری سـپس 02 میلیلیتـر بوپیواکاییـن 0/125 درصـد با اسـتفاده از یک سـوزن تحریـک عصـب 20 گیـج و پـس از آسپیراسـیون در کنـار غلاف عصـب تزریـق گردید .
بعـد از جراحـی جهـت یکسانسـازی وضعیـت کنتـرل درد در هـر دو گـروه، هـر 6 سـاعت یـک گـرم آپوتـل انفوزیـون شـد و در صـورت عـدم پاسـخدهی، میـزان دریافـت مسـکن اضافـی که همـان دریافـت یکبـاره آپوتـل بـود محاسـبه و ثبت شـد. بعد از انجـام بلـوک، بیمـار در سـاعتهای 0 یعنی در ریـکاوری، پس از انجام بلوک ،3 سـاعت پس از آن ،6 و 12 و 24 سـاعت بعد ازآن از لحـاظ شـدت درد بـا مقیـاس دیـداری درد توسـط فـرد ثالثی کـه از نحـوه بلـوک انجـام شـده بـرای بیمـار اطلاعـی نداشـت ،ارزیابـی شـد. ارزیابی میزان سداسـیون با نمره سداسـیون رامزی و درجـه رضایتمنـدی بیمار بـا معیارعدم رضایت برابـر عدد صفر و رضایـت کامـل برابـر عـدد ده از بلـوک صـورت گرفـت. سـپس دادههـا بـه نرمافـزار SPSS 16 وارد شـد. جهـت توصیـف داد هها از میانگیـن، انحـراف معیـار و فراوانی اسـتفاده شـد. از آزمون تی مسـتقل بـرای آنالیـز دادههـای پیوسـته و نرمـال و از آزمون من ویتنـی یـو بـرای دادههای غیرپارامتریـک )نمـره درد( و از آزمون مجـذور کای بـرای آنالیز دادههای گسسـته )درجـه رضایتمندی ، بیحرکتـی زانـو و دریافـت مسـکن اضافـه( اسـتفاده شـد. عـدد پـی کمتـر از 05/0 بهعنـوان سـطح معنـیداری آمـاری در نظـر گرفته شـد.
یافتهها
در ایـن مطالعـه ،46 بیمـار بهطـور تصادفـی در گـروه فمـورال و 46 بیمـار در گـروه ادکتـور کانـال قـرار گرفتنـد و آنالیـز نهایـی بـرای پیامدهـای مـورد بررسـی بر روی همیـن تعداد انجام شـد .اطلاعـات دموگرافیـک بیمـاران دو گـروه در جـدول 1 مشـاهده میشـود. تفـاوت آمـاری معنـیدار بیـن سـن، جنـس و طبقـه بنـدی انجمـن بیهوشـی امریـکا بیمـاران وجود نداشـت.
میـزان درد براسـاس مقیـاس دیـداری درد در زمانهـای 3، 6 و 24 سـاعت پـس از انجـام بلـوک بیـن دو گـروه معنـیدار بـود 0/001)p>( و میـزان نمره درد در هر سـه زمـان مذکور در گروه فمـورال کمتـر از گـروه ادکتورکانـال بـود )نمـودار شـمارهی1(. بیشـترین نمـره درد در هـر دو گـروه در زمـان ریـکاوری بـود و 50% افـراد در هـر دو گـروه در ایـن زمـان نمره 5 را بـرای میزان درد گـزارش کردنـد و 25-75 درصـد افـراد ایـن دو گـروه نمـره 5-6 داشـتند.
%50 بیمـاران گـروه فمورال ،3، 6، 12 و 24 سـاعت پس از انجام بلـوک نمـره درد 2 را گـزارش کردنـد درحالیکـه %50 بیمـاران گـروه ادکتورکانـال در زمانهـای 3 و 6 سـاعت پـس از انجـام بلـوک نمـره 3 را گـزارش نمودند.
میـزان سداسـیون فقـط در زمان بلافاصلـه پس از بلـوک بین دو گـروه تفـاوت آمـاری معنیدار داشـت و در سـایر زمانها اختلاف آمـاری معنـیداری بیـن دو گـروه وجـود نداشـت. بـا ایـن وجود بیمـاران گـروه فمـورال در تمـام زمانهـا کمتـر از بیمـاران گروه ادکتورکانـال آژیتـه بودنـد و همکاری بیشـتری داشـتند )جدول شماره ی2(.
درجـه رضایتمنـدی در تمـام زمانهـا بیـن دو گـروه تفـاوت آمـاری معنـیدار داشـت) 0/001p>(. بیمـاران گروه فمـورال در تمـام زمانهـا رضایتمنـدی بیشـتری نسـبت بـه بیمـاران گـروه ادکتورکانـال داشـتند.
بیحرکتـی زانـو در تمـام زمانهـا بیـن دو گـروه تفـاوت آمـاری معنـیدار نداشـت) 05/0p>(. بـا وجود عـدم توانایی در فلکشـن هیـپ در زمـان ریـکاوری، بلافاصلـه پـس از بلـوک و 3 سـاعت پـس از بلـوک در گـروه ادکتورکانـال بیشـتر از فمورال بـود. عدم توانایـی در فلکشـن زانـو در زمانهـای ریکاوری و 6 سـاعت پس از انجـام بلـوک بهطـور غیرمعنـیداری در گـروه ادکتورکانـال کمتـر از فمـورال بود.
گـروه ادکتورکانـال در تمـام زمانهـا بهطـور معنـیداری نسـبت بـه گـروه فمـورال دریافت مسـکن اضافـه داشـتند) 0/001p>(، به طوریکـه در سـه سـاعت اول پـس از بلـوک، گـروه اداکتـور کانـال) 9.84=SD( 23 و گـروه فمـورال) 3.4 =SD( 2 و پـس از گذشـت سـه سـاعت از انجام بلوک، گـروه اداکتـور) 1.15 =SD( 24 و گـروه فمـورال) SD1 (=2.2 مسـکن اضافـه دریافت کردند.
بحث
براسـاس نتایـج ایـن مطالعه میـزان درد فقـط در 3، 6 و 24 سـاعت پـس از انجـام بلـوک بهطـور معنـیداری در گـروه فمـورال کمتر از گـروه ادکتورکانال بود و در سـایر زمانها تفاوتی بیـن دو گروه وجود نداشـت، میـزان بلـوک فقـط بلافاصله پـس از بلـوک بیـن دو گروه تفـاوت آماری معنیدار داشـت به طوریکه گروه ادکتورکانال بیشـتر آژیتـه و گـروه فمورال بیشـتر همـکار بودند، بیمـاران گـروه فمورال در تمـام زمانهـا میـزان رضایتمنـدی معنیدار بیشـتری را نسـبت بـه گـروه ادکتورکانال نشـان دادند، بیحرکتـی زانو در تمـام زمانها بیـن دو گـروه تفاوت آماری معنیداری نداشـت و گـروه ادکتورکانال
جدول شماره1: اطلاعات دموگرافیک بیماران شرکتکننده در مطالعه به تفکیک دو گروه ادکتورکانال و فمورال
عدد پی گروه فمورال)64=n( گروه ادکتورکانال
)n=46( متغیرها
0/5 63
37 69/6
30/4 جنس
مرد )%(زن )%(
0/49 37/5±15/16 35/3±15/84 سن )سال(
0/25 76/1% )35(
23/9% )11( 65/2% )30(
34/8% )16( طبقهبندی انجمن بیهوشی امریکا
1
2

نمودار :1 میزان درد براساس مقیاس دیداری درد در زمانهای مختلف به تفکیک دو گروه ادکتورکانال و فمورالجدول 2: میزان نمره سداسیون رامزی پس از بلوک در دو گروه ادکتورکانال و فمورال
فمورال ادکتورکانال گروه
3)6/5( (7/54)12 آژیته
(2/19)24 (05)32 همکار
0 (3/2)1 پاسخدهی به دستورات
0 0 پاسخدهی به صدای بلند یا تحریک دردناک
(3/4)2 0 جواب میدهد و خشمگین است
0 0 جواب نمیدهد
>0/001 >0/001 عدد پی
در تمـام زمانهـا بهطور معنیداری نسـبت به گروه فمورال مسـکن اضافه دریافـت کردند.
میزان درد:
یافتهه ای ای ن مطالع ه، ای ن فرضی ه را ک ه بل وک عصب فم ورال در کان ال ادکت ور ب یدردی معن یدار بهت ری را نس بت ب هروش کلاســیک بلــوک عصــب فمــورال ایجــاد میکنــد رد کردنــد. در مطالع ات مش ابه، نتای ج گوناگون ی در زمین ه نم ره درد بیم اران در شــرایط مذکــور بهدســت آمدهاســت. در مطالعــه ممســودیس و همکارانــش)9( تفــاوت آمــاری معنــیداری بیــن نمــرات درد بــا اس تفاده از مقی اس دی داری درد در هیچک دام از زمانه ای م ورد بررس ی بی ن دو گ روه بل وک عص ب فم ورال در کان ال ادکت ور و روش کلاس یک بل وک عص ب فم ورال مش اهده نش د. در پژوه ش دیگ ری ک ه می زان درد ب ر اس اس مقی اس دی داری درد در ط ی فلکشــن 45 درجــه زانــو در زمانهــای 0، 03، 06، 90 و 021 دقیق ه پ س از بل وک بررس ی ش د تف اوت آم اری معن یداری بین دو گ روه وج ود نداش ت)01(.
دریافت مسکن اضافه:
در مطالعــه مــا گــروه ادکتورکانــال در تمــام زمانهــای مــورد بررس ی نس بت ب ه گ روه فمـورال بهط ور معن یداری دریاف ت مس کن اضاف ه داش تند. در مطالع ه جاگ ر و همکاران ش تفاوت ی بی ن دو گ روه از نظ ر مص رف مورفی ن در س اعتهای 2، 4، 8 و 24 س اعت پ س از جراح ی وج ود نداش ت)11(. در پژوه ش دیگری ک ه توس ط کی م و همکاران ش انج ام ش د نی ز تف اوت آم اری معن یداری از نظ ر مص رف مخ در بی ن دو گ روه بل وک عص ب فم ورال در کان ال ادکت ور و روش کلاس یک بل وک عص ب فم ورال در 24 و 48 س اعت پ س از بیهوش ی مش اهده نش د)21(.
میزان رضایتمندی:
در مطالع ه م ا بیماران گ روه فم ورال در تمام زمانه ا رضایتمندی بیش تری نس بت به گ روه ادکتورکان ال داش تند. در مطالع ه کیم و همکاران ش تف اوت آم اری معن یداری بی ن رضایتمن دی بیم اران در 6-8 س اعت و 24 س اعت پ س از بیهوش ی بی ن دو گ روه بلوک عص ب فم ورال در کان ال ادکت ور و روش کلاس یک بل وک عص ب فم ورال مش اهده نش د)21(. در پژوهش ی ک ه توس ط ممس ودیس و همکاران ش انج ام ش د نی ز می زان رضایتمن دی بی ن دو گ روه بل وک عص ب فم ورال در کان ال ادکت ور و روش کلاس یک بل وک عص ب فم ورال اخت لاف معن یداری نداش ت)8(.
بیحرکتـی زانـو: در مطالعـه حاضـر میـزان بیحرکتـی زانـو براسـاس معیـار برمیـج در تمـام زمانهـا بیـن دو گـروه فمـورال و ادکتورکانـال تفـاوت آمـاری معنـیداری نداشـت. در مطالعـه ممسـودیس و همکارانـش)8(، قـدرت حرکتـی ) بهطـور دسـتی و توسـط دینامومتر( براسـاس سیسـتم تست دسـتی لافایت عضله تفـاوت آمـاری معنیداری بیـن دو گروه بلوک عصـب فمورال در کانـال ادکتـور و روش کلاسـیک بلـوک عصـب فمورال نداشـت .کیـم و همکارانـش گـزارش کردنـد کـه در 6 تـا 8 سـاعت پـس از بیهوشـی، بیمـاران بلـوک عصـب فمـورال در کانـال ادکتـور بهطـور معنـیداری دینامومتـر بالاتـری نسـبت به بیمـاران روش کلاسـیک بلـوک عصـب فمـورال داشـتند و در 24 و 48 سـاعت پـس از بیهوشـی تفـاوت آمـاری معنـیداری در نتایـج دینامومتر بیـن دو گروه وجود نداشـت)21(، نویسـندگان بیـان کردند که این یافتههـا از ایـن ایـده کـه درد قـدرت گـروه بلوک عصـب فمورال در کانـال ادکتـور را در 24 سـاعت اول محـدود نمـوده اما ضعف عضلانـی قـدرت گروه روش کلاسـیک بلوک عصب فمـورال را در
6 تـا 8 سـاعت اول محـدود نمـوده حمایـت میکننـد .
از جملـه محدودیتهـای مطالعـه مـا میتـوان بـه عـدم مانیتـور عـوارض جانبـی داروی روپیواکاییـن و عـدم اندازهگیـری سـطح سـرمی ایـن دارو، عـدم بررسـی عـوارض جانبـی داروی مسـکن ،عـدم ثبـت مقـدار داروی مسـکن اضافـه مصرفـی در زمانهـای مورد بررسـی، عـدم بررسـی درد در حالتهای حرکتـی مختلف ،عـدم انجـام سـایر تسـتهای حرکتـی، مـدت زمـان بیحسـی ) بـیدردی( بلوکهـا اندازهگیـری نشـده و عـدم اندازهگیـری قـدرت عضلـه چهارسـر اشـاره کرد.
نتیجهگیری
ایـن مطالعـه نشـان داد که بلوک عصـب فمورال موجـب دریافت مسـکن اضافـه کمتـر و رضایتمنـدی بیشـتری میشـود و میزان درد را بیشـتر کاهـش میدهـد. بنابرایـن ایـن روش میتوانـد بهعنـوان یـک روش مؤثـر در بـیدردی در بیمـاران کاندیـد جراحـی آرتروسـکوپی زانـو اسـتفاده شـود .
Horn JL, Pitsch T, Salinas F, Benninger B. Anatomic basis to the ultrasound-guided approach for saphenous nerve blockade. Reg Anesth Pain Med. 2009 Sep-Oct; 34(5): 486-9.
Grevstad U, Mathiesen O, Valentiner L. S, Jaeger P, Hilsted K.L, Dahl J. B. Effect of Adductor Canal Block Versus Femoral Nerve Blockon Quadriceps Strength, Mobilization, and Pain After Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Blinded Study. Reg Anesth Pain Med 2015; 40: 3–10.
Jæger P, Zaric D, Fomsgaard J.S., Hilsted K.L., Bjerregaard J, Gyrn J, et al. Adductor Canal Block Versus Femoral Nerve Block for Analgesia After Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Doubleblind Study. Reg Anesth Pain Med 2013; 38: 526– 532.
Kim DH, Lin Y, Goytizolo EA, Kahn RL, Maalouf DB, Manohar A,et al. Adductor Canal Block versus Femoral Nerve Block for Total Knee Arthroplasty:
A Prospective, Randomized, Controlled Trial.
Anesthesiology 2014; 120:540-50.
References
Kasibhatla RD, Russon K. Femoral nerve blocks. J Perioper Pract. 2009 Feb; 19(2): 65-9.
Anagnostis G, Paraskeuopoulos T, Koulalis D, Kokkalis Z, Nakou M, Anagnostopoulou S, et al. Anatomy and clinical implications of the ultrasoundguided subsartorial saphenous nerve block. Reg Anesth Pain Med. 2011 Jul-Aug; 36(4): 399-402.
Singelyn FJ, Ferrant T, Malisse MF, Joris D. Effects of intravenous patient-controlled analgesia with morphine, continuous epidural analgesia, and continuous femoral nerve sheath block on rehabilitation after unilateral total-hip arthroplasty. Reg Anesth Pain Med. 2005 Sep-Oct; 30(5): 452-7.
Duarte VM, Fallis WM, Slonowsky D, Kwarteng K, Yeung CK. Effectiveness of femoral nerve blockade for pain control after total knee arthroplasty. J Perianesth Nurs. 2006 Oct; 21(5): 311-6.
Jæger P, Nielsen ZJ, Henningsen MH, Hilsted KL, Mathiesen O, Dahl JB. Adductor Canal Block versus Femoral Nerve Block and Quadriceps Strength: A Randomized, Double-blind, Placebocontrolled, Crossover Study in Healthy Volunteers. Anesthesiology. 2012 Dec 13.
Manickam B, Perlas A, Duggan E, Brull R, Chan VW, Ramlogan R. Feasibility and efficacy of ultrasoundguided block of the saphenous nerve in the adductor canal. Reg Anesth Pain Med. 2009 Nov-Dec; 34(6): 578-80.
Jenstrup MT, Jæger P, Lund J, Fomsgaard JS, Bache S, Mathiesen O, et al .Effects of adductor-canalblockade on pain and ambulation after total knee arthroplasty: a randomized study. Acta Anaesthesiol Scand. 2012 Mar; 56(3): 357-64.
Memtsoudis SG, Yoo D, Stundner O, Danninger T, Ma Y, Poultsides L, et al. Subsartorial adductor canal vs femoral nerve block for analgesia after total knee replacement. Int Orthop. 2015 Apr;39(4):673-80.
Interventional study of ultrasound-guided femoral nerve block in adductor canal and comparison with the classical method in relieving pain after elective knee surgery
poupak Rahimzadeh*1, Farnad Imani2, Hamidreza Feiz3, Alireza Khaladbarin4, Armaghan Abbasi5
Assistant of Anesthesiology Department, Iran University of Medical Sciences, Tehran
Professor of Anesthesiology Department, Iran University of Medical Sciences, Tehran
Associate Professor of Anesthesiology Department, Iran University of Medical Sciences, Tehran
Assistant of Anesthesiology Department, Iran University of Medical Sciences, Tehran 5. Resident of Anesthesiology Department, Iran University of Medical Sciences, Tehran
AbStRACt

Aim and background: This study aimed to determine the efficacy of femoral nerve block in adductor canal and comparison it with the classical method of femoral nerve block in terms of pain relief after elective surgery of the knee.
00Autumn
2015, Vol 6, NO 1
8

Autumn

2015, Vol 6, NO 1قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید