4874551-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 3، بهار 1396
5310143-136771بررسی مقایسهای دوروش لولهگذاری تراکئال بااستفاده ازگلایدوسکوپ وماسک حنجره برمیزان موفقیت و سرعت انتوباسیون توسط افراد غیر ماهر
پویا درخشان 1، زهرا اخباری 2
استادیار، بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
پزشک، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
1452315

تاریخ دریافت: 9/1394/8تاریخ بازبینی: 15/1395/8تاریخ پذیرش: 3/1395/7
چکیده
زمین ه و ه دف: انتوباس یون تراکئ ال همچن ان ب ه عن وان روش ارج ح جه ت اطمین ان از ب از نگ ه داش تن راهه ای هوای ی ط ی ایج اد تهوی ه مکانیک ی مط رح میباش د. از می ان روشه ای مختل ف، روش اس تاندارد لارنگوس کوپی مس تقیم عموم ا توس ط اف راد غی ر ماه ر و ی ا پرس نلی ک ه ب ه ص ورت مح دود و ب ه ن درت اق دام ب ه انتوباس یون مینماین د اس تفاده میگ ردد ک ه خط ر شکس ت آن ب الا میباش د.
در نتیج ه ای ن مطالعه با هدف بررس ی مقایس های نتایج لولهگذاری تراکئال بااس تفاده ازگلایدوس کوپ و ماس ک حنجره توس ط اف راد غیرماهرانجام گردید.
م واد و روشه ا: ای ن مطالعه توصیف ی تحلیلی و آیندهنگر بود ک ه بر روی 31 نفر ازکارآموزان و کارورزان رش تههای اتاق عمل، بیهوش ی و پزش کی انج ام پذیرف ت. ه ر ک دام از ش رکتکنندگان دو بیم ار را به ص ورت تصادفی به دو روش گلایدوس کوپ و ماس ک حنجره اینتوبه کرده و نتایج توس ط مج ری ب ه عن وان مش اهدهگر ثب ت گردی د. تع داد دفع ات مج از جه ت اقدام ب ه انتوباس یون حداکث ر1 نوب ت برای ه ر فرد و ب ا محدودی ت زمانی حداکث ر ن ود ثانی ه ب وده و در صورت ی ک ه ف رد در ه ر ک دام از ای ن دو بازه نتواند نس بت ب ه لولهگ ذاری اقدام نمای د و یا در اث ر یکی از م وارد توقف فراین د لولهگ ذاری، ادام ه انتوباس یون توس ط متخص ص بیهوش ی انج ام گردی د و ب ه عن وان لولهگ ذاری ناموفق ب رای ف رد در نظر گرفته میش ود.
یافتههـا: فراوانـی نسـبی موفقیـت در انتوباسـیون تراکیـال در گـروه گلایدوسـکوپ و ماسـک حنجـره بـه ترتیـب 3/90 درصـد و 8/96 درصـد بـوده اسـت کـه ایـن اختلاف مشـاهده شـده از نظـر آماری معنـادار نبـود) 523/0=p(. میانگیـن زمان انتوباسـیون تراکیال در گروه گلایدوسـکوپ و ماسـک حنجـره بـه ترتیـب4/90±48/25 ثانیـه و 90/3±29/25 ثانیـه میباشـد که این اختلاف مشـاهده شـده از نظر آمـاری معنادار بوده اسـت) 000/0=p(.
نتیجهگی ری: در مجم وع نتای ج ای ن مطالع ه حکای ت از می زان بیش تر موفقی ت و همچنی ن س رعت عم ل بیش تر اس تفاده از ماس ک و حنج ره میباش د. ب ا توج ه ب ه هزین ه کمت ر و ام کان اس تفاده از ای ن روش در فراینده ای قب ل از بیمارس تانی محققی ن توصی ه مینماین د ک ه توج ه بیش تری در خص وص آم وزش و فراه م آوردن امکان ات ماس ک حنج ره انج ام پذی رد.
واژههای کلیدی: لارنگوسکوپی، آموزش لولهگذاری، لولهگذاری تراشه، گلایدوسکوپ، ماسک حنجره.
مقدمه
217255-38

نویسنده مسئول: پویا درخشان، استادیار، بیمارستان رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی ایران
pooyaderakh@yahoo.com :پست الکترونیک
بــا وجــود پیشــرفتهای صــورت پذیرفتــه در علــم پزشــکی و ب ه خص وص عل وم مرتب ط ب ا بیهوش ی، انتوباس یون تراکئ ال همچن ان ب ه عن وان روش ارج ح جه ت اطمین ان از ب از نگ ه داش تن راهه ای هوای ی ط ی ایج اد تهوی ه مکانیک ی مط رح میباش د ک ه ب ه ص ورت گس ترده توس ط متخصصین بیهوش ی ط ی اق دام ب ه بیهوش ی عموم ی) general anesthesia( انجام میگــردد. روشهــای مختلفــی جهــت اقــدام بــه انتوباســیون تراکئــال معرفــی شــدهاند. از میــان روشهــای مختلــف، روش اس تاندارد لارنگوس کوپی مس تقیم عموم ا توس ط اف راد غیرماهر و ی ا پرس نلی ک ه ب ه ص ورت مح دود و ب ه ن درت اق دام ب ه انتوباس یون مینماین د اس تفاده میگ ردد کـه خطـر شکس ت آن بــالا میباشــد .
مطالعــات مختلفــی بــر روی میــزان موفقیــت انتوباســیون تراکئ ال ب ا اس تفاده از لارنگوس کوپی مس تقیم ب ر روی پرس نل حمایت ی ات اق عم ل، دانش جویان پزش کی عموم ی و دس تیاران تخصص ی س ال اول انج ام پذیرفت ه ک ه می زان موفقی ت را بی ن 35 تــا 65 درصــد تخمیــن زدهانــد)1-4(. براســاس یافتههــای مطالع ه محققینی همچ ون Mulcaster و هم کاران و Konrad و هم کاران جه ت نی ل ب ه می زان موفقی ت در انتوباس یون ب ه بی ش از 90 درص د، ی ک ف رد غیرماه ر ب ه بال غ ب ر 46 ال ی 65 دفع ه انتوباس یون نی از دارد5), 6(.
ب ه ط ور میانگی ن در 6 ت ا 10 درص د از بیم اران انتوباس یون مش کل میباش د)7-01( هرچن د شکس ت در انج ام آن غیرمعمول ب وده و مطالع ات نش ان داده ان د کـه در 8/5 – 8/1 درص د از مــوارد رخ میدهــد)11-31(. متاســفانه یافتههــای فیزیکــی طــی معاینــات روتیــن پیــش از عمــل کمــک اندکــی در خصــوص افت راق بی ن اق دام ب ه انتوباس یون آس ان و مش کل مینماین د و ل ذا متخصصی ن بیهوش ی بای د همیش ه خ ود را آماده ش رایط س خت در ط ی اق دام ب ه انتوباس یون نگ ه دارن د)41(. در کن ار ش رایط پیشبین ی نش ده ط ی اق دام ب ه انتوباس یون، بعض ی از ش رایط همچ ون انتوباس یون اورژانس ی و خ ارج از ات اق عم ل با خط ر بالات ر شکس ت ط ی لارنگوس کوپی و انتوباس یون تراکئال هم راه میباش ند)51-71(. در نتیج ه ای ن ام ر نی از بـه اس تفاده از روشه ای جایگزی ن ب ا کارای ی و می زان موفقی ت بالات ر در حداق ل زم ان ممک ن احس اس میگ ردد. در برخ ی از ش رایط خ اص جاگ ذاری ابتدای ی ماس ک حنج ره و اق دام ثانوی ه ب ه انتوباســیون تراکئــال همچــون اســتفاده از روشهــای مبتنــی ب ر کم ک دس تگاه ویدئ و) Video-assisted techniques( ب ا کارای ی نس بتا بالای ی هم راه ب وده اس ت)1-3, 81-12(. روشهای کمک گیرنده از ویدئو) Video-assisted techniques(نیــاز بــه همراســتا نمــودن محــور بینایــی) optical axis( در فارنکــس و دهــان جهــت مشــاهده ورودی لارنکــس را مرتفــع میســازند22), 32(. در نتیجــه ایــن روشهــا بــا کارآیــی بالاتــری همــراه میباشــند امــا ممکــن اســت ســبب اتــلاف بیشــتر زم ان گردن د)42-72(. در مطالعات ی ک ه Lim و همـکاران انج ام دادهان د نتای ج نش ان داده اس ت ک ه انتوباس یون ب ا اس تفاده از گلایدوس کوپ ه م در دانش جویان پزش کی غیرماه ر و ه م در متخصصی ن بیهوش ی ب ا تجرب ه، در مقایس ه ب ا روش اس تاندارد انتوباس یون ب ا ص رف زم ان بیش تری همراه ب وده اس ت هرچند ک ه در م وارد ک ه انج ام انتوباس یون مش کل ب وده اس ت ه ر دو گ روه دانش جویان پزش کی غیرماه ر و متخصصی ن بیهوش ی باتجرب ه ب ا اس تفاده از گلایدوس کوپ س رعت بالات ری در انج ام انتوباســیون داشــتهاند26), 72(.
ویدئولارنگوس کوپ گلایدوس کوپ ی ک وس یله نس بتا جدی د در زمینــه ابــزار مرتبــط بــه انتوباســیون میباشــد. ایــن دســتگاه ی ک لارنگوس کوپ مجه ز ب ه ی ک دوربی ن ب ا رزولوش ن ب الا هم راه ب ا ی ک تیغ ه و منب ع ن ور س وار ش ده ب ر روی دوربی ن میباش د. تصاوی ر حاص ل از آن ب ر روی ی ک مانیت ور کوچ ک نش ان داده میش ود. ای ن دس تگاه ب ه گون ه ای ن طراح ی ش ده اس ت ک ه دی د مناس بی از گل وت را در اختی ار ف رد ق رار داده و جه ت تمامی ان واع انتوباس یون مناس ب اس ت)82(.
ب ر اس اس بررس ی مت ون ص ورت پذیرفت ه از می ان روشه ای مختل ف، روش اس تاندارد لارنگوس کوپی مس تقیم عموما توس ط اف راد غی ر ماه ر و ی ا پرس نلی ک ه ب ه ص ورت مح دود و ب ه نــدرت اقــدام بــه انتوباســیون مینماینــد اســتفاده میگــردد ک ه خط ر شکس ت آن ب الا میباش د. در نتیج ه ای ن مطالع ه ب ا ه دف بررس ی مقایس های نتای ج لولهگ ذاری تراکئ ال بااس تفاده از گلایدوس کوپ وماس ک حنج ره توس ط اف راد غیرماه ر انج ام گردی د.
مواد و روشها
ای ن مطالعـه توصیف ی تحلیل ی و آین ده نگرب ود ک ه ب ر روی کارآمــوزان و کارورزان رشــتههای اتــاق عمــل، بیهوشــی و پزش کی ک ه در ط ی م دت مطالع ه در ات اق عم ل بیمارس تان آموزش ی ام ام رض ا بیرجن د حض ور داش تند انج ام پذیرف ت .معیــار ورود بــه مطالعــه بــرای انجامدهنــدگان پیــش از اقــدام بــه شــروع مطالعــه آمــوزش تمامــی مراحــل لولهگــذاری ،خطــرات لولهگــذاری و نحــوه بررســی صداهــای ریــه جهــت تایی د لولهگ ذاری ب ه ص ورت تئ وری و همچنی ن ب ه ص ورت کار ب ر روی ماک ت انس ان نم ا ب ود همچنی ن تمام ی اف راد 03 اینتوباس یون موف ق ب ر روی بیم ار ب ا لارنگوس کوپ مکینت اش و 15 م ورد کار گ زاری ماس ک حنج رهای را تح ت نظ ارت و آم وزش متخص ص بیهوش ی انج ام داده بودنن د. تعیی ن حج م نمونــه بــا اســتفاده از نتایــج مطالعــه Nouruzi بــا ضریــب اطمینــان 95 درصــد ،95/1=δ=0/17 ،Z و 06/0=d توســط فرم ول زیرمع ادل 31 نف ر ب رآورد گردی د. مق دار p1 درص د عــدم موفقیــت در انتوباســیون در گــروه گلایدوســکوپ برابــر 93/0 و مق دار p2 درص د ع دم موفقی ت در انتوباس یون در گروه ماس ک حنج ره براب ر 51/0 ب وده اس ت)43(.
معیارهــای ورود بیمــاران مــورد مطالعــه شــامل 62 بیمــار بــالای 18 ســال حائــز شــرایط جراحــی الکتیــو در حیطــه جراح ی عموم ی، ارتوپ دی و اورول وژی ک ه نی از ب ه بیهوش ی عمومــی و انتوباســیون اندوتراکئــال میباشــند بــود. انتخــاب بیم اران ب ه ص ورت تصادف ی س اده انج ام ش د و معی ار خ روجبیم اران ش امل ب از ش دن حف ره ده ان ب ه می زان کمت ر از 4 ســانتیمتر، ســابقه قبلــی انتوباســیون مشــکل و وجــود نش انههای انتوباس یون مش کل ش امل ع دم توانای ی بیم اردر اکستنش ن گ ردن، ع دم توانای ی در انج ام مان ور گاز گرفت ن ل ب ب الا ب ا دندانه ای ف ک پایی ن، تیرویی د ب زرگ، فاصل ه چان ه ت ا تیرویی د کمت ر از 4 س انتیمتر و ایندک س حج م بدنی )BMI( بیشــتر از 35 بــود. بیمــاران بــه صــورت تصادفــی و براس اس لیس ت بیم اران اتاق عم ل ب ه دو گروه گلایدوس کوپ ،ماس ک حنج ره تقس یم ش دند. پی ش از آغ از مطالعـه کلی ه موضوع ات در خص وص نح وه انج ام انتوباس یون با ه ر دو روش بــه تمامــی بیمــاران توضیــح داده شــده و ســپس در صــورت رضای ت جه ت ورود ب ه مطالع ه رضای ت نام ه کتب ی آگاهان ه از تمام ی آنه ا اخ ذ ش د. تمام ی بیم اران در خص وص ش رکت و ی ا ع دم شـرکت در مطالع ه آزاد ب وده ان د. پروت کل ط رح بـا ک د 05/90/93 در کمیت ه اخ لاق دانش گاه عل وم پزش کی بیرجن د ب ه تایی د رس یده اس ت. در مرحل ه بع د بیم اران در دو گ روه روش اینتوباس یون با گلایدوس کوپ( GlideScope®, )GVL; Verathon, Medical, Bothell, WA31) نفــر( و کار گ زاری ماس ک حنج ره کلاس یک Well Lead Medical( )Co., Ltd., China 31) نفــر( تقســیم شــد .کلیــه مراحــل حفــظ مناســب راه هوایــی توســط افــراد غیــر ماه ر تح ت بیهوش ی عموم ی و ب ا نظ ارت مس تقیم متخص ص بیهوش ی انج ام پذیرف ت. ه ر ف رد ی ک نوب ت و حداکث ر 09 ثانیــه فرصــت اقــدام بــه انتوباســیون را داشــت. مــدت زمــان انتوباســیون از ابتــدا بــاز کــردن دهــان بیمــار تــا زمــان بــاد ک ردن کاف لول ه تراش ه و تایی د آن توس ط س مع و کاپنوگراف ی ب ه ثانی ه محاس به ش د. در صورت ی ک ه ف رد در ط ی 90 ثانی ه نتوان د ک ه اق دام ب ه حف ظ مناس ب راه هوای ی نمای د، اش باع اکس یژن بیم ار ب ه زی ر 95 درص د کاه ش یاب د، همودینامی ک بیم ار ناپای دار گ ردد و ی ا تروم ا راه هوای ی ایج اد گ ردد فراین د متوق ف ش د و متخص ص بیهوش ی نس بت ب ه ادام ه کار اق دام ک رد. در صورت ی ک ه متخص ص بیهوش ی در ط ی انتوباس یون متوج ه وج ود درج ه کورم ک و لوه ان س ه و ی ا چه ار گ ردد ،بیم ار از مطالع ه خ ارج ش د و ب ا بیم ار دیگ ر جایگزی ن ش د .تع داد دفع ات مج از جه ت اق دام ب ه اق دام ب ه حف ظ مناس ب راه هوایــی حداکثــر1 نوبــت بــرای هــر فــرد و بــا محدودیــت زمان ی حداکث ر 90 ثانی ه ب وده و در صورت ی ک ه ف رد در ه ر کــدام از ایــن دو بــازه نتوانــد نســبت بــه حفــظ مناســب راه هوای ی اق دام نمای د و ی ا در اث ر یک ی از م وارد توق ف فراین د حف ظ مناس ب راه هوای ی )در ب الا(، ادام ه انتوباس یون توس ط متخصــص بیهوشــی انجــام گردیــد، بــه عنــوان لولهگــذاری ناموفــق درنظــر گرفتــه شــد. آســیب راههــای هوایــی توســط معاین ه مس تقیم متخص ص بیهوش ی ثب ت ش د.
پ س از جم عآوری دادهه ا و ورود آنه ا ب ه نرم اف زار SPSS 21از آزمونهــای آمــاری توصیفــی )درصــد، فراوانــی، میانگیــن و انحــراف معیــار( و آزمــون مجــذورکای و تــی مســتقل جهــت تجزی ه وتحلی ل دادهها اس تفاده ش ده وح د معن اداری 05/0≥p در نظ ر گرفت ه ش د.
یافتهها
در مجم وع 31 نف ر در ای ن مطالع ه ش رکت نمودن د. از نظ ر توزیــع فراوانــی جنســیت 15 نفــر از شــرکتکنندگان) 4/84 درصــد( مذکــر و 16 نفــر از شــرکتکنندگان) 6/51 درصــد( مونــث بونــد. میانگیــن ســنی شــرکتکنندگان در مطالعــه 66/0±64/24 س ال ب وده اس ت ک ه در ج دول ش ماره 1 ب ه آن اشــاره شــده اســت. بــر اســاس دادههــای جــداول 2 و 3 فراوان ی نس بی موفقی ت در انتوباس یون در گ روه گلایدوس کوپ 3/90 درصــد) 28 نفــر( و در گــروه ماســک حنجــره حفــظ مناســب راه هوایــی 8/96 درصــد) 30 نفــر( بــوده اســت. در ای ن مطالع ه فراوان ی نس بی موفقی ت در انتوباس یون تراکی ال در گــروه گلایدوســکوپ وکارگــذاری صحیــح ماســک حنجــره ب ه ترتی ب 3/90 درص د و 8/96 درص د ب وده اس ت ک ه ای ن اختــلاف مشــاهده شــده از نظرآمــاری معنادارنبــوده اســت )523/0=p(. نتایــج مطالعــه در خصــوص تعییــن و مقایســه فراوانــی نســبی موفقیــت در انتوباســیون تراکیــال در گــروه گلایدوس کوپ و کارگ ذاری صحی ح ماس ک حنج ره نش ان داد کــه درصــد موفقیــت در گــروه گلایدوســکوپ 3/90 درصــد و
جدول 3. فراوانی نسبی موفقیت در انتوباسیون در گروه ماسک حنجره
درصد فراوانی موفقیت انتوباسیون
96/8 30 داشته است
3/2 1 نداشته است
جدول 4. تعیین و مقایسه فراوانی نسبی موفقیت انتوباسیون تراکیال در گروه گلایدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
نتیجه تست آماری درصد فراوانی گروه
t=1/000
df=30 90/3 28 گلایدوسکوپ
P=0/325 96/8 30 ماسک حنجره
جدول 5. تعیین و مقایسه میانگین زمان انتوباسیون تراکیال در گروه گلایدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
نتیجه تست آماری میانگین±انحراف معیار فراوانی گروه
t=4/770
df=26 25/48±4/90 27 گلایدوسکوپ
P=0/000 25/29±90/3 27 ماسک حنجره
جدول 4. تعیین و مقایسه فراوانی نسبی موفقیت انتوباسیون تراکیال در گروه گلایدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
نتیجه تست آماری درصد فراوانی گروه
t=1/000
df=30 90/3 28 گلایدوسکوپ
P=0/325 96/8 30 ماسک حنجره
جدول 5. تعیین و مقایسه میانگین زمان انتوباسیون تراکیال در گروه گلایدوسکوپ و ماسک حنجره در شرکتکنندگان در مطالعه
نتیجه تست آماری میانگین±انحراف معیار فراوانی گروه
t=4/770
df=26 25/48±4/90 27 گلایدوسکوپ
P=0/000 25/29±90/3 27 ماسک حنجره
در گ روه ماس ک حنج ره 8/96 درص د ب وده اس ت ک ه ای ن اخت لاف مش اهده ش ده از نظ ر آم اری معن ادار نب وده اس ت )جــدول شــماره 4( در خصــوص تعییــن و مقایســه میانگیــن زمــان انتوباســیون تراکیــال در گــروه گلایدوســکوپ و ماســک حنجــره نشــان داد کــه میانگیــن زمــان انتوباســیون در گــروه گلایدوس کوپ 90/4±25/48 ثانی ه و در گ روه ماس ک حنج ره 90/3±25/29 ثانی ه میباش د ک ه ای ن اخت لاف مش اهده ش ده از نظ ر آم اری معن ادار ب وده اس ت ک ه در ج دول ش ماره 5 ب ه آن اشـاره ش ده اسـت .
نتایــج ایــن مطالعــه در خصــوص تعییــن و مقایســه فراوانــی نس بی آس یبهای راهه ای هوای ی در تراکی ال اندوتراکی ال در گ روه گلایدوس کوپ و ماس ک حنج ره نش ان داد ک ه در هی چ ک دام از گروهه ای م ورد بررس ی آس یب راه هوای ی مش اهده نش ده و ل ذا آنالی ز آم اری در ای ن خص وص انج ام نش ده اس ت.
بحث
ایــن مطالعــه بــا هــدف بررســی نتایــج لولهگــذاری تراکئــال بــا اســتفاده ازگلایدوســکوپ وماســک حنجــره دربیمارســتان اموزشی امام رضا )ع( انجام گردید .
فراوان ی نس بی موفقی ت در انتوباس یون تراکیال در گروه ماس ک حنجــره از گلایدوســکوپ بیشــتر بــوده کــه از نظــر آمــاری معن ادار نب وده اس ت. میانگی ن زم ان انتوباس یون تراکی ال در گــروه ماســک حنجــره بــه طــور معنــاداری کمتــر از گــروه گلایدوســکوپ بــوده اســت.
در ایــن مطالعــه فراوانــی نســبی موفقیــت درانتوباســیون تراکی ال درگ روه گلایدوس کوپ وماس ک حنجـره ب ه ترتی ب 3/90 درصــدو 8/96 درصــد بــوده اســت کــه ایــن اختــلاف مشــاهده شــده ازنظرآمــاری معنادارنبــوده اســت) 523/0=p(. در مطالعــه Nouruzi-Sedeh و همــکاران همراســتا بــا نتایــج ای ن مطالع ه و س ایر مطالع ات نتای ج نش ان داد ک ه در مجم وع می زان موفقی ت در گ روه گلایدوس کوپ) 93 درص د( ب ه ط ور قابــل ملاحظــهای بیشــتر از ســایر روشهــا میباشــد )92(. در مطالع ه Cinar و هم کاران همراس تا ب ا نتای ج مطالع ه حاض ر میــزان موفقیــت در انتوباســیون بــا ماســک و حنجــره بیشــتر از گلایدوســکوپ بــوده بــه طــوری کــه میــزان موفقیــت در انتوباســیون بــه روش گلایدوســکوپ 7/91 درصــد و در گــروه ماســک حنجــره 6/92 درصــد بــوده اســت هرچنــد همچــون نتای ج ای ن مطالع ه، در مطالع ه Cinar و هم کاران نی ز اخت لاف معنــادار نبــوده اســت)63(. مشــابه نتایــج ایــن مطالعــه؛ در مطالعـه Malik و هم کاران می زان موفقی ت ماس ک حنجـره 100)درصــد( بیشــتر از لارنگوســکوپ) 7/96 درصــد( بــوده هرچن د ک ه از نظ ر آم اری معن ادار نب وده اس ت)73(. در مطالع ه Fun و هم کاران برخ لاف نتای ج مطالع ه حاض ر می زان موفقیت انتوباســیون در گــروه ماســک حنجــره بــه طــور معنــاداری کمتــر از موفقیــت انتوباســیون در گــروه گلایدوســکوپ بــوده بــه طــوری کــه در تــلاش اول جهــت انتوباســیون 70 درصــد 19) مــورد از 27 تــا( افــراد گــروه ماســک حنجــره و 100 در ص د اف راد در گ روه گلایدوس کوپ فراین د را ب ا موفقی ت ب ه اتمــام رســاندهاند)53(. در مطالعــه Amathieu و همــکاران نیــز ب ر خ لاف نتای ج مطالع ه حاض ر می زان موفقی ت انتوباس یون تراکئ ال در روش گلایدوس کوپ ب ه طورمعن اداری بیش تر) 001 درصــد( از روش ماســک حنجــره) 96 درصــد( بــوده اســت)43(.
درای ن مطالعـه میانگی ن زم ان انتوباس یون تراکی ال درگ روه گلایدوس کوپ وماس ک حنج ره ب ه ترتی ب 90/4±25/48 ثانی ه و 90/3±25/29 ثانیــه میباشــد کــه ایــن اختــلاف مشــاهده ش ده ازنظرآم اری معن ادار ب وده اس ت) 000/0=p(. در مطالع ه Sun و هم کاران نی ز همراس تا ب ا نتای ج ای ن مطالع ه در گ روه گلایدوس کوپ میانگی ن زم ان انتوباس یون 46 ثانی ه ب وده ک ه ب ه ط ور معن اداری بیش تر از روش لارنگوس کوپی مس تقیم بوده اس ت)82(. در مطالع ه Nouruzi-Sedeh و هم کاران همراس تا ب ا نتای ج ای ن مطالع ه و س ایر مطالع ات نتای ج نش ان داد ک ه در مجم وع میانگی ن زم ان انتوباس یون در گ روه گلایدوس کوپ03 ±63 ثانیـه بـوده اسـت)92(. در مطالعـه Cinar و همـکاران همراسـتا بـا نتایـج مطالعـه حاضـر میانگین زمـان انتوباسـیون با ماسـک و حنجـره کمتـر از گلایدوسـکوپ بـوده بـه طـوری کـه میانگیـن زمـان انتوباسـیون در گـروه گلایدوسـکوپ 10±36/22 ثانیـه و در گـروه ماسـک حنجـره 12±32/22 ثانیـه بـوده اسـت هرچنـد برخـلاف نتایـج مطالعه حاضر اختلاف مشـاهده شـده در مطالعـه Cinar و همـکاران از نظـر آماری معنادار نبوده اسـت)63(. در مطالعـه Fun و همـکاران برخـلاف نتایج مطالعـه حاضر، نتایج نشـان داد کـه متوسـط زمـان انجـام فراینـد لولهگـذاری در گروه ماسـک حنجـره به طور معناداری بیشـتر از متوسـط زمـان انجام فراینـد لولهگـذاری در گـروه گلایدویکـوپ بـوده بـه طـوری کـه مـدت فراینـد لولهگـذاری در گـروه ماسـک حنجـره 5/23±4/86 ثانیـه و در گـروه گلایدوسـکوپ 7/10±7/35 بـه طـول انجامیده اسـت)53(. میانگیـن زمـان انتوباسـیون در گـروه ماسـک حنجـره 11)±19 ثانیـه( بـه طور معناداری بیشـتر از گروه گلایدوسـکوپ
9)±13 ثانیـه( بوده اسـت)43(.
در مجم وع نتای ج مطالع ات مختل ف نش ان داده اند که اس تفاده از روشه ای نوی ن لولهگ ذاری داخ ل تراش ه همچ ون اس تفاده از ماس ک حنج ره و ی ا گلایدوس کوپ ب ه مرات ب فرایندهای ی آســانتر و بــا کارایــی بالاتــری نســبت بــه لارنگوســکوپی مســتقیم میباشــند30), 13, 63(. هرچنــد در خصــوص اســتفاده از ای ن روشه ا در مراح ل مدیری ت راهه ای هوای ی بیم اران در آمبولان س )قب ل از بیمارس تان( ب ا محدودی ت اطلاع ات وج ود دارد ام ا مطالع ات نش ان داده ان د که اس تفاده از ماس ک حنجره در مراح ل قب ل از بیمارس تان مناس ب ب وده و حت ی نس بت بــه لارنگوســکوپی مســتقیم ارجــح میباشــد)83-14(. هرچنــد اطلاع ات دقیق ی در خص وص نق ش لارنگوس کوپ در مدیری ت راههــای هوایــی در قبــل از بیمارســتان وجــود نــدارد امــا بــه ط ور گس تردهای ب ر تع داد مق الات تاییدکنن ده کارای ی ب الای ای ن روش اف زوده میش ود)92-13, 33(. در خص وص مقایس ه ای ن دو روش ب ا یکدیگ ر ش ایان توج ه اس ت ک ه در مطالع ه Cinar و هم کاران ب ا وج ود ع دم وج ود اخت لاف معن ادار در بی ن دو روش گلایدوس کوپ و ماس ک حنج ره از نظ ر می زان موفقی ت انتوباس یون و میانگی ن زم ان انج ام فراین د دانش جویان از روش ماس ک حنج ره ب ه عن وان ی ک روش مناس بتر ن ام ب رده و اس تفاده از آن را به اس تفاده از گلایدوس کوپ ترجی ح دادهاند)43(.
ک ه ای ن نتیج ه ب ا مطالع ه م ا همخوان ی دارد.
در کن ار ش رایط پیشبین ی نش ده ط ی اق دام ب ه انتوباس یون ،بعض ی از ش رایط همچ ون انتوباس یون ف وری و خ ارج از ات اق عم ل ب ا خط ر بالاتر شکس ت ط ی لارنگوس کوپی و انتوباس یون تراکئ ال هم راه میباش ند)51-71(. در نتیج ه ای ن ام ر نی از ب ه اس تفاده از روشه ای جایگزی ن ب ا کارای ی و می زان موفقی ت بالات ر در حداق ل زم ان ممک ن احس اس میگ ردد. در برخ ی از ش رایط خ اص جاگ ذاری ابتدایی ماس ک حنج ره و اق دام ثانویه ب ه انتوباس یون تراکئ ال همچ ون اس تفاده از روشه ای مبتن ی ب ر کم ک دس تگاه ویدئ و) Video-assisted techniques( ب ا کارای ی نس بتا بالای ی هم راه ب وده اس ت)1-3, 81-12(.
روشهای کمک گیرنده از ویدئو) Video-assisted techniques( نیــاز بــه همراســتا نمــودن محــور بینایــی) optical axis( در فارنکــس و دهــان جهــت مشــاهده ورودی لارنکــس را مرتفــع میســازند22), 32(. در نتیجــه ایــن روشهــا بــا کارآیــی بالاتــری همــراه میباشــند امــا ممکــن اســت ســبب اتــلاف بیشــتر زم ان گردن د)42-72(. در مطالعات ی کـه Lim و همـکاران انج ام دادهان د نتای ج نش ان داده اس ت ک ه انتوباس یون ب ا اس تفاده از گلایدوس کوپ ه م در دانش جویان پزش کی غیرماه ر و ه م در متخصصی ن بیهوش ی ب ا تجرب ه، در مقایس ه ب ا روش اس تاندارد انتوباس یون ب ا ص رف زم ان بیش تری همراه ب وده اس ت هرچند ک ه در م وارد ک ه انج ام انتوباس یون مش کل ب وده اس ت ه ر دو گ روه دانش جویان پزش کی غیرماه ر و متخصصی ن بیهوش ی باتجرب ه ب ا اس تفاده از گلایدوس کوپ س رعت بالات ری در انج ام انتوباس یون داش تهاند26), 72( ک ه البت ه در ای ن مطالع ه ماس ک حنج رهای بررس ی نش ده اس ت.
محققیــن پیشــنهاد مینماینــد کــه بــا هماهنگــی دانشــکده پزش کی و مرک ز توسـعه مطالع ات پزش کی نس بت ب ه تهی ه مانکنه ای بیم ار نم ا ب ا قابلی ت تنظی م ش رایط لولهگ ذاری مختل ف اق دام گ ردد ت ا در پژوهشه ای آین ده تاثی ر روش های لولهگــذاری مختلــف در آنهــا ارزیابــی گــردد. ضمنــا توصیــه میشــود کــه در مطالعــات آتــی در هنــگام انجــام لولهگــذاری نس بت ب ه ثب ت علائ م حیات ی و مقایس ه آنه ا در روشه ای مختل ف اق دام گ ردد. مهمتری ن محدودی ت ط رح ع دم وج ود مانکنهــا و شبیهســازهای مناســب بــوده اســت کــه ســبب گردیــد محققیــن طــرح را ضمــن رعایــت اصــول اخــلاق پزش کی ب ر روی انس ان انج ام دهن د. ای ن مض وع از آن جه ت اهمیــت دارد کــه در مانکنهــای شــبیه ســاز قابلیــت ایجــاد ش رایط بالین ی مختل ف و همچنی ن ش رایط فیزیک ی مختل ف کــه بیمــار را محتــاج انتوباســیون مینماینــد وجــود دارد و از ایــن طریــق قابلیــت هــر روش در شــرایط مختلــف محاســبه میگ ردد. همچنی ن ع دم ثب ت علائ م حیات ی بیم ار اج ازه ارزیاب ی در خص وص تاثی ر روشه ای مختل ف لولهگ ذاری ب ر روی ای ن پارامت ر بس یار مه م در ط ی بیهوش ی را از محققی ن صل ب نم ود.
در مجم وع نتای ج ای ن مطالعه حکای ت از میزان بیش تر موفقیت و همچنی ن س رعت عم ل بیش تر اس تفاده از ماس ک و حنج ره میباش د. ب ا توج ه ب ه هزین ه کمت ر و ام کان اس تفاده از ای ن روش در فرایندهــای قبــل از بیمارســتانی انجامدهنــدگان ایــن مطالعــه توصیــه مینماینــد کــه توجــه بیشــتری در خصــوص آم وزش و فراه م آوردن امکان ات ماس ک حنج ره انج ام پذی رد.
Sasson L, Shachner A, et al. Difficult laryngoscopy: incidence and predictors in patients undergoing coronary artery bypass surgery versus general surgery patients. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia. 2003;17)3(:321-4.
El-Ganzouri AR, McCarthy RJ, Tuman KJ, Tanck EN, Ivankovich AD. Preoperative airway assessment: predictive value of a multivariate risk index. Anesthesia & Analgesia. 1996;82)6(:1197204.
Crosby ET, Cooper RM, Douglas MJ, Doyle DJ, Hung OR, Labrecque P, et al. The unanticipated difficult airway with recommendations for management.
Canadian Journal of Anaesthesia. 1998;45)8(:75776.
Karkouti K, Rose DK, Wigglesworth D, Cohen MM. Predicting difficult intubation: a multivariable analysis. Canadian Journal of Anesthesia. 2000;47)8(:730-9.
Rose DK, Cohen MM. The airway: problems and predictions in 18,500 patients. Canadian Journal of Anaesthesia. 1994;41)5(:372-83.
Shiga T, Wajima Zi, Inoue T, Sakamoto A. Predicting difficult intubation in apparently normal patients: a meta-analysis of bedside screening test performance.
Anesthesiology. 2005;103)2(:429-37.
Graham CA, Beard D, Henry JM, McKeown DW. Rapid sequence intubation of trauma patients in Scotland. Journal of Trauma and Acute Care Surgery. .6-3211:(5)65;4002
Griesdale DE, Bosma TL, Kurth T, Isac G, Chittock DR. Complications of endotracheal intubation in the critically ill. Intensive care medicine. .24-5381:(01)43;8002
Schwartz DE, Matthay MA, Cohen NH. Death and Other Complications of Emergency Airway Management in Critically Ill Adults A Prospective Investigation of 297 Tracheal Intubations. The
References
Avidan M, Harvey A, Chitkara N, Ponte J. The intubating laryngeal mask airway compared with direct laryngoscopy. British journal of anaesthesia. 1999;83)4(:615-7.
Hohlrieder M, Brimacombe J, von Goedecke A, Keller C. Guided insertion of the ProSeal laryngeal mask airway is superior to conventional tracheal intubation by first-month anesthesia residents after brief manikin-only training. Anesthesia & Analgesia. 2006;103)2(:458-62.
Reinhart DJ, Simmons G. Comparison of placement of the laryngeal mask airway with endotracheal tube by paramedics and respiratory therapists. Annals of emergency medicine. 1994;24)2(:260-3.
Bradley JS, Billows GL, Olinger ML, Boha SP, Cordell WH, Nelson DR. Prehospital oral endotracheal intubation by rural basic emergency medical technicians. Annals of emergency medicine. 1998;32)1(:26-32.
Mulcaster JT, Mills J, Hung OR, MacQuarrie K, Law JA, Pytka S, et al. Laryngoscopic IntubationLearning and Performance. The Journal of the American Society of Anesthesiologists. 2003;98)1(:23-7.
Konrad C, Schupfer G, Wietlisbach M, Gerber H. Learning manual skills in anesthesiology: is there a recommended number of cases for anesthetic procedures? Anesthesia & Analgesia. 1998;86)3(:635-9.
Chestnut D. Trends in Anesthesia-related Death and Brain Damage: A Closed Claims Analysis Cheney FW, Posner KL, Lee LA, et al )Univ of Washington, Seattle( Anesthesiology 105: 1081–1086, 2006. Year Book of Anesthesiology and Pain Management. .7-682:7002;7002
Rose DK, Cohen MM. The incidence of airway problems depends on the definition used. Canadian Journal of Anaesthesia. 1996;43)1(:30-4.
Ezri T, Weisenberg M, Khazin V, Zabeeda D, the GlideScope or Macintosh laryngoscope by inexperienced operators in simulated difficult airways. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d’anesthésie. 2004;51)6(:641-2.
Sun D, Warriner C, Parsons D, Klein R, Umedaly H, Moult M. The GlideScope® Video Laryngoscope: randomized clinical trial in 200 patients. British Journal of Anaesthesia. 2005;94)3(:381-4.
Nouruzi-Sedeh P, Schumann M, Groeben H. Laryngoscopy via Macintosh blade versus
GlideScope: success rate and time for endotracheal intubation in untrained medical personnel. Anesthesiology. 2009;110)1(:32-7.
Savoldelli GL, Schiffer E, Abegg C, Baeriswyl V, Clergue F, Waeber J. Comparison of the Glidescope®, the McGrath®, the Airtraq® and the Macintosh laryngoscopes in simulated difficult airways*. Anaesthesia. 2008;63)12(:1358-64.
Griesdale DE, Liu D, McKinney J, Choi PT. Glidescope® video-laryngoscopy versus direct laryngoscopy for endotracheal intubation: a systematic review and meta-analysis. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d’anesthésie. 2012;59)1(:41-52.
Ghorbanian A, Mohammadzadeh Farshchi A,
Ebrahimi B, editors. The introduction of innovative mini video laryngoscope system and its efficiency compared to Glidescope and laryngoscope intubation. Seventh Annual Research Conference of students of medical universities East; 2012; Mashhad, Iran.
Ghaemi M. Comparison of success rate of tracheal intubation following training with GlideScope and training with Macintosh laryngoscope. Journal of Medical Education Development. 2015;8)18(:54-60.
Amathieu R, Sudrial J, Abdi W, Luis D, Hahouache H, Combes X, et al. Simulating faceto-face tracheal intubation of a trapped patient: a randomized comparison of the LMA Fastrach™, the GlideScope™, and the Airtraq™ laryngoscope.
Journal of the American Society of Anesthesiologists. 1995;82)2(:367-76.
Benedetto WJ, Hess DR, Gettings E, Bigatello LM, Toon H, Hurford WE, et al. Urgent tracheal intubation in general hospital units: an observational study. Journal of clinical anesthesia. 2007;19)1(:204.
Davies P, Tighe S, Greenslade G, Evans G. Laryngeal mask airway and tracheal tube insertion by unskilled personnel. The Lancet. 1990;336)8721(:977-9.
Pennant JH, Walker MB. Comparison of the endotracheal tube and laryngeal mask in airway management by paramedical personnel. Anesthesia & Analgesia. 1992;74)4(:531-4.
Timmermann A, Russo SG, Crozier TA, Eich C, Mundt B, Albrecht B, et al. Novices ventilate and intubate quicker and safer via intubating laryngeal mask than by conventional bag-mask ventilation and laryngoscopy. Anesthesiology. 2007;107)4(:570-6.
Rai M, Dering A, Verghese C. The GlideScope® system: a clinical assessment of performance. Anaesthesia. 2005;60)1(:60-4.
Cooper RM, Pacey JA, Bishop MJ, McCluskey SA. Early clinical experience with a new videolaryngoscope )GlideScope®( in 728 patients. Canadian Journal of Anesthesia. 2005;52)2(:191-8.
Lai H, Chen I, Chen A, Hwang F, Lee Y. The use of the GlideScope® for tracheal intubation in patients with ankylosing spondylitis. British journal of anaesthesia. 2006;97)3(:419-22.
Cooper RM. Use of a new videolaryngoscope (GlideScope®) in the management of a difficult airway. Canadian Journal of Anesthesia. .3-116:(6)05;3002
Lim T, Lim Y, Liu E. Evaluation of ease of intubation with the GlideScope® or Macintosh laryngoscope by anaesthetists in simulated easy and difficult laryngoscopy*. Anaesthesia. 2005;60)2(:180-3.
Lim Y, Lim T-J, Liu EH. Ease of intubation with anaesthesia. 2009;102)1(:128-34.
McCall MJ, Reeves M, Skinner M, Ginifer C, Myles P, Dalwood N. Paramedic tracheal intubation using the intubating laryngeal mask airway. Prehospital Emergency Care. 2008;12)1(:30-4.
Menzies R, Manji H. The intubating laryngeal mask: is there a role for paramedics? Emergency Medicine Journal. 2007;24)3(:198-9.
Tentillier E, Heydenreich C, Cros A-M, Schmitt V, Dindart J-M, Thicoïpé M. Use of the intubating laryngeal mask airway in emergency pre-hospital difficult intubation. Resuscitation. 2008;77(1):30-4.
Timmermann A, Russo S, Crozier T, Nickel E, Kazmaier S, Eich C, et al. Laryngoscopic versus intubating LMA guided tracheal intubation by novice users—a manikin study. Resuscitation.
.6-214:(3)37;7002
British journal of anaesthesia. 2012;108)1(:140-5.
Fun W, Lim Y, Teoh W. Comparison of the GlideScope® video laryngoscope vs. the intubating laryngeal mask for females with normal airways. European journal of anaesthesiology. 2007;24)06(:486-91.
Cinar O, Cevik E, Yildirim AO, Yasar M, Kilic E, Comert B. Comparison of GlideScope video laryngoscope and intubating laryngeal mask airway with direct laryngoscopy for endotracheal intubation.
European Journal of Emergency Medicine. 2011;18)2(:117-20.
Malik M, O’Donoghue C, Carney J, Maharaj C, Harte B, Laffey J. Comparison of the Glidescope®, the Pentax AWS®, and the Truview EVO2® with the Macintosh laryngoscope in experienced anaesthetists: a manikin study. British journal of
tracheal intubation using Glidescope versus laryngeal mask, intubation success rate and speed by Novice Users
Pooya Derakhshan*1, Zahra Akhbari 2
Assistant Professor, Rasool Akram Hospital, Iran University of Medical Sciences.
Medical doctor, Birjand University of Medical Sciences.
AbstRAct

Aim and background: Tracheal intubation remains the choice method for keeping airways open during mechanical ventilation. Among the various methods, standard method of direct laryngoscopy generally used by non-skilled staff increases the risk of failure. This study was performed to evaluate and compare the results of tracheal intubation using laryngeal masks vs. glidescope led by novice personnel.
00Spring 2017, Vol 7, NO 3
59

Spring 2017, Vol 7, NO 3قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید