فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 3، بهار 1394
529216115610

مقایسه بی دردی بلوک بین دندهای بههمراه تزریق مداوم مورفین وریدی با تزریق مداوم مورفین وریدی به تنهایی در کاهش درد بعد از عمل در جراحی کله سیستکتومی باز
سید حسن کرباسی1، پویا درخشان1*، سید امیر کاظم وجدان2، محمود حسینزاده ملکی3، طاهره خزایی4
استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیمارستان امام رضا
استادیار جراحی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیمارستان امام رضا
استادیار جراحی، فوق تخصص جراحی قلب، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیمارستان امام رضا
مربی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیمارستان امام رضا
15818005

تاریخ دریافت: 03/9/39 تاریخ بازبینی: 02/01/39 تاریخ پذیرش: 27/01/93
چکیده
زمینـه و هـدف: عمل جراحی کله سیسـتکتومی باز عوارض بسـیاری از جمله عوارض تنفسـی و پاسـخهای استرسـی بهعلت درد بعد از عمـل دارد. هدف مـا از ایـن مطالعـه مقایسـه دو روش بـی دردی پـس از عمـل با بلوک بیـن دندهای بههمـراه تزریق مـداوم مورفین وریدی بـا تزریق مـداوم مورفین وریدی بهتنهایـی بـرای کنترل درد بعـد از عمل بود.
0900001پژوهشـی

مقـاله
8

پژوهشـی

مقـاله

8

مـواد و روشهـا: در ایـن مطالعـه 100 بیمار کاندید کله سیسـتکتومی با برش کوخر وارد شـدند. بیماران بهصـورت تصادفی در دو گروه 50 نفره تقسـیم شـدند. کـه در گـروه مداخلـه، بلـوک بیـن دندهای بـا بوپی واکاییـن 25/0 میلیگرم بـه ازای هر کلیوگـرم وزن بیمار که به غلظت 25/0% رسـانده شـد بود در انتهـای عمـل جراحـی در فضاهـای بین دندهای شـش تا ده انجام شـد وسـپس انفوزیون مورفیـن بهمقدار 5/0 میلیگـرم بهازای هر کیلوگـرم وزن بیمار کـه در 100 میلیلیتـر نرمـال سـالین رقیـق شـده بـود با سـرعت 5 میلیلیتر در سـاعت شـروع شـد و در گـروه کنترل نیـز انفوزیـون مورفین بـا دوز 5/0 میلیگـرم بـه ازای هـر کیلـو گـرم وزن بیمارکـه در 100 میلیلیتر نرمال سـالین رقیق شـده بود با سـرعت 5 میلیلیتر در سـاعت آغاز شـد. وقتی بیماران بـه ریـکاوری منتقـل شـدند شـدت درد بـا توجه به پاسـخ بیماران در دقیقه 30 و سـپس سـاعتهای 6 و 12 و 18 و24 بعد از عمل توسـط معیـار ارزیابی درد بـا خـط کشـی کـه از صفر تا صد میلیمتر داشـت سـنجیده شـد و در فـرم مخصوص آن ثبـت گردید.
یافتههـا: در ایـن مطالعـه متوجـه شـدیم بیمـاران در گروه بلوک بیـن درد کمتری در زمانهـای دقیقه 30 و سـاعتهای 6 و 12 و 18 در مقایسـه با گروه کنترل داشـتند ولی شـدت درد در سـاعت 24 تفاوت معنیداری در دو گروه نداشـت.
نتیجهگیـری: بلـوک بیـن دنـدهای بههمـراه تزریق مـداوم مورفیـن وریدی در کنتـرل درد پـس از جراحی کله سیسـتکتومی بـاز موثرتر از تزریـق مداوم داخـل وریـدی مورفین بهتنهایی اسـت .
واژههای کلیدی: بلوک بین دندهای، درد، مورفین، کله سیستکتومی باز .
مقدمه میتوانــد باعــث افزایــش عــوارض و مــرگ و میــر و همچنیــن
درد یک ی از ع وارض قاب ل پیش گیری در اعم ال جراح ی اس ت افزایــش هزینههــا و باعــث کاهــش کیفیــت زندگــی گــردد .ول ی معم ولاً درم ان آن کاف ی نیس ت. درد بهط ور غیرمس تقیم تســکین درد بهعنــوان یــك چالــش پــس از اعمــال جراحــی

نویسنده مسئول: پویا درخشان استادیار بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیمارستان امام رضا، خیابان طالقانی، بیرجندایمیل: [email protected]
محســوب میشــود کــه بــه تک نیكهــای ضــد درد بــا حداقــل ع وارض جانب ی و ب ا بیش ترین س طح ایمن ی ب رای بیم ار نی از دارد.)1-5(
در ح ال حاض ر درم ان درد پ س از عم ل بی ش از پی ش م ورد توج ه ق رار گرفت ه اس ت. برخ ی مطالعات ش یوع درد پ س از عمل را بس یار ب الا گ زارش ک ردهان د. درد ش دید ن ه تنه ا باع ث رن ج و ناراحت ی بیم ار میگ ردد بلک ه از بازگش ت وی ب ه فعالی ت روزمره جلوگی ری مینمای د ک ه خ ود ی ك عام ل اجتماع ی- اقتص ادی مه م اس ت.)6-11(
علیرغــم پیشــرفتهای فراوانــی کــه در بیهوشــی، جراحــی و مراقبته ای پ س از عم ل ب ه وج ود آم ده در بس یاری از م وارد بــا عوارضــی مثــل عفونــت، ترومبوآمبولیهــای قلبی-ریــوی ،اخت الات مغ زی، ته وع و اس تفراغ و فل ج گوارش ی و دوره نقاهت طولان ی ک ه ارتب اط مس تقیم ب ا درد پ س از عم ل بیم ار دارد مواجـه هس تیم.)21،8-61(
ع اوه ب ر تغییرات ی ک ه در عملک رد ارگانه ا در جراح ی ایج اد میشــود، پاســخ بــدن بــه جراحــت بهصــورت تغییراتــی در سیســتمهای عصبــی، آندوکریــن و متابولیــك بــروز مینمایــد .ایــن تغییــرات بهشــکل افزایــش در ترشــح هورمونهــای کاتابولیــك ،کاهــش ترشــح یــا کاهــش اثــر هورمونهــای آنابولی ك و افزای ش متابولیس م میباش د. همچنی ن افزای ش کار قل ب بهواس طه فعالی ت اتون وم، اخت ال عملک رد ری وی، تغیی ر در سیس تم انعقادی–فیبرینولیتی ك) ک ه تمای ل ب ه انعق اد زی اد میش ود(، از بی ن رفت ن باف ت عضان ی و س رکوب ایمن ی در اعم ال جراح ی رخ میده د ک ه ای ن ع وارض نی ز ب ا درد پ س از عم ل مرتب ط هس تند)71-12(.
بیهوش ی عموم ی اث ر چندان ی در پاس خ به اس ترس ن دارد بهجز در م واردی ک ه دوز ب الای مخدره ا اس تفاده ش ود ک ه میتوان د باعــث مهــار پاســخ هورمونهــای کاتابولیــك در حیــن عمــل گ ردد. بل وک اعص اب آوران ب ا تک نیكه ای مختل ف بیهوش ی موضعــی بهخصــوص در جراحــی انــدام تحتانــی بــا اســتفاده از روش اکس ترادورال در کاه ش پاس خ کاس یك کاتابولیك بس یار مؤثــر اســت. تک نیكهایــی مثــل تجویــز مخــدر سیســتمیك و اس تفاده از داروه ای ض د التهاب ی غی ر اس تروئیدی ی ا کلونیدین

نس بت ب ه بل وک اعص اب ب ا بیحس ی موضع ی تأثی ر کمت ری ب ر ب یدردی دارن د12)، 91(.
ه دف ای ن مطالع ه بررس ی می زان ب ی دردی ب ا بل وک بی ن دن دهای در کاه ش درد بع د از عم ل در بیم اران تح ت جراح ی کل ه سیس تکتومی ب از ب ود ت ا در ص ورت موث ر ب ودن ب رای درد بع د از عم ل بت وان از ای ن پ س ب ا توج ه ب ه راحتت ر ب ودن و در دس ترس ب ودن، ای ن روش بیش تر انج ام ش ود.
مواد و روشها
جمعی ت مطالع ه بیماران ی بودن د ک ه در بیمارس تان ام ام رض ا دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد تحــت عمــل جراحــی کلــه سیســتکتومی بــا بــرش کوخــر قرارمیگرفتنــد. مطالعــه مــا در کمیت ه اخ اق دانش گاه عل وم پزش کی بیرجن د تصویب ش د و به تم ام بیم اران توضیح ات لازم در م ورد مطالعه داده ش د و از تمام آنه ا رضایتنام ه کتب ی گرفت ه ش د. همپنی ن مف اد عهدنام ه هلس ینکی رعای ت گردی د. همچنی ن ای ن مطالع ه در مرکز ثبت کارآزمای ی بالین ی ی ران ب ا ک د IRCT2014120320112N2 ثبــت شدهاســت. ایــن مطالعــه بهشــکل کارآزمایــی بالینــی تصادفــی دوســوکور انجــام شــد .100 بیمــار کاندیــد جراحــی کل ه سیس تکتومی ب از در مح دوده س نی 20 ت ا 60 س ال ق رار داش تند و در ردهبن دی انجم ن بیهوش ی آمری کا در گ روه ی ك و دو ق رار میگرفتن د ب ا اس تفاده از ج دول اع داد تصادف ی در یک ی از دو گ روه ق رار گرفتن د. ک ه ب ه 50 نف ر در گ روه بل وک بی ن دن دهای و 50 نف ر در گ روه کنت رل تقس یمبندی ش دند .همچنی ن بیم اران ب ا س ابقه اعتی اد ب ه م واد مخ در و س ایر داروه ای روانگ ردان و آرامشبخ ش و تش نج و بیم اران ب ا کل ه سیس تیت ح اد و ایکت ر و عم ل جراح ی بیش تر از ی ك نی م س اعت از مطالع ه خ ارج ش دند. س پس برای بررس ی ش دت درد روش ارزیاب ی درد توس ط خ ط ک ش مقی اس دی داری درد ب ه بیم اران آم وزش داده ش د.
س پس تم ام بیم اران 3 میکروگ رم ب هازای ه ر کیل و وزن ب دن فنتانی ل( ب ا ن ام تج اری فنجک ت س اخت ش رکت داروس ازی ابوریح ان )و 5/1 میلیگ رم ب رای ه ر کیل و وزن ب دن پروپوف ول )بــا نــام تجــاری پروویوســاخت کارخانــه کاریــس هنــد( و 5/0 میلیگ رم ب هازای ه ر کیل و وزن ب دن آتراکوری وم( ب ا ن ام تجاری آتراکوری ن س اخت ش رکت داروس ازی ای ران هورمون( جه ت القا بیهوش ی دریاف ت کردنن د و پ س از لولهگ ذاری تراش ه بیهوش ی ب ا پوروپوف ول 100 میکروگ رم ب هازای ه ر کیلوگ رم وزن ب دن بیمــار در دقیقــه و 10 میلیگــرم آتراکوریــوم هــر ســی دقیقــه نگ هداری بیهوش ی انج ام ش د و در انته ای عم ل ش لی عضان ی ب ا 04/0 میلیگ رم ب هازای ه ر کیل و وزن ب دن نئوس تیگمین و 02/0 میلیگ رم ب هازای ه ر کیل و وزن ب دن آتروپی ن ری ورس ش د وس پس در گ روه اول تزری ق بی ن دن دهای بوپیواکائین)ب ا نام تج اری مارکائی ن س اخت ش رکت آس ترا زن کا س وئد ب ا غلظ ت
5/0%( بــا غلطــت 5/2 میلیگــرم در میلیلیتــر و بــا دوز 52/0 میلیگ رم ب هازای ه ر کیلوگ رم وزن ب دن بیم ار در 4 فض ای بین دن دهای آخ ر س مت راس ت )فضاه ای بیـن دندهای ش ش ت ا ده( در اط اق عم ل تح ت ش رایط اس تریل قب ل از هوش یاری کام ل بیم ار انج ام ش د و در ه ر دو گ روه پم پ اتوفی وزر با حج م 001 میلیلیت ر ک ه تنطیم ات آن بهص ورت نگ ه دارن ده 5 میلیلیت ر در س اعت و دوز بل وس 5/0 میلیلیت ر ب ا زم ان قف ل ش دن 51 دقیق ه ب ود ق رار داده ش د. در ه ر دو گ روه پم پ اتوفی وزر )ب ی بـ راون، سـاخت آلمـ ان، نـ وع 8714827( با 5/0 میلیگرم بهازای ه ر کیل و وزن ب دن مورفی ن س ولفات )ب ا نام تج اری، اس تاتکسش رکت داروس ازی ای ران دارو( ک ه ب ا نرم ال س الین ب ه 001 میلیلیتــر رســانده شــده بــود در ریــکاوری بهصــورت داخــل وری دی متص ل ش د.
مورفیــن بهعنــوان داروی مکمــل درصــورت درخواســت بیمــار زمان ی ک ه نم ره درد 7 ی ا بیش تر ب ود ب ا دوز 05/0 میلیگ رم ب هازای ه ر کیلوگ رم تزری ق ش د و ثبت گردی د. پیگی ری بیماران از نظ ر ش دت درد و ب روز ع وارض بهدنب ال درم ان درد )ته وع اس تفراغ، خ ارش، احتب اس ادراری، اف ت فش ارخون و دپرس یون تنفس ی( در ری کاوری و در ط ول 24 س اعت بع د از عم ل ه ر 6 س اعت از بیم ار س ؤال و ع دد مقی اس دی داری درد و ع وارض ثب ت گردی د. از آنج ا ک ه بیم اران در اط اق عم ل و در ش رایط ع دم هوش یاری بل وک ش دند از انج ام بل وک بیخب ر بودن د و همچنی ن اطاع ات توس ط متخصص بیهوش ی ک ه از گ روه بیمار مطل ع نب ود جم عآوری ش د مطالع ه دو س و ک ور ب ود .
روش جمعآوری دادهها
ب ا توج ه ب ه فاکتوره ای م ورد مطالع ه پرسش نامهای تهی ه ش د .ای ن پرسش نامه ش امل اطاع ات دموگرافی ك، س ابقه بیم اری ،اطاع ات مرب وط ب ه عم ل جراح ی و پرسش نامه س نجش درد ب ود. ای ن اطاع ات ب ا مراجع ه به پرون ده بیم ار و مصاحب ه از وی جم عآوری ش د.
تجزیه و تحلیل اطلاعات
آنالی ز اطاع ات پ س از وارد نم ودن دادهه ا ب ا اس تفاده از نرمافزار
SPSS نس خه 15 انج ام ش د. متغیره ای ب ا آزم ون ت ی مس تقل و آزم ون م ن ویتن ی وآزم ون کای اس کولار و فیش ر م ورد ارزیابی قــرار گرفتنــد. در تمامــی آزمونهــا ســطح اطمینــان 95% بــود 0/05)P<ب ه عن وان معن یدار تلق ی ش د(. متغیرهــای ع ددی بهص ورت میانگی ن± انح راف معی ار نمای ش داده ش دند.
یافتهها
مقایس ه دو گ روه در جن س، س ن تف اوت معن یداری نداش ت 05/0p> )ج دول 1( متوس ط ش دت درد در گ روه بل وک بی ن دن دهای در ری کاوری و س اعت 6 و 12 و 18 بع د از عم ل تف اوت معن یداری داش تند 05/0p>. ول ی بی ن میانگی ن ش دت درد در دو گ روه در س اعات 24 تف اوت معن ی داری دی ده نش د 05/0p> )ج دول 2( همچنی ن بیم اران بهطور متوس ط در کل 24 س اعت بع د از عم ل و بهجه ت درد مقی اس دی داری درد بی ش از 07 در گــروه بیــن دنــدهای نیــاز بــه 3/1±6/5 میلیگــرم مورفیــن و بیم اران گ روه کنت رل نی از ب ه 3/2±6/8 میلیگ رم مورفی ن پی دا کردن د ک ه تف اوت معن یداری را نش ان میده د)05/0p>(.
طب ق بررس ی بهعم ل آم ده درم ان درد در 75 م ورد از بیم اران عارضــهای ایجــاد نکــرد و فقــط در 25 مــورد) 34% از گــروه مورفی ن و 16% از گ روه بی ن دن دهای ،03/0=p( ته وع و اس تفراغ ذکــر شدهاســت کــه معنــیدار میباشــد .
بحث
اگرچ ه پاس خ ب دن ب ه اس ترس جراح ی، مکانیس م طبیع ی دفاع س لولی اس ت، ول ی تغیی رات ناش ی از آن در عملک رد ارگانه ا میتوان د باع ث پیش برد ع وارض پ س از عم ل گ ردد. بنابرای ن راه کار “بیهوش ی و جراح ی ب دون اس ترس” ب رای کاهش پاس خ فیزیولوژی ك ب ه تروم ا و در نتیج ه کاه ش موربیدیت ی بهعن وان یــك فرضیــه مطــرح اســت. در جراحیهــای الکتیــو پاســخ بــه اس ترس توس ط اعص اب آوران تحری ك ش ده در ناحی ه جراح ی ایجــاد میشــود.
بهع اوه م واد هورمون ی گوناگ ون مث ل س یتوک ینها، محص ولات متابولی ك اس ید آراش یدونیك، نیتریك اکس ید، آندوتوکس ینها و س ایر محص ولات بیولوژی ك نی ز در ای ن امر دخال ت دارند. پاس خ ب ه اس ترس جراح ی ب ا می زان جراح ت ارتب اط دارد بهط وری ک ه می زان موربیدیت ی در اعم ال جراح ی کوچ ك) ک ه تهاج م

جدول 1: خصوصیات دموگرافیک در دو گروه
گروه کنترل )انحراف معیار ±میانگین( گروه بین دندهای )انحراف معیار ±میانگین( 9/97±42 11/56±00/43 سن )سال(
13/07±61/8 9/36±60 وزن )کیلوگرم(
40/10 42/8 جنس )زن/مرد(
جدول 2: میزان درد بعد از عمل
ارزش پی گروه کنترل )انحراف معیار ±میانگین( گروه بین دندهای
)انحراف معیار ±میانگین( زمان بعد از عمل
0/05< p 14/46±57/1 13/22±33/4 ریکاوری
0/05<p 13/2±62/2 09/90±32/9 ساعت 6
0/05<p 8/80±56/3 1/14±36/1 ساعت 12
0/05<p 8/80±0/27 7/11±21/2 ساعت 18
0/05<p 25/2±7/8 24/9±6/5 ساعت 24
ک م اس ت( کاه ش مییاب د. اس تراتژیهایی گوناگ ون براس اس نظری ه “بیهوش ی و جراح ی ب دون اس ترس” ب رای کاه ش ی ا جلوگی ری از پاس خ ب ه اس ترس جراح ی بوج ود آم ده اس ت .کاهــش شــدت جراحــت باعــث کاهــش کاتابولیســم پروتئیــن و مارکرهــای التهابــی پروتئیــن واکنشــی ســی و اینترلوکیــن-6 و همچنیــن کاهــش اختــال ریــوی و کــم شــدن دوره نقاهــت میش ود. ول ی پاس خ اولی ه کاتک ولامینه ا ،کورتی زول و گلوک ز کمت ر دچ ار تغییـر میش وند)71-52(.
در راســتای کاهــش پاســخهای اســترس در انتهــای عمــل جراح ی روشه ای بلوکه ای موضع ی ت ا بهح ال ب ر اس تفاده از مخدره ای داخ ل وری دی ارج ح تش خیص دادهش ده ان د)11(. در مطالعــه مــا بیمــاران بــا بلــوک بیــن دنــدهای درد کمتــری را ت ا 18 س اعت بع د از عم ل تحم ل کردن د، ول ی در س اعت 24 بع د از عم ل درد در ه ر دو گ روه کاه ش پی دا ک رد ول ی اخت اف معن یداری دی ده نش د. همچنی ن نیـاز ب ه مورفی ن بــرای درد شــدید در گــروه کنتــرل بیشــتر بــود. در مطالعــه میدس تیو هم کاران نی ز نش ان داده ش د ک ه درد بع د از عم ل کل ه سیس تکتومی ب از ب ا روش بل وک بی ن دن دهای ب ا اس تفاده از بوپ ی واکایی ن و فن ل بهت ر از تجوی ز مخ در وری دی ب هروش پم پ اتوفی وزر اس ت)62(.
همچنیــن انگبــرگ نشــان داد کــه اختــالات تنفســی بعــد از جراحــی کلــه سیســتکتومی بــاز بــا بلــوک بیــن دنــدهای از مخدرهــای بــا اثــر مرکــزی کمتــر اســت )72( نــان و همــکاران ب ی دردی مناس بی را ب ا بل وک بی ن دن دهای ب ا بوپ ی واکایی ن بههم راه اپ ی نفری ن در عم ل جراح ی کل ه سیس تکتومی ب از گ زارش نمودن د)82(. در تم ام مطالع ات بی ان ش ده ف وق عوارضی از بل وک بی ن دن دهای دی ده نش د. نتای ج مطالع ه م ا نی ز ب ا مطالع ات قبل ی ف وق هماهنگ ی داش ت.
کنتــرل درد بعــد از عمــل از اهمیــت بســیاری در جلوگیــری از تبدی ل ش دن درد ح اد ب ه مزم ن مخصوص ا در عم ل جراح ی کل ه سیس تکتومی ب از برخ وردار میباش د)92-33(. در مطالع ه م ا نی ز در کنت رل بیم اران درد بع د از عم ل ب ا بل وک بی ن دن دهای موفقیــت آمیــز بــود کــه میتــوان بــا ایــن روش بهتــر جلــوی مزم ن ش دن درد را گرف ت.
نتیجهگیری
براس اس نتای ج ف وق بل وک بی ن دن دهای اگ ر ب رای کنت رل درد بع د از عم ل کل ه سیس تکتومی ب از بههم راه روش ب ی دردی توس ط پم پ اتوفی وزر ح اوی مورفی ن وری دی اس تفاده ش ود موث ر ت ر از پم پ درد اتوی وزر ح اوی مورفیـن وری دی ب دون بلــوک بیــن دنــدهای میباشــد. ولــی بهتــر اســت در مطالعــات آین ده بل وک بی ن دن دهای ب ا بل وک اپ ی دورال توراس یك نی ز مقایس ه ش ود. محدودی ت م ا در ای ن مطالع ه ع دم توانای ی در پیگی ری طولان ی م دت ب رای مقایس ه تاثی ر بل وک بین دن دهای در کاه ش درد مزم ن پ س از عم ل جراح ی ب ود .
تشکر و قدردانی
ب ا تش کر و قدردان ی از گ روه جراح ی دانش گاه عل وم پزش کی بیرجن د و آق ای دکت ر س ید امی ر کاظ م وج دان ک ه نهای ت هم کاری و همراه ی را داش تند. همچنین از پرس نل و پرس تاران بیمارس تان ام ام رض ا )ع( بیرجن د و ریاس ت بیمارس تان جن اب آق ای دکت ر ج ال احم دی نی ز تش کر میکنی م.
facilitates acute rehabilitation after laparoscopic colectomy. Anesthesiology 2007;106(1):11-8; discussion 5-6.
Bell EA, Jones BP, Olufolabi AJ, Dexter F, PhillipsBute B, Greengrass RA, et al. Iliohypogastricilioinguinal peripheral nerve block for postCesarean delivery analgesia decreases morphine use but not opioid-related side effects. Can J Anaesth 2002;49(7):694-700.
Wu CL, Rowlingson AJ, Partin AW, Kalish MA, Courpas GE, Walsh PC, et al. Correlation of postoperative pain to quality of recovery in the immediate postoperative period. Regional anesth pain med 2005;30(6):516-22.
Ruoff G, Lema M. Strategies in pain management: new and potential indications for COX-2 specific inhibitors. J Pain Symptom Manage 2003;25(2 Suppl):S21-31.
Joshi GP, Bonnet F, Shah R, Wilkinson RC, Camu F, Fischer B, et al. A systematic review of randomized trials evaluating regional techniques for postthoracotomy analgesia. Anesth Analg 2008;107(3):1026-40.
Ballantyne JC, Carr DB, deFerranti S, Suarez T, Lau J, Chalmers TC, et al. The comparative effects of postoperative analgesic therapies on pulmonary outcome: cumulative meta-analyses of randomized, controlled trials. Anesth Analg 1998;86(3):598-612.
Gotoda Y, Kambara N, Sakai T, Kishi Y, Kodama K, Koyama T. The morbidity, time course and predictive factors for persistent post-thoracotomy pain. Eur J Anaesthesiol 2001;5(1):89-96.
Gottschalk A, Cohen SP, Yang S, Ochroch EA. Preventing and treating pain after thoracic surgery.
Anesthesiology 2006;104(3):594-600.
Kim SH, Na S, Choi JS, Na SH, Shin S, Koh SO. An evaluation of diaphragmatic movement by

References
Xue FS, Li BW, Zhang GS, Liao X, Zhang YM, Liu JH, et al. The influence of surgical sites on early postoperative hypoxemia in adults undergoing elective surgery. Anesth Analg 1999;88(1):213-9.
Shoeibi G, Babakhani B, Mohammadi SS. The efficacy of ilioinguinal-iliohypogastric and intercostal nerve co-blockade for postoperative pain relief in kidney recipients. Anesth Analg 2009;108(1):330-3.
Webb AR, Leong S, Myles PS, Burn SJ. The addition of a tramadol infusion to morphine patient-controlled analgesia after abdominal surgery: a double-blinded, placebo-controlled randomized trial. Anesth Analg 2002;95(6):1713-8, table of contents.
Stromskag KE, Reiestad F, Holmqvist EL, Ogenstad S. Intrapleural administration of 0.25%, 0.375%, and 0.5% bupivacaine with epinephrine after cholecystectomy. Anesth Analg 1988;67(5):430-4.
van Kleef JW, Burm AG, Vletter AA. Single-dose interpleural versus intercostal blockade: nerve block characteristics and plasma concentration profiles after administration of 0.5% bupivacaine with epinephrine. Anesth Analg 1990;70(5):484-8.
Rawal N, Allvin R. Acute pain services in Europe: a 17-nation survey of 105 hospitals. The EuroPain Acute Pain Working Party. Eur J Anaesthesiol .36-453:)3(51;8991
Rawal N. 10 years of acute pain services-achievements and challenges. R Reg Anesth Pain Med 1999;24(1):68-73.
Barreveld A, Witte J, Chahal H, Durieux ME, Strichartz G. Preventive analgesia by local anesthetics: the reduction of postoperative pain by peripheral nerve blocks and intravenous drugs. Anesth Analg 2013;116(5):1141-61.
Kaba A, Laurent SR, Detroz BJ, Sessler DI, Durieux ME, Lamy ML, et al. Intravenous lidocaine infusion Anaesthesiol 1998;15(5):529-34.
Engberg G. Respiratory performance after upper abdominal surgery. A comparison of pain relief with intercostal blocks and centrally acting analgesics. Acta Anaesthesiol Scand 1985;29(4):427-33.
Nunn JF, Slavin G. Posterior intercostal nerve block for pain relief after cholecystectomy. Anatomical basis and efficacy. BJA 1980;52(3):253-60.
Varrassi G, Paladini A, Marinangeli F, Racz G. Neural modulation by blocks and infusions. Pain Pract 2006;6(1):34-8.
Reddi D, Curran N. Chronic pain after surgery: pathophysiology, risk factors and prevention. Postgrad Med J 2014;90(1062):222-7; quiz 6.
Kehlet H, Jensen TS, Woolf CJ. Persistent postsurgical pain: risk factors and prevention. Lancet. 2006;367(9522):1618-25.
Katz J, Seltzer Z. Transition from acute to chronic postsurgical pain: risk factors and protective factors. Expert Rev Neurother 2009;9(5):723-44.
Cregg R, Anwar S, Farquhar-Smith P. Persistent postsurgical pain. Curr Opin Support Palliat Care 2013;7(2):144-52.

M-mode sonography as a predictor of pulmonary dysfunction after upper abdominal surgery. Anesth Analg 2010;110(5):1349-54.
Sharrock NE, Ranawat CS, Urquhart B, Peterson M. Factors influencing deep vein thrombosis following total hip arthroplasty under epidural anesthesia. Anesth Analg 1993;76(4):765-71.
Borgdorff PJ, Ionescu TI, Houweling PL, Knape JT. Large-dose intrathecal sufentanil prevents the hormonal stress response during major abdominal surgery: a comparison with intravenous sufentanil in a prospective randomized trial. Anesth Analg 2004;99(4):1114-20, table of contents.
Weissman C. The metabolic response to stress: an overview and update. Anesthesiology
.72-803:)2(37;0991
Chernow B, Alexander HR, Smallridge RC, Thompson WR, Cook D, Beardsley D, et al.
Hormonal responses to graded surgical stress. Arch Intern Med 1987;147(7):1273-8.
Moller IW, Hjortso E, Krantz T, Wandall E, Kehlet H. The modifying effect of spinal anaesthesia on intra- and postoperative adrenocortical and hyperglycaemic response to surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1984;28(3):266-9.
Thompson M, Magnuson B. Management of postoperative ileus. Orthopedics. 2012;35(3):213-7.
Poulsen JL, Brock C, Olesen AE, Nilsson M, Drewes AM. Clinical potential of naloxegol in the management of opioid-induced bowel dysfunction. Clin Exp Gastroenterol 2014;7:345-58.
Kissin I. A call to reassess the clinical value of preventive (preemptive) analgesia. Anesth Analg .8-779:)5(311;1102
Maidatsi P, Gorgias N, Zaralidou A, Ourailoglou V, Giala M. Intercostal nerve blockade with a mixture of bupivacaine and phenol enhance the efficacy of intravenous patient-controlled analgesia in the control of post-cholecystectomy pain. Eur J
Comparison between the effect of intercostal nerve block added to intravenous morphine infusion with infusion of intravenous morphine alone on pain control after open cholecystectomy
Seyyed Hasan Karbasy 1, Pooya Derakhshan*1, Seyyed Amir Kazem Vejdan 2, Mahmood Hossein Zadeh Maleki 3, Tahereh Khazaei 4
Assistant professor of anesthesiology, Imam Reza Hospital, Birjand University of Medical sciences.
Assistant professor of surgery, Imam Reza Hospital, Birjand University of Medical sciences.
Assistant professor of cardiac surgery, Fellowship of cardiac surgery, Imam Reza Hospital, Birjand University of Medical sciences. 4. Academic staff,Imam Reza Hospital, Birjand University of Medical sciences
AbSTRACT

Aim and background: Open cholecystectomy has many complications like respiratory dysfunction and stress response because of pain. The aim of this study was to compare the efficacy of intercostal nerve block added to intravenous infusion of morphine with sole intravenous morphine infusion on pain control after open cholecystectomy.
00Spring
3
2015
, Vol 5, NO
15قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید