فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان 1396
5292147-137202

مقایسه تاثیر دوزهای مختلف ترانکسامیک اسید بر میزان خونریزی و طول مدت جراحی درجراحی آندوسکوپیک سینوس
شیده مرزبان1، سودابه حدادی1*، زهرا اسدزاده2، زهراعطرکارروشن3، علی فقیه4، آرمان پرویزی5
. متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، دانشیار، مرکزتحقیقات آنستزیولوژی، بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
. دستیار تخصصی بیهوشی و مراقبتهای ویژه، مرکزتحقیقات آنستزیولوژی، بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
. دکترای آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات آنستزیولوژی، بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
4. متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن، استادیار، مرکز تحقیقات آنستزیولوژی، بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
5 . متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه، استادیار، مرکز تحقیقات آنستزیولوژی، بیمارستان فوق تخصصی ترمیمی ولایت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
14426857

تاریخ دریافت: 71/01/5931 تاریخ بازبینی: 1395/12/16تاریخ پذیرش: 3/1396/2چکیده
0900001پژوهشـی

مقـاله
22

پژوهشـی

مقـاله

22

زمین ه و ه دف: خونری زی در حی ن عم ل جراح ی آندوس کوپیک س ینوس عارض ه اجتنابناپذی ر و ی ک نگران ی عم ده ه م ب رای متخص ص بیهوش ی و ه م متخص ص گ وش و حل ق و بین ی میباش د. ه دف از انج ام ای ن مطالع ه بررس ی ارتب اط بی ن دوزه ای تجوی ز ش ده تران س آمی ک اس ید و تأثی ر آن ب ر می زان خونری زی جراح ی آندوس کوپی س ینوس و ط ول م دت جراح ی در بیم اران مبت لا ب ه رینوس ینوزیت مزم ن ب ود .
م واد و روشه ا: ای ن مطالع ه کارآزمائ ی بالین ی تصادف ی دو س و ک ور، روی 100 بیمارکاندی د عم ل جراح ی آندوس کوپی س ینوس 16 ت ا06 س ال، ک ه کلاس وضیع ت فیزیک ی ی ک و دو )ASA I-II(داش تند انج ام ش د .50 بیم ار، گ روه L)انفوزیونتران س آمی ک اس ید mg/kg5(، 50 بیم ار، گ روه H)انفوزیونتران س آمی ک اس ید mg/kg10( بع د از انتوباس یون تراش ه دریاف ت نمودن د. پروت کل بیهوش ی ب رای ه ر دو گ روه مطالع ه یکس ان ب ود. می زان خونری زی حی ن جراح ی، فش ار خ ون سیس تولیک و دیاس تولیک، و ضرب ان قل ب) HR( در فواص ل 51، 03، 06، 09، 120 و 150 دقیق ه، می زان رضایتمن دی ج راح، م دت زم ان جراح ی و می زان خونری زی و ع وارض ناش ی از تجوی ز دارو جم عآوری ش د. تمام ی اطلاع ات در پرسش نامه جم ع اوری ش ده، وارد نرماف زار SPSS 19 و آنالی ز گردی د .
یافتهه ا: آنالی ز ام اری نش ان داد ک ه 2 گ روه از نظرخصوصی ات دموگرافی ک همگ ن بودن د. م دت زم ان عم ل جراح ی تف اوت معن اداری بی ن دو گ روه نداش ت) 83/0=p value( ام ا می زان میانگی ن خونری زی حی ن عم ل ب ر حس ب میل ی لیت ر و ب ر اس اس درص د MABL ب ه ص ورت معن اداری در گ روه H کمت ر از بیم اران گ روه Lب ود ک ه ای ن ام ر باع ث بهب ود کیفی ت فیل د جراح ی ب ه ص ورت معن اداری ش د.
نتیجهگی ری: در ای ن مطالع ه ب ا افزای ش دوز ترانکس امیک اس ید ب ه می زان mg/kg10 کاه ش می زان خونری زی حی ن عم ل و بهب ود کیفی ت فیلدجراح ی اندوس کوپی س ینوس ب دون ب روز ع وارض دی ده ش د.
واژههای كلیدی: اندوسکوپی سینوس، ترانکسامیک اسید، خونریزی

نویسـنده مسـئول: دکتر سـودابه حدادی، متخصص بیهوشـی و مراقبتهای ویژه، دانشـیار، مرکزتحقیقات آنسـتزیولوژی، بیمارسـتان فوق تخصصیترمیمی ولایت. دانشگاه علوم پزشکی گیلانپست الکترونیک: [email protected]
مقدمه
رینوس ینوزیت مزم ن ب ا الته اب طولان ی م دت مخ اط بین ی و سینوس ها مش خص میش ود1), 2(.
رینوس ینوزیت ح اد و مزم ن یک ی از ش ایعترین بیماریه ا در س طح جه ان میباش د. تخمی ن زده میش ود ک ه 30 درص د از م ردم امری کا علائم ی از رینوس ینوزیت را تجرب ه میکنن د و هزینهه ای پزش کی بال غ ب ر دو میلی ون دلار در س ال را در آن کش ور در ب ر میگی رد)1(.
یک ی از روشه ای درمان ی در بیم اران مبت لا ب ه رینوس ینوزیت مزمــن، جراحــی ســینوس اســت کــه معمــولا بــا اســتفاده از روش آندوســکوپی میباشــد. افــرادی کــه تحــت آندوســکوپی ق رار میگیرندک ه درم ان 4 ت ا 6 هفت ه آنت ی بیوتی ک دریاف ت ک رده و ب ه درم ان داروی ی پاس خ ندادهان د. خونری زی در حی ن عم ل جراح ی آندوس کوپیک عارض ه اجتن اب ناپذی ر و ی ک نگران ی عم ده ب رای متخص ص بیهوش ی و متخص ص گ وش و حل ق و بین ی میباش د)3(. اگ ر چ ه از دس ت دادن گس ترده خ ون در حی ن عم ل جراح ی آندوس کوپی ن ادر اس ت، ب ا ای ن ح ال، ایج اد ی ک فیل د جراح ی مناس ب اغل ب دش وار اس ت .دلی ل آن ای ن اس ت ک ه حت ی اندک ی خونری زی ممک ن اس ت دی د آندوس کوپ را از ش کل طبیع ی خ ارج کن د و منج ر ب ه افزای ش ب روز ع وارض از جمل ه ک وری، دوبین ی، آسـیب ب ه شــریان کاروتیــد داخلــی و اختــلال دیــد جــراح گــردد کــه نتیجــه آن اســتفاده مکــرر از ساکشــن خواهــد بــود کــه ایــن ام ر ب ا افزای ش خط ر دس تکاری اعض ای مج اور بین ی، بیش تر ش دن می زان خونری زی و طولان ی ش دن عم ل جراح ی و ی ا حت ی ب ی نتیج ه مان دن عم ل جراح ی، هم راه خواه د ب ود .گاه ی اوق ات ادام ه خونری زی منج ر ب ه خاتم ه عم ل جراح ی قب ل از انج ام اقدام ات درمان ی مناس ب میگ ردد4), 5(. عم ل جراحــی میتوانــد منجــر بــه آســیب بافتــی قابــل توجــه و از ای ن رو باع ث آزاد ش دن آنزیمهای ی، از جمل ه “فع ال کنن ده پلاس مینوژن بافت ی” ش ود ک ه پلاس مینوژن را ب ه پلاس مین تبدیــل و فرآینــد فیبرینولیــز را فعــال میکنــد. مکانیســمهای بس یاری مانن د تروم ای جراح ی، از دس ت دادن خ ون و مصرف فاکتورهــای انعقــادی و پلاکتهــا، اســتفاده از کریســتالوئید و کلوئی د در ط ول و بع د از عم ل جراح ی، هیپوترم ی، اس یدوز ،اجس ام خارج ی، و غی ره ب ا اخت لالات انعق ادی هم راه هس تند .یک ی از راهه ای محب وب ب رای جلوگی ری از چنی ن مش کلات تجوی ز عوام ل آنت ی فیبرینولیتی ک مانن د ترانکس امیک اس ید اســت)6(. ترانــس آمیــک اســیدیک آنالــوگ ســنتیک از اســید آمین ه لیزی ن اس ت، ک ه اث ر آنت ی فیبرینولیتی ک خ ود را از طری ق مه ار برگش تپذیر مکانه ای بان د ش ده لیزی ن روی مولکولهــای پلاســمینوژن اعمــال میکنــد. ترانــس آمیــک اس ید ب ه ط ور رقابت ی فع ال ش دن پلاس مینوژن ب ه وس یلهی کاه ش تبدی ل پلاس مینوژن ب ه پلاس مین )آنزیم ی ک ه لخت ه فیبریــن را لیــز میکنــد(، فیبرینــوژن و ســایر پروتئینهــای پلاســما از جملــه عواملــی ماننــد فاکتــور V، VIII مهــار میکنــد)7(. اثــر آنتــی فیبرینولیتیــک ترانــس آمیــک اســید 5 ت ا 10 براب ر بیش تر از آمینوکاپروئی ک اس ید اس ت. نیم ه عم ر ای ن دارو ح دود دو س اعت )ب ا دوز تجوی ز ش ده 1 گ رم( اس ت .ای ن دارو ب رای هموفیلیه ا، کمب ود فاکت ور ف ون – ویلبران د ،منــوراژی اولیــه، خونریــزیGI، ترومبوســیتوپنی و در اشــکال مختل ف عم ل جراح ی از جمل ه جراحیه ای ب زرگ ارتوپ دی ،جراح ی س تون فق رات، جراح ی قل ب، ل وزه و عم ل جراح ی ب ه روش آندوس کوپی س ینوس اس تفاده ش ده اس ت)8(. تزری ق سیس تمیک تران س آمی ک اس ید ب ا چندی ن عارض ه جانب ی بالق وه وابس ته ب ه دوز مانن د ته وع، اس تفراغ، اس هال، درماتی ت آلرژی ک، س رگیجه، اف ت فش ار خ ون، تش نج، اخت لال در دی د ،ک ور رنگ ی )اخت لال در دی د رن گ(، و ح وادث ترومبوآمبولی ک هم راه اس ت. اگ ر چ ه برخ ی از گزارشه ا در رابط ه ب ا ش کل گی ری ترومب وز ب ا اس تفاده از ای ن محص ول وج ود دارد، ام ا ش واهد ب رای خط ر چنی ن عوارض ی ک م اس ت و ب ه ط ور کلی ای ن دارو بیخط ر اس ت)7-9(. مطالع ات سیس تماتیک کارآزمای ی بالین ی تصادف ی ش ده نش ان داده ان د ک ه تران س آمی ک اس ید باع ث کاه ش احتم ال انفوزی ون خ ون ت ا 38 درص د میش ود.
لیک ن هی چ جم ع بن دی نظ ری در م ورد کارایی تران س آمیک اســید و دوز موثــر آن در کاهــش خونریــزی وجــود نــدارد. بــا ای ن ح ال، ت ا چ ه ح د تران س آمی ک اس یدخونریزی جراح ی را کاه ش میده د و ارتب اط آن ب ا دوز تران س آمی ک اس ید ون وع عم ل جراح ی همچن ان نامش خص اس ت6), 8, 1101, 21,(. ل ذا در ایــن مطالعــه ارتبــاط بیــن دوز تجویــز شــده ترانکســامیک اســید و میــزان خونریــزی حیــن عمــل جراحــی آندوســکوپی س ینوس، ط ول م دت جراح ی و رضایتمن دی جراح ان را در بی ن بیم اران مبت لا ب ه رینوس ینوزیت مزم ن مراجع ه کنن ده ب ه مرک ز آموزش ی درمان ی امیرالمومنی ن، مرکز ف وق تخصصی بیماریه ای گ وش و حل ق و بین ی ش هر رش ت م ورد بررس ی ق رار گرف ت.
مواد و روشها
مطالع ه حاض ر ی ک مطالع ه کار آزمای ی بالین ی تصادفی دوس و ک ور میباش د ک ه پ س از تصوی ب پروپ وزال و تایی د کمیت ه اخ لاق معاون ت تحقیق ات و فن اوری دانش گاه و ثب ت در س ایت کارآزماییهــای بالینــی ایــران IRCT2015062021436N2( بــر روی بیمــاران مبتــلا بــه رینوســینوزیت مزمــن مراجعــه کنن ده ب ه مرک ز آموزش ی و درمان ی ف وق تخصص ی بیماریهای گ وش و حل ق و بین ی بیمارس تان امی ر المومنی ن ط ی س ال 1394 جهــت انجــام جراحــی آندوســکوپی ســینوس انجــام گرفت ه اس ت.
در مطالعـه حاضـر کـه تصادفـی دوسـو کـور بـوده تعـداد 001 بیمـار مبتـلا بـه رینوسـینوزیت مزمـن مراجعـه کننـده بـه مرکز آموزشـی و درمانـی فـوق تخصصـی بیماریهـای گـوش و حلق و بینـی بیمارسـتان امیـر المومنیـن طی سـال 1394 جهـت انجامجراحی آندوسـکوپی سـینوس، پس از اخذ رضایـت کتبی آگاهانه جهـت شـرکت در مطالعـه از همـهی افـراد، وارد مطالعه شـدند.
معیــار ورود بــه مطالعــه بــرای افــراد شــامل داشــتن علایــم بالین ی بیم اری بی ش از دوازده هفت ه و تش خیص بیم اری ب ا علای م بالین ی و س ی ت ی اس کن توس ط ج راح گ وش و حل ق و بین ی، کاندی د جراح ی آندوس کوپی س ینوس، واق ع ب ودن در گــروه ســنی 60 -16 ســال، دارا بــودن هموگلوبیــن بــالای 10 میلیگرم/دس ی لیت ر، نرم ال ب ودن PT,PTT, INR، ب دون ســابقهای از بیماریهــای سیســتمیک و یــا بیمــاری روانــی ش ناخته ش ده ب ود. بیم اران ب ا س ابقه بیم اری انعق ادی )مانند هموفیل ی( و ی ا اس تفاده از داروه ای ض د انعق اد مانن د هپارین 48 ســاعت قبــل جراحــی، نارســایی حــاد و مزمــن کلیــوی ،دیاب ت و بیم ار ب ا س ابقه س کته مغ زی، بیم اری ع روق کرون ر ،فشــار خــون بــالا، ترومبــوز وریــد عمقــی، آمبولــی ریــوی و بیماریه ای ع روق محیط ی، حاملگ ی، کوررنگ ی، حساس یت بــه ترانــس آمیــک اســید، تومــور بینــی و دارا بــودن اســتنت قلب ی، بیم اری ی ک طرف ه س ینوس، س یگاریها، اف راد دارای BMI ب الااز مطالع ه خ ارج ش دند. بیم اران بص ورت تصادف ی Random fixed block بــه مطالعــه وارد و جــراح و محقــق از گــروه دارویــی آنهــا مطلــع نبودند.)متخصــص بیهوشــی و مراقبته ای ویـژه مس ئول بیم ار از گ روه مطل ع ب ود ت ا در ص ورت ب روز ع وارض جانب ی اق دام نماین د(پروت کل بیهوش ی ب رای ه ر دو گ روه مطالعه یکس ان ب ود. ابتدا پ س از کنت رل علای م حیات ی، می دازولام) 02/0 میلیگ رم ب ه ازای کیلوگ رم وزن ب دن(، فنتانی ل) 2 میکروگ رم ب ه ازای وزن ب دن( و لیدوکائی ن) 5/1 میلیگ رم ب ه ازای وزن ب دن( تجوی ز شــد. القــای بیهوشــی بــا پروپوفــول) 5/2 میلیگــرم بــه ازای کیلوگــرم وزن بــدن( و آتراکوریــوم) 5/0 میلیگــرم بــه ازای کیلوگ رم وزن ب دن( انج ام ش د. پ س از انتوباس یون، بیهوش ی ب ا انفوزی ون پروپوف ول) 50 میک رو گ رم ب ه ازای کیلوگ رم وزن بــدن در دقیقــه( و رمــی فنتانیــل) 1/0 میکــرو گــرم بــه ازای کیلوگــرم وزن بــدن در دقیقــه( ادامــه یافــت. کنتــرل تهویــه توس ط N2O 50٪ و 2O انج ام میش د. پ س از عم ل جراح ی ری ورس ش لی عضلان ی توس ط نئوس تیگمین 04/0 میلیگ رم ب ه ازای کیلوگ رم وزن ب دن و آتروپی ن 02/0 میلیگ رم ب ه ازای کیلوگ رم وزن بـدن انج ام میش د. قب ل از عم ل 3 میلیلیت ر مای ع ایزوتونی ک ب ه ازای ه ر ی ک کیلوگ رم انفوزی ون میش د ،همچنی ن در ط ول جراح ی س رم ب ه بیم اران ب ا توج ه ب ه وزن و میــزان خونریــزی تجویــز میگردیــد. درصــورت عــدم کنت رل خونری زی، س رم TNG دوز بول وس50-100 میکروگ رم براســاس نیــاز بیمــار و تــا رســاندن فشــار متوســط شــریانی بــه 60-65 یــا فشــار خــون سیســتولیک بــه 59 – 90 میلــی متــر جیــوه شــروع میشــد. بــرای گــروهL ، 5 میلیگــرم بــه ازای کیلوگــرم وزن بــدن و بــرای گــروه H10 میلیگــرم بــه ازای کیلوگ رم وزن ب دن تران س آمی ک اس ید رقی ق ش ده ب ا 100 میلیلیت ر نرم ال س الین ظ رف م دت 10 دقیق ه پ س از انتوباســیون تراشــه انفوزیــون شــد. باتوجــه بــه بــی رنــگ بــودن دارو، محقــق و جــراح از تزریــق آن بیاطــلاع بودنــد .اطلاع ات بیم اران در پرسش نامه ش امل اطلاع ات دموگرافی ک )ســن، جنــس(، وزن، میــزان خونریــزی حیــن جراحــی براس اس)MABL: می زان خونری زی مج از:(%10-0%20-10، 20<٪، فش ار خ ون سیس تولیک و دیاس تولیک، و ضرب ان قل ب
)HR( در فواص ل 15، 03، 06، 09، 120 و 150 دقیق ه، می زان رضایتمن دی ج راح برمبنــای معیــار لیک رت) 1خیل ی بــد-5 خیلــی خــوب()8(، مــدت زمــان جراحــی و میــزان خونریــزی ب ر مبن ای معی ار Boezaart)8()ج دول 1( و ع وارض ناش ی از تجوی ز دارو جم عآوری ش د. و کلی ه اطلاعات ی ک ه از بیم اران گرفت ه ش ده محرمان ه باق ی خواه د مان د.
اطلاعــات جمــعآوری شــده، وارد نــرم افــزار SPSS VER 19گردی د، هم ه متغیره ای تح ت مطالع ه ابت دا ب ا اس تفاده از آزمــون کولموگــروف نرمالیتــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد؛ در ص ورت پی روی از توزی ع نرم ال، از آزمونه ای پارامتری ک نظیــر ،T- test و در صــورت عــدم پیــروی از توزیــع نرمــال از آزمونهــای غیــر پارامتریــک جهــت مقایســه اســتفاده شــد.
اطلاع ات در غال ب میانگی ن هم راه ب ا انح راف معی ار و دامن ه تغییــرات بیــان شــدند. بــرای مقایســه متغیرهــا و تعییــن
اختــلاف نســبتها از آزمونهــای آمــاری Chi-square و T-test اس تفاده ش د. ب رای بررس ی وج ود همبس تگی از آزم ون آم اری پیرس ون و اس پیرامن اس تفاده ش د .
جدول1: معیار Boezaartaبدون خونریزی)مشابه کاداور(خونریزی مختصر- بدون نیاز به ساکشن جراحیخونریزی مختصر- گاهی نیاز به ساکشنخونریزی مختصر- نیاز به ساکشن مکرر
بابرداش تن ساکش ن بع د از چن د ثانی ه فیل د جراح ی در خط ر ب وده و نی از ب ه ساکش ن داردخونریزی متوسط- نیاز به ساکشن مکرر
بلافاصلــه بعــد از برداشــتن ساکشــن فیلــد جراحــی در خطــر بــوده و نیــاز بــه ساکشــن دارد.
خونریزی شدید – ساکشن مداوم مورد نیاز استنتایج
100 بیم ار در مجم وع وارد مطالع ه ش دند ک ه در ه ر گ روه
50 بیم ار وارد ش ده بودن د. در بررس ی دو گ روه م ورد مطالع ه تح ت درم ان ب ا تران س آمی ک اس ید 10 میلیگ رم ب ه ازای کیلوگــرم وزن بــدن و ترانــس آمیــک اســید 5 میلیگــرم بــه ازای کیلوگــرم وزن بــدن از نظــر از اطلاعــات زمینــهی شــامل جنس یت، س ن، کلاس ASA، هموگلوبی ن اولی ه و هماتوکری ت اولی ه تف اوت معن اداری بی ن دو گروه مش اهده نش د. )جدول2(در بررس ی می زان خونری زی حی ن عم ل و م دت جراح ی و عوام ل مرتب ط ب ا آنه ا در دو گ روه م ورد مطالع ه )ج دول3( م دت زم ان عم ل جراح ی تف اوت معن اداری بی ن دو گ روه مش اهده نش د) 83/0=P value( ام ا می زان میانگی ن خونری زی حی ن عم ل ب ر حس ب میلیلیت ر و ب ر اس اس درص د MABL ب ه ص ورت معن اداری در گ روه تح ت درم ان ب ا تران س آمی ک اســید10 میلیگــرم بــه ازای کیلوگــرم وزن بــدن کمتــر از بیم اران گ روه دیگ ر م ورد مطالع ه ب ود ک ه ای ن ام ر باع ث بهب ود کیفیـت فیل د جراح ی و افزای ش رضایتمن دی ج راح بــه صــورت معنــادار در بیمــاران تحــت درمــان بــا ترانــس آمیکاســید mg/kg 10 شــده بــود. )جــدول3(هی چ گون ه ع وارض جانب ی حی ن عم ل جراح ی ش امل در دو گ روه دی ده نش د و همچنین ع وارض جانب ی در ط ول ریکاوری مانن د ته وع و اس تفراغ، اس هال، درماتی ت آلرژی ک، س رگیجه ،اف ت فش ارخون، تش نج، اخت لال دی د و ترومبوآمبول ی در هی چ ی ک از گروهه ا دی ده نش د.
بــا اســتفاده از آزمــون t-test مشــخص گردیــد کــه تفــاوت آم اری معن یداری بی ن فش ار خ ون متوس ط ش ریانی بیم اران در ه ر ی ک از مقاط ع زمان ی م ورد تحقی ق در بی ن دو گ روه دریاف ت کنن ده دوزه ای مختل ف تران س آمی ک اس ید دی ده نمیشــود )همگــی 05/0<P(. )جــدول4( همچنیــن تفــاوت آم اری معن یداری بی ن تع داد ضرب ان قل ب در دقیق ه بیم اران در ه ر ی ک از مقاط ع زمان ی م ورد تحقی ق در بی ن دو گ روه دریافتکننــده دوزهــای مختلــف ترانــس آمیــک اســید دیــده نمیشــود) 05/0<P(. )جــدول5(
بحث و نتیجه گیری
ش رایط پی ش از جراح ی در دو گ روه م ورد بررس ی در مطالع ه حاض ر تف اوت معن ادار آم اری نداش ته و از نظ ر کلاس ASA، هموگلوبی ن اولی ه، هماتوکری ت اولی ه و م دت زم ان جراح ی مانن د مطالع ات دیگ ر )6, 8, 11, 31( بی ن دو گ روه از منظ ر آم اری یکس ان ب ود.
جدول2: مقایس ه متغیرهای زمینهای در بیماران تحت آندوس کوپی س ینوس) FESS( در دو گروه دریافت کننده دوزهای مختلف ترانس آمیک اس ید
برآورد آماری)p value( جمع ترانس آمیک اسید mg/kg5 ترانس آمیک اسید mg/kg10 گروه وضعیت متغیر
0/181 )28٪( 28 )34٪( 17 )22( 11 مرد )درصد( جنسیت
)72٪( 72 )66٪( 33 )78( 39 زن )درصد( 0/62 35/56 ±12/1 36/16 ±11/51 34/96 ± 12/75 سن )سال( )انحراف معیار ± میانگین(
0/94 )11٪( 11 )10٪( 5 )12٪( 6 كمتر از 20 )درصد( سن)سال(
)75٪( 75 )74٪( 37 )76٪( 38 50-21 )درصد( )14٪( 14 )16٪( 8 )12٪( 6 بیشتر از 50 )درصد( 0/183 )83٪( 83 )78٪( 39 )88٪( 44 I )درصد( كلاس ASA
)17٪( 17 )22٪( 11 )12٪( 6 II )درصد( 0/13 3/61 ±1/38 13/41 ±1/47 13/82 ±1/26 هموگلوبین اولیه
0/23 40/29 ±4/41 39/77 ±4/72 40/81 ±4/05 هماتوكریت اولیه
می زان خونری زی حی ن عم ل در بیم اران تح ت آندوس کوپی س ینوس) FESS( در دو گ روه دریافتکنن ده دوزه ایmg/kg 5 و mg/kg10 ترانــس آمیــک اســید بــه ترتیــب 172±257 میلیلیتــر و 168/2±203 میلیلیتــر بــود کــه بــه صــورت معنــاداری بیمــاران گــروه دریافــت کننــده دوز mg/kg 5 می زان خونری زی حی ن عم ل بیش تری داش تهاند) 630/0=P(. توزی ع فراوان ی می زان خونری زی ب ر اس اس درص د MABL در بیمــاران تحــت آندوســکوپی ســینوس) FESS( در دو گ روه دریاف ت کنن ده تران س آمی ک اسـید نی ز بـه ص ورت معن اداری در گ روه دریاف ت کنن ده تران س آمیک اس ید ب ا دوز mg/kg 5 بس یار بیش تر از گ روه دریاف ت کنن ده تران س آمیک اســید بــا دوز mg/kg 10 بــود) 920/0=P( مشــخص گردیــد کــه ارتبــاط آمــاری معنــیداری بیــن میــزان کیفیــت فیلــد
جدول3: مقایسه مدت زمان جراحی و خونریزی و کیفیت فیلد جراحی و رضایت جراح در بیماران تحت آندوسکوپی سینوس) FESS( در دو گروه دریافت کننده دوزهای مختلف ترانس آمیک اسید
برآورد آماری )p value( جمع ترانس آمیک اسید mg/kg5 ترانس آمیک اسید mg/kg10 گروه وضعیت متغیر
0/83 )53٪( 53 )50٪( 25 )56٪( 28 60-90 مدت زمان عمل جراحی )دقیقه(
)32٪( 32 )34٪( 17 )30٪( 15 90-120 )15٪( 15 )16٪( 8 )14٪( 7 120-150 0/036 – 257±172 203±2/168 میزان خونریزی حین عمل )میلی لیتر(
)انحراف معیار ±میانگین(
0/029 )32٪( 32 )22٪( 11 )42٪( 21 %10 < میزان خونریزی بر اساس درصد
MABL
)30٪( 30 )28٪( 14 )32٪( 16 %20-10 )38٪( 38 )٪50( 25 )26٪( 13 %20> 0/023 )9٪( 9 )16٪( 8 )2٪( 1 خیلی بد رضایتمندی جراح
)13٪( 13 )16٪( 8 )10٪( 5 بد )32٪( 32 )34٪( 17 )30٪( 15 متوسط )32٪( 32 )28٪( 14 )36٪( 18 خوب )14٪( 14 )6٪( 3 )22٪( 11 عالی 0/009 )1٪( 1 )0٪( 0 )2٪( 1 بدون خونریزی كیفیت فیلد جراحی
)16٪( 16 )8٪( 4 )24٪( 12 خونریزی ناچیز )27٪( 27 )18٪( 9 )36٪( 18 خونریزی مختصر )19٪( 19 )12٪( 12 )14٪( 7 خونریزی كم )30٪( 30 )24٪( 21 )18٪( 9 خونریزی متوسط )7٪( 7 )8٪( 4 )6٪( 3 خونریزی شدید جراحــی بــر اســاس معیــار Boezaart در دو گــروه دریافــت کنن ده دوزه ای مختل ف تران س آمی ک اس ید دی ده میش ود ) 900/0=P(میــزان رضایتمنــدی جــراح بــر اســاس معیــار Likertt در بیم اران تح ت آندوس کوپی س ینوس) FESS( در گ روه دریاف ت کنن ده تران س آمی ک اس ید ب ا دوز mg/kg 01 ب ه ص ورت معن اداری بی ش از گ روه دریاف ت کنن ده تران س آمیــک اســید بــا دوز mg/kg 5 بــود)320/0=P(.
در مطالعــه کارآزمایــی بالینــی تصادفــی دو ســو کــور کــه توســط Abbasi Hj و همــکاران میــزان از دســت دادن خــون در گــروه دریافــت کننــده mg/kg 5 از ترانــس آمیــک اســید ،77/25±272/74 میلیلیتــر بــوده و در گــروه دریافــت کننــده mg/kg 15 از تران س آمی ک اس ید ،77/51±242/89 میلیلیتر ب ود) 0/003P>( )8( ک ه تف اوت بی ن دو گ روه دریاف ت کنن ده دوزه ای مختل ف از تران س آمی ک اس ید ب ا مطالع ات حاض ر مش ابه ب وده اس ت. در ی ک مطالع ه آین ده نگ ر، تصادف ی، دو س و ک ور توس ط Sankar D و هم کاران، اث ر تران س آمی ک اس ید در کاه ش از دس ت دادن خ ون، کیفی ت فیل د جراح ی و ط ول م دت عم ل در بیم اران تح ت جراح ی ارتوگناتی ک در نوج وان م ورد بررس ی ق رار گرف ت .50 بیم ار متوال ی، برنام ه ری زی شـده ب رای جراح ی ارتوگناتیـک وارد مطالع ه ش دند .گــروه مــورد مطالعــه) 52=n( مقــدار 10 میلیگــرم/ کیلوگــرم ترانکســامیک اســید بــه صــورت بولــوس قبــل از عمــل و در حیــن عمــل توســط 1 میلیگــرم/ کیلوگــرم بــه صــورت دوز نگ ه دارن ده دریاف ت کردن د. گ روه ش اهد) 25 نف ر( پلاس بو
جدول4: مقایسه سیر تغییرات میانگین فشار خون متوسط شریانی) mmHg( در بیماران تحت آندوسکوپی سینوس) FESS( در دو گروه دریافتکننده دوزهای مختلف ترانس آمیک اسید
برآورد آماری مقدار آزمون Mean±SD تعداد گروه مقطع زمانی
P=0/48 t=0/7 82/5 ±13/61 50 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 15
80/64 ±12/66 50 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/76 t=0/29 79/2 ±10/08 50 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 30
78/5 ±13/21 50 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/92 t=0/09 76/62 ±9/65 50 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 60
76/81 ±11/43 50 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/95 t=0/05 78/66 ±12/91 36 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 90
79/55 ±17/67 38 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/87 t=0/15 78/83 ±7/42 12 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 120
79/55 ±17/67 18 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/68 t=0/43 71/75 ±13/04 4 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 150
68/33 ±3/78 3 ترانس آمیک اسید mg/kg5 جدول5: مقایسه سیر تغییرات میانگین تعداد ضربان قلب در دقیقه در بیماران تحت آندوسکوپی سینوس) FESS( در دو گروه دریافت کننده دوزهای مختلف ترانس آمیک اسید
برآورد آماری مقدار آزمون Mean±SD تعداد گروه مقطع زمانی
P=0/79 t=0/25 75/34 ±14/21 50 ترانس آمیک اسیدmg/kg10 دقیقه 15
76/08±12/87 50 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/79 t=0/25 73/56 ±10/87 50 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 30
74/18 ±13/33 50 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/83 t=0/2 73/58 ±11/32 50 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 60
74/1 ±14/03 50 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/081 t=1/76 71/08 ±10/04 36 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 90
75/43 ±10/96 38 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/139 t=1/52 69/41 ±9/53 12 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 120
76/61 ±14/34 18 ترانس آمیک اسید mg/kg5 P=0/24 t=1/33 60/25 ±12/28 4 ترانس آمیک اسید mg/kg10 دقیقه 150
75 ±17/32 3 ترانس آمیک اسید mg/kg5 )نرم ال س الین( دریاف ت کردن د. هم ه بیم اران تح ت بیهوش ی ب ا کاه ش متوس ط فش ار خ ون ب ا دریافـت نیتروگلیس یرین و جراحــی بــا توجــه بــه پروتــکل اســتاندارد قــرار گرفتنــد. از دس ت دادن خ ون حی ن عم ل، ط ول م دت عم ل، کیفی ت فیل د جراح ی، ترانس فیوژن خ ون و ع وارض، در ص ورت وج ود ،ثبــت شــد. متوســط از دســت دادن خــون در گــروه مــورد 49/65±166/1 میلیلیتــر و در گــروه شــاهد 80/77±4/652 میلیلیتــر بــود. نتایــج نشــان داد کاهــش معنــیداری در از دس ت دادن خ ون) 0/001P>( و بهب ود کیفی ت فیل د جراح ی 0/001)P>( در گــروه مــورد وجــود داشــت)31(. کــه مشــابه نتیج ه مطالع ه حاض ر میباش د. در مطالع ه کارآزمای ی بالین ی تصادفــی ســه ســو کــور توســط جهانشــاهی و همــکاران اثــر ترانــس آمیــک اســید) TXA( در خونریــزی و کیفیــت فیلــد جراح ی در حی ن عم ل جراحی آندوس کوپی س ینوس کاربردی
)FESS( در بیمــاران مبتــلا بــه رینوســینوزیت مزمــن مــورد بررس ی ق رار گرف ت. ای ن مطالع ه ب ر روی 60 بیم ار مبت لا ب ه س ینوزیت مزم ن در بیمارس تان بعث ت هم دان، از آوری ل ت ا نوامب ر س ال 2013 انج ام ش د س ی نف ر در گ روه مداخل ه س ه بان داژ آغش ته ب ه ترانکس امیک اس ید 5 درص د و فنی ل افری ن 5/0٪ م دت 10 دقیق ه در ه ر حف ره بین ی قب ل عم ل جراحی دریاف ت کردن د. س ی نف ر در گ روه ش اهد تنه ا فنی ل افری ن 5/0٪ باهم ان روش دریاف ت کردن د. می زان خونری زی و کیفیت فیلــد جراحــی در 15، 30 و 45 دقیقــه پــس از شــروع عمــل جراح ی ب ا اسـتفاده از درجهبنـدی Boezaart م ورد بررس ی قــرار گرفت.کیفیــت فیلــد جراحــی در گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه کنتــرل در 15 دقیقــه) 200/0=P( و در 15 دقیقــه دوم) 300/0 = P(، امــا نــه در 15 دقیقــهی ســوم) 361/0=P( معن یدار ب ود. ع لاوه ب ر ای ن، می زان خونری زی در ط ول تم ام دورهه ا در گ روه مداخل ه نس بت ب ه گ روه ش اهد بس یار کمت ر )100/0=P( بــود. ترانــس آمیــک اســید موضعــی میتوانــد در کاه ش خونری زی و بهب ود فیل د جراح ی در FESS در بیم اران مبت لا ب ه رینوس ینوزیت باش د)6( نتیج ه تجوی ز توپی کال نی ز در مقایســه بــا تجویــز سیســتمیک در مطالعــه کنونــی هــم س و ب ود. در مطالع ه حمیدرض ا افتخاری ان و هم کارش ک ه در س ال 2015 ب ر روی 55 بیم ار مبت لا ب ه رینوس ینوزیت مزم ن مراجع ه کنن ده ب ه بیمارس تان ش هید چم ران ش یراز مراجع ه ک رده بودن د ب ا ه دف بررس ی اث ر مص رف خوراک ی تران س آمی ک اس ید پی ش از عم ل ب ر روی می زان خونری زی حی ن عم ل رینوپلاس تی انج ام گرفت ه ب ود در گ روه مصرفکنن ده از ترانــس آمیــک اســید میــزان خونریــزی 28/60±6/441 میلیلیت ر ب ود ک ه در مقایس ه ب ا گ روه مص رف کنن ده دارو نما بــا میــزان خونریــزی 05/73±199/6 میلیلیتــر بســیار کمتــر ب وده و نش انگر تأثی ر تران س آمی ک اس ید بقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید