4960167-50799

مقـاله پژوهشـی
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 2، زمستان 1394
5395759-144586مقایسه ی بلوک ترانس آبدومینیس با بلوک ایلئواینگوینال/ایلئوهایپو گاستریک تحت هدایت سونوگرافی جهت کنترل درد پس از جراحی هرنی اینگوینال به روش باز
حمیدرضا‌فیض1،‌فرناد‌ایمانی2،‌پوپک‌رحیم‌زاده1*،‌مسعود‌محسنی3،‌ثریا‌نی‌کنژادی4
دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، بخش بیهوشی و درد
استاد گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، بخش بیهوشی و درد
استادیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، بخش بیهوشی و درد
دستیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، بخش بیهوشی و درد
8576117978

تاریخ دریافت: 7/2/49 تاریخ بازبینی: 9/3/94 تاریخ پذیرش: 23/5/94چکیده
زمینـه و هـدف: هـدف از ایـن پژوهـش، مقایسـه ی بین دو بلـوک ترانـس آبدومینیس و بلـوک ایلئواینگوینـال/ ایلیوهیپوگاسـتریک تحـت هدایت سـونوگرافی جهـت کنتـرل درد پـس از اعمـال جراحی هرنـی اینگوینال می باشـد.
مـواد و روشهـا: 88 بیمـار که در سـال 1392 در بیمارسـتان رسـول اکرم )ص( تحت عمـل جراحی هرنی اینگوینـال قرار گرفتند، بـه دو گروه 44 نفـری تقسـیم شـدند، جهـت کنترل درد، یک گـروه، تحت بلوک ترانـس آبدومینیس و گـروه دیگر، تحت بلـوک ایلئواینگوینال/ ایلیوهیپوگاسـتریک ،تحـت هدایـت سـونوگرافی قـرار گرفتنـد. شـدت درد بیمـاران در وضعیـت اسـتراحت در هنـگام خـروج از ریـکاوری ،4، 8، 12 و 24 سـاعت بعـد از جراحـی و در حیـن راه رفتـن در سـاعات 24، 36 و 48 پـس از جراحـی ثبـت گردیـد. داده هـای به دسـت آمـده بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSS 22آنالیز شـد.
یافتههـا: درد بیمـاران در وضعیـت اسـتراحت و در حـال حرکـت در گـروه ایلئواینگوینـال/ ایلیوهیپوگاسـتریک کمتـر از گـروه بلـوک ترانـس آبدومینیـس بـود کـه ایـن اختـلاف در وضعیت حرکـت از نظر آماری معنـی دار بود) 710/0=p( عـلاوه بر آن میـزان رضایت از بـی دردی نیز در گروه ایلئواینگوینـال/ ایلیوهیپوگاسـتریک به طـور معنـی داری بیشـتر از گـروه بلـوک ترانـس آبدومینیـس بـود. تعـداد دفعـات تجویـز مخدر پـس از عمل جراحـی در بیـن دو روش بـا یکدیگـر اختـلاف آمـاری معنی داری نداشـتند.
نتیجهگیـری: براسـاس نتایـج ایـن مطالعـه پیشـنهاد می شـود کـه بـرای کنتـرل درد پـس از جراحـی هرنـی اینگوینـال، بلـوک ایلئواینگوینـال /ایلیوهیپوگاسـتریک تحـت هدایـت سـونوگرافی مناسـب تر از بلـوک ترانـس آبدومینیـس می باشـد.
واژههای کلیدی: بلوک ترانس آبدومینیس، بلوک ایلئواینگوینال تحت هدایت سونوگرافی، جراحی هرنی اینگوینال، ایلیوهیپوگاستریک
آنابولیـک شـود1)و2و3( تضعیـف پاسـخ استرسـی و کاهـش درد چه بسـا بتوانـد بازیابی بعـد از عمل بیمار را تسـهیل و تسـریع نماید .افزایـش انعقادپذیـری کـه از عواقـب آن میتـوان ترومیـوز وریـد عمقـی، از بیـن رفتـن گرفـت وریـدی و ایسـکمی میـوکارد را نام بـرد در ارتباط با پاسـخ استرسـی میباشـند4)و5(. همچنین پاسـخ مقدمه
بـا توجـه بـه ایـن کـه درد بعـد از جراحـی میتوانـد موجـب ایجـاد پاسـخ استرسـی عصبـی و هورمونـی و در نتیجـه افزایـش هــورمـــونهای کاتابـــولیک مثل کورتیـــزول، کاتکولامینها ،گلوکاگون، آلدوسترون، رنین آنزیوتانسین و کاهش هــورمونهای

نویسنده مسئول: پوپک رحیمزاده، دانشیار گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان رسول اکرم، بخش بیهوشی و درد، تهران، ایران الکترونیک: [email protected]
استرسـی میتوانـد متناسـب بـا شـدت آزردگـی جراحـی موجبایمونوساپرشـن شـود)6( و هایپرگلیسـمی ناشـی از پاسخ استرسی منجربـه تاخیـر بهبـود زخـم و مهار سیسـتم ایمنی میشـود7)و8(. بهعلاوه تحریک سیسـتم سـمپاتیک ناشـی از درد منجربه افزایش مصرف اکسـیژن توسـط میوکارد میشـود4)و5( و همچنین موجب تاخیـر موتیلیتـی دسـتگاه گوارش بعـد از جراحی شـده و منجربه ایلئـوس میشـود4)و5(.
از سـوی دیگـر عملکرد تنفسـی بهخصوص بهدنبـال جراحیهای قسـمت بـالای شـکم و توراکـس کاهـش مییابـد. ایـن بیمـاران بعـد از جراحـی با عمق کمتری نفس میکشـند سـرفهی ناکافی دارنـد و بیشـتر در معرض پیدایش عوارض ریـوی پس از جراحی میباشـند4)و9(. کنتـرل فرایندهـای پاتوفیزیولوژیک همـراه با درد حاد پس از جراحی میتواند پاسـخ استرسـی و تحریک سیسـتم سـمپاتیک را کاهـش دهـد و به کاهـش مورتالیتـی و موربیدیتی منجـر شـود. بهعبـارت دیگر برای دسـتیابی بـه این اهـداف باید درد و پیامدهـای ان را کنتـرل کرد.
جهـت ایـن مهـم روشهـای گوناگونـی وجـود دارد کـه یکـی از آنهـا اسـتفاده از مخـدر و آنالژزیکهـای خوراکـی و وریـدی میباشـد کـه خـود دارای عوارضـی از جملـه تهـوع و اسـتفراغ و دپرسـیون تنفسـی میباشـند. جهـت اجتنـاب از ایـن مشـکلات امـروزه تمایل بهاسـتفاده از روشهای رژیونـال جهت کنترل درد میباشـد. این روشها شـامل بلوکهـای نورواگزیـال و بلوکهای منطقـهای میباشـند کـه در بیـن ایـن دو روش بـیدردی، بلوک منطقـهای به-صـورت خاصتـر منجربـه ایجـاد بیحسـی در محـدودهی عصـب یـا اعصـاب خاصی میشـوند. جهـت بیدردی در ناحیه ی شـکم میتوان از بلوکهـای پاراورتبرال، بلوک رکتوس شـیت و بلوک تپ و بلوک ایلیواینگوینال و ایلیوهایپو گاسـتریک اسـتفاده کرد10)و11(.
مواد و روشها
مطالعـه حاضر، یـک مطالعه مداخلـهای از نـوع کارآزمایی بالینی دوسـوکور میباشـد کـه در مرکـز ثبـت کارآزمایـی بالینـی ایران بـا کـد IRCT 2014030816888N1 ثبـت شدهاسـت و جامعه مـورد مطالعـه بیمـاران مراجعـه کننـده بـه بیمارسـتان رسـول اکـرم)ص( تهـران بودند که تحـت عمل جراحی هرنـی اینگوینال بـهروش بـاز قـرار گرفتنـد. روش نمونهگیـری نیـز بهصـورت نمونهگیـری آسـان بـود. معیارهـای ورود بیمـاران شـامل تمامیمـردان 20 تـا 70 سـاله بـا طبقهبنـدی انجمـن بیهوشـی امریکا 1و2 کـه تحـت جراحـی هرنـی اینگوینـال یکطرفه بـهروش باز قـرار میگرفتنـد میشـد بـه بیمـاران شـرایط مطالعـه، مزایـا و عـوارض احتمالی انجـام بلوک توضیح داده و پـس از اخذ رضایت کتبـی وارد مطالعـه مـی گشـتند این بیمـاران بهروش اسـپاینال آنسـتزی بـا 3 سیسـی بوپـی واکاییـن تحـت بیحسـی قـرار میگرفتنـد. معیارهـای خـروج بیماران شـامل سـن کمتـر از 02 سـال و شـاخص. تـوده بدنی بزرگتـر و مسـاوی 40، عفونتهای محـل جراحی، حساسـیت به داروهـای بیحس کننـده موضعی ،بیمـاری کبـدی، بیماری کلیـوی و درمان مزمن بـا داروهای ضد التهابـی غیـر اسـتروییدی در نظر گرفته شـد.
ایـن 88 بیمار بهطور تصادفـی در دو گروه 44 نفری قرار گرفتند ،جهـت کنتـرل درد، یـک گـروه تحت بلـوک ترانـس آبدومینیس و گـروه دیگـر تحـت بلـوک ایلئواینگوینـال/ ایلیوهیپوگاسـتریک تحـت هدایـت سـونوگرافی قـرار گرفتنـد. بـرای هر گـروه جهت بیحسـی پـس از جراحـی 30 میلیگـرم بوپیواکاییـن )میلان از کشـور فرانسـه( کـه بهصورت 15 سیسـی از محلـول2/0% آماده شـده بـود تزریق میشـد.
پـس از انجـام پایشهـای اسـتاندارد شـامل پالـس اکسـیمتری ، اندازهگیـری فشـارخون غیرتهاجمـی و الکتــــروکاردیوگرام، در ریـکاوری بعـد از بهدسـت آمـدن بلوک درسـطح T8 بیمـاران در حالـت طـاق بـاز قـرار داده میشـدند و پـس از انجام شستشـو و آمادهسـازی، بـرای بیمـاران بـهروش زیر یکـی از دو بلـوک مورد نظـر انجـام میگرفت. بلوکها با اسـتفاده ازدسـتگاه سـونوگرافی سـونو سـایت )سـاخت کشـور ایـالات متحـده امریکا( و بـا پروب خطـی انجـام میشـد. در گـروه بلـوک ترانـس آبدومینیـس در ناحیـه میدآگزیـلاری و در سـطح نـاف قـرار داده میشـود و پس از رویـت 3 لایـه عضلانـی مایـل خارجـی، مایل داخلـی و عرضی شـکم بـا اسـتفاده ازسـوزن اسـپاینال شـماره 23 )دکتـر ژاپـن( بهصـورت مـوازی محـور پـروب وارد شـده پـس از قـرار گرفتـن بیـن دو عضلـه مایـل داخلـی و عرضـی شـکم داروی مـورد نظـر تزریـق میشـد.
در گــروه ایلیــو اینگوینــال نیــز بــا قــرار دادن پــروب در حــد فاص ل خ ار خاص رهای قدام ی فوقان ی و ن اف و پی دا ک ردن س ه لای ه عضلان ی ش کم داروی م ورد نظ ر بی ن عض لات مایل داخل ی و عرض ی ش کم تزری ق میش د. در حی ن تزری ق دارو ب از ش دن فاش یا و ج دا ش دن دو لای ه عضلان ی از یکدیگ ر توس ط س ونوگرافی ک ه دال ب ر تایی د مح ل مناس ب تزری ق میب ود، م ورد مش اهده ق رار میگرف ت. ش دت درد بیم اران براســاس معیــار دیــداری درد در دو وضعیــت اســتراحت و در ح ال حرک ت در چن د زم ان پ س از عم ل جراح ی بهص ورت زیــر ســنجیده میشــد. شــدت درد در وضعیــت اســتراحت: ش امل ارزیاب ی درد هن گام خ روج از ری کاوری ،4، 8، 12 و 42 س اعت بع د از عم ل جراح ی. ش دت درد در وضعی ت حرک ت:
ش امل ارزیاب ی درد 24 و36 و 48 س اعت بع د از عم ل جراح ی .بیم اران می زان رضای ت خ ود را از ب یدردی در حی ن ترخی ص بهص ورت0= ضعی ف ،1= متوس ط ،2= خ وب ،3= خیل ی خ وب و 4= عالــی بیــان میکردنــد. عــلاوه بــر آن بیمــاران هنــگام خ روج از ری کاوری ،4، 8، 12 و 24 س اعت بع د از عم ل جراحی از نظ ر نی از ب ه مخ در اضاف ی بررس ی ش دند و نتای ج آن در پرســش نامهها ثبــت گردیــد. جهــت کنتــرل درد بیمــاران ع لاوه ب ر تزری ق ب ه یک ی از دو روش ف وق اپوت ل وری دی ی ک گــرم هــر 8 ســاعت در عــرض 15 دقیقــه و در بیمارانــی کــه علیرغــم اقدامــات فــوق، نمــره درد بیشــتر از 3 داشــتند ،52 میلیگــرم مپریدیــن تزریــق میشــد.
روش جمعآوری دادهها
جهـت ثبـت مشـخصات بیمـاران پرسـشنامه ویـژهای بـرای این مطالعـه طراحی گردیده و مورد اسـتفاده قرار گرفت. پرسـشنامه اسـتفاده شـده در مطالعـه دارای دو بخـش میباشـد. بخـش اول شـامل اطلاعات دموگرافیک و زمینهای از قبیل سـن، جنسـیت ،وزن و قـد و بخش دوم آن شـامل اطلاعاتـی از قبیل نمره درد در حـال حرکـت و در حال اسـتراحت، میزان رضایتمنـدی بیماران در زمـان ترخیـص، میـزان مـواد مخـدر مصرفـی بـه میلیگـرم ،تهـوع و اسـتفراغ و طـول جراحی میباشـد.
تجزیه و تحلیل اطلاعات
پــس از جمــعآوری اطلاعــات لازم، دادههــای بهدســت آمــده وارد کامپیوت ر ش ده و ب ا اس تفاده از بس ته اف زاری SPSS 22 مــورد آنالیــز توصیفــی و تحلیلــی قــرار گرفــت. بــرای آنالیــز توصیف ی متغیره ای کم ی از ش اخصهای حداق ل، حداکث ر ،میانگی ن و انح راف معی ار و ب رای آنالی ز توصیف ی متغیره ای کیفــی از فراوانــی و نســبت اســتفاده شدهاســت. بــرای آنالیــز تحلیل ی ابت دا جه ت بررس ی وج ود توزیع نرم ال متغیره ا، در ای ن مطالع ه از آزم ون کلموگروفاس میرنوف اس تفاده گردی د و در صــورت برقــراری شــرایط انجــام تــی تســت از آزمــون ت ی تس ت مس تقل اس تفاده ش د و در ص ورت ع دم برق راری شــرایط انجــام تــی تســت، آزمــون غیرپارامتــری ماننــد مــن ویتن ی م ورد اس تفاده ق رار گرفت ه اس ت و س طح معن یدار بــودن همــه آزمونهــا نیــز 05/0 در نظــر گرفتــه شــدهاند.
یافتهها
هـدف اصلـی ایـن مطالعه مقایسـه ی بین دو روش بلـوک ترانس آبدومینیـس و بلـوک ایلئواینگوینـال/ ایلیوهیپوگاسـتریک تحت هدایـت سـونوگرافی جهـت کنتـرل درد پـس از جراحـی هرنـی اینگوینـال بـهروش بـود. در مطالعـه حـال حاضـر بـا توجـه بـه آنکـه میانگین سـنی، میانگین وزن، شـاخص تـوده بدنی و طول مـدت زمـان عمـل بین دو گـروه بـا یکدیگر اختـلاف معنی داری نداشـتند، بهنظـر میرسـد کـه توزیـع تصادفـی بیمـاران بین دو گـروه بهخوبـی صـورت گرفتـه اسـت. )جـدول 1( نمـره درد در وضعیـت اسـتراحت در گـروه ایلئواینگوینال کمتـر از گروه بلوک ترانـس آبدومینیـس بـود. بهمنظـور بررسـی معنیدار بـودن این اختـلاف از آزمـون انـووا اسـتفاده شـد کـه براسـاس ایـن آزمون اختـلاف مشـاهده شـده از نظـر آمـاری معنـی دار نمی باشـد )جـدول 2، 141/0=P( نمـره درد در حـال حرکـت در گـروه ایلئواینگوینـال کمتـر از گروه بلوک ترانس آبدومینیس به دسـت آمـد. بهمنظـور بررسـی معنـیدار بـودن ایـن اختـلاف از آزمون آنـووا اسـتفاده شـد کـه براسـاس ایـن آزمـون اختلاف مشـاهده شـده ازنظرآمـاری نیزمعنیدار می باشـد )جـدول 3، 710/0=P( و در هـر سـه فاصلـه 24، 36 و 48 سـاعت پس از عمـل بیماران گـروه ایلئواینگوینـال نسـبت به گـروه بلوک ترانـس آبدومینیسنمـره درد کمتـری را گـزارش کرده انـد. مطالعـه مـا نشـان داد کـه بـا وجـود آنکـه تعـداد دفعـات تجویـز مخـدر پـس از عمـل جراحـی در بیـن دو روش بـا یکدیگر اختلاف آمـاری معنی داری نداشـتند، امـا درد بیمـاران هـم در وضعیـت اسـتراحت و هـم در حـال حرکـت در گـروه ایلئواینگوینـال/ ایلیوهیپوگاسـتریک کمتـر از گـروه بلـوک ترانـس آبدومینیـس میباشـد کـه ایـن اختـلاف در وضعیـت حرکـت از نظـر آمـاری نیـز معنـی دار بـود )710/0=P( عـلاوه بـر آن میانگیـن میـزان رضایـت از بی دردی حیـن ترخیـص در گـروه ایلئواینگوینـال 43/2 و در گـروه بلوک ترانـس آبدومینیـس 84/1 بـود کـه از نظـر آمـاری بـا یکدیگـر اختـلاف معنـی دار داشـتند) 100/0=P( و میـزان رضایـت در گـروه ایلئواینگوینـال به طـور معنـیداری بیشـتر از گـروه بلوک ترانـس آبدومینیـس بود.
بحث
جدول 1:
عددp حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد 0/611 70 18 13/30 46/91 88 ترکیب سنی
0/576 100 55 8/31 77/25 88 ترکیب وزنی
0/571 31/14 21/22 2/24 25/29 88 شاخص توده بدن
0/586 120 75 11/62 94/66 88 طول جراحی
بـا توجـه بـه اینکـه درد بعـد از جراحـی می توانـد موجـب ایجـاد پاسـخ استرسـی عصبـی و هورمونـی و در نتیجـه افزایش هورمونهـای کاتابولیـک مثـل کورتیـزول، کاتـه کوتامین هـا ،گلوکاگون، آلدوسـترون، رنینآنژیوتانسین و کاهش هورمون هایآنابولی ک ش ود تضعی ف پاس خ استرس ی و کاه ش درد چ ه بس ا بتوان د ب از یاب ی بع د از عم ل بیم ار را تس ریع و تس هیل نمای د4)و5(. جه ت ای ن مه م روشه ای گوناگون ی وج ود دارد ک ه یک ی از آنه ا اس تفاده از مخ در و آنالژزیکه ای خوراک ی و وری دی میباش د ک ه خ ود دارای عوارض ی از جمل ه ته وعو اســتفراغ و دپرســیون تنفســی می باشــند. جهــت اجتنــاباز ایــن مشــکلات امــروزه تمایــل بــه اســتفاده از روشهــایرژیونــال جهــت کنتــرل درد می باشــد. جهــت بــی دردی در ناحیــه ی شــکم میتــوان از بلوکهــای پاراورتبــرال ،بلــوک رکتــوس شــیت، بلــوک ترانــس آبدومینیــس و بلــوک ایلئواینگوین ال/ ایلیوهایپوگاس تریک اس تفاده ک رد. بلوکه ای ترانــس آبدومینیــس و ایلئواینگوینــال/ ایلئوهایپوگاســتریک بــا توجــه بــه اینکــه بــر روی اعصــاب محــل جراحــی انجــام می شــوند دارای کیفیــت بــی دردی مناســبی می باشــند12)و31(.
ام روزه ب ا توج ه بهکارگی ری دس تگاه س ونوگرافی در انج ام بلوکهــا، ایــن بلوکهــا به ســادگی و بــا احتمــال عــوارض جانب ی پایی ن قاب ل انج ام می باش ند12)و31(. ه دف اصل ی ای ن مطالع ه مقایس هی بی ن دو روش بل وک تران س آبدومینی س و بلــوک ایلئواینگوینــال/ ایلیوهیپوگاســتریک تحــت هدایــت ســونوگرافی جهــت کنتــرل درد پــس از جراحــی هرنــی اینگوین ال ب هروش ب از ب ا اس تفاده از معیاره ای دی داری درد بــود. علــل و مکانیســم های متفاوتــی در ایجــاد درد پــس از جراح ی هرن ی اینگونی ال دخی ل هس تند و کنت رل درد پ س از جراح ی ی ک ام ر مه م می باش د. ثاب ت ش ده اس ت ک ه ه ر دو روش بل وک تران س آبدومینیـس و بل وک ایلئواینگوینـال /ایلیوهیپوگاســتریک بســیار موثرتــر از پلاســبو در کنتــرل درد بعــد از جراحــی می باشــد. نتایــج مطالعــه حــال حاضــر بــا مطالعــات مشــابه در ایــن زمینــه نیــز همخوانــی دارد. و ب رای مث ال مطالعه ای ک ه توس ط پترس ون و هم کاران در ســال 2010 بهعنــوان اثــر بلــوک ترانــس آبدومینــال و یــا نفــوذ بی حسکننــده ی موضعــی در ترمیــم فتــق اینگوینــال: کارآزمای ی بالین ی تصادف ی، انج ام گرفت ه ب ود نش ان داد پس از جراحــی اینگوینــال اطفــال، بلــوک ایلواینگوینــال تســکین درد موثرتــر از بلــوک عرضــی شــکمی فراهــم میکنــد)41(.
در مطالع های ک ه توس ط مای کل و همـکاران در س ال0102 بهص ورت کارآزمای ی تصادف ی ش ده آیندهنگ ر جه ت مقایس ه بلــوک ایلئواینگوینــال/ ایلئوهایپوگاســتریک تحــت هدایــت س ونوگرافی در مقایس ه ب ا بل وک تران س آبدومین ال در کنترل درد بعــد از عمــل جراحــی اینگوینــال اطفــال انجــام گرفــت.
جدول 2: میانگین و انحراف معیار شدت درد بیماران در وضعیت استراحت براساس معیار دیداری درد
عدد پی انحراف معیار میانگین تعداد گروه زمان
0/141 0/697
0/695
0/673 3/55
3/61
3/58 44
44
88 ایلئواینگوینالتپ بلوککل بیماران هنگام خروج از ریکاوری
0/553
0/800
0/711 3/30
3/68
3/40 44
44
88 ایلئواینگوینالتپ بلوک
کل بیماران 4 ساعت بعد از عمل
0/429
0/629
0/582 3/05
3/50
3/27 44
44
88 ایلئواینگوینالتپ بلوککل بیماران 8 ساعت بعد از عمل
0/480
0/613
0/585 2/95
3/36
3/16 44
44
88 ایلئواینگوینالتپ بلوککل بیماران 12 ساعت بعد از عمل
0/608 0/618
0/620 3/16 3/39
3/27 44
44
88 ایلئواینگوینالتپ بلوککل بیماران 24 ساعت بعد از عمل
نش ان داده ش د ک ه پ س از جراح ی اینگوین ال اطف ال نی ز ،بلــوک ایلئواینگوینــال/ ایلئوهایپوگاســتریک تســکین درد موثرتــر از بلــوک ترانــس آبدومینــال فراهــم میکنــد)31(.
اولای ن و هم کاران در کش ور فرانس ه در س ال2010 در مطالعه خــود نشــان داده بودنــد کــه پــس از عمــل جراحــی هرنــی اینگوینــال غیراورژانس)الکتیــو( بــهروش بــاز بلــوک ترانــس آبدومینــال )بلــوک تــپ( تحــت هدایــت ســونوگرافی اگرچــه ب ر روی ایج اد درد مزم ن پ س از عم ل تاثی ری ن دارد، ام ا بهت ر از بل وک ایلئواینگوین ال/ ایلئوهایپوگاس تریک بهص ورت کــور، درد حــاد را کنتــرل میکنــد)21(.
از آنجایــی کــه در مطالعــه در مطالعــه فــوق از از بلــوک ایلئواینگوینال/ایلئوهایپوگاســتریک بهصــورت کــور اســتفاده ش ده ب ود ول ی در مطالعه ح ال حاض ر از بل وک ایلئواینگوینال/ایلئوهایپ و گاس تریک تح ت هدای ت س ونوگرافی انج ام گرفت ه اس ت، اخت لاف بی ن نتای ج مطالع ه ف وق ب ا مطالع ه ح ال حاضــر قابــل توجیــه می باشــد.
در پایــان ایــن پژوهــش پیشــنهاد میشــود بــا توجــه بــه اینکــه براســاس یافتههــای ایــن مطالعــه بــرای کنتــرل دردپــس از جراحــی هرنــی اینگوینــال، بلــوک ایلئواینگوینــال/ایلئوهایپوگاســتریک تحــت هدایــت ســونوگرافی مناســب تر از بلــوک ترانــس آبدومینیــس می باشــد، انجــام ایــن بلــوک انتخــاب مناســبی بــوده و حتــی بتــوک ترانــس آبدومینیــس تحــت هدایــت ســونوگرافی نیــز می توانــد روشــی مناســب ب رای فراه م آوردن ب یدردی ب وده و توصی ه ب ه اس تفاده از آنه ا می ش ود. همچنی ن پیش نهاد میش ود مطالع ات بیش تر بــا حجــم نمونــه بالاتــر و در ســاعتهای بررســی بیشــتر در آین ده انج ام ش ود.
نتیجه گیری
جدول 3: میانگین و انحراف معیار شدت درد بیماران در حال حرکت براساس معیار دیداری درد
عدد پی انحراف معیار میانگین تعداد گروه زمان
0/017 0/680
0/594
0/687 3/34 4/86 4/60 44
44
88 ایلئواینگوینال تپ بلوک کل بیماران 24 ساعت بعد از عمل
0/813
0/563
0/851 3/11
4/09
3/60 44
44
88 ایلئواینگوینال
تپ بلوک کل بیماران 36 ساعت بعد از عمل
0/542
0/553
0/676 2/41 3/20
2/81 44
44
88 ایلئواینگوینال
تپ بلوک کل بیماران 48 ساعت بعد از عمل
براســاس نتایــج ایــن مطالعــه نتیجهگیــری میشــود بــرای کنتــرل درد پــس از جراحــی هرنــی اینگوینــال، بلــوک ایلئواینگوینال/ایلیوهیپوگاســتریک تحــت هدایــت ســونوگرافی
مناســبتر از بلــوک ترانــس آبدومینیــس میباشــد، امــا درم واردی ک ه بهدلی ل وس عت عم ل جراح ی و ی ا دس تکاریبی ش از ح د ج راح در فیل د جراح ی، ام کان پیدا نم ودن نمایســونوگرافیک بــا کیفیــت مناســب از عصــب ایلئواینگوینــال /ایلیوهیپوگاس تریک وج ود نداش ته باش د و ی ا در م واردی ک ه بهدلی ل تجرب ه ک م ف رد انج ام دهن ده بل وک، ام کان انج ام بل وک ایلئواینگوین ال/ ایلیوهیپوگاس تریک فراه م نگ ردد، انجام بل وک تران س آبدومینی س ب ا توج ه ب ه س ادهتر ب ودن روش انج ام آن، در کاه ش ب یدردی پ س از عم ل هرن ی اینگوین ال ب هروش ب از موث ر اس ت .
بهدلی ل دس تکاریهای جراح ی در بعض ی از بیم اران آناتوم ی منطق ه دچ ار به م ریختگ ی و جابهجای ی ش ده ب ود ک ه ای ن مس ئله در پی دا ک ردن اعص اب منطق ه توس ط س ونو گراف ی ایج اد اش کال میک رد و ب ه ای ن ص ورت در مطالع ه م ا ایج اد محدودیــت مینمــود.
for post-operative analgesia? A topical review. Acta Anaesthesiol Scand 2010;54(22):529-539.
Veline C, Le Hetet H, Le Roux A, Vautier P, Cognet F, Vinet E, et al. Comparison between ultrasoundguided transversus abdominis plane and conventional ilioinguinal/iliohypogastric nerve blocks for daycase open inguinal hernia repair. Br J Anaesth. 2011 Mar;106(3):380-6.
Fredrickson MJ, Paine C, Hamill J. Improved analgesia with the ilioinguinal block compared to the transversus abdominis plane block after pediatric inguinal surgery: a prospective randomized trial. Paediatr Anaesth. 2010 Nov;20(11):1022-7.
Peterson PL, Mathiesen O, Stjernholm P, Kristiansen VB, Torup H, Hansen EG, et al. The effect of transversus abdominis plane block or local anaestheticinfiltrationininguinalherniarepair:arandomized clinical trial. Eur J Anaesthesiol. 2013 Jul;30(7):415-21.
References
KehletH.Modificationofresponsestosurgerybyneural blockade: clinical implication. In: Cousins MJ, Bridenbaugh PO, editors. Neural Blockade in Clinical Anesthesia and Management of Pain. 3rd ed. Philadelphia: PA: Lippincott-Raven 1998;129-175.
Desbourough JP, Hall GM. Endocrine response to surgery. In:kaufman L. Anestesia review, vol. 10 Edinburg; Churchill Livingstone 1993;131-48.
Desborough JP. The stress response to trauma and surgery. Br J Anaesth. 2000 Jul;85(1):109-17.
Liu S, Carpenter RL, Neal JM. Epidoral anesthesia and analgesia.Their role in post operative outcome. Anesthesiology. 1995 Jun;82(6):1474-506.
Wu Cl, Fleisher LA. Outcomes research in regional anesthesia and analgesia. Anesth Analg. 2000 Nov;91(5):1232-42.
Carr DB,Goudas LC. Acute pain. Lancet. 1999 Jun 12;353(9169):2051-8.
Lyons FM, Meeran K. The physiology of the endocrine system. Int Anesthesiol Clin. 1997 Fall;35(4):1-21.
Wallace LK, Starr NJ, Levanthal MJ, Estefanus
FG. Hyperglycemia on ICU admission after CABG is associated with increased risk of mediastinitis or wound infection. Anesthesiology 1996;85(supll):A286.
Ballantyne JC, Carr DB, Deferranti S. The comparative effects of postoperative analgesic therapies on pulmonary outcome; Cumulative meta analyses of randomized,controlled trials. Anesth Analg 1998; 86(43):598-612.
Børglum J, Maschmann C, Belhage B, Jensen K. Ultrasound-guided bilateral dual transversus abdominis plane block: a new four-point approach. Acta Anaesthesiol Scand 2011; 55(36): 658-663.
Petersen PL, Mathiesen O, Thorup H, Dahl JB. The transversus abdominis plane block: avaluable option
Comparison between ultrasound-guided ilioinguinal/iliohypogastric nerve block and transversus abdominis plane block for postoperative pain control after open inguinal hernia repair
Hamidreza Faiz1, Farnad Imani2, poupak Rahimzadeh*1, Masoud Mohseni3, Soraya Niknejadi4
Associate professor of Anesthesiology, Iran University of Medical Sciences, Rasoul e Akram Hospital, Anesthesia and pain department.
Professor of Anesthesiology, Iran University of Medical Sciences, Rasoul e Akram Hospital, Anesthesia and pain department.
Assistant professor of Anesthesiology, Iran University of Medical Sciences, Rasoul e Akram Hospital, Anesthesia and pain department.
Resident of Anesthesiology, Iran University of Medical Sciences, Rasoul e Akram Hospital,Anesthesia and pain department.
AbStRACt

Aim and background: The purpose of this study was to compare ultrasound-guided ilioinguinal/ iliohypogastric nerve block and transversus abdominis plane block for postoperative pain control after open inguinal hernia repair.
00Winter
2016, Vol 6, NO 2
8

Winter

2016, Vol 6, NO 2قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید