فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 4، تابستان 1395
5292288-117732

مقایسهی اثر با بوپیواکایین تنها و بوپیواکایین با دو مقدار مختلف فنتانیل بر روی
نمرهی آپگار نوزاد در عمل سزارین تحت بیحسی نخاعی
هاشم‌جر ‌ینشین1،‌مهرداد‌مل‌کشعار2*،‌مجید‌وط ‌نخواه3
اسـتادیار گروه بیهوشـی، فلوشـیپ بیهوشی قلب، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه وکنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس
استادیار گروه بیهوشی، فلوشیپ مراقبتهای ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی، مراقبتهای ویژه وکنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس
اسـتادیار گـروه بیهوشـی، دسـتیار فـوق تخصصـی مراقبتهـای ویـژه، مرکـز تحقیقـات بیهوشـی، مراقبتهای ویـژه و کنتـرل درد، دانشـگاه علوم پزشـکی هرمـزگان، بندرعباس
28518005

تاریخ دریافت: 2/01/49 تاریخ بازبینی: 6/01/94تاریخ پذیرش: 13/01/94چکیده
زمین ه و ه دف: ادارهی صحی ح زایم ان و بیهوش ی ب رای س امت م ادر و جنی ن ط ی عم ل س زارین بس یار مه م اس ت. ای ن مطالع ه ب ا ه دف بررس ی مقایس های اث ر بیحس ی نخاع ی ب ا بوپیواکایی ن ب ه تنهای ی ب ا بوپیواکایی ن ب ه هم راه 5/12 و 25 میکروگ رم فنتانی ل ب ر روی نم رهی آپ گار ن وزادی در عم ل س زارین انج ام ش ده اس ت.
0900001

پژوهشـی

مقـاله
20

پژوهشـی

مقـاله

20

م واد و روشه ا: ای ن مطالع ه کارآزمای ی بالین ی دوس وکور تصادف ی ب ر روی 120 خان م ب اردار ت رم در مح دوده س نی20-40 س ال ب ا کاس فیزیک ی 1 و2 کاندی د عم ل س زارین انتخاب ی انج ام ش د. بیم اران در س ه گ روه مس اوی 40 نف ری وارد مطالع ه ش دند. بیحس ی نخاع ی در گ روه اول ب ا بوپیواکایی ن تنه ا، گ روه دوم بوپیواکایین+5/12میکروگ رم فنتانی ل و گ روه س وم بوپیواکایی ن+25 میکروگ رم فنتانی ل انج ام ش د.
نم ره آپ گار دقای ق ی ک و پن ج پ س از تول د، متغیره ای دموگرافی ک و س ایر متغیره ای حی ن عم ل ثب ت ش د. دادهه ا ب ا تس تهای آم اری ت ی تس ت، مج ذور کای، آن ووای تک راری و نرماف زار SPSS16.00 آنالی ز ش د.
یافتهه ا: س ه گ روه از لح اظ س ن، وزن و ق د تقریب ا مش ابه بودن د. میانگی ن نم ره آپ گار دقای ق ی ک و پن ج بی ن س ه گ روه تف اوت معن یداری نش ان ن داد. می زان ب روز ع وارض جانب ی بیحس ی نخاع ی بی ن س ه گ روه نی ز اخت اف معن یداری نداش ت.
نتیجهگی ری: اضاف ه ک ردن مق دار 5/12 و 25 میکروگ رم فنتانی ل ب ه بوپیواکایی ن داخ ل نخاع ی تاثی ر معن یداری ب ر روی نم ره آپ گار ن وزادان متول د ش ده نداش ته و ع وارض جانب ی مخ در اینترات کال را در م ادران بهط ور قاب ل توج های افزای ش نمیده د.
واژههای كلیدی: فنتانیل، بوپیواکایین، نمره آپگار، سزارین
مقدمه

نویسنده مسئول: مهرداد ملک شعار، استادیار گروه بیهوشی، فلوشیپ مراقبتهای ویژه، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبتهای ویژه و کنترل درد ،بیمارستان شهید محمدی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس پست الکترونیک: [email protected]
ادارهی صحی ح زایم ان و روش بیهوش ی مناس ب جه ت ایج اد ب یدردی و حف ظ س امت م ادر و جنی ن ط ی عم ل س زارین ، مســالهای بســیار مهــم اســت. هماکنــون شــایعترین روش
بــهکار بــرده شــده جهــت بیحســی در ســزارین، بیحســی نخاع ی میباش د)1(. طب ق مطالع های ک ه در س ال 2004 انج ام گرفــت، در90% ســزارینهای انتخابــی و 80% ســزارینهای اورژانســی از روش بیحســی نخاعــی اســتفاده شــده بــود)2(. بیحســی نخاعــی شــروع ســریعتر و بیحســی مطمئنتــری نس بت ب ه روشه ای دیگ ر بیحس ی موضع ی ایج اد میکن د و احتمــال بلــوک ناقــص در ایــن روش نســبت بــه روشهــای دیگرکمتــر اســت. از طرفــی از معایــب عمــده آن بــالا بــودن میــزان افــت فشــار خــون در ایــن روش اســت. میــزان بــروز اف ت فش ار خ ون در زن ان ب اردار کاندی د س زارین ک ه تح ت بیحســی نخاعــی قــرار میگیرنــد بیــن 50 تــا 65 درصــد گ زارش شدهاس ت)3-5(. مارکایی ن ی ک داروی بیهوش ی امی دی اســت کــه عمدتــا از آن جهــت بیحســی نخاعــی اســتفاده میشــود. جهــت بهبــود کیفیــت بیحســی نخاعــی میتــوان داروهــای مکمــل متعــددی را بــه داروی بیحســی موضعــی اضافــه کــرد. از جملــه ایــن داروهــا فنتانیــل اســت کــه یــک مخ در س نتتیک کوت اه اث ر ب ا اث رات نخاع ی و ع وارض جانب ی وابســته بــه مقــدار اســت و بهطــور رایــج بهعنــوان داروی مکمــل همــراه داروی بیحســی، در ســزارین مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد)6(. فنتانیــل در مقــدار 10-30 میکروگــرم بهدلی ل ش روع اث ر س ریع) 10-20 دقیق ه( و ط ول اث ر 4 ت ا 6 س اعت ب ه ط ور ش ایع ب ه عن وان داروی مکم ل در بیحس ی نخاع ی هم راه بـا مارکایی ن م ورد اس تفاده ق رار میگی رد)7(. اضاف ه ک ردن مخدره ا ب ا کاه ش مق دار بیح س کنندهه ای موضعــی و کاهــش شــدت بلــوک ســمپاتیک، میتوانــد از می زان ع وارض بیح س کنن ده موضع ی از جمل ه اف ت فش ار خــون جلوگیــری بهعمــل آورد)8(. از طرفــی مطالعــات نشــان داده ک ه اضاف ه ک ردن مقادی ر ک م فنتانی ل ب ه بوپیواکایی ن داخــل نخاعــی میتوانــد ســبب افزایــش طــول مــدت بلــوک حس ی ب دون طولان ی ش دن زم ان ری کاوری بل وک گ ردد)9(. تم ام عوام ل بیهوش ی ک ه از جف ت عب ور ک رده و ی ا س بب تضعیــف سیســتم عصبــی مــادر میشــوند میتواننــد ســبب تضعیــف سیســتم عصبــی مرکــزی جنیــن نیــز بشــوند)01(. مخدره ا از جمل ه فنتانی ل اینترات کال میتوانن د س بب ب روز عوارض ی چ ون خ ارش، ته وع و اس تفراغ و تضعی ف تنفس ی در م ادر و جنی ن بش وند)11(. بررس ی وضعی ت ن وزاد پ س از تول د میتوانــد مــا را در انتخــاب بهتریــن روش بــیدردی و مقــدار مناس ب داروی بیحس ی و داروه ای مکم ل اضاف ه ش ونده ب ه آن، در مادران ی ک ه تح ت عم ل س زارین ق رار میگیرن د ی اری نمای د. ازجمل ه روشهای ی ک ه در ارزیاب ی وضعی ت ن وزاد پ س از تول د ب ه کار م یرود نم ره آپگاراس ت ک ه در دقیق ه ی ک و پن ج پ س از زایم ان تعیی ن میگ ردد)21(. ازجمل ه عوام ل موث ر ب ر آپ گار ن وزاد مخدره ا میباش ند ک ه حی ن عم ل س زارین مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد)31(. در مطالعــات انجــام شــده قبلــی روی بیمــاران ســزارینی کــه در آنهــا اثــر مخدرهــای اینتراتــکال اضافــه شــده بــه بی حس کنندههــای موضعــی روی آپ گار ن وزادان متول د ش ده، م ورد بررس ی ق رار گرفت ه ب ود ،تجوی ز مق دار واح د مخ در اینترات کال روی آپ گار ن وزادان ب ا گروهه ای کنت رل و در ارتب اط ب ا ع وارض جانب ی تجوی ز مخدر اینتراتــکال روی مــادر نیــز نتایــج متفاوتــی حاصــل گردیــده اســت1), 41(. بــا توجــه بــه نتایــج مذکــور و کمبــود دادههــا در ای ن رابط ه، ب ر آن ش دیم ت ا اث ر دو مق دار متف اوت و در عی ن ح ال رای ج فنتانی ل اینترات کال اضاف ه ش ده ب ه مارکایی ن را ب رروی نم ره آپ گار ن وزادان متعاق ب عم ل س زارین مورد بررس ی ق رار دهی م.
مواد و روشها
ای ن کارآزمای ی بالین ی دوس وکور تصادف ی ب ر روی 120 خان م ب اردار ت رم در مح دوده س نی 20-40 س ال ب ا کاس فیزیک ی 1 و 2 کاندی د عم ل جراح ی س زارین انتخاب ی در بیمارس تان ش ریعتی بندرعب اس، وارد مطالع ه ش دند .
ب ا اس تفاده از فرم ول محاس به میانگینه ا و مطالع ات قبل ی ب ا توج ه ب ه05/0= power=0,8 ،β =0/2 ،αان دازه نمون ه ب رای ه ر گ روه براب ر ب ا 36 بهدس ت آم د ک ه ب ا توج ه ب ه احتم ال ری زش و معیاره ای خ روج مـا حج م نمون ه را در ه ر گ روه مع ادل 40 نف ر در نظ ر گرفتی م. قب ل از ش روع مطالع ه پ س از توضیـح ش رایط بیحس ی نخاع ی بـرای بیم اران، از آنه ا رضای ت کتب ی آگاهان ه ب رای ش رکت در مطالع ه اخ ذ گردی د .کلیــه زنــان بــا ســابقهای از پرهاکامپســی، فشــار خــون بــالا ،بیمــاری قلبــی، بیمــاران اورژانــس و بیمــاران بــا ممنوعیــت بیهوشــی موضعــی از مطالعــه خــارج شــدند. همچنیــن در ص ورت وج ود ناهنج اری خاص ی در ن وزاد ی ا وج ود مکونی وم غلی ظ بیم اران از مطالع ه خ ارج میش دند. قرارگی ری بیم اران در ه ر ی ک از س ه گ روه ب ر اس اس ج دول اع داد تصادف ی و اس تفاده از کامپیوت ر ب وده و بیم اران قب ل از ورود ب ه ات اق عم ل ب ر ای ن اس اس در یک ی از س ه گ روه اول، دوم و س وم وارد میشــدند. پــس از قرارگیــری بیمــاران روی تخــت اتــاق عمــل و وصــل مانیتورینگهــای اســتاندارد شــامل کاف فشــار خــون غیرتهاجمــی، الکتروکاردیوگرافــی، پالــس اکســیمتری ،پارامترهــای همودینامیــک اولیــه بیمــار شــامل فشــارخون سیس تولی، دیاس تولی، فش ار متوس ط ش ریانی، ضرب ان قل ب و درجــه اشــباع اکســیژن اندازهگیــری و ثبــت گردیــد همــه بیم اران ب ه می زان 10 میلیلیتر/کیلوگ رم س رم رینگ ر دریافت ک رده س پس در وضعی ت نشس ته و تح ت روش غی ر عفون ی بیحســی نخاعــی بــا ســوزن کوئینــک شــماره 25 )ســوزن یکب ار مص رف دکت ر ج ی از ش رکت دکت ر تیانژی ن هاناک و ژاپــن( و روش خــط وســط از فضــای بیــن مهــرهای کمــری ســوم و چهــارم یــا چهــارم و پنجــم توســط یــک متخصــص بیهوش ی ب ا تجرب ه انج ام ش د. پ س از ورود س وزن ب ه فض ای نخاعــی و جریــان آزاد مایــع مغــزی نخاعــی، بیمــاران گــروه اول؛ 5/2 میلیلیتــر) 5/12 میلیگــرم( بوپیواکاییــن بــه همــراه 5/0 میلیلیتــر نرمــال ســالین، گــروه دوم؛ 5/2 میلیلیتــر از بوپیواکایی ن 5/0 درص د ب ه هم راه 5/12 میکروگ رم فنتانی ل و گــروه ســوم؛ 5/2 میلیلیتــر از بوپیواکاییــن 5/0 درصــد بــه هم راه 25 میکروگ رم فنتانیل)حج م کل ی یکس ان 3 میلیلیت ر در ه ر س ه گ روه(، جه ت انج ام بل وک دریاف ت کردند. س پس بیم اران ه ر س ه گ روه ب ه آرام ی در وضعی ت طاقب از و ب ا جابجای ی مختص ر رح م ب ه س مت چ پ ق رار گرفتن د .
از داروی بوپیواکاییــن )مارکاییــن ســنگین 5/0% نخاعــی ،بوپیواکاییــن هیدروکلریــد اســتریل، شــرکت آســترا زنــکا( و فنتانی ل )ش رکت گاس کو انگلی س( اس تفاده گردی د. در ای ن مرحل ه محق ق دیگ ر ک ه نس بت ب ه گروهه ا و تصادفیس ازی آنه ا آگاه نب ود و اطاع ی نداش ت س طح بل وک حس ی، بل وک حرکتــی و پارامترهــای همودینامیــک بیمــاران را ابتــدا هــر 2 دقیق ه )ط ی10 دقیق ه اول( و س پس ه ر 5 دقیق ه )ط ی 02 دقیق ه( و پ س از آن ه ر 10 دقیق ه ت ا انته ای عم ل ارزیاب ی و ثب ت میک رد. س طح بل وک حس ی ب ا بررس ی و از دس ت دادن ح س نس بت ب ه س وزن و س طح بل وک حرکت ی را ب ا حرک ت ان دام تحتان ی و فلک س ک ردن مفاص ل تعیی ن نم وده و ب ا تثبی ت بل وک در س طح مه ره س ینهای چه ارم ت ا شش م اج ازه عم ل جراح ی داده میش د. درص ورت اف ت فش ار خ ون یعنــی فشــار سیســتولیک زیــر 90 میلیمتــر جیــوه یــا افــت فشــار بیــش از 20% از ســطح اولیــه بــا افدریــن وریــدی بــه میــزان 5 میلیگــرم و در صــورت وجــود برادیــکاردی )ضربــان قلــب کمتــر از 60 عــدد در دقیقــه( بــا آتروپیــن بــه میــزان 1 میلیگــرم بــه صــورت وریــدی درمــان میشــدند. آپــگار ن وزادان در دقای ق ی ک و پن ج پ س از تول د ثب ت گردی د .
همچنیــن پارامترهــای دیگــر شــامل ســن، وزن، قــد و کاس فیزیک ی بیم اران، عل ت س زارین، فاصل ه زمان ی ش روع عم ل تا خ روج ن وزاد و ط ول م دت جراح ی و می زان مص رف افدری ن و آتروپی ن و ع وارض بیحس ی نخاع ی ش امل ته وع و اس تفراغ ،خــارش و لــرز نیــز ثبــت و اندازهگیــری شــدند. اطاعــات جمــعآوری شــده بــا اســتفاده از نرمافزارهــایSPSS16.00 آنالیــز شــده و بــا اســتفاده از تســتهای آمــاری تیتســت ،مج ذور کای، آن ووای تک راری تجزی ه و تحلیل ش ده و 05/0>P معن یدار تلق ی گردی د.
یافتهها
بی ن گروهه ای ش رکت کنن ده در مطالع ه از نظ ر س ن، وزن و ق د تف اوت معن یداری وج ود نداش ت. )ج دول 1(
جدول 1: مشخصات دموگرافیک بیماران در سه گروه مورد مطالعه
عدد
پی بوپیواكایین+
25 میکروگرم فنتانیل بوپیواكایین+
5/12 میکروگرم فنتانیل بوپیواكایین میانگین±انحراف معیار حداكثر حداقل میانگین±انحراف معیار حداكثر حداقل میانگین±انحراف معیار حداكثر حداقل 0/19 29/15±4/7 41 22 29/22±4/85 44 22 28/42±4/44 39 21 سن
0/31 70/87±10/88 90 52 67/57±10/99 90 46 71/9±10/12 88 48 سن
0/21 160/87±6/4 172 146 160/02±7/15 186 150 161/67±6/87 174 143 قد
همچنی ن از نظ ر ط ول م دت عم ل جراح ی و فاصل ه زمان ی بی ن ش روع عم ل ت ا خ روج ن وزاد تف اوت معن یداری در س ه گ روه مش اهده نش د. میانگی ن ط ول م دت عم ل در گ روه اول 4/7± 5/50 دقیق ه، در گ روه دوم 15/9± 26/51 دقیق ه و در گ روه س وم 02/9± 21/51 دقیق ه ب ود.
در ارتب اط ب ا عل ت س زارین، تف اوت معن یداری بی ن گروهه ا وج ود نداش ت و ش ایعترین عل ت عم ل جراح ی در ه ر س ه گ روه س زارین تک راری بود)ج دول 2(.
جدول 2: توزیع فراوانی سه گروه مورد مطالعه بر اساس علت
عدد پی بوپیواكایین+
25 میکروگرم فنتانیل بوپیواكایین+
5/12 میکروگرم فنتانیل بوپیواكایین علت
سزارین
در صد فراوانی در صد فراوانی در صد فراوانی 0/34 7/5 3 5 2 7/5 3 حاملگی دو قلو
0/67 82/5 33 90 36 80 32 سزارین تکراری
0/48 10 4 5 2 12/5 5 بریچ
– 100 40 100 40 100 40 كل

از نظ ر بررس ی ع وارض حی ن عم ل ش امل ته وع و اس تفراغ، ل رز و خ ارش نی ز بی ن س ه گ روه تف اوت معن یداری وج ود نداش ت.
)جدول4(

ن وزدان متول د ش ده در س ه گ روه همچنی ن از نظ ر نم ره آپ گار در دقیق ه ی ک و پن ج م ورد بررس ی ق رار گرفتن د. میانگی ن نم ره آپ گار کل دقیق ه ی ک 1±64/8 و دقیق ه پن ج 65/0±79/9 ب ود. همچنی ن میانگی ن نم ره آپ گار دقای ق ی ک و پن ج ب ه تفکی ک ه ر گ روه نی ز، تف اوت آم اری معن یداری نداش ت.)جدول 5(

بحث
ایــن مطالعــه کــه بــا هــدف بررســی اثــر دو مقــدار مختلــف فنتانی ل اینترات کال ب ر روی امتی از آپ گار ن وزادان انج ام ش د .بیمــاران ســه گــروه مشــخصات دموگرافیــک تقریبــاً یکســان داش ته و از نظ ر امتی از آپ گار در دقای ق ی ک و پن ج و می زان وق وع اف ت فش ار خ ون و برادی کاردی و عوارض ی مانن د ته وع و اســتفراغ، خــارش و لــرز تفــاوت معنــیداری بیــن گروههــا مش اهده نش د. در مطالع های ک ه توس ط س انلی و هم کاران ب ا ه دف بررس ی اث ر روپیواکایی ن هیپرباری ک نخاع ی ب رای عم ل س زارین ب ا و ب دون فنتانی ل انج ام ش د بیم اران بهط ور تصادف ی ب ه دو گ روه تقس یم ش دند. ی ک گ روه 15 میلیگ رم روپیواکایی ن ب ه هم راه 5/0 میلیلیت ر س الین و گ روه دیگ ر 15 میلیگــرم روپیواکاییــن هیپــر باریــک بــه همــراه 52 میکروگ رم فنتانی ل )در حج م 5/0 میلیلیت ر( دریاف ت کردن د .نم ره آپ گار در دقای ق ی ک و پن ج در ه ر دو گ روه مش ابه ب ود و هم ه ن وزادان نم ره آپ گار دقیق ه پن ج بیش تر از 7 داش تند .در مطالعــه مــا آپگارهــم در دقیقــه یــک و در دقیقــه پنــج در ه ر س ه گ روه ب الای 7 ب ود. در مطالع ه س انلی برگش ت بل وک حس ی ب ه س طح مه ره پنج م کم ری در گ روه فنتانی ل در مقایســه بــا گــروه ســالین طولانیتــر بــود. عــوارض جانبــی بی ن دو گ روه تفاوت ی نداش ت ک ه ب ا مطالع ه م ا همخوان ی داش ت. در مطالع ه س انلی نش ان داده ش د ک ه اضاف ه ک ردن فنتانیــل ســبب افزایــش طــول مــدت بــیدردی در بیمــاران ش ده ول ی تاثی ری ب ر نم ره آپ گار ن وزادان نس بت ب ه گ روه کنت رل ن دارد)4(. در مطالع های دیگ ر ک ه توس ط سیووس کی و هم کاران ب ا ه دف بررس ی تاثی ر مق دار ک م بوپیواکایی ن و فنتانی ل در عم ل س زارین انج ام ش د 40 زن ب اردار در قال ب دو گ روه م ورد بررس ی ق رار گرفتن د. در ی ک گ روه ب ه بیماران 5/13 میلیگــرم بوپیواکاییــن ایزوباریــک 5/0% تزریــق شــد و در گــروه دیگــر 9 میلیگــرم بوپیواکاییــن ایزوباریــک همــراه بــا 20 میکروگــرم فنتانیــل تزریــق شــد. میــزان افــت فشــار خ ون و نم ره آپ گار در دو گ روه ثب ت و بررس ی ش د. در ای ن مطالع ه می زان اف ت فش ار خ ون و نم ره آپ گار دقیق ه ی ک و پنــج نــوزادان در هــر دو گــروه تفــاوت معنــیداری نداشــت کــه چــه بــه لحــاظ اثــر بــر آپــگار وچــه بــه لحــاظ اثــر بــر فش ار خ ون م ادر ب ا مطالع ه م ا همخوان ی دارد)7(. همچنی ن در ســال 2014 مطالعــهای توســط پاتلــو همــکاران بــا هــدف مقایســه تاثیــر بوپیواکاییــن 0/125% همــراه بــا مقدارهــای مختل ف فنتانی ل در بیحس ی اپی دورال انج ام ش د. گ روه اول بوپیواکایی ن 0/125% در یاف ت کردن د در حالیک ه گ روه دوم و س وم ه م بوپیواکایی ن 0/125% و ه م ب ه ترتی ب 2 میکروگ رم ب ه ازای میلیلیت ر و 4 میکروگ رم ب ه ازای میلیلیت ر فنتانی ل در یافــت داشــتند. مقــدار اضافــه فنتانیــل در گــروه دوم وس وم باع ث ش د م دت بیحس ی نس بت ب ه گ روه کنتـرل طولانیت ر ش ود. در ای ن مطالع ه ش یوع نم ره آپ گار بالات ر از 7 در دقیق ه ی ک و پن ج در س ه گ روه اول، دوم، س وم اخت اف معن یداری نش ان نم یداد)51(. مطالع ـهای توس ط دکت ر اوم ا اسریواس تاوا و هم کاران ب ا ه دف بررس ی تاثی ر بوپیواکایی ن هیپرباری ک ی ا بوپیواکایی ن هیپوباری ک هم راه ب ا فنتانی ل در عم ل س زارین انج ام ش د. تع داد60 زن ب اردار تح ت عم ل ســزارین بــه طــور تصادفــی در دو گــروه قــرار گرفتنــد. یــک گ روه 10 میلیگ رم بوپیواکایی ن هیپرباری ک و گ روه دیگ ر 01 میلیگــرم بوپیواکاییــن هیپوباریــک، بــه همــراه 25 میلیگــرم فنتانیــل دریافــت کردنــد. تفاوتــی در زمــان شــروع، بالاتریــن س طح و بازیاب ی بل وک حس ی و ع وارض جانبی مش اهده نش د .در ای ن مطالع ه ب ر خ اف مطالع ه س انلی و پات ل ط ول م دت ب یدردی بی ن دو گ روه تفاوت ی نداش ت ک ه ب ه نظ ر میرس د تفــاوت در چگالــی محلــول بیحســی در ایــن زمینــه اثرگــذار باش د. ب ا اینح ال نم ره آپ گار دقیق ه ی ک و پن ج و ع وارض جانب ی بی ن دو گ روه تف اوت معن یداری نش ان نم یداد)61(. در مطالع های ک ه توس ط ف اروک و هم کاران انج ام ش د 40 بیم ار کاندی د س زارین ب ا بیحس ی نخاع ی در دو گ روه م ورد مطالعه ق رار گرفتن د. گ روه اول 10 میلیگ رم بوپیواکایی ن هیپرباری ک و گ روه دوم ،5/7 میلیگ رم بوپیواکایی ن هیپرباری ک ب ه هم راه 25 میکروگ رم فنتانی ل در یاف ت کردن د. کیفی ت بیحس ی در دو گ روه مش ابه ب ود ول ی اف ت فش ار خ ون و نی از ب ه افدری ن در گ روه دوم کمت ر ب ود ک ه ب ا مطالع ات دیگ ر انج ام ش ده و نی ز مطالع ه م ا ک ه اف زودن فنتانی ل اینترات کال موج ب اف ت فش ار خ ون معن یدار در م ادران ب اردار تح ت عم ل س زارین نس بت ب ه گ روه کنت رل نمیش ود در تناق ض ب ود ول ی بی ن آپ گار دقیق ه ی ک و پنج بی ن دو گروه تف اوت معن یداری وجود نداشــت کــه بــا مطالعــه مــا همخوانــی دارد)71(. در مطالعــهای ک ه توس ط س ید حج ازی و هم کاران ب ا ه دف بررس ی تاثی ر مق دار ک م فنتانی ل – بوپیواکایی ن در بیحس ی اس پاینال روی همودینامی ک و ب روز ته وع و اس تفراغ و ل رزدر عم ل س زارین انج ام ش د 40 بیم ار در دو گ روه م ورد مطالع ه ق رار گرفتن د .گــروه اول8 میلیگــرم بوپیواکاییــن و 10 میکروگــرم فنتانیــل دریافــت کردنــد در حالیکــه گــروه دوم تنهــا 12 میلیگــرم بوپیواکایی ن دریاف ت کردن د. در ای ن مطالع ه اف ت فش ار خ ون سیس تولیک بهط ور معن یداری در گ روه دوم بیشت ر از گ روه اول بــود و شــیوع تهــوع و اســتفراغ در گــروه دوم بیشتــر از گــروه اول بــود کــه بــا مطالعــه مــا همخوانــی نداشــت ولــی ب روز ل رز در دو گ روه تف اوت معن یداری نداش ت و ب ا نتای ج ای ن مطالع ه تطاب ق دارد)81(.
نتیجهگیری
فنتانیـل بـه بوپیواکایی ن داخ ل نخاعـی تاثی رات مضـری ب ر
References
ای ن مطالعـه نش ان داد ک ه در بیحس ی نخاع ی ب رای عم ل ســزارین، اضافــه کــردن مقدارهــای 5/12 و 25 میکروگــرم روی نم ره آپ گار ن وزادان متول د ش ده ن دارد و از طرف ی می زانب روز ع وارض جانب ی حی ن عم ل مانن د ته وع و اس تفراغ، ل رز ،خــارش، افــت فشــارخون و برادیــکاردی را در مــادران حیــن بیحس ی نخاعـی بهطـور قابـل توجه ی افزایـش نمیده د. از محدودیته ای ای ن مطالع ه ع دم بررس ی ش دت درد و ط ول م دت ب یدردی و می زان نی از ب ه داروه ای ب یدردی در دوره پــس از عمــل میباشــد کــه پیشــنهاد میگــردد در مطالعــات آتــی ایــن مــوارد و همچنیــن ســیر ریــکاوری بلــوک مــورد بررس ی ق رار گی رد.
تقدیر و تشکر
درپای ان لازم میدانی م از تمام ی بیماران ی ک ه اج ازه دادن د و در ای ن تحقی ق مش ارکت نمودن د تش کر وی ژه داش ته باش یم و نی ز از دس تیاران بیهوش ی و پرس نل هوش بری و ات اق عم ل بیمارســتان شــریعتی بندرعبــاس کــه بــدون همــکاری شــان انجــام ایــن مطالعــه میســر نبــود، کمــال تشــکر و امتنــان را داریــم. همچنیــن لازم اســت از مدیریــت محتــرم بیمارســتان ش ریعتی و معاون ت محت رم پژوهش ی دانش گاه عل وم پزش کی هرم زگان باب ت حمای ت هم ه جانب ه خصوص اً تامی ن منابـع مال ی مرات ب تش کر و قدردان ی خ ودرا اب راز نمایی م .
Owczuk R, Wenski W, Polak-Krzeminska A, Twardowski P, Arszułowicz R, Dylczyk-Sommer A, et al. Ondansetron given intravenously attenuates arterial blood pressure drop due to spinal anesthesia: adouble-blind, placebo-controlled study. Reg Anesth Pain Med. 2008;33(4):332-9.
Sanli S, Yegin A, Kayacan N, Yilmaz M, Coskunfirat
Arora N, Grover R, Arora S. Effect of Interathecal Fentanyl on the Characteristic of Spinal Anesthesia for Caesarean Section. Inter J Physiol. 2015;3(1):48.15
Ag S, Zu M, Sh H. Effects of type of anaesthesia on neonatal outcome. Ann Abbasi Shaeed Mosp Karachi Med Dent Coll. 2004;9:552-7.
Flood P. Miller’s Anesthesia. 8thed. Philadelphia, Elsevier Saunders2015:2330-5.
Braga Ade F, BragaFS, Hirata ES, Pereira RI, Frias JA, Antunes IF. Association of lipophilic opioids and hyperbaric bupivacaine in spinal anesthesia for elective cesarean section. Randomized controlled study. Acta Cir Bras. 2014;29(11):752-8.
Patel D, Mankad P, Bansal S, Makwana J, Goswami S, Shah B. Bupivacaine 0.125% versus bupivacaine 0.125% with different doses of fentanyl for epidural labour analgesia: A randomised double blind study. Int J Med Public Health. 2014;3(4):418-21.
Srivastava U, Kumar A, GandhiN, Saxena S, Dutta D, Chandra P, et al. Hyperbaric or plain bupivacaine combined with fentanyl for spinal anaesthesia during caesarean delivery. Indian J.Anaesth. 2004;48(1):446.
Farouk G, El-Sokkary M. Comparative Study
Between Low Dose BupivacaineWith Fentanyl & Bupivacaine Alone For Cesarean Section. nature. 2011;4:9.
Seyedhejazi M, Madarek E. The effect of small dose bupivacaine-fentanyl in spinal anesthesia on hemodynamic nausea and vomiting in cesarean section. Pak J Med Sci. 2007;23(5):747-50
N, Karsli B. Effects of hyperbaric spinal ropivacaine for caesarean section: with or without fentanyl. Eur J Anaesthesiol. 2005; 22(6): 457-61.
Pourbahri M, Kashani S, Malekshoar M, Jarineshin H, Vatankhah M, Baghaee AA, et al. [Comparison of median vs. paramedian techniques of spinal anesthesia in cesarean section.(persian)]. J ansth pain. 2015;6:9-20.
Bano F, Sabbar S, ZafarS, Rafeeq N, Iqbal MN, Haider S, et al. Intrathecal fentanyl as adjunct to hyperbaric bupivacaine in spinal anesthesia for caesarean section. J Coll Physicians Surg Pak. 2006;16:87-90.
Nair G, Abrishami A, Lermitte J, Chung F. Systematic review ofspinal anaesthesia using bupivacaine for ambulatory knee arthroscopy. Br J Anaesth. 2009;102:307-15.
Sivevski A. Spinal anaesthesia for cesarean section with reduced dose of intrathecal bupivacaine plus fentanyl. Prilozi. 2006; 27: 225-36.
Ben-David B, Solomon E, Levin H, Admoni H,
Goldik Z. Intrathecal fentanyl with small-dose dilute bupivacaine: better anesthesia without prolonging recovery. Anesth Analg. 1997;85:560-5.
Desai S, Lim Y, Tan C, Sia A. A randomised controlled trial of hyperbaric bupivacainewith opioids, injected as either a mixture or sequentially, for spinal anaesthesia for caesarean section. Anaesth Intens Care. 2010;38(2):280-4.
Dahl JB, Jeppesen IS, Jørgensen H, Wetterslev J, Møiniche S. Intraoperative and postoperative analgesic efficacy and adverse effects of intrathecal opioids in patients undergoing cesarean section with spinal anesthesia: a qualitative and quantitative systematic review of randomized controlled trials. Anesthesiology. 1999;91:1919-27.
Turhanoglu S, Kaya S, Erdogan H. Is there an advantage in using low-dose intrathecal bupivacaine for cesarean section? J Anesth. 2009;23(3):353-7.
comparing the effect of bupivacaine alone and bupivacaine with two different doses of Fentanyl on Apgar scores of the newborn during cesarean section under spinal anesthesia
HashemJarineshin1, MehrdadMelekshoar2*, Majid Vatankhah3
Assistant Professor of Anesthesiology, Cardiothoracic anesthesia fellowship, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas
Assistant Professor of Anesthesiology, Intensive Care fellowship, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas
Assistant Professor of Anesthesiology, Fellowship of Intensive Care subspecialty, Anesthesiology & Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas
AbstRAct

Aim and background: The correct management of delivery and anesthesia is important for maternal and fetal health outcome during cesarean section. The aim of this study was to compare the effect of spinal anesthesiaقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید