جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

eee

فصل اول1-1-مقدمهاقلیم، سیستم پیچیدهای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانهای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست Read more…

مقالات و پایان نامه ها

end

21812251 0 صفحه چکیدهص فصل اول: کلیات1 1-1)مقدمه2 1-2)بیان مسئله3 1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق5 1-4)اهداف تحقیق6 1-4-1) اهداف علمی 6 1 -4-2) اهداف کاربردی7 1-5) چارچوب نظری تحقیق7 1-5-1)مدل مفهومی تحقیق8 1-6)سوالات تحقیق9 1-7)فرضیه های Read more…

مقالات و پایان نامه ها

file- (1)

نﺎﻐﻣاد ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد قﻮﻘﺣ هﺪﮑﺸﻧاد ﻞﻠﻤﻟاﻦﯿﺑ قﻮﻘﺣ ﺪﺷرا ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ ﻪﻣﺎﻧنﺎﯾﺎﭘ ﯽﻠﻠﻤﻟاﻦﯿﺑ ﺖﯿﻨﻣا و ﺢﻠﺻ ﺮﺑ ﺮﺸﺑ قﻮﻘﺣ ﺮﯿﺛﺄﺗ و طﺎﺒﺗار :ﺎﻤﻨﻫار دﺎﺘﺳا ﻪﯿﺋﻮﺑا ﻦﯾﺪﻟاﺮﺨﻓ ﺮﺘﮐد :ﻂﺳﻮﺗ ﯽﻧﺎﻫاﺮﻓ ﺪﻤﺤﻣ 1393 رﻮﯾﺮﻬﺷ ﻞﺑﺎﻗﺎﻧ ﺖﺳا يﺮﺛا Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 2_Pages 301-312-1

دانشیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران استاد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران تاریخ دریافت مقاله: 24/11/1395 تاریخ Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه JITM_Volume 9_Issue 2_Pages 277-300-1

تاریخ دریافت مقاله: 11/08/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 13/02/1396 نویسنده مسئول مقاله: سمیرا خدابندهلو E-mail: [email protected] مقدمه امروزه فناوری اطلاعات بهطور چشمگیری تمام جنبههای کسـب وکـار را تحـت تـأثیر قـرار داده است، بهطوری که سازمانهای Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 9_Issue 2_Pages 253-276-1

دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران استادیار گروه علم اطلاعات و دانششناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران دانشیار گروه علم اطلاعات Read more…