مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی مدارس متوسطه 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی چیست ؟ طرح تعالی عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 2_Pages 19-27-1

تخمين ضريب اصطكاك برخ ي روانكار ها توسط آزمايش حلقه محسن خليليان1 و محمد خدائي2 كارشناس ارشد و مدرس، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمينيشهر عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي khalilian_iust@yahoo.com چكيده Read more…

By 92, ago