مقالات و پایان نامه ها

eee

فصل اول1-1-مقدمهاقلیم، سیستم پیچیدهای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانهای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 63-72-1

شبيهسازي تنشهاي باقيمانده و اعوجاج استوانههاي فولادي در عمليات حرارتي سختكاري محمدمهدي خرميراد1، محمدرضا ابوطالبي2، محمدتقي صالحي3 كارشناسي ارشد، دانشگاه علم و صنعت ايران استاد، دانشگاه علم و صنعت ايران دانشيار، دانشگاه علم و صنعت Read more…

By 92, ago