مقالات و پایان نامه ها

eee

فصل اول1-1-مقدمهاقلیم، سیستم پیچیدهای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانهای درحال تغییر است. آب و هوای کره زمین در طول قرن بیستم به ویژه در دو دهه اخیر تعادل خود را از دست Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 53-61-1

تاثير عمليات حرارتي پيرسازي بر مقاومت به سايش آلياژهاي Al-Si و بررسي تغييرات الگوهاي پراش اشعه ايكس مرتضي زندرحيمي1و علي رضواني فر2 دانشيار، دانشگاه شهيد باهنر كرمان كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد باهنر كرمان [email protected] چكيده Read more…

By 92, ago