مقالات و پایان نامه ها

end

21812251 0 صفحه چکیدهص فصل اول: کلیات1 1-1)مقدمه2 1-2)بیان مسئله3 1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق5 1-4)اهداف تحقیق6 1-4-1) اهداف علمی 6 1 -4-2) اهداف کاربردی7 1-5) چارچوب نظری تحقیق7 1-5-1)مدل مفهومی تحقیق8 1-6)سوالات تحقیق9 1-7)فرضیه های Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 9-19-1

بهكارگيري روشي نوين در اندازهگيري نانو ذرات با استفاده از رابطه شرر و پ راش پرتو ايكس احمد منشي1، ستيا سلطان عطار٢ دانشيار، دانشگاه صنعتي اصفهان كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اصفهان [email protected] چكيده شرر با Read more…

By 92, ago