ػبل یبصدّّن/ ؿوبسُ 21/ ثْبس ٍ تبثؼتبى 1394)109-115(
وشری مُىذسی دریــا
4382-490

یادداشت فىی
مدلسازی امواج برخوردی به موج شکه مستغرق با استفاده از روش المان مرزی
محمد رضا شکاري مهرآبادي1*، علی اکبر حکمت زاده2

دانش آموخته دکتري مهندسي عمران،دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس؛[email protected]
استادیار، دانشکده مهندسي عمران و محيط زیست، دانشگاه صنعتي شيراز؛ [email protected]
هَجضکيّایِ هستغزق تا ّذف کٌٌتزل تغییزات هزف لَصی ساحل حزکت رسَتات ساحلی در تزاتز حولِ اهَاج ساختِ هی ض ًذ. در تحمیك حاضزٍ تا استفادُ اس رٍش الوٍاى هزسی) BEM( هسأل تفزقِ اهََاج تزخَردی ت هَجضکيّای صلة ضیثذار عوَدی هَ جَد در سیز سطح آب هَرد تحلیل لزار گزفت است .هعادلِ اًًتگزالی الواى هزسی تا استفادُ اس الواًْای هزسی ثاتت خطی جْْت حل هعادلِ لاپلاس )هعادل ی سیال تزاکن ًا پذیز( تَسط یک تزًاهِ کاهپیَتزی کِ تِ ستاى فزتزى ضتِ ضذُ است، تِ حل هسألِ همذار هزسی هیپزداسد. تفزق اهَاج در د َع هَجضکيٍ ضٌ اٍرٍ هستغزق هًطالعِ ضذُ است کِ جْْت رسیذى تِ ایي ّذف، هطالعِ پاراهِتزی رٍی ضٍزایٍةِ تاستاب عثَر تغییزاتٍ تزاس سطح آب تحت تأثیز ضزایطِ هختلفٍ هَج تزخٍَردی اس جول عذد هََج، سا ی تزخَرد تیشی هََج، ضزایط هختلف ساسُ ای اس جول عزض ارتفاع، سا یِ لزارگیزی هَجضکي اًًجام ضذُ است. تبسیخ دسیبفت همبلِ: 04/05/1393 تبسیخ پزیشؽ همبلهمبلِ: 12/05/1394 تبسیخ اًتـبس همبلِ : 31/06/1394

كلوبت كليذي:
سٍؽ الوبى هشصي
هََدؿکٍي ؿ بٍٍس هؼتغشق ثبصتبة ػجََس اهََاد
56734188442

ممالٍ
ممال

اطلاػات

چكيذٌ

:
همِبِلِ

تبسیخچِ

ممالٍ

ممال

اطلاػات

چكيذٌ

:

همِبِلِ

تبسیخچِ

Boundary Element Analysis of Incident Waves Passing a Submerged Breakwater

Mohammad Reza Shekari1, Ali Akbar Hekmatzadeh2

1 PhD, Department of Civil and Environmental Eng., Tarbiat Modares University, [email protected]
2Assistant Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Shiraz University of technology, [email protected]
ARTICLE INFO

ABSTRACT

ABSTRACTقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید