ػال د اصدّدٍاصدّنّن/ ؿواسُ 24/ پاییض ٍ صهؼتاى 1395)1-11( طرِیِ هٌذسی دریــا

بررسی عددی و تجربی رفتار هیدرودینامیکی گردابه نعل اسبی اطراف برجک

مجتبی دهقانمنشادی1*، کاظم هجرانفر2، امیر حمزه فرجالهی3

1دانشیار، مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ mdmanshadi@alum.sharif.edu
2استاد، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف؛ khejranfar@sharif.edu
3دانشجوی دکترا، مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ a_h_farajollahi@alum.sharif.edu

تاسیخ دسیافت هقالِ : 26/11/1394 تاسیخ پزیشؽ هقالِ : 07/09/1395

کلوات کلیذی:
خؼن صیشػغحی هََلذ ٍستکغ هشئی ػاصی خشیاى اپيفََم

Numerical and Experimental Investigation of Hydrodynamic Behavior of a Horseshoe Vortex around sail

Mojtaba Dehghan Manshadi1*, Kazem Hejranfar2, Amir Hamzeh Farajollahi3

1Assoc. Prof., Mech. Eng., Malek Ashtar University of Technology; mdmanshadi@alum.sharif.edu
Prof., Aero. Eng., Sharif University of Technology; khejranfar@ sharif.edu
Ph.D Student, Aero. Eng., Malek Ashtar University of Technology; a_h_farajollahi@alum.sharif.edu

ARTICLE INFO

ABSTRACT

ABSTRACT

37-414306

هقالِ
هقال

اطلاعات

چكيذُ

:
هقِاِلِ

تاسیخچِ

هقالِ

هقال

اطلاعات

چكيذُ

:

هقِاِلِقیمت: تومان

دسته بندی : مهندسی دریا و بندر

دیدگاهتان را بنویسید