مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 2_Pages 31-34-1

توليد نانوكامپوزيت Ni-TiC به روش الكتروشيميايي رضا ابراهيمي1، علي سعيدي2، سيدمحسن سيدالنگي3، اعظم اسدي4 استاديار، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد استاد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد كارشناسي ارشد، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 2_Pages 35-42-1

اثر افزودن Nb بر تشكيل تركيب بين فلزي Mg2Ni نانوكريستال و بررسي خواص الكتروشيمي مريم مهري1، سيد فرشيد كاشاني بزرگ2 دانشجوي دكتري متالورژ ي، دانشگاه تهران استاديار، دانشگاه تهران [email protected] چكيده فرآيندهاي آلياژسازي مكانيكي و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 2_Pages 43-50-1

ارزيابي رفتارخوردگي تيتانيوم خالص تجارتي در محيطهاي شبيهسازي شده بدن با استفاده از تكنيك الكتروشيميايي امپدانس(EIS) فرهاد غروي1 و عبداﷲ افشار2 مربي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر مجلسي استاد، دانشگاه صنعتي شريف تهران [email protected] چكيده Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 1-8-1

توليد كامپوزيت TiC در زمينه آلومينايد نيكل بهروش سنتز احتراقي انفجاري عليرضا اسمعيلي عليآبادي1، علي سعيدي2 كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز استاد، دانشگاه صنعتي اصفهان [email protected] تاريخ دريافت:23/1/87 تاريخ پذيرش:1/3/78 چكيده امكان توليد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 3_Pages 9-19-1

بهكارگيري روشي نوين در اندازهگيري نانو ذرات با استفاده از رابطه شرر و پ راش پرتو ايكس احمد منشي1، ستيا سلطان عطار٢ دانشيار، دانشگاه صنعتي اصفهان كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي اصفهان [email protected] چكيده شرر با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 3_Issue 4_Pages 41-48-1

بررسي خواص پوشش استلايت 6 ايجاد شده بهروش روكشكاري ليزر بر روي فولاد زنگنزن مارتنزيتي 420 AISI مرضيه ربانيخواه1، نادر نبهاني2 و محمود پيكري2 دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بازرسي نفت، دانشگاه صنعت نفت آبادان استاديار Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 2_Pages 11-17-1

تأثير فوق ذوب و دماي قالب بر عملكرد آندهاي ريختگي فداشونده آلومينيمي مهدي اميدي1، رضا ابراهيمي كهريز سنگي2، بهروز شايق بروجني1، اكبر منتظري3 و يزدان مختاري3 مربي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد استاديار، دانشگاه آزاد Read more…

By 92, ago