مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 21-29-1

لایه نشانی ترکیبات بازتابنده بالای فرابنفش روی پارچه پنبه – نایلون 66 بمنظور استتار اهداف نظامی در مناطق برفی عباس بشارتی سیدانی1*، فرید اخوان صدر2 استادیار، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 43-49-1

بررسی جدایش ژرمانیوم از محلول آبی با استخراج حلالی و اثر سینرژیسم مهدی قراباغی*1 1- استادیار، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران *[email protected] )تاریخ دریافت: 02/07/1394، تاریخ پذیرش: 04/08/1394( چکیده ژرمانیوم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 101-110-1

ارزيابي خواص مكانيكي جوش هاي غيرمشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازي 32750 UNS به فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 304L مهدي رحماني*1، مرتضي شمعانيان2و مسعود كثيري 3 دانشجوي كارشناسي ارشد جوشكاري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 111-119-1

تأثير اندازه ذرات تقويت كننده و دماي بارريزي بر ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت زمينه فلزي 3Al-Al2O توليد شده به روش ريختهگري گردابي حميدرضا بهاروندي1، زينب نصيري*2، مينا سعيدي حيدري3 و حسن ماهري2 دانشيار، مجتمع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 10_Issue 4_Pages 101-108-1

سنتز و مشخصه یابی نانومیله های نقره و مس و بررسی هدایت حرارتی نانوسیال حاوی نانومیله های سنتزشده فرید نوری وطن1، صدیقه عباسی2،* دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی شیمی ،واحد سیرجان ،دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 10_Issue 4_Pages 109-117-1

تاثير جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي بر رفتار خوردگي مس خالص در محلول 5/3 درصد وزني کلريد سديم اميرحسين طاهري*1، آرش فتاح الحسيني2 دانشجوي کارشناسي ارشد ،واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد اسلامي، بندرعباس، ایران استادیار، گروه مهندسي مواد، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 61-71-1

مقايسه اثر محلولسازي بر خوردگي بين دانه اي فولاد ضدزنگ 304 و 321 با استفاده از تكنيك امپدانسالكتروشيميايي خشايار مرشد بهبهاني1، محمود پاكشير*,2، سينا متين3 كارشناسي ارشد، دانشگاه شيراز، دانشكدة مهندسي، بخش مهندسي مواد و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 73-80-1

بررسي تاثير جنس كاتد بر مورفولوژي پودر ريزدانه مس سنتز شده به روش الكتروليز پالسي سيد رسول خيام نكوئي1،*، فرشته رشچي2و نصراله ناصري جدا1 دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده مهندسي متالورژي و مواد، پرديس دانشكده هاي Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 8_Issue 1_Pages 81-90-1

تاثير نسبت سديم به گوگرد بر خواص رنگدانه اولترامارين وحيده تاجر كجينه باف١٭، فرشته رضائيان2، مسعود رجبي3 و سعيد باغشاهي4 مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان، گروه مواد، تاكستان، ايران كارشناس ارشد دانشگاه بينالمللي امام Read more…

By 92, ago