مهندسی دریا و بندر

sazarmsa-A-10-253-4-ee5b4bd-1

تحلیل و پیشبینی نوسانات تراز آب دریای خزر با استفاده از مدلهای استوکستیک سری زمانی مسعود دهباشی1، سید علی آزرمسا2* مهدی وفاخواه3 کارشناس ارشد فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس؛ [email protected] دانشیار گروه Read more…

By 92, ago
مهندسی دریا و بندر

rparsa-A-10-287-1-274b9d9-1

سال نهم/ شماره71 / بهار و تابستان 1392 (59-103) نشريه مهندسي دريــا يادداشت فني تحليل فرآيندهاي رسوبي بنادر لنگه و كنگ مبتني بر تفسير مدلهاي مفهومي و عددي رضاپارسا1* ، احمد شانهساززاده2 ، حسين اردلان3 Read more…

By 92, ago
مهندسی دریا و بندر

safooraseddigh-A-10-248-1-e5ecfab-1

1-125992 نشريه مهندسي دريــا سال نهم/ شماره 71/ بهار و تابستان1392(15-36) تحليل ميدان توزيع دما در مجاورت خروجي و ورودي نيروگاه حرارتي ساحلي (نيروگاه پرهسر) سيده صفورا صديق مروستي1* ، سعيدرضا صباغ يزدي2 ، امير Read more…

By 92, ago
مهندسی دریا و بندر

sajad-A-10-430-1-8371830-1

محاسبه ضرائب مانور ضناورها به کمک روش ضناسایی سیستم مبتنی بر تستهای مدل خودرانص سجاد حاجی زاده1، محمد سعید سیف2*، حمید مهدیقلی3 دانشجوی دکتری مهندسی دریا، دانشکده مکانیک ،دانشگاه صنعتی شریف؛ [email protected] استاد، قطب علمی Read more…

By 92, ago
مهندسی دریا و بندر

rhasanzadeh-A-10-464-2-b39f4f4-1

-3047-93074 نشریه مهندسی دریــا سال دوازدهم/ شماره42/ پاییز و زمستان 5931)541-599( یادداشت فنی بازرسی خطوط انتقال نفت و گاز زیر دریا بوسیله ربات زیرسطحی با بردار رانش متغیر جدید علی کدخدایی ، رضا حسن زاده Read more…

By 92, ago
مهندسی دریا و بندر

rohammehr-A-10-383-1-4709373-1

یادداشت فنی نشریه مهندسی دریــا سال دهم/ شماره 20/ پاییز و زمستان 1393(113-118) شناسایی جریان هاي زیردریایی توسط امواج صوتی رهام انصاري مهر1*، سید حمیدرضا رئیس السادات2 دانشجوي دکتري، دانشگاه اصفهان؛ [email protected] استادیار، دانشگاه آزاد Read more…

By 92, ago
مهندسی دریا و بندر

Nmnouri-A-10-15-1-66cc82d-1

0-92339 نشریه مهندسی دریــا سال یازدهم/ شماره22/ پاییز و زمستان 1394(15-24) توسعه مدل عددي-نیمه تجربی جهت تخمین مشتقات هیدرودینامیکی یک AUV نوروزمحمد نوري1*، کریم مصطفی پور2 ، سیدحسن حسنپور3 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم Read more…

By 92, ago