مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 111-121-1

تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر رفتار بافت آلیاژ منیزیم 63AZ مهدی کاویانی1، غلامرضا ابراهیمی*2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 65-75-1

تاثیر عملیات حرارتی و مس بر خواص کششی و اندیس کیفیت آلیاژهای -Al 7Si-0.35Mg-xFe رضا تقی آبادی1*، محمد تلافی نوغانی1، یلدا کریمی2، مهسا ایرانشاهی2، مریم نظری3 استادیار، گروه مهندسی مواد و سرامیک، دانشگاه بین المللی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 77-89-1

سنتز نانوذرات تنگستات روی و ساخت سوسوزن جهت آشکارسازی پرتوهای گاما آرزو عبدالرحمانی1، رسول صراف مأموری2*، خیراله محمدی3، محسن روشن4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد )نانومواد(، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشیار ،مهندسی مواد )سرامیک( Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 91-110-1

بررسی تأثیر پارامترهای ماشینکاری تخلیهالکتریکی، بر روی ماده مرکب پایه آلومینیوم 2024 با استفاده از تحلیل مقدار کل نرمال شده پارامترها )TNQL( و نسبت سیگنال به نویز (S/N) بهنام مسعودی1، سعید دانشمند*،2 دانشکده فنی و Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 1-10-1

بررسی تاثیر هندسه ابزار بر خواص مکانیکی و شکل گیری عیوب رایج در اتصال لبه روی هم آلیاژهای آلومینیوم در فرآیند جوشکاری هم زن اصطکاکی محمدرضا نادری1*، محمدعلی صفرخانیان2، امیرحسین کوکبی3، امین عبدالهزاده4 کارشناسی ارشد، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 11-19-1

بررسی تشکیل اتصال نیتریدی بر آنالیزی فازی، ریزساختار و خواص مکانیکی دیرگدازهای منیزیا-گرافیت مهدی مهرآذین1، امیرعباس نوربخش2*، سیدعلی حسن زاده تبریزی3 دانشجوی کارشناسی ارشد ،مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 21-29-1

لایه نشانی ترکیبات بازتابنده بالای فرابنفش روی پارچه پنبه – نایلون 66 بمنظور استتار اهداف نظامی در مناطق برفی عباس بشارتی سیدانی1*، فرید اخوان صدر2 استادیار، مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک Read more…

By 92, ago