مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 2_Issue 2_Pages 11-17-1

تأثير فوق ذوب و دماي قالب بر عملكرد آندهاي ريختگي فداشونده آلومينيمي مهدي اميدي1، رضا ابراهيمي كهريز سنگي2، بهروز شايق بروجني1، اكبر منتظري3 و يزدان مختاري3 مربي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفآباد استاديار، دانشگاه آزاد Read more…

By 92, ago