مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق JITM_Volume 9_Issue 2_Pages 191-216-1

تاریخ دریافت مقاله: 18/03/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 20/01/1396 نویسنده مسئول مقاله: روجیار پیرمحمدیانی E-mail: Rpirmohamadiani@mail.kntu.ac.ir مقدمه در سالهای اخیر با گسترش مفاهیم وب 0/2، زیرساختهایی در فضای اینترنت به وجود آمده تـاکاربران بتوانند محتوای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان JITM_Volume 9_Issue 1_Pages 143-165-1

استادیار گروه فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین، تهران، ایران دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران تاریخ دریافت مقاله: 18/05/1395 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 19/10/1395 نویسنده مسئول مقاله: محمدحسن کارگر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 149-160-1

بررسی تاثیر افزودن تقویت کننده 3Cr2O بر خواص مکانیکی و رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوشش استلایت 6 تولید شده به روش پاشش پلاسمایی بر روی زیرلایه 738-IN مصطفی طهری1*،محمد گواهیان جهرمی2، محمد جهانبازی گوجانی2، محمد Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 139-148-1

سنتز و مشخصهیابی نانومیلههای 19Fe2O3/BaFe12O و بررسی خواص مغناطیسی آنها محمد جزیره پور1*، محمد حسین شمس2 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده الکتروسرام، شاهینشهر ،اصفهان ،ایران پژوهشگر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده الکتروسرام، شاهینشهر، اصفهان، Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 111-121-1

تاثیر پارامترهای ترمومکانیکی بر رفتار بافت آلیاژ منیزیم 63AZ مهدی کاویانی1، غلامرضا ابراهیمی*2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 65-75-1

تاثیر عملیات حرارتی و مس بر خواص کششی و اندیس کیفیت آلیاژهای -Al 7Si-0.35Mg-xFe رضا تقی آبادی1*، محمد تلافی نوغانی1، یلدا کریمی2، مهسا ایرانشاهی2، مریم نظری3 استادیار، گروه مهندسی مواد و سرامیک، دانشگاه بین المللی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 77-89-1

سنتز نانوذرات تنگستات روی و ساخت سوسوزن جهت آشکارسازی پرتوهای گاما آرزو عبدالرحمانی1، رسول صراف مأموری2*، خیراله محمدی3، محسن روشن4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد )نانومواد(، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دانشیار ،مهندسی مواد )سرامیک( Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

APME_Volume 11_Issue 1_Pages 91-110-1

بررسی تأثیر پارامترهای ماشینکاری تخلیهالکتریکی، بر روی ماده مرکب پایه آلومینیوم 2024 با استفاده از تحلیل مقدار کل نرمال شده پارامترها )TNQL( و نسبت سیگنال به نویز (S/N) بهنام مسعودی1، سعید دانشمند*،2 دانشکده فنی و Read more…

By 92, ago