تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p47-fa-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 5292160-106221 شیوع آگاهی از حوادث حین بیهوشی عمومی در بیماران تحت جراحی شیما شاهی*1، محمد فروزشفرد2، مصطفی صادقی3، گیتا شعیبی3 دانشجوی پزشکی، دانشگاه Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p46-fa-1

64 5288844413207 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 بررسی تا ثیر انفوزیون رمیفنتانیل با دوز پایین بر روی پاسخهای بیمار به لوله تراشه طی بیدار شدن از بیهوشی عمومی Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p46-en-1

64 5288844413207 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 بررسی تا ثیر انفوزیون رمیفنتانیل با دوز پایین بر روی پاسخهای بیمار به لوله تراشه طی بیدار شدن از بیهوشی عمومی Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p38-fa-1

38 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 5289263-106220 فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدر Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p38-en-1

38 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 5289263-106220 فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدر Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p25-fa-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 5354111-108021 تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن سمیرا معصومیان1، محمدرضا شعیری2، سید Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p15-fa-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 5292180-52838 بررسی مقايسـه اثـر استامينوفن وريـدي با كتامين بر كنتـرل درد پس از جراحی هيستركتومی پوپک رحیمزاده1، فرناد ایمانی2، مهزاد علیمیان1، بهزاد بهزادی3، Read more…

By 92, ago