تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p15-fa-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 5292180-52838 بررسی مقايسـه اثـر استامينوفن وريـدي با كتامين بر كنتـرل درد پس از جراحی هيستركتومی پوپک رحیمزاده1، فرناد ایمانی2، مهزاد علیمیان1، بهزاد بهزادی3، Read more…

By 92, ago