تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p38-en-1

38 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 5289263-106220 فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدر Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p25-fa-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 5354111-108021 تاثیر درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به کمر درد مزمن سمیرا معصومیان1، محمدرضا شعیری2، سید Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

jap-v4n1p15-fa-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 5292180-52838 بررسی مقايسـه اثـر استامينوفن وريـدي با كتامين بر كنتـرل درد پس از جراحی هيستركتومی پوپک رحیمزاده1، فرناد ایمانی2، مهزاد علیمیان1، بهزاد بهزادی3، Read more…

By 92, ago