تحقیقات درد و بی هوشی

0074086324-A-10-313-1-908411b-1

4874831-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 2، زمستان 1395 مقایسـه افـزودن داخل مفصلی هورمون رشـد به پلاسـمای غنـی از پلاکت تحت سونوگرافي در اسـتئوآرتریت زانو پوپک رحیم زاده1، فرناد Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0070959625-A-10-205-4-5c1c607-1

4874971-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 4، تابستان 1395 5310567-155804 مقایسهی بیدردی مورفین – آپوتل و کتورولاک در بیدردی کنترل شده توسط بیماران پس از جراحی ارتوپدی پلاک گذاری Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0070959625-A-10-205-3-eefde15-1

4874551-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 3، بهار 1396 5310143-136771بررسی مقایسهای دوروش لولهگذاری تراکئال بااستفاده ازگلایدوسکوپ وماسک حنجره برمیزان موفقیت و سرعت انتوباسیون توسط افراد غیر ماهر پویا درخشان Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0070959625-A-10-205-2-b0959fb-1

4874565-50799 معــرفی بیمــار فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 4، تابستان 1394 5292161-59151 اداره بیهوشی در بیمار نادر مبتلا به بتا تالاسمی ماژور تحت عمل جراحی لیپوم مغزی پویا درخشان1*، سیدحسن کرباسی1،آزاده Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-6-5d2edb4-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان 1396 5292147-137202 مقایسه تاثیر دوزهای مختلف ترانکسامیک اسید بر میزان خونریزی و طول مدت جراحی درجراحی آندوسکوپیک سینوس شیده مرزبان1، سودابه حدادی1*، زهرا اسدزاده2، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-5-cbbace6-1

4874909-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز 1395 مقایسه پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-4-df3c6e0-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 4، تابستان 1395 5292159-111158 اداره راه هوایی در بیمار مبتلا به تورتیکولی گردن )گزارش موردی( سودابه حدادی1، آرمان پرویزی2، افسانه دهقان3 دانشیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-3-6956440-1

4874425-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 3، زمستان 1395 5310016-135719 مقایسه تجویز داخل بینی دگزمدتومدین با میدازولام در کاهش اضطراب و آرامبخشی کودکان کاندید عمل جراحی انتخابی حسین خوشرنگ1، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-2-7cf3695-1

4874704-50799 معــرفی بیمــار 5328304359569 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 1، پاییز 1394اداره راههوایی در بیمار مبتلا به سوختگی صورت سودابه حدادی1*، آرمان پرویزی2، علیرضا فدایی نایینی3 دانشیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه، Read more…

By 92, ago