تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-6-5d2edb4-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 4، تابستان 1396 5292147-137202 مقایسه تاثیر دوزهای مختلف ترانکسامیک اسید بر میزان خونریزی و طول مدت جراحی درجراحی آندوسکوپیک سینوس شیده مرزبان1، سودابه حدادی1*، زهرا اسدزاده2، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-5-cbbace6-1

4874909-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 1، پاییز 1395 مقایسه پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-4-df3c6e0-1

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 4، تابستان 1395 5292159-111158 اداره راه هوایی در بیمار مبتلا به تورتیکولی گردن )گزارش موردی( سودابه حدادی1، آرمان پرویزی2، افسانه دهقان3 دانشیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-3-6956440-1

4874425-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 3، زمستان 1395 5310016-135719 مقایسه تجویز داخل بینی دگزمدتومدین با میدازولام در کاهش اضطراب و آرامبخشی کودکان کاندید عمل جراحی انتخابی حسین خوشرنگ1، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-2-7cf3695-1

4874704-50799 معــرفی بیمــار 5328304359569 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 1، پاییز 1394اداره راههوایی در بیمار مبتلا به سوختگی صورت سودابه حدادی1*، آرمان پرویزی2، علیرضا فدایی نایینی3 دانشیار بیهوشی و مراقبتهای ویژه، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054639611-A-10-223-1-6d8d258-1

5292161505778 فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 5، شماره 3، بهار 1394 تاثیر دوز پروفیلاکتیک ترانکسامیک اسید در میزان خونریزی در جراحیهای فک تحتانی: مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور سودابه حدادی1*، آرمان پرویزی2، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0054298113-A-10-244-1-a1cca42-1

4874426-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 2، زمستان 1395 اثر بخشـی افزودن دکسـتروز واتـر 5% بـه بوپیواکائین در بلوک شـبکه بازویی جهت اعمال جراحی دسـت و سـاعد فرناد ایمانی1، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0053491564-A-10-294-1-877a528-1

4874703-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 7، شماره 2، زمستان 1395 تعیین ارتباط میان سطح هوشیاری بیماران ترومای سر و زمان انجام تراکئوستومی انوش دهنادی مقدم1، شاهرخ یوسفزاده چابک2، سیامک ریماز3، Read more…

By 92, ago
تحقیقات درد و بی هوشی

0047718196-A-10-238-1-d0dd994-1

4960167-50799 مقـاله پژوهشـی فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 6، شماره 2، زمستان 1394 5395759-144586مقایسه ی بلوک ترانس آبدومینیس با بلوک ایلئواینگوینال/ایلئوهایپو گاستریک تحت هدایت سونوگرافی جهت کنترل درد پس از جراحی هرنی اینگوینال Read more…

By 92, ago