سنتز و آماده سازي پودر 2MoSi جهت استفاده در فرآيند پاشش حرارتي

محمد عرفان منش1، سعيدرضا بخشي2، پژمان رضائي طالقاني1
دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، گروه مواد، اصفهان، ايران
استاديار، دانشگاه صنعتي مالك اشتر، گروه مواد، اصفهان، ايران
[email protected]
(تاريخ دريافت: 27/01/1390، تاريخ پذيرش: 01/10/1390)

چكيده
در اين تحقيق به منظور توليد ترك يب بين فلز ي دي س يليسايد مول يبدن (2MoSi)، پودر موليبدن و سيليسيم به نسبت استوكيومتري 1 بـه 2 با هم مخلوط شدند و به مدت 20 ساعت با استفاده از آسياب سا يشي آس ياب شده و سپس در كوره تحت اتمسفر آرگون در دماي
1100 درجه سانتيگراد در زمانهاي مختلف تحت عمليات حرارت ي آنيل، قرارگرفتند . نتايج حاصله از بررس ي آناليزهاي تفـرق اشـعهايكس (XRD) و ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) نشان ميدهد كه بـا آسـياب كـاري بـه مـدت 20 سـاعت و سـپس عمل يـات حرارتي به مدت 7 ساعت در دماي 1100 درجه سانتيگراد ميتوان به تركيب د ي سيل يـسايد موليبـدن نـسبتاً خـالص دسـت يافـت . از آنجايي كه پودرهاي بدست آمده بسيار ريز بوده، براي پاشش حرارتي مناسب نبودند. پودرهاي عمليات حرارتي شده به وسيله بايندر كربوكسي متيل سلولز تحت عمليات آگلومراسيون قرار گرفته و دانهبندي شدند . نتايج نشان ميدهد پودرهاي آگلومره شده سـياليتمناسبي داشته و جهت استفاده در فرآيند پاشش حرارتي از شرايط مطلوبي برخوردار هستند.

واژه هاي كليدي:
دي سليسايد موليبدن، آلياژ سازي مكانيكي، عمليات حرارتي آنيل كردن، پاشش حرارتي، آگلومراسيون.

1- مقدمه
احتراقي و پرس داغ است، قابل توليد م يباشـد [4]. بررسـي هـاي
تركيب بين فلز ي 2MoSi دارا ي خواص ويژهاي نظ ير نقطـه ذوببالا (C°2030)، مقاومـت بـه اكـسيداسيون و خـوردگ ي عـال ي در دماي بالا ، هدايت الكتريكـي و حرارتـي خـوب و چگـالي نـسبتاًپايين است [1]. از جمله كاربردهاي آن ميتوان به قطعات مكملپرهها [2]، مشعل هاي گـاز قابـل اسـتفاده در صـنايع و المـانهـايحرارت ي اش اره نم ود[3]. دي سيلي سايد موليب دن ب ه روشه اي مختلفي از جمله روشهـاي شـيميايي، ذوب قوسـي و متـالورژي پ ودر ك ه ش امل آلياژس از ي مك انيكي، زينترين گ، س نتز خ ود اخير نشان داده است كـه اسـتفاده از روش آلي اژسـازي مكـانيكي ب راي توليـد تركيب ات 2MoSi ب ا موفقي ت هم راه ب وده اس ت . آلياژس ازي مك انيكي (MA) ي ك روش م ؤثر ب راي تولي د اي ن چنين ترك يبات بين فلزي است. آلياژ سازي مكانيكي يـك روشپودر حالت جامد شامل جوش خوردن مكرر و شكست و دوبارهجوش خوردن ذرات پودر در يك آسياب انرژي بالا است [4].
در يك تحقيق صورت گرفته با استفاده از آلياژسـازي مكـانيكيپودرهاي موليبدن و سيليـسيم، فـاز 2α-MoSi1 مـستقيماً در حـينآلياژسازي مكانيكي بـا يـك واكـنش احتراقـي تـشكيل شـد ، درادام ه ب ا عملي ات حرارت ي اي ن سي ستم در دم اي 1000 درج ه سانتيگـراد منجـر بـه كامـل شـدن واكـنش و تـشكيل 2α-MoSi تك فاز گرديد [5]. در تحقيق ي ديگر مخلوطSi و Mo به همراه 10 درصـد اتمـي مـس بـه منظـور توليـد 2 MoSiتحـت عمليـاتآلياژسازي مكانيكي قرار گرفتند و بـا 120 دقيقـه آسـيابكـاريتوانــستند فــاز 2α-MoSi را تــشكيل دهنــد. بــا افــزايش زمــان آسـيابك اري فـاز ش به پاي دار 2β-MoSi بوجـود آم ده و ب ا 17 ساعت كارمكانيكي، آلياژسازي تمام شده و تمامSi وMo به فاز 2β-MoSi تبديل شد. در حـض ور مـس سيـستمMo-Si از حالـتترد- ترد به حالت نرم- ترد تغيير ميكند و مس به عنوان تنها فازنرم موجود در سيـستم، ذرات موليبـدن و سيليـسيم را در مراحـلاولي ه آلياژس ازي در برگرفت ه، ذرات را ب ه ه م م ـيچ سباند و محدوده وسيعي از اندازه ذرات را بوجود ميآورد [6]. در مـواردديگ ر ب راي س نتز دي سيلي سيد موليب دن ب ه روش آلياژس ازيمكانيكي، فعالسازي مكـانيكي بـر روي تـك تـك اجـزاء پـودرعناص ر موليب دن و سيلي سيم ب هص ورت جداگان ه در زم انه اي مختل ف انج ام گرفت ه و س پس پ ودر عن صر دوم (موليبـدن ي ا سيليسيم) افزوده شده و كار مكانيكي ادامه يافته است.
به طوري كه در اين مورد با انجام آزمايش در دو حالـت، مـوثرتربودن فعال سازي مكانيكي بر رويSi نـسبت بـهMo بـراي سـنتزدي سيليسيد موليبدن مشخص گرديد. علت اصـلي مـوثرتر بـودنفعالسازي مكانيكي بر رويSi ، ترد بـودن آن و داشـتن سـاختاركريستالي الماسي آن است، به طـوري كـه پـودر ذرات سيليـسيمسريع شكسته و اندازه كريستاليستها كوچك مـيشـود و سـطحتماس افزايش يافته و در نهايت دي سيليـسيد موليبـدن بـه وجـودميآيد [7]. در يك مورد با احياي اكـسيدهاي 3MoO و 2SiO بـاآلـومينيم كامپوزيت 3MoSi2-Al2O در يــك آسـياب گلولـهاي سيارهاي سنتز شد ب ه طوريكه كه هـر دو فـازα و β موليبـدن ديسيليسايد بعد از 3 ساعت آسياب تشكيل شدند [8].
در اكثـ ر تحقيقـ ات، پـ ودر دي سيليـ سايد موليبـ دن بـ ه روش آلياژســازي مكــانيكي و توســط آســياب ســيارهاي يــا آســياب پ ر ان رژي گلول هاي- ارتعاش ي SPEX8000 تولي د ش ده اس ت [5- 13]. بدليل حجم كم آسيابهاي سـياره اي (500- 45 گـرم ) و آسياب هاي گلوله اي- ارتعاشي (20-10 گرم )، اين آسـيابهـاداراي كــاربرد صــنعتي نبــوده و بــراي كاربردهــاي صــنعتي ازآسيابهاي سايشي با محفظه ثابـت2 (40000-50 گـرم) اسـتفادهميشود [14]. در اين تحق يق به منظور تشكيل ترك يبهاي دوتا يي Mo-Si ، پودره اي موليب دن و سيلي سيم مخل وط ش ده و بوس يله آس ي اب ساي شي، آس ياب ش ده و در زم انه اي مختل ف تح ت عمليات حرارت ي قرار گرفتند و از آنجايي كـه پودرهـاي بدسـتآمده برا ي پاشش حرارتي مناسب نبودند، پودرها ي حاصل تحتعملي ات آگلومراسيون قرار گرفته و دانهبندي شدند.

مواد و روش تحقيق
در اين تحقيق به منظـور توليـد پـودر 2MoSi ، پودرهـاي خـالصموليبدن بـا خلـوص بـالاتر از 96 درصـد و متوسـط انـدازه ذراتكمتر از 12 ميكرومتـر و پودرهـاي خـالص سيليـسيم بـا خلـوصبالاتر از 98 درصد و متوسط اندازه ذرات كمتـر از 10 ميكرومتـربه نسبت استوكيومتري 1 به 2 و وزن كلي 40 گرم با هم مخلـوطشده و به مدت 20 ساعت تحـت عمليـات آلياژسـازي مكـانيكيق رار گرفتن د. آلياژس ازي مك انيكي ب ا اس تفاده از ي ك آس ياب سايشي با محفظه ثابت و آبگرد و از جـنس فـولاد زنـگ نـزن بـاقطر 9 و عمق 10 سانتي متر، ساچمه هايي از جنس فـولاد ابـزار بـاقطر 10 ميل يمتر و سختي 800 ويكـرز، نـسبت وزنـي سـاچمه بـهپودر 20 به 1، سرعت گردش 365 دور بر دقيقه و تحـت اتمـسفرآرگون انجام شد.
به منظور جلوگيري از چسبيدن پودرها به جداره داخلـي محفظـهآســياب و ســاچمه هــا و همچنــين تــسريع عمليــات آلياژســازيمكانيكي و ريزتر شـدن پودرهـا از اسـيد اسـتئاريك بـه ميـزان 1 درصد وزني به عنوان كنترل كننده فرآيند استفاده شد [14]. براي انجام عمليـات حرارتـي در دمـاي 1100 درجـه سـانتيگـراد، درزمانهـاي 3، 5 و 7 سـاعت از كـوره مقـاومتي لولـهاي بـا كنتـرلكنندههاي هريوس(Heraeus) و جومو (Jomo) استفاده گرديد، به طوري كه جريا ن مداوم گاز آرگون در طي فرآيند و در درونلولهاي از جنس كوارتز، ادامه داشت. براي درشت كـردن ذراتبسيار ر يز و مناسب سـازي آنهـا جهـت اسـتفاده در فرآي نـدهاي پاششي، تكنيكها و روشهاي مختلفي ارائه شده است [15و16]. در اين تحق يق، استفاده از بايندر كربوكس ي مت يـل سـلولز (CMC) به م يزان 1% وزني، پودرMo-Si عمليات حرارتي شـده بـه م يـزان 12% وزني و مابقي آب ديونيزه، همـراه بـا هـم زدن مغناطيـسي و سـپس خ شك ك ردن سوسپانـس يون درآون و نهايت اً دان هبن دي محصول در محدوده اندازهµm150- 75 بوسـيله غربـال، بهتـرين نتيجه را براي توليد ذرات آگلومره در پيداشـت . جهـت بررسـيآناليز فازي پودرهاي حاصل از آلياژسـازي مكـانيكي و عمليـاتحرارتي و همچنين ذرات آگلومره از آزمايش پراش اشعه ايكس (XRD) استفاده شد. بدين منظور از دستگاه پراش اشـعه ايكـس مدلPW-1877 ساخت شركت فيليپس، استفاده شد به طوري كه اش عه م ورد اس تفاده، اش عه تكف ام CuKα ب ا ط ول م وج 542/1 آنگستروم بود . زمان هر گـام 1 ثانيـه، انـدازه گـام 05/0 درجـه و
مح دوده م ورد بررس ي 100-0 درج ه انتخ اب گردي د. جه ت بررسي مورفولوژي و ساختار پـودر، از ميكروسـكوپ الكترونـيروبــــ شي (SEM) مــــ دل AIS-2100 ســــ اخت شــــ ركت Seron Technology با ولتاژ 20 كيلوولت استفاده شد.

نتايج و بحث
شكل (1) الگـوي پـراش اشـعهX پودرهـاي اوليـه قبـ ل و بعـد ازآسيابكاري را نشان ميدهد. همـان طـور كـه مـشاهده مـيشـود هيچگونه ترك يب بين فلز ي در الگوي پراش مشاهده نشده و تنهـا پيكهاي جد يد نسبت به پيكهاي مرجع پهنتر شده اسـت، كـهميتواند به دليل ر يزتر شدن ذرات و تـنش ايجـاد شـده در پـودرباشد، اين نشان دهنده آن است كه تنها اثر آسيابكاري، مخلوطشدن، ر يز شدن و فعال شدن پودرهاي اول يه است . در صورت ي كهزمان آس يابكاري افزا يش يابد، آلودگ ي در اثر سايش ساچمه ها
140209194789

سنتز و آماده سازي پودر 2MoSi جهت استفاده در فرآيند پاشش حرارتي 27
و محفظه افزايش يافته در حاليكه تاثير چندان ي بـر ريزتـر شـدن و فعال شدن پودرها ندارد [17].

شكل (1): الگوي پراش اشعه X پودرهاي اوليه: الف) قبل از آسياب كاري و ب) بعد از 20 ساعت آسيابكاري

شـ كل (2) مورفولـ وژي پودرهـ اي Si و Mo را قبـ ل و بعـ د از آسيابكاري نشان ميدهد. در اين شكل ميتوان ملاحظـه نمـودكه پودرها ي مول يبدن داراي اندازه ذرات كمتـر از 12 ميكـرون و پودره اي سيلي سيم داراي ان دازه ذرات كمت ر از 10 ميكرومت ر هستند و در اثر آسيابكاري مكان يكي اندازه متوسـط ا يـن ذراتپس از 20 ساعت تقريبا برابر 300 نانومتر است.

(SEM) شكل (2): تصاوير : الف) پودر موليبدن خالص، ب) پودر سيليسيم خالص و ج) پودرآسياب شده.

با توجه به اين كه بعد از 20 ساعت آسيابكاري ترك يب 2MoSi
31524401016172

ت شكيل ن شد، پودره ا ي آسـياب شـده در دمـاي 1100 درج ه سانتيگراد در زمانهاي 3، 5 و 7 ساعت عمليات حرارت ي ش دند، شكل (3) الگوي پراش اشعه ايكس ا ين پودرها را در زمـان هـاي مختلف نشان ميدهد.
است [18].
(2) Mo5Si3(s) + 7Si(l) → 5MoSi2(s) شكل (4) تصويرSEM پودر عمليات حرارتـي شـده بـه مـدت 7 ساعت را نشان ميدهد. همانطوركه در قسمت (الـف ) مـشخص
221441522902

است بعضي از ذرات آسياب شـده، در اثـر عمليـات حرارتـي دردماي بالا زينتر شده و به دانههايي با اندازه بزرگتر تبديل شده اند. شكل (4- ب) ذره مشخص شده در شكل (الف) را با بزرگنمايي بالاتر نشان ميدهد. از دو نقطه نشان داده شده در شـكل (4- ب) آناليزEDS گرفته شد و نتايج آن در شـكل (5) نـشان داده شـدهاست.

شكل (3): الگوي پراش اشعه ايكس پودرهاي 20 ساعت آسيابكاري و عملي ات حرارتي شده در 1100 درجه سانتيگراد در زمانهاي مختلف

همانطور كـه از شـكل پيداسـت تركيبـات بـين فلـزي 2MoSi و 3Mo5Si پــس از 3 ســاعت عمليــات حرارتــي در دمــاي 1100
تشكيل شده و بـا افـزايش زمـان عمل يـات حرارتـي شـدت پيـك
268270720160

2MoSi در الگوي پراش اشـعه اي كـس افـزايش يافتـه و از شـدتشكل (4): تصويرSEM پودر آسيابكاري شده و عمليات حرارتي شده به پيك 3Mo5Si كاسته ميشود و پس از 7 ساعت عمليات حرارتيمدت 7 ساعت در دماي 1100 درجه سانتيگراد الف): بزرگنمايي 500، تنها پيك 2MoSi در الگوي پراش اشعه ايكس مشاهده ميشود و ب): بزرگنمايي 3400 در نتيجــه پــس از 7 ســاعت عمليــات حرارتــي پــودر Mo-Si آسيابكاري شـده در دمـاي 1100 مـيتـوان بـه 2MoSi خـالص
دست يافت. در نتايج ساير محققين ن يز با افـزايش زمـان عمل يـات حرارتي مقـدار فـاز 3Mo5Si كـاهش يافتـه و مقـدار فـاز 2MoSi افزايش م ييابد [9]. دليل آن اين است كـه وقتـي نـرخ گرمـايش كــم اســت (كمتــر از /min100)، واكــنش حالــت جامــد بــين پودره اي اولي ه رخ م يده د و ف از 3Mo5Si طب ق واك نش زي ر تشكي ل ميشود [18].
(1) 3Si(s) + 5Mo(s) → Mo5Si3(s) از آنجا يي كـه ا يـن واكـنش گرمـازا اسـت، سيل يـسيم از گرمـاي تشكيل 3Mo5Si ذوب شده و 3Mo5Si با سيليسيم مذاب واكـنش
2MoSi ميدهد و سرانجام جامد تشك يل م يشود (واكنش2). اين
پديده تحت عنوان عمل خود تصفيهاي در دماي بالا شناخته شدهشكل (5): نتايج حاصل از آناليز EDS مربوط به نقاط 1 و 2 نشان داده شده در شكل (4- ب)
-4526194752

سنتز و آماده سازي پودر 2MoSi جهت استفاده در فرآيند پاشش حرارتي 29

نتايج حاصل ازEDS در شكل (5) نشان ميدهد كه پودر آسياب و عمليات حرارتي شده به مدت 7 ساعت در دمـاي 1100 درجـهسانتيگراد حدود 60 درصد وزنـي موليبـدن و 40 درصـد وزنـيسيليسيم دارد كه بـا تركيـب دي سيليـسايد موليبـدن خـالص (63 درصد وزن ي موليبدن و 37 درصد وزني سيليسيم) تقريبا مطابقـتدارد. نتايج اخير مشخص كننده خلوص بـالاي تركيـب حاصـله،آلياژسازي و عمليات حرارتي مناسب ميباشد.
يكي از اهداف اصلي ايـن تحقيـق، توليـد پودرهـايي بـا سـياليتمناس ـب ب ـراي فرآين د پاش ش حرارت ي اس ت، از آنج ـاييك ـه پودرهـ اي آسـ يابكـ اري و عمليـ ات حرارتـ ي شـ ده داراي مورفولوژي كـاملا غيـر يكنواخـت بـوده و هيچگونـه سـياليتي از خود نشان نميدهند، لـذا ايـنگونـه ذرات قابليـت مطلـوبي بـرايفرآيند پاشش حرارتي ندارند و بخش زيادي از پـودر، عـلاوه بـراكسيداسيون قابل توجه، به هنگام قـرار گـرفتن در نـازل دسـتگاهپاشش حرارتي به صورت گرد در هوا معلق شده و به سمت زيـرلايه پرتاب نميشوند، بر ايـن اسـاس ذرات پـودر بعـد از فرآينـدآلياژ سازي مكانيكي و عمليات حرارتـي بـه مـدت 7 سـاعت در دماي 1100 با استفاده از بايندرCMC و آب ديونيزه بـه صـورتيك سوسپانسيون درآمدند و پس از خـشك شـدن آن در آون و دان هبن دي مح صول خ ـشك ش ده ، ذرات آگل ومره ب ا ان دازهµm150- 75 توليد شد كه تصويرSEM اين ذرات در شكل (6) آورده شده است، همـانطـور كـه از ايـن شـكل پيداسـت ذراتآگلومره شده داراي مورفولوژي شبه كروي هستند كه نـسبت بـهحالت آگلومره نـشده شـكل (4) از مورفولـوژي يكنواخـت تـريبرخوردارند و با توجه بـه انجـام آزمـايش تعيـين سـرعت سـيلانپـــ ودر آگلـــ ومره شـــ ده رابطـــ ه (1) مطـــ ابق اســـ تاندارد
ASTM B0213-03 ، مشخص شد كه ذرات آگلومره از سـرعتحركت نسبي خوبي برخوردار هستند:

سرعت سيلان =w(gr)/t(sec) = 50/102 = 0.49 gr/sec (1)

شكل (6): تصوير SEM ذرات پودر Mo-Si بعد از 20 ساعت فرآيند آلياژسازي مكانيكي و عمليات حرارتي به مدت 7 ساعت در دماي 1100 درجه سانتيگراد و سپس آگلومره شدن

4- نتيجهگيري
آسـيابكـاري بوسـيله آسـياب سايـشي مخل وط موليب دن وسيليسيم خالص به مدت 20 ساعت، تنها منجر به ريز شدن، فعـالشدن و مخلوط شدن ميگردد و هيچ گونه فاز جديـدي تـشكيلنميشود.
با عمليات حرارتي پودر آسياب كـاري شـده در دمـاي 1100 درجه سانتيگراد، تركيبات 2MoSi و 3Mo5Si تشكيل ميشوند.
با آسياب كاري به مدت 20 ساعت بوسـيله آسـياب سايـشي وعمليات حرارتي در دماي 1100 درجـه سـانتيگـراد بـه مـدت 7 ساعت ميتوان به 2MoSi خالص دست يافت.
فرآيند آگلومراسيون سياليت پودرهاي عمليات حرارتي شـدهرا به شدت افزايش و آن ها را جهـت اسـتفاده در فرآينـد پاشـش حرارتي مناسب ميسازد.

مراجع
H. Zhang, X. Liu, “Analysis of Milling In Synthesis and Formation Mechanism of Molybdenum Disilicide By Mechanical Alloying”, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 19, pp. 203-208, 2001.

M. G. Hebsur, “Development and Characterization of SiC(f)/MoSi2-Si3N4(p) Hybrid Composites”, Materials Science and Engineering A, Vol. 261, pp. 24-37, 1999.

R. Mitra, “Mechanical Behavior and Oxidation Resistance of Structural Silicides”, International Materials Reviews, Vol. 51, pp. 13-64, 2006.

K. Zuo, S. Xi, J. Zhou, “Structure Evolution and Thermodynamics Analysis of MoSi2 during mechanical Alloying”, Materials Science and Engineering A, Vol 445- 446, pp. 48-53, 2007.

م. ذاکری، “سنتز پودر 2MoSi نانوآريستال با روش آلياژسازي مكانيكي”، پايان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژي، ۴١٣٨.

ف. جاويد، ع. سعيدی، م. ح. عباسی و م. ص. خوشخو، “بررسي تغييرات ريزساختار حين آلياژ سازي مكانيكي براي توليد 2MoSi در حضور مس”، دهمين آنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران، دانشگاه فردوسی مشهد، انجمن مهندسين متالورژي، ۵١٣٨.

ب. قاسمی، ج. و. خاکی و م. گودرزی، ” بررسي و مقايسه تاثير فعال سازي مكانيكي بر روي Si و Mo براي سنتز دي سيليسيد موليبدن”، نشريه
اميرکبير (مهندسی عمران، معدن، متالورژی)، سال ١٨ شماره ١،
ص. ٧۵- ۶۴، بهار و تابستان ۶١٣٨.

م. ذاکری، ر. يزدانی، م. ر. رحيمی پور و م. ح. عنايتی، ” سنتز آامپوزيت
3MoSi2-Al2O با روش آلياژ سازي مكانيكي”، نهمين کنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران، دانشگاه شيراز، انجمن مهندسين متالورژي،
.١٣٨۴

P. kang, Z. Yin, “Phase Formation During Annealing as-Milled powders of Molybdenum Disilicide”, Journal of Materials Letters, Vol. 57, pp. 4412-4417, 2003.

L. Liu, K. Cui, “Mechanical Alloying of Refractory Metal- Silicon Systems”, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 138, pp. 394-398, 2003.

M. Sannia, R. Orru, J. E. Garay, G. Cao, Z. A. Munir, “Effect of Phase Transformation During High Energy Milling of Field Activated Synthesis of Dense MoSi2”,
Materials Science and Engineering A, Vol. 345, pp.
270-277, 2003.

H. Saage, M. Kruger, et al, “Ductilization of Mo-Si solid Solutions Manufactured by Powder Metallurgy”, Journal of Acta Materialia, Vol. 57, pp. 3895–3901, 2009.

L. Liu, F. Padella, W. Guo, M. Maginit, “Solid State
Alloying Reactions Include by Mechanical in MetalSilicon Systems”, Journal of Acta Metal, Vol. 43, No. 10, pp. 3755-3761, 1995.

C. Suryanarayana, Mechanical “Alloying and Milling”, pp. 13-29, Marcel Dekker, New York, 2004.

P. R. Strutt, B. H. Kear, R. F. Boland, “Methods of Manufacture of Nanostructured Feeds”, US Patent, 6025034, 2000.

L. E. McCandlish, B. H. Kear, S. J. Bhatia, “Spray Conversion Process for the Production of Nanophase Composite Powders”, US patent, 5352269, 1994.

ع. طوقيان چهارسوقی، م. صالحی و غ. برهانی، “سنتز درجای ترکيب بين فلزی 2MoSi از مخلوط پودری فعال شده Mo و Si در حين پاشش پلاسمايی”، دهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي، دانشگاه صنعتي اصفهان، ارديبهشت ١٣٨٨.

م. کلانتر، سراميکهای سازه ای دما بالا، انتشارات دانشگاه يزد، ١٣٨٧.

6- پي نوشت

1- ف از تتراگون ال (α-MoSi2) دردماه ای کمت ر از ١٩٠٠ درج ه س انتیگ راد پاي دار ب وده و در دماه ای ب الاتر از آن ف از (β-MoSi2) هگزاگونال فاز پايدار است. 2- Attritor ball milقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید